Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-12-17

Sammanträde 2008-12-17

Datum
Klockan
17.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

3 Kvalitetsredovisning för den kommunala förskoleverksamheten på Kungsholmen och Essingeöarna läsåret 2007/2008

4 Val till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2009

Dnr: 000-626-08

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

5 Teman för nämndens sammanträden 2009

Dnr: 002-670-08

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

6 Stadsdelsnämndens verksamhetsbesök 2009

Dnr: 002-672-08

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

7 Val till sociala delegationen

Dnr: 002-673-08

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

8 Redovisning av inkomna Lex Sarah och Lex Maria anmälningar<br>Svar på skrivelse från (s), (v) och (mp)

Dnr: 604-654-08

Handläggare: Kvalitetsuppföljare Lajla Wikström, 508 08 101

Remisser

9 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass<br>Remiss från kommunstyrelsen

10 Namnge en gata eller plats efter Tage Erlander<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-533-08

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

11 Restaurang C&T Wok<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 507-627-08

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

12 Granskning av äldreomsorgen 2008 – Kungsholmens stadsdelsnämnd Äldreomsorgsinspektörens rapport

13 Arbetsmiljöverkets resultat av inspektion Herdens förskola

14 Anmälan av tjänstemannabeslut – tillsynsärenden

17 Anmälan av inkomna skrivelser m m

18 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

19 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

20 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

21 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

22 Inkommen skrivelse gällande vården på Serafens vård och omsorgsboende, enhet Marieberg<br>Yttrande till Länsstyrelsen

23 Beslut från Socialstyrelsen i Lex Maria-ärende

24 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 081118

Tilläggslista

25 Komplettering till upphandling av verksamhetsdriften vid vård- <br>och omsorgsboendet Pilträdet och dagverksamheten Gläntan

§1 Justering

Anmäldes att protokoll från 20 november 2008 hade justerats den 25 november 2008. Ordförande tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 19 december 2008. Ingegerd Akselsson Le Douaron utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§2 Verksamhetsplan 2009

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden fastställer verksamhetsplanen för 2009 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden fastställer resultatenheter och internpriser för 2009.

3. Stadsdelsnämnden ansöker om 760 tkr ur den centrala medelsreserven för finansiering av projektet enligt projektbeskrivning bilaga 2.

4. Stadsdelsnämnden redovisar omslutningsförändringar om 142,9 mnkr.

5. Stadsdelsnämnden bifaller stadsdelsförvaltningens förslag till verksamhetsplan 2009 samt anför därutöver följande:

Under 2009 vill Alliansen på Kungsholmen fördjupa och utveckla det arbete som inletts under 2007 och 2008. Arbetslinjen, satsningen på skola och äldreomsorg, nya kulturinslag inom verksamheterna och den pågående upprustningen av grönområden ger resultat och utvecklar vår stadsdel.

Ansvaret för stadsdelen har en lång tradition av god kvalitet och god ordning på verksamheternas planering och ekonomi.  Vi känner oss trygga med denna tradition inför de kommande förändringarna avseende befolkningssammansättning, nybyggnation och kommunikationsmönster.

De omfattande nybyggnadsprogrammen går in i sin sista fas. Lindhagen börjar ta form och befolkningen växer snabbt.  Stadsdelens verksamhetsplan har därför anpassats för att möta den allt yngre befolkningens önskemål om barnomsorg, fungerande stadsliv, god miljö och trygga livsbetingelser. Samtidigt återstår mycket vad gäller tillgängligheten för människor med olika funktionsnedsättningar.
Kvaliteten inom äldreomsorgen måste förstärkas ytterligare liksom samarbetet med Landstinget för att vi skall kunna erbjuda valfrihet och livskvalitet för våra äldre. Tryggheten upplevs överlag som mycket god och vår stadsdel intar
nu täten som Stockholms tryggaste stadsdel. Samarbetet med polisen och frivilliga nattvandrare, trygghetsvandringar och förbättrad utomhusmiljö ger resultat. Arbetet fortsätter och vi lyfta fram värdet av samarbete med frivilligorganisationer, församlingar och våra lokala pensionärs-, handikapp- och ungdomsråd.

Drogvaneundersökningar, som tar tempen på hur våra ungdomar har det, ger en i huvudsak positiv bild, men extra insatser krävs för att till exempel särskilt stödja våra flickor när det gäller självkänsla och livsmening.

Gruppernas storlek inom förskolan är en av flera viktiga kvalitetsaspekter. Målet om att upprätthålla barnomsorgsgarantin kan i vissa perioder med toppar av barnantalet komma i konflikt med maxtaket. I dessa fall måste en eventuell tillfällig ökning av vissa grupper alltid ske i dialog med föräldrar och personal. Målet om ett tak för barngrupperna på 14 respektive 18 barn ligger fast.

