Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-06-17

Sammanträde 2008-06-17

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Tema: Trygghet i det offentliga rummet

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Åtgärder mot lösspringande hundar<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 002-222-08

I samband med upprustning av stadsdelens parker kommer informationsskyltar att placeras ut med både information om parkens historia och med de regler för bl.a. hundhållning och annat som måste efterlevas för att alla ska ha så stort utbyte som möjligt av parken.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

Allmänna ärenden

3 Kvalitetshöjande insatser i parklekar och förskolelokaler m m

Dnr: 302-311-08

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

4 Kv Skogslandet 1, ombyggnad av administrationslokaler till förskola Rålambsvägen 44

Dnr: 302-286-08

Stadsdelsnämnden har omedelbart behov av nya förskoleplatser. Nämnden har också ett långsiktigt behov av bra permanenta platser och nya platser för en grupp barn som är mycket infektionskänsliga och dessutom till del rörelsehindrade.

Handläggare: Magnus Johansson, 508 08 090

5 Överenskommelse mellan Kungsholmens stadsdelsnämnd och Hässelby-<br>Vällingby stadsdelsnämnd i samband med inrättandet av Äldre direkt

Dnr: 699-294-08

För att handläggarna vid Äldre direkt ska kunna svara på frågor krävs att stadsdelsnämnden delegerar behörighet till de IT-system som används till handläggarna vid Äldre direkt.

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032

6 Delegationsförteckning

Dnr: 002-171-07

Förteckningen över beslut som delegeras till tjänsteman uppdateras till följd av nya intagnings- och kvargåenderegler för plats i förskola samt införande av vårdnadsbidrag.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

Yttranden

7 Revisionsberättelse för Kungsholmens stadsdelsnämnd<br>Yttrande till stadsrevisionen

Dnr: 102-216-08

På det hela taget ger stadsrevisionen nämnden ett gott betyg. På vissa punkter finns anmärkningar, som i flera fall kräver att förvaltningen inför eller förändrar rutiner.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

Remisser

8 Förskolepeng för kommunala förskolor och familjedaghem<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-223-08

I pengen ska alla kostnader, utom vissa lokalkostnader samt förvaltnings- och verksamhetsövergripande administration, ingå.

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

9 Förslag till införande av stadsövergripande gemensam IT service<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-229-08

Stadsdelsförvaltningen ser mycket positivt på att staden får en ny och enhetlig IT-verksamhet. En hårdare styrning av IT-utveckling är en förutsättning för att staden skall kunna driva en effektiv verksamhet till en rimlig kostnad.

Handläggare: Magnus Johansson, 508 08 090

10 Utökade riktlinjer för tobakstillsyn<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-231-08

Kommunens tillsyn över tobaksförsäljning ska i första hand vara inriktad på information om lagens bestämmelser och rådgivning till näringsidkare med försäljning av tobaksvaror. Kommunen har dock möjlighet att vidta sanktionsåtgärder i de fall det visar sig att tobakslagens bestämmelser inte efterlevs.

Handläggare: Avdelningschef Susanna Wahlberg, 508 08 022

11 Förslag på ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handel med nikotinläkemedel<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-232-08

Kommunen ska svara för tillsyn över försäljningen av nikotinläkemedel. Tillsynen kommer att utföras av stadsdelsnämnderna enligt de riktlinjer som fullmäktige fastställer.

Handläggare: Avdelningschef Susanna Wahlberg, 508 08 022

12 Redovisning av vidtagna åtgärder efter inspektion 080215, förskolan Smulor och Frön Fridhemsgatan 42

13 Från Hörselskadades förening i Stockholm – Stockholm – en stad för alla…utom för hörselskadade. En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad

14 Kvalitetstillsyn på S:t Eriks Äldreboende

17 Anmälan av inkomna skrivelser m m

18 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

19 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

20 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

21 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

22 Upphandling av verksamhetsdriften av gruppbostäderna för vuxna med funktionsnedsättningar

Dnr: 105-741-08

Sekretess enligt 6:2 SekrL

23 Ärende enligt 16 kap 6 a – g §§ socialtjänstlagen Yttrande till länsrätten

Dnr: 503-280-08

Sekretess enligt 7:4 SekrL

24 Anmälan enligt Lex Maria

Dnr: 604-273-08

Sekretess enligt 7:1 c SekrL

25 Anmälan av tillsynsrapport

Dnr: 503-827-06

Sekretess enligt 7:4 SekrL

26 Anmälan av tjänstemannabeslut – Gemensam service personal

27 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 080506

28 Upphandling av parkskötsel

Dnr: 103-050-08

Sekretess enligt 6:2 SekrL

29 Yttrande till tingsrätten angående adoption

§1 Justering

Anmäldes att protokoll från 22 maj 2008 hade justerats den 26 maj 2008. Tjänstgörande ordförande tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 18 juni 2008. Ingrid Gunnarsson Radford utsågs att jämte tjänstgörande ordföranden justera protokollet.

