Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-10-23

Sammanträde 2008-10-23

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Tema: Så här svarar Kungsholmens ungdomar om sin vardag

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Allmänna ärenden

2 Kvalitetshöjande insatser i förskolelokaler, parklekar och parker

Dnr: 302-311-08

Det finns ett fortsatt behov av insatser för förbättrat inomhusklimat i några förskolelokaler. Även parklekar och parker är i behov av ytterligare underhållsåtgärder för att från säkerhets- och tillgänglighetssynpunkt fungera bra.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

3 Rättegångsfullmakt

Dnr: 099-502-08

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

4 Stadsdelsnämndens sammanträden 2009

Yttranden

5 Redovisning av egenkontroll av kvalitet i hälso- och sjukvården<br>Yttrande till Socialstyrelsen

Dnr: 602-371-08

Stadsdelsnämnden har fastställt mätbara mål/indikatorer för hälso- och sjukvården. Uppföljning av målen/indikatorerna redovisas i tertialrapporter och verksamhetsberättelse. Utöver detta följer MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) varje månad ett antal indikatorer.


Handläggare: Verksamhetschef Kerstin Olsson, 508 08 031

Remisser

6 Förslag till revidering av lokala hälsoskyddsföreskrifter i Stockholms stad Remiss från miljöförvaltningen

7 Yttrande över motion (2008:60) om anställning av ”töser” i äldreomsorgen<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-467-08

Stadsdelsförvaltningen är tveksam till att tillsätta ytterligare tillsyns- och specialistfunktioner. Stadsdelsnämnden har en samlad kompetens som motsvarar hela ansvarsområdet för äldreomsorg, såväl enligt socialtjänstlagen som hälso- och sjukvårdslagen.

Handläggare: Verksamhetschef Kerstin Olsson, 508 08 031

8 Restaurang Fridhem<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 507-480-08

Restaurangen föreslås få förlängt serveringstillstånd till kl. 01.00 inomhus samt till kl. 22.00 utomhus.

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Anmälningsärenden

9 Förvaltningens svar på förslag till detaljplan för fastigheten Fristaden 5 i stadsdelen Stadshagen, S-Dp 2007-37013-54

10 Anmälan av länsstyrelsens beslut om att avsluta tillsynen av Solbacken

13 Anmälan av inkomna skrivelser m m

14 Anmälan av tjänstemannabeslut – gemensam service personal

15 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

16 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

17 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

18 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

19 Upphandling av verksamhetsdriften vid vård- och omsorgsboendet Pilträdet och dagverksamheten Gläntan

Dnr: 103-407-08

Ärendet är belagt med absolut sekretess tills protokollet är justerat. (Sekretesslagen 6 kap 2 §).

20 Yttranden till tingsrätten angående adoption

21 Yttrande till tingsrätten angående adoption

22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p

23 Anordnande av gravsättning

Sekretessbelagt enligt 7 kap 4 § sekretesslagen.

Yttrande

24 Rapportering av beslut enligt LSS<br>Yttrande till länsstyrelsen

Anmälningsärenden

25 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 080923

§1 Justering

Anmäldes att protokoll från 18 september 2008 hade justerats den 23 september 2008. Ordförande tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 29 oktober 2008. Ingegerd Akselsson Le Douaron utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§2 Kvalitetshöjande insatser i förskolelokaler, parklekar och parker

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att genomföra lokalförbättringar och tidigarelägga underhållsåtgärder i enlighet med redovisning i detta tjänsteutlåtande.


ÄRENDET
Det finns ett fortsatt behov av insatser för förbättrat inomhusklimat i några förskolelokaler. Även parklekar och parker är i behov av ytterligare underhållsåtgärder för att från säkerhets- och tillgänglighetssynpunkt fungera bra.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 oktober 2008, dnr 302-311-08.