2009 är ett viktigt nytt arbetsår och även om vi har mycket att vara stolta över finns det alltid utrymme för förbättring.

Några exempel på vad vi vill göra under 2009:

• Vi fortsätter arbetet med att stärka medborgarnas möjlighet att välja inom vård, skola och omsorg. Tidigare majoriteter har prioriterat pris framför kvalitet. I varje ny upphandling är det nu kvalitet som skall vara avgörande. Värde för pengarna är en grundprincip. En av stadsdelsnämndens främsta uppgifter är att se till att det finns en omsorg av hög kvalitet för äldre kungsholmsbor som behöver service, omsorg och vård. Deras upplevelse och önskemål ska vara vägledande inom äldreomsorgen. Det innebär att äldreomsorgen ska präglas av hög kvalitet, inflytande, individualisering och trygghet.

• Stockholm har som ambition att vara Europas mest tillgängliga stad år 2010.  Det är en utmaning för hela stadsdelen och kräver engagemang från såväl förvaltningen som fastighetsägare, näringsidkare och innevånare. Tillsammans kan vi genom olika åtgärder, initiativ och påpekanden göra Kungsholmen och Essingeöarna mycket mer tillgängliga.

• Parker, parklekar, grönområden och promenadstråk genomgår en noga planerad renovering. Norr Mälarstrand, Rålambshovsparken är bra exempel på omfattande och efterlängtad upprustning. Här är innevånarnas synpunkter och engagemang till stor hjälp i arbetet och vi behöver utveckla denna dialog ytterligare.

• Vi satsar på miljön. Kungsholmsborna är kunniga och miljömedvetna - det ger styrka och kraft när vi tar oss an uppgifter och vinner framgång i vad många betraktar som omöjliga kamper som att hitta en radikal lösning på Essingeleden. Kan den grävas ner, glasas in eller överdäckas? Något måste göras och nu lyssnar förhoppningsvis Vägverket på oss.
Listan över vad vi vill åtgärda och förbättra tar aldrig slut. Vi vill att samhället utgår från människans önskemål och behov. I stadsdelsnämnden finns vi folkvalda representanter och det är vår skyldighet att basera våra beslut på vad som Kungsholmens innevånare tycker är viktigt. Verksamhetsplanen för år 2009 anger inriktning och ramar.  Innehållet skapar vi tillsammans.


ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 december 2008, dnr 102-671-08

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna.
Håkan Wahlén m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt socialdemokraternas förslag till beslut.
Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt miljöpartiets förslag till beslut.
Reijo Kittilä (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt vänsterpartiets förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden tog först upp förslaget om återremiss och fann att nämnden hade beslutat att inte återremittera ärendet.

Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sina respektive förslag till beslut enligt nedan. Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) och Reijo Kittilä (v) deltog inte i den vidare behandlingen av ärendet.

Ordföranden tog därefter upp återstående förslag till beslut och fann att nämnden hade beslutat enligt det gemensamma förslaget från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna.

RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl. (s) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till socialdemokraternas förslag till beslut:

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att delvis godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande
 
att ge förvaltningen i uppdrag att omarbeta budget och verksamhetsplan i enlighet med Socialdemokraternas budgetreservation i kommunfullmäktige
 
att i övrigt anföra följande:

Alla människor har rätt att leva som fria och jämlika individer i ett samspel präglat av solidaritet. Så ser inte verkligheten ut, varken i världen eller i Stockholm. Varifrån du kommer och hur tjock din plånbok är påverkar fortfarande dina chanser i livet. När tillvaron går i kras för någon tas inte alltid det gemensamma ansvaret att stödja denne. Det arbetar vi för att förändra. Vi vill utplåna de orättvisa klyftorna som begränsar människors liv. Vi vill använda politiken som verktyg.

Vi vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal
Demokratin måste utövas på många sätt och flera plan. Vi vill se en ordning där människor som medborgare och individer kan påverka både utvecklingen i stort och samhällsarbetet i vardagen. I denna anda blir det i den kommunala verksamheten viktigt att diskussioner förs och beslut fattas så nära människan som möjligt, så att det är enkelt att göra sin röst hörd.
 
Vi ser som socialdemokratins uppgift att skapa ett Stockholm som har plats för alla. Det gäller inte minst barnen. Därför väljer vi att inte sänka skatten år 2009 och istället använda de miljoner kronor som moderaternas 10 öre i skattesänkning motsvarar i en bra satsning på skola och välfärd. En utbildningspolitik präglad av jämlikhet är grundförutsättningen för ett Stockholm som antar framtidens utmaningar. Det handlar om alla människors rätt att utvecklas och kunna delta som aktiva medborgare. Kunskap och bildning är en väg till personlig frigörelse och bidrar till att utjämna orättvisa ekonomiska och sociala klyftor.

