Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-08-21

Sammanträde 2008-08-21

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Tema: Stöd till personer med funktionsnedsättning

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

2 Ny förskola i kv Vallgossen 14, S:t Görans gymnasium

Dnr: 302-105-08

Det finns ett stort behov av förskoleplatser på Kungsholmen. Stadsdelsnämnden planerar att öppna förskola i del av det som tidigare var S:t Görans gymnasium.

Handläggare: Magnus Johansson, 508 08 090

3 Uppsägning av lokaler fd Pilängens gruppboende

Dnr: 699-274-08

Det tidigare gruppboendet har avvecklats eftersom det inte motsvarade dagens krav på standard. Lokalen återlämnas till hyresvärden.

Handläggare: Magnus Johansson, 508 08 090

4 Ansökan om utvecklingsmedel från Länsstyrelsen i Stockholms län

Dnr: 007-408-08

Ungdomar rör sig i stor utsträckning mellan och inom Stockholms innerstadsstadsdelar. De bor i en stadsdel, går i skolan i en annan och har sin favoritsysselsättning i en tredje. Projektmedel söks för förebyggande insatser och en del av projektet är gemensamt med övriga innerstadsstadsdelar.

Handläggare: Verksamhetschef Birgitta Dahlin, 508 08 016

Yttranden

5 Solbackens vård och omsorgsboende<br>Yttrande till länsstyrelsen

Dnr: 602-321-08

Bemanningen vid Solbacken är förstärkt på dagtid och sjuksköterska finns på plats dygnet runt. Attendo Care driver verksamheten enligt avtal med stadsdelsnämnden och har ett väl utvecklat kvalitetssystem. Solbacken är sedan i maj anslutet till stadens dokumentationssystem.

Handläggare: Kvalitetsuppföljare Lajla Wikström, 508 08 101

6 Svar på Socialstyrelsens beslut rörande tillsyn av tandvård<br>Yttrande till socialstyrelsen

Dnr: 504-644-07

Stadsdelsnämnden planerar att i verksamhetsplan för 2009 fastställa mätbara mål för tandvården inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Handläggare: MAS Kerstin Callingård, 508 08 000

Remisser

7 Organisatorisk placering av Jobbtorg<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-315-08

Enligt förslaget ska Jobbtorg Stockholm fr.o.m. 2009 ledas av socialtjänstnämnden. Samtidigt föreslås Jobbtorgens ansvar utvidgas och omfatta även SFI, ansvaret för arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor och samordningsansvaret för flyktingmottagande.

Handläggare: Avdelningschef Susanna Wahlberg, 508 08 022

8 Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten - till nytta för brukaren (SOU 2008:18)<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-340-08

Socialtjänstens insatser ska i högre utsträckning baseras på kunskap om det sociala arbetets resultat, kvalitet och effektivitet. I en statlig utredning presenteras en genomgripande strategi för att utveckla evidensbaserad praktik inom socialtjänsten.

Handläggare: Avdelningschef Susanna Wahlberg, 508 08 022

9 Förslag till ersättningssystem samt övergripande handläggning av den enskildes val i valfrihetssystem inom omsorgen enligt LSS om personer med funktionsnedsättning<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-320-08

Förslaget till ersättningssystem och LSS-peng och förefaller vara väl genomtänkt. Det kan dock vara svårt att bedöma vad det kommer att innebära ekonomiskt jämfört med dagens läge.

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032

10 Indikatorer för uppföljning av hälso- och sjukvård inom vård- och omsorgsboenden<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-295-08

Indikatorerna ska mäta måluppfyllelsen för att bidra till kvalitetsutveckling. För att avsedd effekt ska uppnås behöver antalet indikatorer minskas.

Handläggare: MAS Kerstin Callingård, 508 08 000

11 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-385-08

Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar är en del i regeringens familjepolitiska reform. Andra delar är vårdnadsbidrag och jämställdhetsbonus. Syftet är att öka valfriheten och mångfalden.

Handläggare: Marie Landegård, 508 08 000

12 Motion om helhetssyn på uppföljning och samordning av insatser för ungdomar som inte går i gymnasieskola<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-307-08

Uppföljningsansvaret för 16-19-åringar är tydligt fördelat. Ytterliggare kartläggningar är inte nödvändiga, men det finns ett utrymme för vidare utveckling av samarbete mellan skola, socialtjänst och jobbtorgen.

Handläggare: Avdelningschef Susanna Wahlberg, 508 08 022

13 Kontaktcenter Stockholm – etablering av kontaktcenterorganisation i Stockholms stad<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-276-08

Med Kontaktcenter Stockholm kommer invånare, företag och besökare att enkelt få svar, råd och vägledning i de flesta frågor inom stadens ansvarsområden.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

14 Kortare plan- och byggprocess samt renodling av ansvar för vissa tekniska processer, inkl revidering av reglementen<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-316-08

I en utredning föreslås bl.a. att ansvaret för förvaltning av stadens parker, inklusive drift, underhåll och investeringar, överförs från stadsdelsnämnderna till trafik- och renhållningsnämnden fr.o.m. 1 januari 2009.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

15 Övergripande mål och riktlinjer för det internationella arbetet<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-341-08

Det är viktigt att det internationella arbetet sker samlat och som en del av stadens framtida vision och inriktningsmålen i stadens budget.

