Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-09-18

Sammanträde 2008-09-18

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Tema: Utbyggnad av Lindhagen

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Allmänna ärenden

2 Tertialrapport 2

Dnr: 100-451-08

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

Remisser

3 Betänkandet egenansvar – med professionellt stöd<br>Remiss från kommunstyrelsen

4 Motion om allmännyttan – ett viktigt verktyg för stadens utveckling<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-344-08

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

5 Restaurang Asahi<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 507-368-08

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Anmälningsärenden

6 Anmälan av slutrapport avseende projektet ”Utökade boendestödsinsatser i försöks- och träningslägenheter” samt redovisning av förbrukade medel under andra projektåret

Dnr: 502-384-07

Handläggare: Avdelningschef Susanna Wahlberg, 508 08 022

7 Anmälan av inkomna skrivelser m m

9 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

10 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

11 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

12 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

13 Utredning ang inkommen anmälan enligt Lex Sarah SoL 14 kap 2 §

Dnr: 602-388-08

Sekretess enligt 7:4 SekrL

14 Utredning ang inkommen anmälan enligt Lex Sara SoL 14 kap 2 §

Yttranden

15 Inkommen skrivelse gällande vården på Serafens vård och omsorgsboende<br>Yttrande till länsstyrelsen

Dnr: 603-425-08

Sekretess enligt 7:4 SekrL

Tilläggslista

15 Ändrat sammanträdesdatum

Anmälningsärenden

16 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 080826

§1 Justering

Anmäldes att protokoll från 21 augusti 2008 hade justerats den 25 augusti 2008. Ordförande tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 23  september 2008. Ingegerd Akselsson Le Douaron utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§2 Tertialrapport 2

BESLUT
1. Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner tertialrapport 2 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering om 1,8 mnkr för nytt serviceboende i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

3. Stadsdelsnämnden ansöker om stimulansbidrag om 0,4 mnkr för ombyggnad av förskola i kvarteret Skogslandet 1, Rålambsvägen 44.

4. Stadsdelsnämnden ansöker om 0,3 mnkr för fördyring i samband med renovering av Fredhällsparkens plaskdamm.

5. Stadsdelsnämnden ansöker om 2,0 mnkr för fördyring i samband med upprustning av Rålambshovsparken.

6. Stadsdelsnämnden fastställer reviderad aktivitetsplan för upphandling och konkurrens.


Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 september 2008, dnr 100-451-08.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.


BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tertialrapport 2 till kommunstyrelsen med de kommentarer som medföljer detta beslut.
2. Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag under punkterna 2-5.
3. Stadsdelsnämnden avslår förslaget till reviderad aktivitetsplan för upphandling och konkurrens och stoppar allt arbete med upphandling av verksamheter inom vård och omsorg och med avknoppning av verksamheter.

Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

Enligt förvaltningens tertialrapport kommer nämnden att klara årets budget med ett överskott.  Detta är möjligt i första hand genom det överskott som äldreomsorgen prognostiserar.  Vi anser dock att biståndsbedömningen inom äldreomsorgen behöver bli mera generös.  Under året har länsrätten tillstyrkt flera överklaganden från äldre på Kungsholmen som fått avslag på sina ansökningar om vård- och omsorgsboende.  Länsrätten har ansett att tjänstemannabesluten i tillräcklig utsträckning inte tagit hänsyn till den äldres sociala situation och upplevelsen av otrygghet.  Samtidigt blir det alltmer tydligt att de medel som nämndens vård- och omsorgsboenden tilldelats inte är tillräckliga för att tillgodose de äldres behov av vård och omsorg.  Vi har fått rapporter om missförhållanden på Serafen och Pilträdet, vi har fått yttra oss till länsstyrelsen om brister i omsorgen på Solbacken, Alströmerhemmet och S:t Eriks äldreboende.

