Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-11-20

Sammanträde 2008-11-20

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Tema: Kommunal hälso- och sjukvård

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Allmänna ärenden

2 Ansökan om bidrag hos Socialstyrelsen

Dnr: 504-603-08

Ansökan görs för att förstärka kompetensen bland personal i socialtjänsten och den psykiatriska hälso- och sjukvården som i sitt arbete kommer i kontakt med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning.

Handläggare: Avdelningschef Susanna Wahlberg, 508 08 022

3 Justering av stadsdelsnämndens förskolepeng

Dnr: 100-618-08

Förskolorna på Kungsholmen har alla på olika sätt under 2008 medverkat till att stadsdelsnämnden hela året klarat barnomsorgsgarantin, utan att göra avkall på förskolans kvalitet. För många förskolor har detta inneburit ökade kostnader. Dessa kan nu kompenseras genom att förskolepengen redan nu höjs till 77 % av schablonen.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

4 Delegationsförteckning

Dnr: 002-171-07

Förteckningen över beslut som stadsdelsnämnden har delegerat till tjänsteman eller enskild ledamot att fatta beslut om behöver ändras och kompletteras. Det gäller tidsbegränsad delegation till utredare vid socialtjänstförvaltningens bedömningskansli samt beslut enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

5 Fyllnadsval till sociala delegationen

Dnr: 002-649-07

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

Yttranden

6 Inkommen skrivelse gällande vården på Serafens vård och omsorgsboende, enheterna Mariedal och Bergudden<br>Yttrande till länsstyrelsen

Dnr: 602-581-08

Stadsdelsnämnden redovisar vilka åtgärder som vidtagits med anledning av Länsstyrelsens granskning.

Handläggare: Avdelningschef Kerstin Ohlsson, 508 08 022

7 Ej verkställda beslut per den 30 september 2008<br>Rapport till länsstyrelsen

Dnr: 606-143-08

Den aktuella rapporteringen till länsstyrelsen avser alla verksamheter enligt socialtjänstlagen inom omsorg om äldre och personer med funktionshinder samt individ- och familjeomsorg inom Kungsholmens stadsdelsområde.

Remisser

8 Regional utvecklingsplan för Stockholms län - RUFS<br>Yttrande till landstingets regionplane- och trafikkontor

Dnr: 006-619-08

En konkret framtidsfråga som stadsdelsnämnden gärna vill lyfta i detta sammanhang gäller Essingeleden. Stadsdelsnämnden tar åter tillfället att föra fram frågan om nedgrävning, överdäckning eller inglasning av Essingeleden.

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

9 Förslag till organisation och arbetsformer för genomförandegruppen för bostäder med särskild service för funktionshindrade<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-522-08

I ärendet framförs synpunkter på förslaget att omvandla nuvarande genomförandegrupp till en beslutsgrupp med uppdrag att bl.a. inhämta kunskap om och ta ställning till behov och planerade utbyggnader.

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032

10 Möjlighet att leva som andra – ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-545-08

LSS har saknat ett barnperspektiv och en effekt av översynen kan bli att barnen och de ungas rättigheter kommer att tillgodoses.

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

11 Kultur i ögonhöjd – för, med och av barn och unga – strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-602-08

Utgångspunkten är att alla barn och unga i Stockholm ska ha likvärdig tillgång till professionella kulturupplevelser och likvärdiga möjligheter till eget skapande.

Handläggare: Marie Landegård, 508 08 000

12 Attityder till våldtäkt – motion av Karin Rågsjö (v)<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-534-08

Motionären lyfter en angelägen fråga. Våldtäkt och sexualiserat våld kan aldrig vara acceptabelt. Däremot är det svårt att avgränsa frågan till att enbart omfatta sådana övergrepp. Frågan är mer komplex och skulle vinna på att ses i ett större sammanhang.