Handläggare: Jan Francke, 508 08 351

16 SL:s trafikförändringar<br>Remiss från trafikkontoret

Dnr: 006-347-08

Det är viktigt att de nybyggnadsområden som planeras på och i anslutning till Kungsholmen redan från början får en väl utbyggd kollektivtrafik så de nya bostäderna och arbetsplatserna inte genererar mer biltrafik än nödvändigt.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

17 Motion om trafikproblem vid Västerled i Bromma<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-301-08

Huruvida det är lämpligt eller ej att införa hastighetsbegränsning till 30 km/timma och på vilka stäckor bör främst vara en fråga för trafiknämnden och Bromma stadsdelsnämnd att bedöma.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

18 Restaurang Jebena<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 507-348-08

Restaurangen föreslås få serveringstillstånd enligt ansökan.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

19 Restaurang WorkIt Europe<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 507-402-08

Restaurangen föreslås få serveringstillstånd enligt ansökan.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Anmälningsärenden

20 Ändrat tilldelningsbeslut för upphandling av Driftentreprenad Park för Kungsholmens stadsdelsområde

21 Rapport om nationaldagsfirande

Dnr: 300-640-07

Handläggare: Marie Landegård, 508 08 000

22 Slutrapport – Nyktrare och tryggare fester för gymnasieungdom

Dnr: 400-077-06

Handläggare: Verksamhetschef Birgitta Dahlin, 508 08 016

23 Länsstyrelsens beslut om att avsluta verksamhetstillsyn av Alströmerhemmets äldreboende

24 Länsstyrelsens beslut om att avsluta tillsynen av S:t Eriks äldreboende

27 Anmälan av inkomna skrivelser m m

28 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

29 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

30 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

31 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

32 Tillägg till upphandling av demensutbildning inom äldreomsorgen

Dnr: 103-202-08

Sekretess enligt 6:2 SekrL

33 Utredning ang inkommen anmälan enligt Lex Sarah SoL 14 kap 2 § samt redogörelse till Länsstyrelsen

Dnr: 602-382-08, 602-387-08

Sekretess enligt 7:4 SekrL

35 Utredning ang inkommen anmälan enligt Lex Sarah SoL 14 kap 2 §

Dnr: 604-336-08

Sekretess enligt 7:4 SekrL

37 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

Yttranden

38 Svar på begäran om uppgifter med anledning av dom<br>Yttrande till länsstyrelsen

Dnr: 603-397-08

Sekretess enligt 7:4 SekrL

Anmälningsärenden

39 Anmälan av yttrande till länsstyrelsen ang uppgifter med anledning av ej verkställda beslut

Dnr: 603-339-08

Sekretess enligt 7:4 SekrL

40 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 080603, 080701 och 080729

§1 Justering

Anmäldes att protokoll från 17 juni 2008 hade justerats den 18 juni 2008. Ordförande tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 25 augusti 2008. Ingegerd Akselsson Le Douaron utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

 

§2 Ny förskola i kv Vallgossen 14, S:t Görans gymnasium

BESLUT

1. Kungsholmens stadsdelsnämnd uppdrar, förutsatt ekonomiutskottets medgivande, åt förvaltningen att beställa den nya förskolan i kv. Vallgossen.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören, förutsatt ekonomiutskottets medgivande, att teckna tilläggsavtal avseende anpassningen av lokalen på i ärendet redovisade villkor.

ÄRENDET
Det finns ett stort behov av förskoleplatser på Kungsholmen. Stadsdelsnämnden planerar att öppna förskola i del av det som tidigare var S:t Görans gymnasium.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 17 juli 2008, dnr 302-105-08.

UTTALANDE
Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) lämnade följande gemensamma uttalande:

Vi har noterat att det i stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande inte står något om utemiljön för barnen som skall gå på den nya förskolan i kv Vallgossen. Detta tycker vi är oroväckande då det är viktigt för barnens utveckling och hälsa att de även har möjlighet att vistas utomhus.

Vi beklagar att stadsdelsförvaltningen bedömer att kostnaderna för att bygga ett tillagningskök är för höga då vi anser att det finns stora pedagogiska och näringsmässiga fördelar med tillagningskök framför mottagningskök.

 

§3 Uppsägning av lokaler fd Pilängens gruppboende

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att avveckla gruppboendet Pilängen och återlämna lokalerna till hyresvärden.

 

 

ÄRENDET

Det tidigare gruppboendet har avvecklats eftersom det inte motsvarade dagens krav på standard. Lokalen återlämnas till hyresvärden.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 juli 2008, dnr 699-274-08.

 

§4 Ansökan om utvecklingsmedel från Länsstyrelsen i Stockholms län

§5 Solbackens vård och omsorgsboende<br>Yttrande till länsstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att besvara Länsstyrelsen med detta tjänsteutlåtande.