Inom vård- och omsorgsboendena för äldre har de stora vårdbolagen tagit över hela Kungsholmsmarknaden när Fridhemmets servicehus nu lagts ut på entreprenad.  Den omtalade mångfalden har handlat om att privatisera verksamheterna.  Inga kommunalt drivna boenden finns kvar i vår stadsdel.  Inom hemtjänsten har de gamla över 40 utförare att välja emellan - vilket är en orimlighet - och antalet ska ytterligare öka enligt majoritetens mål.  Hemtjänstens och sjukvårdens samarbete blir allt svårare att organisera med allt fler inblandade. 

Stadsdelsnämnden säger sig enligt tertialrapporten vilja vara en attraktiv arbetsgivare.  Samtidigt vill den borgerliga alliansen konkurrensutsätta allt som kan konkurrensutsättas och uppmanar personal att avknoppa verksamheter, vilket av flera experter konstaterats vara lagstridigt.  Nämnden vill i verkligheten inte ha den personal som den enligt tertialrapporten skall vara attraktiv arbetsgivare för.  Nya förskolor – i praktiken den enda av stadsdelens verksamheter som expanderar - ska helst enligt majoriteten drivas i privat regi.  Målet är helt klart att stadsdelsnämnden skall ha så få verksamheter i egen regi och så lite personal som möjligt.  Nämndens majoritet håller på med en ren utförsäljning.

Stadsdelsnämnden har fått besvara den ena remissen efter den andra som syftar på att minska stadsdelsnämndens ansvarsområde och centralisera verksamheten till de stadsövergripande nämnderna.  Syftet verkar vara att lägga ned stadsdelsnämnderna.

Resultaten av verksamhetsuppföljningen är delvis nedslående.  Inom verksamheterna för äldre och vuxna med funktionsnedsättning har enbart 15 av 31 enheter lämnat efterfrågad information om enheternas egen klagomålshantering.  Det har kommit in klagomål avs flera hemtjänstenheter. 

Mycket i nämndens verksamheter pekar åt fel håll.  Försörjningsstödet minskar inte enligt majoritetens planer trots nyinrättade jobbtorg och trots att alla inte mera har rätt till bistånd till SL-kort.   Socialtjänstens organisation är splittrad genom att försörjningsstödsenheten flyttats till Östermalm och jobbtorget finns på Södermalm, några mindre enheter finns på Norrmalm medan familje- och vuxensektionerna än så länge är kvar i den egna stadsdelen. 

Stadsmiljöverksamheten har utlokaliserats till Norrmalm och krympt på ett sätt som gör det omöjligt för stadsdelsnämnden att bevaka alla de nybyggnationsprojekt som är på gång och planeras i stadsdelen, speciellt på nordvästra Kungsholmen, där alliansen medvetet förbiser barnperspektivet i planeringen av den nya stadsdelen.  Alliansen arbetar hela tiden för att minska stadsdelsnämndernas möjligheter att påverka stadsplaneringen i den egna stadsdelen.

Förskolegrupperna ökar i storlek.  Det blir allt svårare att hitta lämpliga lokaler för nya förskolor och lokalkostnaderna tar en allt större del av budgeten, mycket tack vare att många förskolor hyr sina lokaler av bostadsrättsföreningar.  Vi befarar en kvalitetssänkning av vår stadsdels förskoleverksamhet som hittills haft mycket gott rykte.

 

§3 Betänkandet egenansvar – med professionellt stöd<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande


Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 26 augusti 2008, dnr 006-369-08.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

Stadsdelsnämnden lämnar följande svar på remissen.

Betänkandet ”Eget ansvar – med professionellt stöd” ligger i linje med den politik som den borgerliga alliansen driver i Stockholms stad.  Flyktingmottagningen ska först centraliseras och sedan ska stora delar av den privatiseras. 