§2 Åtgärder mot lösspringande hundar<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

I samband med upprustning av stadsdelens parker kommer informationsskyltar att placeras ut med både information om parkens historia och med de regler för bl.a. hundhållning och annat som måste efterlevas för att alla ska ha så stort utbyte som möjligt av parken.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 juni 2008, dnr 002-222-08.

§3 Kvalitetshöjande insatser i parklekar och förskolelokaler m m

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att genomföra lokalförbättringar i enlighet med redovisning i detta tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att genomföra förbättringar av bl.a. ventilation och kök inom äldreomsorg och förskolelokaler samt att studera möjligheten att förbättra parklekshusen.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 juni 2008, dnr 302- 311-08.

§4 Kv Skogslandet 1, ombyggnad av administrationslokaler till förskola Rålambsvägen 44

BESLUT

 

1.      Kungsholmens stadsdelsnämnd inrättar en ny förskola i kv. Skogslandet 1, med adress Rålambsvägen 44.

 

2.      Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att omförhandla hyresavtalet och låta bygga om administrationslokalerna i kv. Skogslandet 1 till förskolelokaler.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har omedelbart behov av nya förskoleplatser. Nämnden har också ett långsiktigt behov av bra permanenta platser och nya platser för en grupp barn som är mycket infektionskänsliga och dessutom till del rörelsehindrade.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 maj 2008, dnr 302-286-08.

§5 Överenskommelse mellan Kungsholmens stadsdelsnämnd och Hässelby-<br>Vällingby stadsdelsnämnd i samband med inrättandet av Äldre direkt

BESLUT

 

1.      Kungsholmens stadsdelsnämnd delegerar enligt 6 kap 33 § kommunallagen till handläggarna som är anställda vid Kontaktcenter Äldre direkt inom Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnd att i enskilda ärenden biträda med handläggningen avseende frågor och lämna upplysningar inom äldreomsorgens verksamhetsområde samt i övrigt ge enskilda rådgivning och information.

2.      Stadsdelsnämnden beslutar att handläggarna vid Äldre direkt i erforderlig omfattning får tillgång till paraplysystemet, i den del det avser äldreomsorgen samt till Agresso webb.

3.      Stadsdelsnämnden träffar överenskommelse med Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd om behandling av personuppgifter som krävs med anledning av punkt 1 ovan, i enlighet med bilaga 1 och uppdrar åt stadsdelsdirektören att träffa denna överenskommelse.

 

ÄRENDET

För att handläggarna vid Äldre direkt ska kunna svara på frågor krävs att stadsdelsnämnden delegerar behörighet till de IT-system som används till handläggarna vid Äldre direkt.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 juni 2008, dnr 699-294-08.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ingrid Gunnarsson Radford m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Tjänstgörande ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

 

1.      Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till beslut

 

2.      Stadsdelsnämnden framför därutöver följande:

 

Vi är ytterst tveksamma till att ett centralt kontaktcenter kan leva upp till de äldres behov av information och god service. Kommunikationen ska enligt förslaget ske i huvudsak via telefon, e-tjänster, e-post, SMS mm.  Dessa kommunikationsvägar är fortfarande främmande för många av de äldre som behöver information om den hjälp och det stöd de kan få av samhället.  Äldre människor som behöver hjälp befinner sig ofta i ett utsatt läge och kan inte alltid hävda sina intressen.  Speciellt svårt kan det bli om inga anhöriga finns till hands.  Servicen måste i första hand finnas i stadsdelarna där de äldre även personligen kan träffa handläggaren. 

 

Pensionärsrådet har framfört liknande synpunkter: att tillgängligheten vid stadsdelsförvaltningarna bör prioriteras och att ett ”Äldre direkt” bör startas med en måttlig ambitionsnivå. Vi delar denna uppfattning och anser exempelvis att rådgivning om val av äldreboende ska ligga på biståndshandläggaren som känner den äldre och inte på en anonym telefonröst i Äldre direkt.

 

Vi anser att ärendet inte är tillräckligt utrett och att hela frågan om förbättrad information till de äldre bör återremitteras och att stadsledningskontoret ska återkomma med ett nytt förslag på en permanent organisatorisk lösning när även den tekniska infrastrukturen är klar.  Huvudinriktningen bör dock vara förstärkta resurser till information via stadsdelarna.