Ett Stockholm för alla handlar också om att staden ska uppmärksamma äldre personers erfarenheter, önskningar och behov. Alla ska kunna åldras i trygghet och visshet om att stödet från samhället finns där om och när man behöver det. Alla ska ha möjlighet att leva ett aktivt, självständigt och utvecklande liv – även när man kommer upp i åren. Därför är vår andra stora satsning en bred satsning på Kungsholmens äldre.
 
Vi ser också som socialdemokratins uppgift att skapa ett ekologiskt hållbart Stockholm. Att bryta miljöbelastande trender – det kan exempelvis gälla utsläpp, energiförbrukning eller trafiksystem – handlar om att skapa en bättre livsmiljö för stockholmarna i dag. Det är samtidigt en solidarisk handling gentemot framtidens stockholmare och människor i andra delar av världen. Därför är vår tredje stora satsning en miljardsatsning på miljön.
För att kunna göra välbehövliga satsningar i skolan, för de äldre och på miljön måste stadens ekonomi vara sund. Näringslivsklimatet måste förbättras, förutsättningarna för små och medelstora företag måste bli mera gynnsamma och stockholmare som står långt från arbetsmarknaden måste ges bättre förutsättningar att hävda sig på arbetsmarknaden.

Vi säger nej till moderaternas skattesänkning som innebär sämre kvalitet i välfärden.

Verksamhetsformer
Kungsholmen är den enda stadsdel som har all äldreomsorg i privat regi.
Detta har inte inneburit att Kungsholmen utmärker sig för att ha en kvalitativt bättre äldreomsorg än andra stadsdelar. Däremot har de i egen regi drivna förskolorna och skolorna mycket gott rykte. Det finns alltså inget bevisat samband mellan privat regi och kvalitet. Vi har dessutom sett att antalet privata entreprenörer inom heldygnsomsorgen för äldre dramatiskt ökat. Möjligheten att välja utförare är idag starkt begränsad. De som idag bedriver denna form av omsorg är i händerna på riskkapitalbolag som agerar från kontor långt utanför Sveriges gränser. Naturligtvis kräver dessa bolag snabb avkastning på investerat kapital i omsorgen. Detta betyder en ständig ekonomisk press på verksamheterna och det är ett mycket tvivelaktigt hanterande av skattemedel. En klar majoritet av skattebetalarna är positiva till att deras skattekronor används för vård och omsorg, sannolikt är de i motsvarande grad negativa till att skattemedel går direkt i riskkapitalisternas plånböcker. Utvecklingen under 2008 har visat att i spåren av den globala finansiella krisen tar de riskkapitalägda bolagen till arbtegivarmetoder, i syfte att säkra kapitalavkastningen; som påminner om tiden innan kollektivavtalslagens tillkomst. Det är skrämmande och vi kunde väl inte tro att vi skulle få uppleva denna form av arbetsgivarförtryck i ett modernt och välutvecklat Sverige.
Vi vill att verksamhetsplanen innehåller ett mål som innebär att antalet privata entreprenörer minskar inom stadsdelens verksamheter så att kungsholmsborna ges möjlighet att också välja egenregiverksamheter och att en rimlig balans upprätthålls mellan egenregiverksamheter och verksamheter utlagda på entreprenad.
Stadsmiljöverksamhet
Alla har rätt till att leva i en ren, fräsch och trygg miljö. Parker, lekparker och torg ska vara rena, välskötta och ge stockholmarnas möjligheter till rekreation, möten och naturupplevelser i sin närmiljö.
Stadsdelsnämndens mål för verksamhetsområdet:
Stockholmarnas upplevelse av en stad som erbjuder tillgängliga, inbjudande och spännande miljöer för rekreation och fritid i närområdet ska öka.
Uppdrag:
Utveckla trygghetsperspektivet i parkdriften.
Återinför Agenda 21-samordnare.
Förskoleverksamhet
Kungsholmen ska vara en stadsdel där alla barn kan utvecklas och växa till fria och självständiga människor, oavsett bakgrund eller storlek på föräldrarnas plånbok. Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet. Kungsholmens barn ska gå vidare från förskolan övertygade om sin egen förmåga och med lust att lära. Barn som får tillgång till en bra förskola har klart bättre möjlighet att lyckas under sin fortsatta skolgång. Det är i förskolan vi kan utplåna orättvisa skillnader i barnens förutsättningar.
Stadsdelsnämndens mål för verksamheten:
Kvaliteten i förskolan ska stärkas. Andelen förskolelärare måste öka.
De prioriterade områdena i Förskoleplan för Kungsholmen ska utvecklas för att möta varje barns behov.
Antalet barn i småbarnsgrupperna (1-3 år) ska inte vara fler än 14, med en målsättning på 12 barn, per grupp och för de äldre barnen (4-5 år) ska grupperna inte bestå av fler än 18 med en målsättning på 16.
Alla ska få förskoleplats inom utsatt tid och inom den egna stadsdelen.
Uppdrag:
Förskolan ska garanterat vara en plats där barnen känner sig trygga och kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Formerna för övergången från förskola till grundskola och skolbarnomsorg ska utvecklas och förbättras.
Föräldrautbildning ska erbjudas alla föräldrar.
I stadens förskoleverksamhet ska alla barn behandlas jämlikt. Ingen ska behandlas annorlunda på grund av kön, etnicitet, klassbakgrund eller föräldrarnas sexuella läggning.
Förskoleverksamheten ska bidra till jämställdhet och utveckla strategier och metoder för att få med jämställdhet och genusperspektivet i det dagliga pedagogiska arbetet.
Lokaler och gårdar ska uppmuntra till lek och lust att lära.
Antalet anställda med pedagogisk utbildning ska öka.
 