Vi håller med om att staten måste ta ett ekonomiskt helhetsansvar under längre tid än vad som sker i dag och ha ett samordningsansvar för flyktingmottagandet. Men ansvaret för själva mottagandet av de enskilda flyktingarna bör ligga kvar lokalt hos kommunerna. Utredningen föreslår en splittring av ansvaret mellan staten, de privata ”lotsföretagen” och kommunerna. Den sk. valfriheten för flyktingarna ska öka genom ”sfi-peng” och ”samhällskunskapspeng” som om en nyanländ flykting hade tillräckliga kunskaper för att göra väl avvägda val mellan olika alternativa utbildningar.  Resultatet av denna splittrade introduktion blir definitivt ingen förbättring av mottagandet av den enskilda flyktingen.

Betänkandets perspektiv är enbart den vuxne arbetsföre flyktingen mellan 18 och 64 år. Men många av flyktingarna är barn, en del är gamla, flera är funktionsnedsatta. Ansvaret för deras introduktion samt ansvaret för bl.a. bostadsfrågor ska enligt utredningen fortfarande ligga kvar hos kommunerna.  Ofta handlar det om hela familjer. För att inte splittra upp mottagandet bör kommunerna ha ansvaret för hela mottagningsprocessen och staten ha det ekonomiska ansvaret. 

De tilltänkta introduktionslotsarna finns inte ännu, i alla fall inte som privatanställda.  Utredaren förutsätter att det ska bildas privata lotsföretag som staten kan kontraktera och bland vilka de nyanlända flyktingarna ska välja sin egen introduktionslots. År 2007 skulle 17000 vuxna flyktingar ha haft rätt till en lots enligt betänkandet. Det är slöseri att inte utnyttja den kompetens som finns i kommunerna.

Betänkandet berör inte alls vikten av kompetenta tolkar i introduktionsarbetet.  Tolkarna har avgörande betydelse för hur informationen når fram till flyktingarna under deras första tid i Sverige, för somliga under en längre period.   Att helt nonchalera denna fråga är en allvarlig brist.

Vi vill i detta sammanhang lyfta fram en stor brist i flyktingmottagandet i Stockholms stad.  En del stadsdelar tar emot många nyanlända flyktingar medan andra – i första hand innerstaden inklusive Kungsholmen - tar emot nästan inga alls.  Om Stockholms stadsdelar var självständiga kommuner skulle även innerstaden enligt utredningens förslag kunna åläggas ta emot ett antal nyanlända flyktingar.  Vi anser att staden bör finna en lösning på denna snedfördelning, för att minska den tilltagande segregationen i samhället.

 

§4 Motion om allmännyttan – ett viktigt verktyg för stadens utveckling<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande


ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 juli 2008, dnr 006-344-08.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

Stadsdelsnämnden tillstyrker motionen och anför därutöver följande.

Andelen hyresrätter minskar kontinuerligt på Kungsholmen. Andelen allmännyttiga hyresrätter är idag sannolikt närmare 3 % än den siffra som USK redovisad för 2007.

Det är av många skäl en oacceptabel utveckling. De partier som reservationslöst bejakar en fortsatt utförsäljning av allmännyttans hyresrätter fråntar sig själva rätten att fortsättningsvis uttala sig i termer mot en ökad segregation i Stockholm. De saknar all trovärdighet när det gäller att på allvar motverka en segregerad stad.

Den politik som stadshusmajoriteten för skapar reservat i innerstaden som befolkas av en välbärgad medel- och överklass, samtidigt som andra, inte sällan människor med utomnordiskt ursprung, endast är välkomna till innerstaden som servicepersonal till de boende. Subventionerad hemhjälp, butiksanställda, taxichaufförer, renhållningsarbetare och andra som ser till att staden fungerar ska finnas tillhands när de behövs. Men bostäder för egen del får de söka långt från innerstadens attraktiva bostäder.