§6 Delegationsförteckning

BESLUT

 

Delegationsbestämmelserna ändras och kompletteras i enlighet med stadsdels­förvaltningens förslag.

 

 

ÄRENDET

Förteckningen över beslut som delegeras till tjänsteman uppdateras till följd av nya intagnings- och kvargåenderegler för plats i förskola samt införande av vårdnadsbidrag.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 juni 2008, dnr 002-171-07.

§7 Revisionsberättelse för Kungsholmens stadsdelsnämnd<br>Yttrande till stadsrevisionen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som yttrande över stadsrevisionens årsrapport för 2007.


ÄRENDET
På det hela taget ger stadsrevisionen nämnden ett gott betyg. På vissa punkter finns anmärkningar, som i flera fall kräver att förvaltningen inför eller förändrar rutiner.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 juni 2008, dnr 102-216-08.

UTTALANDE
Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) lämnade följande gemensamma uttalande:

Revisorerna bedömer att nämnden under 2007 i huvudsak nått de av kommunfullmäktige beslutade målen för verksamheten. Nämnden har dock inte uppfyllt målet om barngruppernas storlek. Förvaltningen påpekar att lagens krav om barnomsorgsgaranti går före kommunfullmäktiges mål. Ambitionen bör vara att uppfylla båda.

Ett problem på Kungsholmen är att hitta lokaler för förskolan. Då nämnden inte råder över nybyggnationer, inte ens får förslag på nybyggnationer på remiss, är det svårt för nämnden att agera. De 4 % allmännytta som i dag finns på Kungsholmen är under omvandling till bostadsrätter. Nämnden är helt utlämnad till privata byggherrars och bostadsrättsföreningars goda vilja att upplåta utrymme för förskola. Detta bidrar till att kvadratmeterhyran på Kungsholmen är högre än stadens budgetramar för hyra av förskolelokaler.

Ett problem för förskolorna är tillgången till bra utomhusmiljö. Den nuvarande och planerade trafiksituationen på Nordvästra Kungsholmen är inte idealisk alls. De budskap som kommer ifrån majoriteten är inte övertygande om att ambitionen är att planera för barns bästa.  Majoritetens representanter har uttalat att barnfamiljer får acceptera läget – eller flytta. Det bidrar till att skapa oklarhet runt målet om barngruppernas storlek. Om det inte finns någon ambition från staden centralt att ge goda förutsättningar för en utbyggnad av förskolan på ett expansivt Kungsholmen – hur kan då stadsdelsnämnden förväntas uppfylla målet?

Stadsrevisionen påpekar vidare att nämnden uppger sig ha uppfyllt målen att andelen nyanlända flyktingar som har arbete inom introduktionsperioden ska öka samt att andelen invandrare som har praktik/arbete kombinerat med svenskundervisning ska öka utan att redovisa hur stor ökningen blev. Oppositionen är nyfiken på att få dessa siffror redovisade!

Oppositionen instämmer även i revisionskontorets bedömning att nämndens mål behöver utvecklas. De är svåra att tyda vilket är ett demokratiskt problem. Det är viktigt att nämndens ledamöter fullt ut ska kunna utvärdera och följa den politik som de ytterst är ansvariga för.

Oppositionen är bekymrad över effekterna av utlokaliseringen av handläggningen av ekonomiskt bistånd till Östermalms stadsdelsnämnd. Revisionskontoret påpekar att det vid kontroll saknades tillräckliga underlag och dokumentation om kontroller i samtliga ärenden som avsåg Kungsholmens stadsdelsnämnd och i flertalet ärenden som avsåg Norrmalms stadsdelsnämnd. Inget fanns att anmärka på kontrollen för de ärenden som avsåg Östermalm.

§8 Förskolepeng för kommunala förskolor och familjedaghem<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som sitt remissvar.

 

 

ÄRENDET

I pengen ska alla kostnader utom vissa lokalkostnader samt förvaltnings- och verksamhetsövergripande administration ingå.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 maj 2008, dnr 006-223-08.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ingrid Gunnarsson Radford m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Tjänstgörande ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

 

Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till beslut och lämnar följande yttrande över remissen.