UTTALANDE
Ordförande Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp), Robert Rydefjärd (kd) och Oscar Fredriksson (c) lämnade följande gemensamma uttalande:

Vi inom Alliansmajoriteten anser att välskötta parker och grönområden är en stor tillgång för alla boende på Kungsholmen som även kommer övriga besökare till del. Den stora andelen parker och grönområden på Kungsholmen kräver en ansvarsfull och långsiktig politik och vi har genom utformningen av en sammanhållen parkplan skapat ett verktyg för ett långsiktigt upprustnings- och underhållsarbete. Vår vilja är att stadsdelens parker ska användas för såväl vila och rekreation som lek och ungdomsaktiviteter. När det gäller att erbjuda stadsdelens barn en spännande utemiljö utgör våra parklekar en mycket viktig resurs.

Parker och grönområden ska vara välskötta och attraktiva för invånare och besökare och detta ställer även krav på ökad tillgänglighet. Vid nyinvesteringar i parker ägnas tillgänglighetsfrågorna extra stort intresse. Trygghetsvandringar genomförs även kontinuerligt för att komma tillrätta med otrygga miljöer och här finns även en uttalad ambition att samarbeta mer kring dessa frågor med bl.a. ungdomsrådet.

Alliansmajoriteten har i årets verksamhetsplanering särskilt lyft fram behovet av en fortsatt satsning på upprustning av våra parklekar, parker och övriga grönområden. Detta arbete innefattar även åtgärder för ökad tillgänglighet och trygghet samt satsningar på ytor för idrott och ungdomsaktiviteter. Vår ambition är även att genomföra denna upprustning av våra grönområden i nära dialog med alla intresserade Kungsholmsbor och vi kommer kontinuerligt att bjuda in till möten och parkvandringar i takt med att upprustningsarbetet fortskrider.

De satsningar som nu sker är en del av Alliansmajoritetens ambition att erbjuda stadsdelens invånare Stockholms bästa och mest välskötta parker och grönområden.

 

§3 Rättegångsfullmakt

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att utfärda rättegångsfullmakt för befattningshavare vid stadsledningskontorets juridiska avdelning.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 25 september 2008, dnr 099-502-08.

 

§4 Stadsdelsnämndens sammanträden 2009

BESLUT

 

1.      Kungsholmens stadsdelsnämnd sammanträder under 2009 på följande datum:
22 januari, 12 februari, 19 mars, 23 april, 14 maj, 16 juni, 20 augusti, 17 september, 22 oktober, 19 november och 17 december.

2.      Sammanträdena i januari – november börjar kl. 19.00. Före varje sammanträde hålls en öppen frågestund som börjar kl. 18.00.

3.      Sammanträdet i december börjar 18.00. Frågestunden inleds då kl. 17.00.

4.      Sammanträdena hålls i Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L.

 

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 september 2008, dnr 000-514-08.

 

§5 Redovisning av egenkontroll av kvalitet i hälso- och sjukvården<br>Yttrande till Socialstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på yttrandet.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har fastställt mätbara mål och indikatorer för hälso- och sjukvården. Uppföljning av målen och indikatorerna redovisas i tertialrapporter och verksamhetsberättelse. Utöver detta följer MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) varje månad ett antal indikatorer.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 september 2008, dnr 602-371-08.

 

§6 Förslag till revidering av lokala hälsoskyddsföreskrifter i Stockholms stad Remiss från miljöförvaltningen

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen förslag till revidering av lokala hälsoskyddsföreskrifterna i Stockholms stad, anföra följande:

Kungsholmen och Essingeöarna bjuder på fantastiska naturupplevelser. Närheten till vatten och grönområden uppskattas av många människor, men för att bibehålla en sund utomhusmiljö, krävs ett genuint ansvarstagande.

Vi tror att de allra flesta människor sköter sig. Vi tror på människans egen förmåga att själv kunna ta ansvar och bry sig om andra och sin omgivning. Förslag till nya förbud eller föreskrifter måste alltid avvägas och utredas grundligt.  Förbud eller föreskrifter skall kunna efterföljas och leda till påbud. Förbud som inte efterlevs eller följs upp riskerar annars att bli verkningslösa.