ÄRENDET
Bemanningen vid Solbacken är förstärkt på dagtid och sjuksköterska finns på plats dygnet runt. Attendo Care driver verksamheten enligt avtal med stadsdelsnämnden och har ett väl utvecklat kvalitetssystem. Solbacken är sedan i maj anslutet till stadens dokumentationssystem.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 18 juli 2008, dnr 602-321-08.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

Stadsdelsnämnden föreslås besluta:
- att besvara Länsstyrelsens kritik med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Stadsdelsnämnden framför därutöver följande. 

Nämnden tar Länsstyrelsens kritik på stort allvar.  Det är uppenbart att de medel, som enligt det upphandlingsavtal som 2007 tecknats mellan stadsdelsnämnden och Attendo Care står till entreprenörens förfogande, inte är tillräckliga för att garantera de boendes säkerhet alla tider på dygnet. 

Majoriteten i Kungsholmens stadsdelsnämnd har valt att lägga driften av samtliga vård- och omsorgsboenden på Kungsholmen på entreprenad. Upphandlingssystemet fungerar så att det under pågående avtalsperiod är svårt att tillföra en entreprenör nya medel.  Nämnden kommer att agera för att åtminstone en del av nämndens vård- och omsorgsboenden i framtiden kommer att drivas i egen regi vilket på bättre sätt möjliggör en anpassning av resurserna efter de faktiska behoven.

 

§6 Svar på Socialstyrelsens beslut rörande tillsyn av tandvård<br>Yttrande till socialstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på beslutet.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden planerar att i verksamhetsplan för 2009 fastställa mätbara mål för tandvården inom den kommunala hälso- och sjukvården.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 22 juli 2008, dnr 506-664-07.

 

§7 Organisatorisk placering av Jobbtorg<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.


ÄRENDET
Enligt förslaget ska Jobbtorg Stockholm fr.o.m. 2009 ledas av socialtjänstnämnden. Samtidigt föreslås Jobbtorgens ansvar utvidgas och omfatta även SFI, ansvaret för arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor och samordningsansvaret för flyktingmottagande.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 juli 2008, dnr 006-315-08.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (m) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Lars Lundqvist (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från folkpartiet.
Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATIONER

Lars Lundqvist (fp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till folkpartiets förslag:

Stadsdelsnämnden förslås besluta

att överlämna förslaget utan eget ställningstagande,

att därutöver anföra följande:

Med pengsystem i stället för politisk styrning har en stor del av stadsdelsnämndernas nuvarande uppgifter flyttats över till de enskilda medborgarna. Det betyder inte att behovet av lokala nämnder i Stockholm upphör. I ett antal viktiga frågor som exempelvis socialtjänst och lokal fysisk planering är behovet av en lokal beslutsnivå stort.

SLK:s förslag omfattar flera olika förslag för organisationen av Jobbtorg Stockholm. Folkpartiet kommer att ta slutligt ställningstagande till SLK:s förslag i samband med budget för 2009.


Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till beslut.
2. Stadsdelsnämnden framför i stället följande.

En centraliserad organisation för jobbtorgen är i princip fel.  Ansvaret ska ligga lokalt hos stadsdelsnämnderna som ska ha helhetsansvar för individ- och familjeomsorgen inklusive den verksamhet som nu är förlagd till jobbtorgen.  De nuvarande jobbtorgen bör avskaffas och därmed är det inte aktuellt att hitta någon central organisatorisk placering för jobbtorgsverksamheten.  Samverkan med försörjningsstödet försvåras med den nuvarande organisationen och ökar byråkratin. De arbetslösa får mycket långt avstånd till de politiskt ansvariga.

Staden ska självfallet stimulera till samarbete mellan stadsdelsnämnderna. Många nämnder har frivilligt drivit gemensamma arbetsmarknadsverksamheter och -projekt, vilket bör uppmuntras i fortsättningen också utan den centraliserade jobbtorgsorganisationen.

Förslagen att även överföra ansvaret för flyktingmottagning, samhällsinformation för flyktingar och SFI till socialtjänstnämnden är märkliga.  Dels handlar dessa verksamheter inte om sociala frågor i första hand, dels har organisationen för flyktingmottagningen ändrats så sent som 2005. En färsk statlig utredning föreslår dessutom att staten ska ta ansvaret för flyktingmottagningen och att det kommunala ansvaret ska upphöra.

Speciellt viktigt är det för en nyanländ flykting att få hjälp av tjänstemän med lokalkännedom för att kunna lösa akuta behov av bostad, plats för barn i förskola, sjukvård m.m. I ett inledande skede behövs personliga kontakter utifrån en helhetssyn för att individuella behov ska kunna tillgodoses. För att kunna kommunicera med en människa som inte kan svenska och svenska förhållanden krävs stor kompetens, även om tolk används. Att istället skicka den nyanlända flyktingen till ett betydligt mer opersonligt Jobbtorg kan snarare skapa problem än lösa dem.