Handläggare: Avdelningschef Susanna Wahlberg, 508 08 022

Anmälningsärenden

13 Anmälan av upphandling av demensutbildning inom äldreomsorgen

14 Anmälan om förlängning av avtal om hantverkstjänster

15 Lokal samverkansöverenskommelse om gemensamma rutiner avs läkarinsatserna i särskilda boenden inom äldreomsorgen

16 Läkemedelsgenomgångar för patienter i särskilt boende 2008-2009 inom stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm

Dnr: 600-568-08

Handläggare: MAS Kerstin Callingård

19 Anmälan av inkomna skrivelser m m

20 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

21 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

22 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

23 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

24 Upphandling av verksamhetsdriften av gruppboende samt boendestöd i ordinärt boende och stödboende för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Dnr: 103-441-08

Sekretess enligt SekrL 6:2

25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

30 Utredning ang inkommen anmälan enligt Lex Sarah SoL 14 kap 2 §

Anmälningsärenden

31 Anmälan av tjänstemannabeslut – gemensam service personal

32 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 081021

§1 Justering

Anmäldes att protokoll från 23 oktober 2008 hade justerats den 29 oktober 2008. Ordförande tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 25  november 2008. Ingegerd Akselsson Le Douaron utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

 

§2 Ansökan om bidrag hos Socialstyrelsen

BESLUT

 

1.      Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner stadsdelsförvaltningens ansökan till Socialstyrelsen avseende bidrag för kompetensutveckling med 12 156 000 kronor, i samverkan med stadsdelsnämnderna, Norrmalm, Östermalm, Bromma, Hässelby – Vällingby, Rinkeby – Kista, Spånga – Tensta samt norra Stockholms psykiatri och Ekerö kommun.

 

2.      Kungsholmens stadsdelsnämnd översänder ansökan till Socialstyrelsen.

 

 

ÄRENDET

Ansökan görs för att förstärka kompetensen bland personal i socialtjänsten och den psykiatriska hälso- och sjukvården som i sitt arbete kommer i kontakt med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 november 2008, dnr 605-603-08.

 

§3 Justering av stadsdelsnämndens förskolepeng

BESLUT

 

1.      Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att förskolepengen för såväl yngre som äldre barn justeras till 77 % av förskoleschablonen för 2008. Justeringen sker från och med 1 januari 2008.

2.      Medel för justeringen – 1,6 mnkr – överförs från äldreomsorg till barn och ungdom.

 

 

ÄRENDET

Förskolorna på Kungsholmen har alla på olika sätt under 2008 medverkat till att stadsdelsnämnden hela året klarat barnomsorgsgarantin, utan att göra avkall på förskolans kvalitet. För många förskolor har detta inneburit ökade kostnader. Dessa kan nu kompenseras genom att förskolepengen redan nu höjs till 77 % av schablonen.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 november 2008, dnr 100-618-08.

 

§4 Delegationsförteckning

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att delegationsbestämmelserna ändras och kompletteras enligt stadsdels­förvaltningens förslag.

 

 

ÄRENDET

Förteckningen över beslut som stadsdelsnämnden har delegerat till tjänsteman eller enskild ledamot att fatta beslut om behöver ändras och kompletteras. Det gäller tidsbegränsad delegation till utredare vid socialtjänstförvaltningens bedömningskansli samt beslut enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 november 2008, dnr 002-171-07.

 

§5 Fyllnadsval till sociala delegationen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd utser Ingegerd Akselsson Le Douaron (m) till ersättare i Kungsholmens stadsdelsnämnds sociala delegation för perioden t.o.m. 31 december 2008.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 31 oktober 2008, dnr 002-649-07.

§6 Inkommen skrivelse gällande vården på Serafens vård och omsorgsboende, enheterna Mariedal och Bergudden<br>Yttrande till länsstyrelsen

Inkommen skrivelse gällande vården på Serafens vård och omsorgsboende, enheterna Mariedal och Bergudden
Yttrande till länsstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att besvara länsstyrelsen med detta tjänsteutlåtande.

ÄRENDET
Stadsdelsnämnden redovisar vilka åtgärder som vidtagits med anledning av Länsstyrelsens granskning.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 oktober 2008, dnr 602-581-08.

UTTALANDE
Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) lämnade följande gemensamma uttalande:

De uppseendeväckande missförhållanden som råder på Serafens vård och omsorgsboende är oroande. De boende på Serafen visas missaktning och nonchalans, enligt Länsstyrelsen granskning. Det är inte acceptabelt. Så illa kan svensk åldringsvård inte få tillåtas att fungera.