Den fristående förskoleverksamheten ska vara organisatoriskt placerad under stadsdelsnämnderna
Barngruppernas storlek ska minskas utifrån målsättningarna, utan att det inverkar på antalet personal.
 
En avstämning av barngruppernas storlek ska göras två gånger per år.
Staden ska kunna erbjuda förskolor med olika pedagogiska och verksamhetsmässiga inriktningar.

Grundskolan
Stadsdelsnämnderna ska återta ta ansvaret för grundskolan från utbildningsförvaltningen.
Vi väljer att satsa på skolan av flera skäl. Behoven här är stora, inte minst efter de nedskärningar som hittills gjorts under mandatperioden. Det är i skolan grunden läggs, med införskaffandet av kunskaper och förmågor, för att klara dig i livet, i samhället och i arbetslivet. Det är i skolan möjligheterna finns att utjämna orättvisa skillnader mellan människor; skillnader som annars påverkar en livet igenom. Skolan är helt enkelt livsavgörande. Skolan behöver därför stärkas.
Vår satsning på skolan består av flera delar – Skolan mitt i byn, kvalitetsökning och riktade satsningar på exempelvis läxhjälp och matematikverkstäder.

Höga krav på kunskap och kvalitet
Kunskap och kvalitet ska stå i fokus. Skolan behöver ge tydligare krav och förväntningar, men också bättre stöd och mer uppföljning. Skolan måste ge det stöd och den hjälp som varje elev behöver för att nå målen. Alla elever ska kunna lämna grundskolan med godkända betyg. Fortfarande går många barn och ungdomar genom grundskolan och gymnasiet utan att klara kärnämnena. Därför behöver skolan arbeta för att utveckla undervisningsmetoder och olika pedagogiker. Allas tillgång till kultur, som utövare eller publik, är bra för både individen och i det långa loppet för samhället. Möjligheten att läsa vidare ska vara en självklarhet, det handlar både om jämlikhet och om Stockholms framtida konkurrenskraft.
Verksamhet för barn och ungdom
Kungsholmens barn och unga har i dag olika förutsättningar för sin fritid. De skillnaderna måste brytas och alla barn och unga ska ges samma möjlighet till en utvecklande och rolig fritid. Fritidsverksamheten i staden ska vara de arenor där barn och unga får möjlighet att ge uttryck för sina ambitioner, känslor och tankar i form av kultur/skapande och idrott/rörelse.