 

Stadsdelsnämnderna ska ha kvar möjligheten att fördela resurser mellan olika verksamhetsområden för att tillgodose de lokala behoven. En centralt beslutad peng kan i en storstad som Stockholm aldrig tillfredsställa de lokala behov som finns i de olika stadsdelarna. Det föreslagna pengsystemet urholkar stadsdelsnämndernas rådighet över resurserna och minskar medborgarnas möjlighet till delaktighet i den lokala demokratin.  Vi anser därmed att förslaget om förskolepeng ska avslås.

 

I stadsledningskontorets tjänsteutlåtande föreslås också att staden ska avskaffa den särskilda ersättning som stadsdelsnämnderna får för att klara barnomsorgsgarantin. Motiveringen är att de privat drivna förskolorna tar ansvar för förskoleutbyggnaden i takt med ökat barnantal och att avskaffandet skulle förstärka konkurrensneutraliteten.

 

Ingen förälder kan dock ställa en privat driven förskola till svars för utebliven förskoleplats. Det kan man göra med kommunen. Avskaffandet av ersättningen för barnomsorgsgarantin skulle innebära att konkurrensneutraliteten minskar, tvärtemot vad stadsledningskontoret hävdar.  Förslaget måste tillbakavisas, om kommunen ska ha kvar någon som helst trovärdighet när det gäller lika villkor för kommunala och privata utförare.

§9 Förslag till införande av stadsövergripande gemensam IT service<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som sitt remissvar.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen ser mycket positivt på att staden får en ny och enhetlig IT-verksamhet. En hårdare styrning av IT-utveckling är en förutsättning för att staden skall kunna driva en effektiv verksamhet till en rimlig kostnad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 maj 2008, dnr 006-229-08.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ingrid Gunnarsson Radford m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Tjänstgörande ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

 

Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till beslut och lämnar följande yttrande över remissen.

 

Översynen som skulle effektivisera stadens administration till förmån för kärnverksamheterna har övergått till en omfattande förberedelse för upphandling av hela serviceförvaltningen. Nya beräkningar av de effektiviseringsvinster som har påståtts bli följden av centraliseringen och de föreslagna upphandlingarna har inte redovisats och centraliseringen av löneadministrationen har inte utvärderats vad gäller kostnader och kvalitet.

 

Erfarenheterna i andra organisationer av entreprenader inom IT-service är på inget sätt entydiga. Vid flera försök har det tvärtom visat sig att enskilda verksamhetsbehov har blivit svårare att tillgodose och att väntetiden för åtgärd vid problem i specifik verksamhet har ökat.

 

Vi tror inte att en centraliserad helpdesk för hela staden ökar kvaliteten och effektiviteten.   En central enhet saknar de lokala IT-enheternas verksamhetskännedom. En central helpdesk kan möjligen vara ett komplement till de lokala enheterna. Lokala tekniker behöver finnas kvar på förvaltningarna för att snabbt klara akuta problem.  Det finns stora vinster med en lokal administration som tillgodoser specifika verksamhetsbehov.   Den ska dock självfallet förenas med effektiva tekniska lösningar.

 

Vi är positiva till försök med viss gemensam IT-service under förutsättning att det inte ger lägre kvalitet, högre kostnad eller syftar till att upphandla verksamheten. Samma krav på likvärdig service och tillgänglighet måste ställas som idag, vilket förutsätter god verksamhetskunskap. Det finns dock risk för att de speciella behoven som inte tillgodoses av centrala lösningar blir för dyra för förvaltningarna om övrig IT-drift är centraliserad. Försöken måste utvärderas innan de införs permanent i staden.

§10 Utökade riktlinjer för tobakstillsyn<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som sitt remissvar.

 

 

ÄRENDET

Kommunens tillsyn över tobaksförsäljning ska i första hand vara inriktad på information om lagens bestämmelser och rådgivning till näringsidkare med försäljning av tobaksvaror. Kommunen har dock möjlighet att vidta sanktionsåtgärder i de fall det visar sig att tobakslagens bestämmelser inte efterlevs.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 20 maj 2008, dnr 006-231-08.

 

UTTALANDE

Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) lämnade följande gemensamma uttalande:

 

Tobaks- och folkölstillsynen för Kungsholmens stadsdelsnämnd sköts i dag av Norrmalms stadsdelsförvaltning enligt beslut av majoriteten i nämnden.  Vi anser att verksamheten bör flyttas tillbaka till den egna stadsdelsförvaltningen och kompletteras med tillsyn av handeln med nikotinläkemedel fr.o.m. 2009.

§11 Förslag på ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handel med nikotinläkemedel<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som sitt remissvar.