SFI är en utbildningsfråga och hör ihop med den kommunala vuxenutbildningen. Om SFI lyfts bort från utbildningsnämnden hamnar SFI utanför de pedagogiska nätverk som är så viktiga för den pedagogiska utvecklingen. SFI anordnare i Stockholm utvecklar nu ett mer yrkesinriktat innehåll och kontakter med arbetsmarknaden, i enlighet med den nya kursplanen för SFI. Detta utvecklingsarbete får inte störas. Dessutom ryms inom SFI även den så viktiga medborgarutbildningen, nödvändig för att deltagaren ska kunna skaffa sig kunskap om både rättigheter och skyldigheter som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Viktiga frågor om jämställdhet, antidiskriminering och miljö riskerar att försvinna från dagordningen inom en ensidigt jobbinriktad SFI. 

Oavsett jobbtorg eller inte är det ett helt missriktat förslag att överföra ansvaret för dessa verksamheter till socialtjänstnämnden. 

I förvaltningens yttrande tar man upp frågan angående stadsdelens två verksamheter i egen regi, Fridas servering och Bolinders kafé och konferens, även fr.o.m. 2009 ska kunna ansvara för arbetsförberedande insatser i form av utförarverksamhet. Vill vi uttrycka vår oro för att även denna värdefulla verksamhet försvinner från Kungsholmen.

I förvaltningens förslag till beslut uttalar man sig inte om planerna att utreda möjligheten att överföra ansvaret för vuxenutbildningen från utbildningsnämnden till Jobbtorg Stockholm, socialtjänstnämnden. Vill ändå framföra följande:

Utbildning är ingen fråga för sociala myndigheter, vare sig för barn eller för vuxna. Vuxenutbildning, om den sker inom den kommunala vuxenutbildningen, folkhögskola, den nya yrkeshögskolan, vanlig högskola eller universitet, är så mycket mer och ska inte i alla delar vara direkt kopplad till arbetsmarknadens behov just nu. Den kommunala vuxenutbildningen är och ska förbli en del av det svenska utbildningssystem som står sig bra i internationella jämförelser. Även på det här området riskerar det pedagogiska utvecklingsarbetet att avstanna om vuxenutbildningen skärs av från de pedagogiska nätverken. Vi menar dessutom att det är av stor vikt för samhällsutvecklingen att vi har välutbildade medborgare, som har lärt sig att lära och som kan lära om vid de samhällsförändringar som står framför oss.

 

§8 Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten - till nytta för brukaren (SOU 2008:18)<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

 

ÄRENDET

Socialtjänstens insatser ska i högre utsträckning baseras på kunskap om det sociala arbetets resultat, kvalitet och effektivitet. I en statlig utredning presenteras en genomgripande strategi för att utveckla evidensbaserad praktik inom socialtjänsten.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 juli 2008, dnr 006-340-08

 

§9 Förslag till ersättningssystem samt övergripande handläggning av den enskildes val i valfrihetssystem inom omsorgen enligt LSS om personer med funktionsnedsättning<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.

 

 

ÄRENDET

Förslaget till ersättningssystem och LSS-peng och förefaller vara väl genomtänkt. Det kan dock vara svårt att bedöma vad det kommer att innebära ekonomiskt jämfört med dagens läge.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 juli 2008, dnr 006-320-08.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Håkan Wahlén m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna och vänsterpartiet.

Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATIONER

Håkan Wahlén m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd anser att valfrihetssystemet inom omsorgen enligt LSS bör omarbetas av stadsledningskontoret utifrån vad som framförs i detta beslut.

 

Det föreslagna pengsystemet minskar det demokratiska politiska inflytandet och försvårar planeringen av omsorgen för de funktionshindrade, till nackdel för dem.

 

Målsättningen bör vara att öka brukarnas och de anhörigas inflytande över hur de beviljade insatserna ska utföras.  Vi vill ha ett brukarvalssystem i dialog med stadens handikappråd och handikapporganisationerna, inte ett system där främsta syftet är att konkurrensutsätta och privatisera så stora delar av verksamheten som möjligt. 

 

Staden ska ha huvudansvaret för både planeringen och driften av de verksamheter som utför insatserna för de funktionsnedsatta.  Samtliga upphandlingar av driften av gruppboenden ska stoppas. 

 

-         Brukarna ska så långt som möjligt ha tillgång till den beviljade insatsen där de har sin

      huvudsakliga sociala förankring om de inte själva önskar annat.

-         Samtliga verksamheter ska hålla en hög kvalitet.

-         Även de som har mycket speciella behov måste ha tillgång till skräddarsydda, individuella lösningar i närheten där de och deras närstående bor.

-         Verksamheterna måste byggas ut så att tillgången motsvarar behoven.

-         Det måste skapas ett system där verksamhetens (exempelvis boendets) och individens behov och önskemål kan balanseras.  

-         En central förmedlingsgrupp innebär att viktiga lokala kunskaper går förlorade.  De fyra lokala förmedlingsgrupperna bör finnas kvar.