Stadsdelsnämnden behandlar vid dagens sammanträde (2008-11-20) nämndens svar på Länsstyrelsens kritik, men också antal Lex Sarah-anmälningar mot vården på Serafen, vilka alla verifierar missförhållandena.

Verksamheten vid Serafen drivs av det privata vårdbolaget Aleris. Vi tre partier har tidigare uttryckt stor tveksamhet till Aleris förmåga att klara driften vid Serafen med de erfarenheter vi har av företaget. De ärenden som nämnden i dag behandlar spär naturligtvis på den tveksamheten. Det finns nu till och med anledning att ifrågasätta om Aleris överhuvudtaget ska tillåtas att driva äldrevård på Kungsholmen.

Länsstyrelsens granskning klargör hur de äldres integritet och värdighet ställs åt sidan; den sociala miljön är passiv och stimulans saknas. Man skriver bland annat: ”En äldre berättar att personalen kommer in i lägenheten utan att presentera sig och tar den äldres rullstol och drar ut vederbörande ur rummet men berättar inte vad de tänker göra”. Ett sådant gravt övergrepp mot enskild person skulle inte tolereras någon annanstans i ett anständigt samhälle och ska självklart inte heller tolereras på ett äldreboende. Alla människor måste få rätt till ett värdigt liv oavsett ålder och boende.

Personalsituationen på Serafen är alarmerande. Hälften av personalen saknar relevant utbildning, personalomsättningen är hög och personalen räcker inte till.  Mer personal och större ekonomiska resurser skulle förbättra situationen inom äldrevården, men med den borgerliga skattesänkarpolitiken saknas pengar inom den offentliga sektorn.

Genom att lägga ut driften av samtliga äldreboenden på Kungsholmen på entreprenad hos privata företag har den borgerliga alliansen bestämt att marknaden ska reglera åldringsvården, inte det demokratiska inflytandet.
När riskkapitalet, som styr de flesta av vårdbolagen, inte får den avkastning på kapitalet de vill ha, drar de sig ur eller försämrar kvalitén i vården. Finanskrisen gör riskkapitalet än mer sårbart.

Vi säger nej till ett upphandlingssystem som låter vinstdrivande bolag bjuda under varandra för att driva en verksamhet som har hand om vården av våra gamla.


 

§7 Ej verkställda beslut per den 30 september 2008<br>Rapport till länsstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

 

 

ÄRENDET

Den aktuella rapporteringen till länsstyrelsen avser alla verksamheter enligt socialtjänstlagen inom omsorg om äldre och personer med funktionshinder samt individ- och familjeomsorg inom Kungsholmens stadsdelsområde.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 31 oktober 2008, dnr 603-143-08.

 

§8 Regional utvecklingsplan för Stockholms län - RUFS<br>Yttrande till landstingets regionplane- och trafikkontor

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd lämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på förslag till regional utvecklingsplan för Stockholms län – RUFS.

 

 

ÄRENDET

En konkret framtidsfråga som stadsdelsnämnden gärna vill lyfta i detta sammanhang gäller Essingeleden. Stadsdelsnämnden tar åter tillfället att föra fram frågan om nedgrävning, överdäckning eller inglasning av Essingeleden.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 november 2008, dnr 006-619-08.

 

 

§9 Förslag till organisation och arbetsformer för genomförandegruppen för bostäder med särskild service för funktionshindrade<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.

 

 

ÄRENDET

I ärendet framförs synpunkter på förslaget att omvandla nuvarande genomförandegrupp till en beslutsgrupp med uppdrag att bl.a. inhämta kunskap om och ta ställning till behov och planerade utbyggnader.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 oktober 2008, dnr 006-522-08

 

§10 Möjlighet att leva som andra – ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.

 

ÄRENDET

LSS har saknat ett barnperspektiv och en effekt av översynen kan bli att barnen och de ungas rättigheter kommer att tillgodoses.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 oktober 2008, dnr 006-545-08.

 

§11 Kultur i ögonhöjd – för, med och av barn och unga – strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.