Stadsdelsnämnden har en mycket begränsad kunskap om dagvattenhantering, kompostering, eldning av trädgårdsavfall och gatumusikens påverkan i andra stadsdelar. Vi anser dock att det är viktigt att verksamheter i stadsdelen följer gällande miljölagstiftning och renhållningsordningens föreskrifter. Huruvida det är lämpligt eller ej att införa nya tillägg till de rådande hälsoskydds-föreskrifterna bör främst vara en fråga för miljö- och hälsoskyddsnämnden att bedöma.

Stadsdelsnämnden har inget att erinra mot förslaget till nya hälsoskyddsföreskrifter.


ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 oktober 2008, dnr 006-461-08.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna.
Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt det gemensamma förslaget från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna.

RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till förvaltningens förslag.

ERSÄTTARYTTRANDE
Oscar Fredriksson (c) instämde i det gemensamma förslaget från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna, och därmed i stadsdelsnämndens beslut, i form av ersättaryttrande.

 

§7 Yttrande över motion (2008:60) om anställning av ”töser” i äldreomsorgen<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen är tveksam till att tillsätta ytterligare tillsyns- och specialistfunktioner. Stadsdelsnämnden har en samlad kompetens som motsvarar hela ansvarsområdet för äldreomsorg, såväl enligt socialtjänstlagen som hälso- och sjukvårdslagen.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 oktober 2008, dnr 006-467-08.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

1. Stadsdelsnämnden yrkar bifall till motionen.
2. Stadsdelsnämnden vill därutöver framföra följande:

Trots politiska mål om att öka livskvaliteten för äldre saknar många som bor i vård- och omsorgsboenden social stimulans och samvaro. Möjligheterna till utevistelse är begränsade trots ambitioner om motsatsen.

Rapporterna från revisorerna, äldreomsorgsinspektörerna och äldreombudsmannen pekar alla på ett förhållandevis trist liv på många av våra äldreboenden.  Trots kvalitetsuppföljningar har resultatet inte blivit bättre.

Vi kan inte dela stadsdelsförvaltningens uppfattning om att stadens funktioner för granskning och uppföljning av det sociala innehållet i äldreomsorgen motsvarar behovet. Tvärtom skulle inrättande av funktioner som ”TÖSer” kunna bidra till kompetenshöjning, utvecklad arbetsmetodik, egenkontroll på enhetsnivå och intern kontroll på nämndnivå på samma sätt som MAS och den nyinrättade tjänsten som MAR gör inom sina respektive ansvarsområden.

Det finns säkert många förklaringar till varför inte det sociala innehållet har utvecklats, inte minst de nedskärningar av personalstyrkan som skett på många boenden. En aspekt som förtjänar att utredas, är om det generellt är för låg kunskap om socialtjänstlagen bland medarbetare på vård- och omsorgsboenden. Kanske har kunskapen och vikten om det sociala innehållet skymts av fokus på hälso- och sjukvården?

Ett oerhört stort problem är att genomförandeplanerna är mycket ojämnt utvecklade i de olika vård- och omsorgsboendena. Det förekommer stora brister i omfattning och kvalitet i genomförandeplanerna i nämndens verksamhetsuppföljningar, vilket visar att nuvarande funktioner för granskning och uppföljning av det sociala innehållet inte motsvarar behovet. En ”TÖS” bör i likhet med ”MAS” också ha en relativt fristående ställning och därmed verkligen kunna rikta fokus på det sociala innehållet.

 

§8 Restaurang Fridhem<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att restaurang Fridhem får tillstånd att servera alkohol för allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 - 01.00 samt för uteservering alla dagar mellan klockan 11.00 - 22.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 oktober 2008, dnr 507-480-08.

 

§9 Nationaldagsfirande

BESLUT

 

1.      Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att förbereda för nationaldagsfirande i Rålambshovsparken inklusive Smedsudden den 6 juni 2009.

 

2.      Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att senast i februari 2009 återkomma med en lägesrapport kring närmare utformning och genomförande av nationaldagsfirandet.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden behandlade ett ärende om nationaldagsfirande 2009.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp), Robert Rydefjärd (kd), Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett för samtliga ledamöter gemensamt förslag.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden konstaterade att en enig stadsdelsnämnd hade beslutat enligt det för samtliga ledamöter gemensamma förslaget.