Barn och unga med funktionsnedsättningar 
Verksamheter för barn och unga med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar ges hög prioritet. Det ska gälla pmvårdnad, habilitering, utbildning eller fritidsverksamheter. Målet är att alla barn och unga ska ha möjligheter till ett meningsfullt liv oaktat de har ett handikapp.
Stadsdelsnämndens mål för verksamheten:
Garantera att minst en icke-kommersiell träffpunkt finns i varje stadsdel.
Unga människors inflytande över den egna vardagen ska öka.
Parklekarna ska drivas i stadsdelens egen regi.
Uppdrag:
Barn och unga ska erbjudas en bred fritidsverksamhet.
Arbetsformer som gör ungdomar delaktiga och inflytelserika ska utvecklas.
Alla Kungsholmens barn mellan nio och 16 år ska erbjudas en plats i den stadsdelsövergripande kolloverksamheten.
Öppen förskoleverksamhet ska tillhandahållas, som ett komplement för dem som inte har sina barn i förskolan.
Träffpunkter för ungdomar, som till exempel ungdomsgårdar och replokaler, ska utvecklas och säkras.
Verksamheten i stadens parklekar ska utvecklas och säkras.
Resurser måste tillföras för att stävja debuten användandet av alkohol och andra droger i allt lägre åldrar.
Äldreomsorg
Äldre har rätt till ett gott liv med god vård och omsorg, trygg tillvaro och social gemenskap. Rätten att välja boendeformer måste garanteras de äldre och det ska vara en självklar rättighet att ha reellt inflytande över sin vardag. En eventuell social isolering måste brytas och ersättas med ett utbud av forum för ett aktivt liv där möten och aktiviteter är en del av vardagen för de äldre i Kungsholmens stad. Den som levt sitt liv på Kungsholmen ska när den så önskar garanteras plats i äldreomsorgen inom stadsdelen.
Stadsdelsnämndens mål för verksamhetsområdet:
Graden av nöjdhet inom vård- och omsorgsboenden ska öka.
Graden av nöjdhet bland hemtjänstmottagare ska öka.
Rätten att välja inriktning på omvårdnadsboendena ska öka. Tillgången till kommunala alternativ garanteras.
Ökande andel heltidstjänster och goda och trygga anställningsförhållanden ska erbjudas alla som arbetar i äldreomsorgen 
Uppdrag:
Avgiftsfria fixartjänster ska finnas i alla stadsdelar och erbjudas kommuninvånare som har fyllt 67 år.
Äldre som beviljats bistånd i form av hemtjänst ska själva få avgöra om de vill ha hemlagad mat eller matlåda.
Servicehusen ska utvecklas, behållas och rustas upp.
För äldre som ansöker om vård- och omsorgsboende med hemtjänst ska oro, social isolering, otrygghet och den egna upplevelsen av ohälsa beaktas i bedömningen.
Multisjuka hemmaboende med omfattande insatser utan social stimulans och kontakt med omvärlden ska sökas upp.
Personaltäthet ska vara tillfredställande dygnet runt.
De sociala delegationerna ska få pröva äldreärenden på individnivå.
Det växande behovet bland äldre av annan etnisk bakgrund än svensk ska beaktas vid informationsspridning och bemötandet i verksamheten.
Det ska finnas ett varierat utbud av stöd- och hjälpinsatser och kompetensutveckling till dem som vårdar anhöriga och närstående.