ÄRENDET
Utgångspunkten är att alla barn och unga i Stockholm ska ha likvärdig tillgång till professionella kulturupplevelser och likvärdiga möjligheter till eget skapande.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 oktober 2008, dnr 006-602-08.

UTTALANDE
Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) lämnade följande gemensamma uttalande:

Den borgerliga majoriteten har tvingat igenom stora besparingar som drabbat kulturverksamheterna för barn och unga i Stockholm.   Nedskärningarna går i helt motsatt riktning än den nu aktuella strategiska planen och vi ställer oss frågande till hur den ambitiösa planens goda intentioner ska kunna bli verklighet utan några resurser.

Stadsdelsnämnden saknar öronmärkta pengar för satsningar på barn- och ungdomskulturen.  Vi har ingen kultursekreterare/konsulent anställd som arbetar med särskild inriktning på kulturfrågor.  Professionella kultur¬förmedlare är en viktig framgångsfaktor enligt den nu aktuella utredningen.  Det är hög tid att anslå en öronmärkt kulturpott i budgeten för 2009 samt att anställa en kultursekreterare/konsulent om stadsdelsnämnden tänker försöka leva upp till de höga ambitionerna i den strategiska planen. 

 

§12 Attityder till våldtäkt – motion av Karin Rågsjö (v)<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.


ÄRENDET
Motionären lyfter en angelägen fråga. Våldtäkt och sexualiserat våld kan aldrig vara acceptabelt. Däremot är det svårt att avgränsa frågan till att enbart omfatta sådana övergrepp. Frågan är mer komplex och skulle vinna på att ses i ett större sammanhang.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 november 2008, dnr 006-534-08

UTTALANDE
Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) lämnade följande gemensamma uttalande:

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg.

Avdelningen Individ och Familj har fått i uppdrag att skriva ett tjänsteutlåtande på motionen. Utifrån individ- och familjeomsorgens perspektiv, som främst är den enskilt drabbades, har förvaltningen gett ett bra och uttömmande svar.

Vi tycker dock att frågan också berör ungdomskulturen och att det därför hade varit relevant om avdelningen Barn och Ungdom och mer specifikt Preventionsenheten hade haft det övergripande ansvaret för tjänsteutlåtandet. Ur ett ungdomskulturperspektiv tror vi att det är viktigt att avgränsa frågeställningen till våldtäkt och sexualiserat våld kopplat till ett genusperspektiv. Läggs det in för många olika parametrar riskerar frågan att drunkna i allt för allmänna värdegrunder.

Vi håller med förvaltningen om att Stockholmsenkäten antagligen är ett bra mätinstrument som går att utveckla.

Förvaltningen skriver att såväl samhälle, föräldrar och individer har ett ansvar för att förändra attityder. Vi tycker att det är viktigt att även politiken känner och tar ett ansvar i frågan och håller därför med motionären om vikten att inleda ett arbete på flerårsbasis för att förändra attityder till våldtäkt och sexualiserat våld. Huvudansvaret för detta arbete bör ute i stadsdelarna ligga hos fält- och fritidsverksamheterna.

 

§13 Anmälningsärenden

Anmälan av upphandling av demensutbildning inom äldreomsorgen

dnr 103-202-08

 

Anmälan om förlängning av avtal om hantverkstjänster dnr 105-385-05

 

Lokal samverkansöverenskommelse om gemensamma rutiner avseende läkarinsatserna i särskilda boenden inom äldreomsorgen dnr 104-554-08

 

Läkemedelsgenomgångar för patienter i särskilt boende 2008-2009 inom stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm dnr 600-568-08

 

Ekonomisk rapport

 

Anmälan av balanslista

 

Anmälan av inkomna skrivelser m m

 

Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

§14 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

      Skrivelse från Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) om anmälningar enligt Lex Sarah och Lex Maria inom stadsdelen under 2007 och 2008 dnr 604-654-08.
Stadsdelsnämnden överlämnade skrivelsen till förvaltningen för beredning.

     Catarina Agrell (s) frågade om byte av chef vid Fridhemmets servicehus. Kerstin Ohlsson besvarade frågan.