 

Brukarna ska ha ett stort inflytande över de insatser som de har rätt till enligt LSS.  Att använda begreppet valfrihet kan dock leda till missförstånd, besvikelser och frustration när det i praktiken inte är möjligt att verkställa valfriheten. 

 

 

Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till miljöpartiets förslag:

 

Stadsdelsnämnden föreslår i sitt svar på remissen att

-                        avslå förslaget om en central förmedlingsgrupp

-                        därutöver anföra

 

Att den enskildes valmöjligheter nu ökar genom förändringarna i LSS-systemet är bra. Informationen om de alternativ som ingår i valfrihetssystemet behöver samlas och göras tillgänglig. Det är viktigt att detta görs utifrån hänsyn till de specifika behoven hos dem som är berättigade insatser enligt LSS.

 

Däremot är det en stor risk att inrättandet av en central förmedlingsgrupp kommer att leda till att viktiga lokala kunskaper går förlorade. Stadsledningskontoret anser att en relativt liten bemanning ska klara uppdraget att också avlasta stadsdelsnämnderna i sökandet efter lämpliga alternativ, ett antagande som starkt kan ifrågasättas. För att löpande kunna föra en dialog med alla de utförare som ingår i valfrihetssystemet kan de nuvarande fyra förmedlingsgrupperna, med sitt lokala syn- och arbetssätt, behövas. Det är naturligtvis viktigt att bedömningar görs likvärdigt i staden, men en centralisering av förmedlingsfunktionen ska för den skull inte vara nödvändig. Förmedlingsgruppen ska även utgöra ett stöd för de enskilda och de lokala biståndshandläggarna. För detta krävs en skälig bemanning.

 

När det gäller ersättningssystemet och LSS-pengen är förslaget mycket svårt att överblicka, liksom att bedöma vilka de ekonomiska effekterna blir. I stadsledningskontorets utredning ges inga svar på hur de merkostnader som redan uppstått ska hanteras. En klar nackdel med införandet av en LSS-peng med lika ersättning för alla omsorgsinsatser är att stadsdelsnämndernas handlingsutrymme riskerar att minska. Det kan också leda till att utförare, med höga priser och liten konkurrens, väljer att ställa sig utanför valfrihetssystemet.

§10 Indikatorer för uppföljning av hälso- och sjukvård inom vård- och omsorgsboenden<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.


ÄRENDET
Indikatorerna ska mäta måluppfyllelsen för att bidra till kvalitetsutveckling. För att avsedd effekt ska uppnås behöver antalet indikatorer minskas.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 juli 2008, dnr 006-295-08.

UTTALANDE
Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) lämnade följande gemensamma uttalande:

De synpunkter stadsdelsförvaltningen lyfter fram i sitt tjänsteutlåtande är viktiga att ta hänsyn till när ett slutligt beslut i ärendet fattas.

Vi vill lyfta fram ytterligare två perspektiv som starkt påverkar den boendes hälsa och välmående:
- Den sociala aspekten är viktig.  Isolering och brist på sociala aktiviteter leder ofta till en sämre hälsa vilket leder till onödigt lidande och till högre sjukvårdskostnader.
- Det är viktigt att dela upp de olika indikatorerna efter kön för att få fram vilka resultat vården får för kvinnor respektive män.

 

§11 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.


ÄRENDET
Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar är en del i regeringens familjepolitiska reform. Andra delar är vårdnadsbidrag och jämställdhetsbonus. Syftet är att öka valfriheten och mångfalden.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 23 juli 2008, dnr 006-385-08.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Håkan Wahlén m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna och vänsterpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) deltog inte i beslutet.

RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

Remissen besvaras med nedanstående utlåtande.

I denna remiss föreslås en utökning av den fria etableringsrätten till att även gälla familjedaghem, flerfamiljslösningar mm utan någon granskning av innehållet i dessa verksamheter.  Förslaget innebär att ett nytt system skapas med barnomsorgspeng som följer barnet. Vi ser detta som en del av den sittande regeringens politik för att motverka utvecklingen till en sammanhållen förskola för alla barn där de ges såväl sociala som pedagogiska verktyg. Utgångspunkten för förslagen är inte barnens bästa.

Det är viktigt att föräldrar kan välja förskoleverksamhet, men ett system med en barnomsorgspeng underminerar stadsdelens möjligheter att på ett kvalitativt sätt planera förskoleverksamhet för alla barn. Kravet på ett tillstånd från kommunen för att yrkesmässigt få driva enskilda förskolor avskaffas dessutom. Kommunen får i stället nu en skyldighet att godkänna och lämna bidrag till alla pedagogiska verksamheter som uppfyller i lagen angivna krav.

De privata verksamheterna blir alltmer styrande i ett sådant system vilket försvårar såväl god framförhållning som möjligheten att sprida resurserna rättvist i stadsdelen. Stadsdelens och medborgarnas inflytande över hur våra gemensamma tillgångar används försämras. Det minskar också möjligheterna till en samlad och evidensbaserad pedagogisk utveckling av förskoleverksamheten i staden, till förmån för en utveckling av fri företagsamhet. Som vanligt är perspektivet inte brukarnas, utan de privata producenternas.