Tillsammans med socialtjänstförvaltningen ska former för äldreomsorg för hemlösa utvecklas.
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Ett modernt och rättvist Stockholm ger människor med funktionshinder möjligheten att leva ett självständigt liv. Tillgängligheten och delaktigheten i samhället ska öka, då de är viktiga grundstenar för ett värdigt och aktivt liv. Det är ett gemensamt ansvar att bekämpa alla former av diskriminering.
Tillgängligheten till publika miljöer som banker, restauranger, butiker, tandläkare, advokater och andra serviceinrättningar, privata såväl som offentliga verksamheter måste bli påtagligt bättre.
Stadsdelsnämndens mål för verksamhetsområdet:
Servicen och omsorgen ska utvecklas på ett sådant sätt att personer med funktionshinder får ökad självständighet och delaktighet. Tillgängligheten till publika miljöer ska under året öka från 20 till 50%.
Uppdrag:
Den enskildes behov, önskemål och val ska ligga till grund för beslut om insatser.
Arbetet med att förebygga och bekämpa diskriminering ska intensifieras.
Riktlinjer för beslut om insatser för personer med funktionshinder ska utvecklas och tillämpas i stadens alla delar.
Underhåll av gatumiljön och snöröjning ska planeras med särskilt hänsyn till personer med funktionshinder.
Forum som ökar möjligheten till delaktighet i samhället ska skapas.
Tillgänglighetsarbetet inom det lokala näringslivet ska stimuleras, exempelvis med aktiv hlälp till finansiering av byggnadstekniska åtgärder..
Kultur och föreningsverksamhet
I Stockholm ska kulturen vara tillgänglig för alla och inte förbehållen dem som bor i innerstaden. I arbetet med att stärka och fördjupa demokratin krävs att alla stockholmare får tillgång till rika kulturupplevelser. Det handlar om stockholmarnas rätt att leva ett rikt liv och vara aktiv medborgare.
Stadsdelsnämndens mål för verksamheten:
Det lokala kulturutbudet ska öka.
Samarbetet mellan det lokala kulturlivet och skolor/förskolor ska breddas och fördjupas.
Uppdrag:
Alla barn och ungdomar i stadsdelnämndsområdet ska ges möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur.
Det ska finnas arenor som möjliggör såväl uttryck som intryck.
Arbete ska ske för att nå de som inte själva söker sig till kulturen.
Kungsholmens invånare ska erbjudas en lättillgänglig konsumentvägledning där information till barn och unga prioriteras.
Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri
Alla människor har rätt till ett liv präglat av självständighet, delaktighet och respekt. Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. För att uppnå detta måste samhället arbeta förebyggande, i form av tidiga och rätt riktade insatser.
Alla stockholmare som har behov av stadens insatser ska behandlas med värdighet. När det egna sociala skyddsnätet havererar ska samhället finnas där. I en rättvis och modern stad ska de som är hemlösa och/eller har missbruksproblem få hjälp att ändra sin livssituation. Stockholm ska erbjuda stöd och skydd till de kvinnor och barn som utsätts för våld och sexuella övergrepp. Kampen mot våld i hemmet ska fortsätta. Att arbeta mot prostitution är ett gemensamt ansvar som måsta tas på allvar.
Stadsdelsnämndens mål för verksamhetsområdet:
Antalet stockholmare som är hemlösa ska minska.
Andelen fattiga barn ska minska.
Droganvändningen bland barn och unga ska upphöra.
Våld mot kvinnor och barn är oacceptabelt genom samarbete med frivilligorganisationer, polis, sociala och rättsvårdande myndigheter ska nolltolerans vara målet.
Arbetet med att bekämpa prostitution ska öka genom närmare samarbete mellan polis och sociala myndigheter.
Fler personer med funktionshinder ska ha rätt och möjlighet till sysselsättning eller studier. Människor med psykosociala problem ska i ökad utsträckning uppleva sin dagliga verksamhet som meningsfull. Verksamheter inom detta område ska drivas av stadsdelen i egen regi.
Uppdrag:
Det lokala och regionala samarbetet för att minska hemlösheten ska ha hög prioritet. Stadsdelsnämnden ska särskilt utveckla olika stöd- och vårdboenden utifrån individens behov, genom till exempel så kallade lågtröskelboenden och boende med olika former av boendestöd. Målsättningen ska vara att korta tiden mellan tränings- och försöksboende och ett eget kontrakt.
Personer som bor hos stiftelsen hotellhem och har små hyresskulder som hindrar egna kontrakt hos andra hyresvärdar ska erbjudas skuldsanering.
Genom samarbete mellan hyresvärdar, socialtjänst och kronofogdemyndighet ska vräkningar motarbetas.
Uppsökande verksamhet för hemlösa ska förstärkas.
Kraftfulla vård- och behandlingsinsatser ska vidtas för att minska missbruk och dålig hälsa bland de hemlösa.
Hemlösa våldsutsatta kvinnor ska uppmärksammas och erbjudas möjlighet till vård och skyddat boende. Förebyggande och tidiga insatser till barn och ungdomar ska prioriteras, särskilt gäller detta barn till missbrukande och psykiskt sjuka föräldrar.
Barnperspektivet ska alltid tas i beaktande vid bedömning av ekonomiskt bistånd.

Ungdomsmottagningarna ska utvecklas för att främja ungdomarnas hälsa och kunskaper avseende sexualitet, samlevnad och identitetsutveckling.
Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn ska öka.
Skydd och stöd till tjejer och killar som drabbas av hedersrelaterat våld ska utvecklas i samverkan med ideella organisationer, myndigheter och andra samhällsinstitutioner.
I kampen mot människohandel ska uppsökande arbete bedrivas, och samverkan med myndigheter och frivilliga aktörer ska initieras. Kvinnor och barn utsatta för människohandel ska stödjas med skyddat boende och adekvat vård under den rättsliga processen.
Psykiskt funktionshindrade ska erbjudas möjligheten till praktikplats, arbete och träffpunkter av sin stadsdel. De unga psykiskt funktionshindrades situation och behov ska särskilt uppmärksammas.
Unga vuxna med psykosocial problematik ska särskilt prioriteras.
Utveckla föräldrastödsverksamhet i samverkan med mödravårdscentralen och barnavårdscentralen för att tidigt kunna sätta in lämpliga åtgärder.
Flyktingmottagande
Att kunna försörja sig själv är grundläggande för människans möjlighet att leva ett gott och självständigt liv. Alla flyktingar som kommer till Stockholm är välkomna och ska erbjudas möjligheter att inkluderas i samhället genom en kvalitativ introduktion, ett bra boende och god språkundervisning. I stadens verksamheter ska ingen diskriminering förekomma.
Stadsdelsnämndens mål för verksamhetsområdet:
Öka andelen nyanlända flyktingar som har eget arbete under introduktionsperioden.
Nyanlända flyktingar ska snabbt garanteras ett bra boende. Utökat flyktingmottagande på Kungsholmen och andra stadsdelar med idag blygsam flyktingmottagning.
Uppdrag:
Nyanlända flyktingar ska snabbt erbjudas ett bra boende.
Introduktionen ska syfta till att vuxna flyktingar kommer ut i arbete så fort som möjligt och därmed få möjlighet till egen försörjning.
Flyktingbarn- och ungdomar ska snabbt garanteras plats i förskola och skola.
Hemställa hos fastighetsnämnden om att behov av flyktingbostäder är stort på Kungsholmen och att Fastighetsnämnden för detta ändamål köper in tio bostadsrätter för uthyrning till stadsdelsnämnden för detta ändamål. På samma sätt som fastighetsnämnden hyr ut förvärvade bostadsrätter till SDN för att möta behoven av olika former av särskilda boenden.
Ekonomiskt bistånd
Att kunna försörja sig själv är grundläggande för människans möjlighet att leva ett gott och rikt liv. Vår grundinställning är att alla människor både vill och kan ta ansvar för sin egen försörjning. När det ekonomiska skyddsnätet saknas, ska staden finnas som stöd. Vägen tillbaka till egen ekonomisk försörjning ska utgå ifrån den enskildes förutsättningar.