 

 

ÄRENDET

Kommunen ska svara för tillsyn över försäljningen av nikotinläkemedel. Tillsynen kommer att utföras av stadsdelsnämnderna enligt de riktlinjer som fullmäktige fastställer.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 20 maj 2008, dnr 006-232-08

 

UTTALANDE

Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) lämnade följande gemensamma uttalande:

 

Tobaks- och folkölstillsynen för Kungsholmens stadsdelsnämnd sköts i dag av Norrmalms stadsdelsförvaltning enligt beslut av majoriteten i nämnden.  Vi anser att verksamheten bör flyttas tillbaka till den egna stadsdelsförvaltningen och kompletteras med tillsyn av handeln med nikotinläkemedel fr.o.m. 2009.

§13 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Anders Carstorp informerade om:

           Tillfälliga störningar på stadens webbplats

           Kommunstyrelsens behandling av tertialrapport 1

 

Avdelningschef Susanna Wahlberg informerade om:

           Ersättning till ungdomsmottagningen

           Hemlöshet – skriftlig information från socialtjänstförvaltningen

 

Avdelningschef Thomas Levin informerade om:

           Parkplan för Kungsholmen 2008 finns på CD-rom och i pappersform

 

Anders Lindgren informerade om genomförda och planerade parkinvesteringar på Kungsholmen.

§14 Upphandling av parkskötsel

BESLUT

 

1.      Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till entreprenörer för parkdriften av Kungsholmens stadsdelsområde enligt förslaget i tjänsteutlåtandet

 

2.      Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att skriva avtal med respektive entreprenör för avtalsperioden 2008-10-01 t o m 2011-09-30 med möjlighet för beställaren till 1+1+1 års förlängning, dvs som längst till 2014-09-30.

 

 

ÄRENDET

Entreprenörsavtalet för parkdriften på Kungsholmen går ut den 31 oktober 2008. Stadsdelsnämnden har beslutat om ett förfrågningsunderlag för upphandlingen uppdelat i två områden; område I som omfattar huvuddelen av stadsdelsområdets parker samt område II som omfattar Lilla Essingen.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 maj 2008, dnr 103-050-08.

§15 Upphandling av verksamhetsdriften av gruppbostäderna för vuxna med funktionsnedsättningar

BESLUT

 

1.      Kungsholmens stadsdelnämnd avbryter upphandlingen i den del som avser objekt 1, Strandparken, Herden, Linden och Tegelpråmen. Anbudet från Kungsholmens stadsdelsförvaltning, egen-regi antas.

 

2.      Stadsdelsnämnden antar anbudet från Assist Bostad & Omsorg i Stockholm AB på verksamhetsdriften av objekt 2, Kungsholmen och Kristineberg

3.      Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna överenskommelse med egen-regi-enheten resp. avtal med Assist Bostad & Omsorg i Stockholm AB i enlighet med förfrågningsunderlaget.

 

 

ÄRENDET

Upphandlingen avser sex mindre gruppbostäder med fem – sju personer boende i varje. Till vissa av dem har dessutom knutits personer som bor i egen lägenhet i närområdet.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 maj 2008, dnr 105-741-08.

 

UTTALANDE
Reijo Kittilä (v) lämnade följande uttalande:

 

Vi deltar inte i beslutet om upphandling av verksamhetsdriften av gruppbostäderna för vuxna med funktionsnedsättningar. När stadsdelsnämnden 2008-02-14 för andra gången beslutade upphandla verksamhetsdriften på de aktuella gruppbostäderna föreslog vi att verksamheten i stället skulle drivas av stadsdelsnämnden i egen regi utan upphandling. 

 

När upphandlingen nu är klar är förslaget till beslut det bästa möjliga denna upphandling kunde resultera i. Det blir inga nya entreprenörer och kontinuitet garanteras både personalmässigt och verksamhetsmässigt vilket självklart gynnar de boende.

 

Vi kommer att agera för att detta var sista gången verksamheterna utsätts för det extra arbete och för den oro som upphandlingarna för med sig.

§16 Ärende enligt 16 kap 6 a – g §§ socialtjänstlagen Yttrande till länsrätten

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd bestrider länsstyrelsens yrkande att särskild avgift enligt 16 kap 6a-g §§ socialtjänstlagen ska betalas från 2007-06-01.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 juni 2008, dnr 503-280-08.

§17 Yttrande till tingsrätten angående adoption

Sekretessbelagt enligt 7 kap 4 § sekretesslagen.

§18 Anmälningsärenden

Anmälan enligt Lex Maria dnr 604-273-08

 

Anmälan av tillsynsrapport dnr 503-827-06

 

Anmälan av tjänstemannabeslut – Gemensam service personal

 

Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 080506