I utredningen föreslås även en utökad informationsskyldighet för kommunen, vilket innebär att alltmer av de privata utförarnas marknadsföring bekostas av skattemedel. Verksamhet som finansieras med offentliga medel bör givetvis ingå i kommunens information, men var dras gränsen mellan information och ren marknadsföring?

För de barn som inte går i förskola är den allmänna förskolan viktig och sett i detta perspektiv ser vi det som positivt att allmän förskola erbjuds även treåringar.  Samtidigt kan några timmar i allmän förskola per dag aldrig jämföras med den utveckling barnen som går hela dagar på förskola får.

 

§12 Motion om helhetssyn på uppföljning och samordning av insatser för ungdomar som inte går i gymnasieskola<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

 

ÄRENDET

Uppföljningsansvaret för 16-19-åringar är tydligt fördelat. Ytterliggare kartläggningar är inte nödvändiga, men det finns ett utrymme för vidare utveckling av samarbete mellan skola, socialtjänst och jobbtorgen.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 juli 2008, dnr 006-307-08.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

 

Stadsdelsnämnden ställer sig bakom motionen.

 

Motionen pekar på den splittring av uppföljningsansvaret för 16-19 åringar som skett sedan nedläggelsen av Navigatorcentrum. Generellt kan man säga att de olika delarna splittrats upp på flera huvudmän men samtidigt centraliserats i staden. Vi förespråkar en samlad verksamhet som den som utgjordes av Navigatorcentrum som också är mer lokalt förankrad och närmare stadsdelens verksamheter.

§13 Kontaktcenter Stockholm – etablering av kontaktcenterorganisation i Stockholms stad<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.


ÄRENDET
Med Kontaktcenter Stockholm kommer invånare, företag och besökare att enkelt få svar, råd och vägledning i de flesta frågor inom stadens ansvarsområden.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 augusti 2008, dnr 006-276-08.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Håkan Wahlén m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna och vänsterpartiet.
Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från miljöpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATIONER
Håkan Wahlén m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

Stadsdelsnämnden anser att förslaget till kontaktcenterorganisation bör omarbetas enligt vad nämnden framför i detta beslut.

Stadsdelsnämnden är ytterst tveksam till att ett centralt kontaktcenter kan leva upp till de behov av information och god service som kommuninvånarna har all rätt att förvänta sig från staden. Kontaktcenterverksamheten bör i första hand finnas i stadsdelarna i likhet med de verksamheter som Bromma och Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnder driver.  Ett centralt kontaktcenter kan komplettera de lokala verksamheterna.  I många stadsdelar är det säkert nödvändigt att komplettera med ett medborgarkontor och även de övriga måste hitta vägar till en mera personlig service.

Förslaget till Kontaktcenter Stockholm skulle leda till en ytterligare försvagning av stadsdelsnämndernas roll i stadens organisation. 

Vi anser att frågan om förbättrad information och enklare kontaktvägar inte är tillräckligt utredd och att hela ärendet bör återremitteras och att stadsledningskontoret ska återkomma med ett nytt förslag.  Huvudinriktningen bör dock vara förstärkta resurser till information via stadsdelarna.


Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till miljöpartiets förslag:

Remissen besvaras med följande förslag:
- Ett medborgarkontor ska finnas i varje stadsdelsnämndsområde

Det är viktigt att arbetet med att öka tillgängligheten för medborgarna till stadens alla funktioner och tjänstemän är högt prioriterat. Ett kontaktcenter kan vara en god idé och ett led i detta arbete. Men det kommer inte att kunna ersätta de nedlagda medborgarkontoren, de utlokaliserade telefonväxlarna samt att alla tjänstemän tidigare uppmanades att sprida sina telefonnummer. Det senare underlättade för medborgare att återknyta till tjänstemän de tidigare haft kontakt med. Nu ska kontakter ske via så få telefonnummer som möjligt vilket inte alls per automatik är enbart positivt.

Risk finns för dubbelarbete och ökad byråkrati i stället för förbättrad tillgänglighet för medborgarna.

För bästa lokala kännedom och tillgänglighet för stadsdelarnas invånare ska det finnas ett medborgarkontor inom varje stadsdelsnämnds område.

 

§14 Kortare plan- och byggprocess samt renodling av ansvar för vissa tekniska processer, inkl revidering av reglementen<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.


ÄRENDET
I en utredning föreslås bl.a. att ansvaret för förvaltning av stadens parker, inklusive drift, underhåll och investeringar, överförs från stadsdelsnämnderna till trafik- och renhållningsnämnden fr.o.m. 1 januari 2009.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 augusti 2008 dnr 006-316-08.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle överlämna ärendet utan eget ställningstagande.
Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen och framför därutöver följande.