Vi ser med oro på tendensen till minskade resurser och ansvar för de mest utsatta som är beroende av försörjningsstöd. Att dessa människor hänvisas till Svenska kyrkan och frivilligorganisationer för att exempelvis kunna få SL:s månadskort ser vi som helt oacceptabelt.
Stadsdelsnämndens mål för verksamhetsområdet:
Antalet personer som har egen försörjning ska öka.
Uppdrag:
Barnperspektivet ska alltid tas i beaktande vid bedömning av ekonomiskt bistånd.
En aktiv arbetsmarknadspolitik ska bedrivas, som metodiskt och seriöst bidrar till ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet.
Unga arbetslösa ska prioriteras inom arbetsmarknads- och utbildningspolitiken.
Genom uppsökande verksamhet ska ungdomar som inte påbörjat eller som avbrutit sin gymnasieutbildning i förtid följas upp.
Arbetslösa med ekonomiskt bistånd ska få hjälp tillbaka till arbetslivet genom ett brett spektra av åtgärder såsom utbildningsinsatser, kommunala matchningsfunktioner eller hjälp med att ordna praktikplatser.
SL-kortet ska inkluderas i levnadsomkostnaderna, och således i det ekonomiska biståndet.
Användning av evidensbaserade metoder ska öka.
Arbetsmarknadsåtgärder
Arbete och att kunna försörja sig själv är grundläggande för människans möjlighet till att leva ett gott och rikt liv. Om Stockholm ska ha en stark tillväxt krävs att all den kunskap och vilja till arbete som finns hos de stockholmare som idag står utanför arbetsmarknaden tas tillvara. Därför är stadens uppgift att hjälpa människor in i arbetslivet, och stötta dem som väl är yrkesverksamma.
Stadsdelsnämndens mål för verksamhetsområdet:
Öka sysselsättningsgraden bland 25-64 åringar.
Minska arbetslösheten bland ungdomar.
Uppdrag:
Samverka och om möjligt samlokalisera verksamheterna med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, socialtjänst, flyktingintroduktion och vuxenutbildning
Samarbeta med det lokala näringslivet
I samverkan med de arbetssökande ska individuella utvecklingsplaner utvecklas
Entreprenörskap ska främjas
Arbetslinjen ska fortsätta prioriteras
Arbetet med att utbilda praktikhandledare ska fortsätta
Satsningar ska göras på sommarjobb, navigatorcenter och utvecklingsresurserna.
Ökad användning av evidensbaserade metoder.

Vi sänker inte skatten!

Vi prioriterar människornas välfärd, omsorg och trygghet.

RESERVATION
Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till mijöpartiets förslag till beslut:

Stadsdelsnämnden beslutar att

I. avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2009

II. återremittera budgetunderlaget till förvaltningen för omarbetning med Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige för 2009 som grund

1. tydliga åtaganden för nämndens olika verksamheter ska tas fram

2. planerade upphandlingar med verksamhet för äldre och barn ska ställas in

3. inrätta 2 tjänster som miljösamordnare

4. inrätta 1 tjänst som Agenda 21-samordnare

5. arbeta fram en miljöpolicy

6. inrätta en tjänst som energirådgivare; att arbeta mot förvaltningens egna verksamheter och mot företag och hushåll

7. stadsdelens verksamheter i största möjliga utsträckning ska tillgodose sina bilbehov via bilpooler

8. minst 30 procent av maten i stadsdelens verksamheter ska vara KRAV-märkt eller ha motsvarande certifiering

9. inrätta ytterligare 1 tjänst som konsumentvägledare

10. minska barngrupperna i förskolan till högst 12 barn i småbarnsgrupperna och 14 barn i storbarnsgrupperna

11. arbeta fram en upphandlingspolicy, med särskilt fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav, krav på kollektivavtal och med antidiskrimineringsklausuler