     Reijo Kittilä (v) frågade om rätten att bo tillsammans med maka eller make i vård- och omsorgsboenden för äldre. Kerstin Ohlsson återkommer med svar på frågan.

§15 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Karin Norman informerade om:

Stadsdelsnämndens verksamhetsbesök den 11 december vid parkmiljögruppen.

Rekrytering av avdelningschef för Barn och ungdom. Kerstin Ohlsson och Susanna Wahlberg tillförordnas gemensamt som avdelningschefer i avvaktan på att den nya chefen tillträder.

Birgitta Dahlin informerade om:

           Rekrytering av två förskolechefer.

           Arbetslagsutbildning vid förskolorna som även omfattar föräldraföreläsning den 26 november.

           Fältassistenterna nomineras City.se ickevåldsförkämpe.

 

Thomas Levin informerade om att resultatet från årets trygghetsmätning publiceras den 10 december.

§16 Upphandling av verksamhetsdriften av gruppboende samt boendestöd i ordinärt boende och stödboende för personer med psykiska funktionsnedsättningar

BESLUT

1. Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner förfrågningsunderlaget för upphandling av verksamhetsdriften av gruppboende Fleminggatan samt boendestöd i ordinärt boende och i stödboende Tegelladan, Polhemsgatan samt i kvarteret Sällheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att genomföra upphandlingen i enlighet med förfrågningsunderlaget


Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 oktober 2008, dnr 103-441-08.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (m) och Lars Lundqvist (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

1. Stadsdelsnämnden avslår stadsdelsförvaltningens förslag till beslut

2. Verksamhetsdriften av gruppboende samt boendestöd i ordinärt boende och stödboende för personer med psykiska funktionsnedsättningar kvarstår i stadsdelnämndens regi

Nämnden anför därutöver följande:

Upphandlingen av verksamhetsdriften av gruppboende samt boendestöd i ordinärt boende och stödboende för personer med psykiska funktionsnedsättningar har föranlett protester från oroliga anhöriga. Denna oro måste man ta på allvar. Den kan man inte informera bort. Anhöriga vet att människor med psykiska funktionsnedsättningar kan vara extremt känsliga för förändringar, en kunskap som finns även inom förvaltningen, vilket framgår av förfrågningsunderlaget. Det handlar om personer med psykosproblematik, affektiva sjukdomar, svåra personlighetsstörningar och fobier, fysiska funktionsnedsättningar, posttraumatiska stressyndrom samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Dessa personer kan ha komplexa vårdbehov. Gemensamt för dessa människor är att de har stora behov av trygghet och kontinuitet. Dessa personer bedöms så känsliga att man i förfrågningsunderlaget av sekretesskäl inte anser sig kunna ordna en visning av lokalerna, vidare konstaterar man att ”Upphandling av boendena, med eventuellt byte av utförare, kan i sig verka oroande för de boende”.

Vi frågar oss vad ett eventuellt byte av utförare tjänar för syfte om man i förfrågningsunderlaget själva påpekar risken för att oroa brukarna? Att utsätta människor för förändringar som de förmodligen inte själva förstår meningen med och dessutom har stora svårigheter att orka med är hänsynslöst.

Vi har sett att andra verksamheter som upphandlats inom stadsdelen och bytt utförare har drabbats av snabba försämringar p.g.a. ny ledning, nya rutiner och en osäkerhet bland både personal och brukare. En vardag som tidigare fungerat kan snabbt hamna i kaos. Det kan ta år att läka sådana skador med mänskligt lidande som följd.

Vi ställer oss dessutom frågan om det bland dessa personer finns eller kommer att finnas personer står under tvångsvård. Skulle det i sådana fall bli fråga om en otillåten myndighetsutövning?

Förfrågningsunderlaget är mycket professionellt utformat, med stor kunskap och empati gentemot brukarnas situation. Det är också bra att upphandlingen även riktar sig till mindre företag samt att bedömningen av anbuden enbart sker utifrån kvalitet, och inte pris. Men det hjälper inte brukarna om resultatet blir att deras tillvaro ändå utsätts för allvarliga störningar.

 

§17 §§ 17 - 23 sekretessbelagda ärenden