En kortare plan- och byggprocess har inget värde i sig.  Det demokratiska inflytandet i stadsbyggnadsfrågor är av yttersta vikt.  Vi har alltför ofta fått konstatera att bl.a. barn- och tillgänglighetsperspektiven glömts bort i de centrala processerna.  Både de lokala demokratiskt valda politikerna och invånarna måste ha möjlighet till rejält inflytande utifrån underlag som förberetts av tjänstemän med god lokalkännedom.  När ett hus eller en stadsdel väl har byggts kommer den att påverka stadsbilden under lång tid framöver.  En förhastad plan- och byggprocess kan därmed få långvariga negativa konsekvenser.  Det är dock naturligtvis självklart att onödig byråkrati bör undvikas.

Vi delar fullt ut förvaltningens argument för att ansvaret för drift och underhåll av parkmark bör ligga kvar hos stadsdelsnämnden.  Dessa frågor engagerar starkt både de lokala politikerna och allmänheten.

Den lokala politiska nivån i stadsdelsnämnderna måste förstärkas, inte försvagas.  Stadsdelsnämnderna bör få ett större ansvar för stadsmiljö- samt plan- och byggfrågorna än vad de har i dag.  Drift och underhåll av parkmark bör även i fortsättningen vara stadsdelsnämndernas ansvar.  


ERSÄTTARYTTRANDE
Oscar Fredriksson (c) lämnade följande ersättaryttrande

Jag delar i allt väsentligt det svar på remissen som förvaltningen givit i sitt tjänsteutlåtande vilket väl beskriver hur vi inom Kungsholmens stadsdelsnämnd lyckats väl med att effektivisera och förbättra vår organisation tillsammans med stadsdelsnämnderna på Östermalm och Norrmalm.
Av tjänsteutlåtandet framgår också att stadsdelsnämnden nyligen utarbetat en mycket ambitiös parkplan med en långsiktig satsning på att rusta upp och utveckla våra grönområden. Att i detta skede lämna över ansvaret för själva genomförandet till trafik- och renhållningsnämnden riskerar att omintetgöra denna satsning och kan även komma att påverka den pågående upprustningen av Rålambshovsparken.
Förslaget att låta en central nämnd handlägga alla frågor som rör Kungsholmens stadsmiljö motverkar dessutom vår uttalade ambition om en ökad medborgardialog och vi riskerar att förlora det lokala inflytandet över vår egen närmiljö.
Jag önskar därför som svar på remissen framföra följande synpunkter.
Jag anser att intentionen med utredningen är viktig. Det finns mycket att göra när det handlar om att förkorta tiderna i plan- och byggprocesserna och i denna del finns anledning att återkomma med ytterligare förslag.

Avseende stadsdelsnämnderna anser jag att det är dags för en övergripande diskussion om den framtida organisationen av staden. I denna diskussion är det viktigt att belysa demokratiska aspekter, ekonomi och effektivitet. Jag finner det olyckligt att föra denna stora och viktiga diskussion utifrån det snäva perspektiv som nu är aktuellt.
Mot denna bakgrund anser jag att den del av ärendet som berör stadsdelarnas ansvar ska utgå.

Därutöver är jag tveksam till om den föreslagna organisationsförändringen avseende Skönhetsrådet och Stadsmuseet kommer att ha avsedd effekt.

§15 Övergripande mål och riktlinjer för det internationella arbetet<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.


ÄRENDET
Det är viktigt att det internationella arbetet sker samlat och som en del av stadens framtida vision och inriktningsmålen i stadens budget.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 17 juli 2008 dnr 006-341-08.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag

Remissen besvaras enligt följande:

Stadsdelsledningskontorets förslag till övergripande mål, inriktning och riktlinjer för det internationella arbetet avslöjar en snäv och ensidig syn på det internationella samarbetet, där ”allt internationellt arbete ska leda till konkret nytta för stockholmare”.

Det internationella samarbetet kan inte inskränka sig till att bara handla om service till stockholmarna, tillväxt och sysselsättning utifrån ett perspektiv som enbart utgår från egennyttan. Vi finns som stad i en värld där det internationella samarbetet bygger på både ett givande och ett tagande och ett gemensamt ansvartagande för den globala utvecklingen.

Den borgerliga alliansen har svårigheter att skilja på å ena sidan ett enskilt företags villkor, vilka bygger på ett vinststyrt förhållande mellan ägare, anställda och kunder och å andra sidan staden Stockholm, som bebos av medborgare. Dessa behöver i en demokrati kunna ta ansvar inte bara för sig själva utan också för hela samhällets utveckling, genom att tänka både i ”jag” och ”vi”. Detta ”vi” är inte bara den egna gruppen utan utgör idag även ett globaliserat samhälle med globala problem som berör oss alla; krig, katastrofer, fattigdom och klimatförändringar, mm. Globala problem kräver globala lösningar. Den konkreta direkta nyttan i ett internationellt samarbete för att komma tillrätta med de stora frågorna kan för stockholmaren, åtminstone i ett kortsiktigt perspektiv, vara svår att se, men kan ha betydelse i en mer långsiktig utveckling. Detta samarbete kan inte bara ske på diplomatnivå utan behöver hållas levande på alla nivåer, från ungdomarna i stadsdelen som söker utbyte med ungdomar från andra länder till internationella frivilligorganisationer. Dessa grupper behöver, liksom diplomaterna, offentligt finansiellt stöd, från stadsdelen, kommunen, länet, staten, EU eller FN för att kunna driva sina frågor.