§10 Anmälningsärenden

Förvaltningens svar på förslag till detaljplan för fastigheten Fristaden 5 i stadsdelen Stadshagen, S-Dp 2007-37013-54 dnr 006-472-08

 

Anmälan av Länsstyrelsens beslut om att avsluta tillsynen av Solbacken

Dnr 602-321-08

 

Ekonomisk rapport

 

Anmälan av balanslista

 

Anmälan av inkomna skrivelser m m

 

Anmälan av tjänstemannabeslut – gemensam service personal

 

Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde; stadsdelsnämnden återlämnar protokollet för justering.

 

§11 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

           Håkan Wahlén (s) ställde fråga om markanvisning från exploateringsnämnden. Thomas Levin besvarade frågan.

           Gabriella Granditsky Svenson (s) ställde fråga om andelen förskollärare vid Kungsholmens förskolor. Birgitta Dahlin besvarade frågan.

§12 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Karin Norman informerade om:

           Stadsdelsnämndens verksamhetsbesök den 13 november vid gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning.

           Rekrytering av avdelningschef för Barn och ungdom.§13 Upphandling av verksamhetsdriften vid vård- och omsorgsboendet Pilträdet och dagverksamheten Gläntan

BESLUT

1. Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner förfrågningsunderlaget om verksamhetsdriften vid servicehuset och dagverksamheten inom Pilträdet.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att genomföra upphandlingen i enlighet med detta.


Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 oktober 2008, dnr 103-407-08.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

1. Stadsdelsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag till beslut.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att driva Pilträdet i egen regi
3. Stadsdelsnämnden anför därutöver:
Den borgerliga majoriteten i stadsdelsnämnden har genom upphandlingar lagt ut driften på samtliga våra äldreboenden på entreprenad.  Inte ens i den omtalade valfrihetens namn har de besparat något vård- och omsorgsboende från upphandlingsprocessen.  Privat drift har varit ledordet för alliansen.

Driften av Pilträdets servicehus övertogs 2006-12-01 av Aleris, som hade lämnat ett mycket lågt pris men beskrev samtidigt en högre kvalitet än övriga anbudsgivare. Den tidigare omtyckta och lokalt verkande entreprenören Respecta AB förlorade upphandlingen och existerar inte mera som vårdentreprenör. Nu har Aleris redan tröttnat på att driva Pilträdet.  Avtalet med stadsdelsnämnden är uppsagt till 2009-05-31. Efter den korta avtalsperioden på 2½ år väljer Aleris därmed att tacka nej till en förlängning med ytterligare två år.

Riskkapitalisterna i EQT som äger Aleris har inte fått tillräcklig avkastning för sina investeringar och har tappat intresset för Pilträdet. För tre år sedan framhöll Aleris att det var så viktigt att få just detta avtal att de var beredda att skjuta till pengar till driften från företaget centralt.

Tidigare i år tog Aleris över driften av Serafens äldreboende som ligger alldeles intill Pilträdet. Problemen på Serafen har varit omfattande och klagomålen många. Våra partier är ytterst tveksamma till Aleris förmåga att klara av driften av Serafen med de erfarenheter som vi har av företaget.

Trots det senaste årets erfarenheter vill den borgerliga alliansen nu att driften av Pilträdet återigen ska upphandlas. En ny entreprenör som ska ta över från 1/6 2009 med all den oro och brister i rutiner som detta kommer att innebära. Och utan några som helst garantier för att det inte ska bli byte av entreprenör igen efter ett par år.

De som drabbas när den borgerliga majoriteten i Kungsholmens stadsdelsnämnd leker marknad är de gamla som bor på våra äldreboenden. När riskkapitalet, som styr de flesta av de stora vårdbolagen, inte får den avkastning på sitt kapital som de vill ha, drar de sig ur och lämnar de gamla i sticket.

Den rådande krisen i det finansiella systemet gör oss än mer övertygade om att Pilträdet ska drivas i egen regi för att skapa trygghet och kontinuitet i verksamheten. 

 

§14 §§ 14-20 sekretessbelagda ärenden