 

§5 Restaurang Asahi<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden tillstyrker att restaurang Asahi får tillstånd att servera alkohol för allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 - 00.00 samt för uteservering alla dagar mellan klockan 11.00 – 22.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 september 2008, dnr 507-368-08

 

§6 Utredning ang inkommen anmälan enligt Lex Sara SoL 14 kap 2 §

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att inte göra en anmälan till Länsstyrelsen


ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 augusti, dnr 604-443-08.

UTTALANDE
Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) lämnade följande gemensamma uttalande:

De allvarliga anmälningar som inkommit angående verksamheten på Serafens vård- och omsorgsboende är oacceptabla. De uppmärksammade missförhållanden som blivit kända och verifierade också av stadsdelsförvaltningen måste föranleda konsekvenser för det företag, Aleris AB, som åtagit sig uppdraget att driva verksamheten på Serafen.
Vi vill påminna om Aleris agerande vad gäller äldreboendet Pilträdet. Vid anbudsgivningen 2006 lade Aleris ett anbud som låg fyra miljoner kronor under övriga anbud och även under föregående års kostnader.
Kritiken mot omvårdnaden av de äldre på Pilträdet har varit massiv från boende, anhöriga och andra parter med insyn i verksamheten. Nu, efter bara knappt två års verksamhet, säger Aleris upp avtalet med motiveringen att de inte klarar kvaliteten i verksamheten.

Aleris lovade mer än de kunde hålla. Företagets agerande är ett stort svek mot de äldre som förväntat sig en god omvårdnad på Pilträdet

Aleris är ett stort privat vårdbolag som lägger anbud på en prisnivå som påtagligt understiger vad samma omsorg kostade tidigare år. Företaget ska också driva verksamheten så effektivt att deras ägare, riskkapitalbolag med kontor i Engelska kanalen, varje år får avkastning på sitt satsade kapital.

Aleris uppsägning av avtalet vid Pilträdet är ett tydligt tecken på att företaget inte klarar ägarnas avkastningskrav.

Vi säger nej till ett upphandlingssystem som låter vinstdrivande bolag bjuda under varandra för att få driva en verksamhet som har hand om vården av våra gamla. Vi säger också nej till att skattepengar slussas över till privata vinstdrivande bolag.

 

§7 Ändrat sammanträdesdatum

BESLUT

 

1.      Stadsdelsnämndens sammanträde i december hålls onsdagen den 17 december 2008.

2.      Allmänhetens frågestund inleds kl. 17.00 och sammanträdet börjar kl. 18.00.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 september 2008, dnr 000-478-08.

 

§8 Anmälningsärenden

Anmälan av slutrapport avseende projektet ”Utökade boendestödsinsatser i försöks- och träningslägenheter” samt redovisning av förbrukade medel under andra projektåret dnr 502-384-07.

 

Anmälan av balanslista.

 

Anmälan av inkomna skrivelser m m.

 

Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde.

 

Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde.

 

 

§9 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

Jan-Åke Porseryd (s) ställde frågor om:

           satsning på äldreomsorgen som redovisas i finansborgarrådets budgetförslag för 2009.

           Skötsel av område vid Smedsuddsbadet.

           Förslag till ny bebyggelse på Lilla Essingen.

Birgitta Asp (s) ställde fråga om hundrastgården i Kronobergsparken.

§10 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Karin Norman informerade om budgetkonferensen den 3 oktober.

 

Avdelningschef Susanna Wahlberg informerade om tidplan för upphandling av socialpsykiatrin.

 

Avdelningschef Kerstin Ohlsson informerade om inspirationsdag för anhörigvårdare samt om informationskampanj om Äldre direkt.

 

Avdelningschef Birgitta Dahlin informerade om

           Förskoleplatser – stadsdelsnämnden fortsätter att klara barnomsorgsgarantin.

           Resultatet av Stockholmsenkäten. Närmare presentation av resultatet lämnas vid stadsdelsnämndens sammanträde den 23 oktober.

           Inbjudan till vägledning om ungdomars användande av Internet den 8 oktober.

 

§11 §§ 11 - 13 Sekretessbelagda ärenden