Det bör även i fortsättningen vara möjligt för grupper på gräsrotsnivå, som vill utöka sin kunskap om världen för att kunna agera för en långsiktigt hållbar värld, att kunna söka och få bidrag till finansiering eller medfinansiering av besök i andra länder och att i sin tur kunna ta emot besök i Stockholm, oberoende av den direkta konkreta nyttan för staden. Staden bör också kunna stå som värd för organisationer och offentliga myndigheter från andra länder som vill och behöver lära av oss, utan att vi direkt behöver räkna med att tjäna något på det. Vi förväntar ju oss att vi kan utnyttja andras kunskap. Skulle vi då i konsekvensens namn bara vara hänvisade till att samarbeta med aktörer som i sin tur kan tjäna något på oss? En sådan win-win situation infinner sig inte alltid i det internationella samarbetet.
Betydligt mer vidsynta och generösa riktlinjer för hur man kan se på och värdera ett internationellt utbyte finns inom bl.a. inom EU, i Stockholm hos programkontoret och den Europeiska socialfonden.

 

§16 SL:s trafikförändringar<br>Remiss från trafikkontoret

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att som svar på SL:s förslag till trafikförändringar 2009 till trafikkontoret överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDET

Det är viktigt att de nybyggnadsområden som planeras på och i anslutning till Kungsholmen redan från början får en väl utbyggd kollektivtrafik så de nya bostäderna och arbetsplatserna inte genererar mer biltrafik än nödvändigt.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 augusti 2008 dnr 006-347-08.

 

§17 Motion om trafikproblem vid Västerled i Bromma<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.

 

 

ÄRENDET

Huruvida det är lämpligt eller ej att införa hastighetsbegränsning till 30 km/timma och på vilka sträckor bör främst vara en fråga för trafiknämnden och Bromma stadsdelsnämnd att bedöma. 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 augusti 2008 dnr 006-301-08.

 

 

§18 Restaurang Jebena<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att restaurang Jebena får tillstånd att servera alkohol för allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 - 03.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 juli 2008 dnr 507-348-08.

 

§19 Restaurang WorkIt Europe<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att WorkItEurope får tillstånd att servera alkohol för allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 - 00.00 samt för uteservering alla dagar mellan klockan 09.00 - 20.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 24 juli 2008, dnr 507-402-08.

 

§21 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

           Ordföranden rapporterade om stadsdelsnämndens kampanj den 19 augusti för att verka för att Essingeleden grävs ned. 

           Stadsdelsnämnden avtackade stadsdelsdirektör Anders Carstorp som från den 1 september går vidare för att leda arbetet vid Södermalms stadsdelsförvaltning.

§22 Information från stadsdelsförvaltningen

Avdelningschef Kerstin Ohlsson informerade om:

           Upphandling påbörjas av drift av Pilträdets servicehus.

           Uppföljning av verksamheten vid Serafens vård- och omsorgsboende.

           Införandet av valfrihetssystem inom vård- och omsorgsboenden för äldre samt telefonrådgivningen Äldre Direkt.

Avdelningschef Birgitta Dahlin informerade om:

           Vårdnadsbidraget; hittills har 28 familjer ansökt om vårdnadsbidrag.

           Förskolegarantin klaras.

           Rapport om Ung08.

 

§23 Tillägg till upphandling av demensutbildning inom äldreomsorgen

BESLUT

 

1.      Kungsholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsdirektören att besluta om tilldelning av kontrakt efter det att samtliga anbud utvärderats i ovan angiven upphandling

 

2.      Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att å nämndens vägnar teckna avtal med vinnande anbudsgivare

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 augusti 2008, dnr 103-202-08.

 

§24 Utredning ang inkommen anmälan enligt Lex Sarah SoL 14 kap 2 §<br>samt redogörelse till länsstyrelsen

BESLUT

 

1.      Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att inte överlämna lex Sarah anmälan till länsstyrelsen.

2.      Stadsdelsnämnden beslutar att besvara länsstyrelsen med detta tjänsteutlåtande

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 18 juli 2008, dnr 602-382-08, 602-387-08.

 

§26 Utredning ang inkommen anmälan enligt Lex Sarah SoL 14 kap 2 §

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att inte göra anmälan till länsstyrelsen.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 23 juni 2008, dnr 604-336-08

 

 

§28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

§29 Svar på begäran om uppgifter med anledning av dom<br>Yttrande till länsstyrelsen

§ 29

Svar på begäran om uppgifter med anledning av dom

Yttrande till länsstyrelsen

 

 

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som svar till länsstyrelsen.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 juli 2008, dnr 603-397-08.

 

§30 Anmälningsärenden

Anmälan av yttrande till länsstyrelsen angående uppgifter med anledning av ej verkställda beslut, dnr 603-339-08

 

Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 080603, 080701 och 080729