12. det ska säkerställas att ingen diskrimineras, t ex genom anonymiserade jobbansökningar, antidiskrimineringstester och kontinuerlig utbildning för alla anställda och politiker i diskriminering och jämställdhet

13. arbeta fram en policy mot kränkningar och trakasserier


14. vid konkurrensutsättning av verksamheter som nu drivs i kommunal regi ska egen regi - anbud läggas

15. personalen i äldreomsorgen och omsorgen om människor med funktionsnedsättningar ska erbjudas arbetstidsförkortning till 35 timmars arbetsvecka

16. införa fyra timmars hemtjänst per månad för äldre över 75 år med förenklad biståndsbedömning

17. erbjuda s. k. fixartjänster för äldre över 67 år utan gräns för antal timmar

18. att aktivt arbeta för att den fysiska tillgängligheten i stadsdelen ska öka och attityderna till människor med funktionshinder förbättras

19. verksamheter med individuellt stöd, vägledning och kompetensutveckling för alla arbetssökande med försörjningsstöd ska finnas i stadsdelen

20. krav på motprestation inte ska vara huvudregel för att få försörjningsstöd

21. alla som uppbär försörjningsstöd ska ha rätt till SL-kort 

22. barnfamiljer ska inte kunna vräkas

23. socialtjänsten ska inte avbryta möjligheten att fortsätta SFI-studier fram till nationella provet har gjorts, om inte synnerliga skäl föreligger

24. att därutöver anföra följande

Det framlagda förslaget till verksamhetsplan och budget för år 2009 präglas av fortsatta stora nedskärningar i nämndens kärnverksamheter. Miljöpartiets förslag till budget skulle innebära en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal.

Det bör finnas en balans mellan privata utförare och kommunala utförare. Majoritetens planer på att konkurrensutsätta all verksamhet som inte är myndighetsutövning leder till en minskad valfrihet för medborgaren och en förlust av kompetens för stadsdelen, vars ansvar för verksamheterna kvarstår.

Under 2007-2008 har nästan alla miljö- och Agenda 21-samordnare i stadsdelarna avvecklats.  Dessutom har stadsmiljöavdelningens uppgifter centraliserats och resurserna i den borgerliga budgeten minskar ytterligare för 2009. För att kunna bedriva ett offensivt miljö-, energi- och klimatarbete krävs att dessa tjänster som samordnare inrättas igen och dessutom behöver minst en tjänst som energirådgivare inrättas i stadsdelen, som ska arbeta mot förvaltningens egna verksamheter och mot företag och hushåll. Ambitionen måste vara att Stockholm ska vara ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och investera i förnyelsebara energikällor.

Barntätheten inom förskolan i stadsdelen har ökat sedan den moderatledda majoriteten tog över, vilket har inneburit sänkt kvalitet. Barngrupperna måste åter ner till den nivå som var i slutet på 2006. Dessutom är det viktigt att hålla nere förskoleenheternas storlek. Barngruppernas storlek behöver minskas till högst 12 barn i småbarnsgrupperna och 14 barn i storbarnsgrupperna.
 
En ny upphandlingspolicy bör utarbetas, med särskilt fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav, krav på kollektivavtal och med tydliga antidiskrimineringsklausuler. Ett av de miljökrav som måste ställas är att inga dubbdäck får användas av de som utför transporter.

Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat är avgörande för framtida matvanor och därmed för hälsan. Det är mycket viktigt att andelen ekologiskt odlad mat som erbjuds i stadsdelens verksamheter - förskolor, äldreboenden m. m. - ökar kraftigt. Under en treårsperiod; till är 2011, bör Stockholms stad stegvis övergå till att använda övervägande ekologiskt odlad mat. År 2009 ska målet vara att 30 procent av maten i stadsdelens verksamheter ska vara KRAV-märkt eller ha motsvarande certifiering, år 2010 bör det höjas till 50 procent och år 2011 bör minst 70 procent av maten i stadsdelen ha en sådan certifiering.

Genom internationaliseringen har frågan om hur olika produkter påverkar Stockholmarna som konsumenter blivit än mer aktuell. Många konsumenter undrar t.ex. hur de ska göra med pensionen, vilket elbolag de ska välja och många vill kunna utnyttja sin konsumentmakt. Att konsumentkunskap erbjuds barn och unga genom skolan är viktigt t.ex. för att förebygga att ungdomar tidigt i livet hamnar i skuldfällan. Vi vill öka konsumentvägledningen, bl. a. för att kunna återinföra den s. k. ungdomssatsningen.

I stadsdelen ska bedrivas ett offensivt arbete mot diskriminering. Den diskrimineringsklausul som Miljöpartiet införde under den förra mandatperioden ska återinföras. Föreningar som diskriminerar ska på samma sätt som företag veta att de riskerar att förlora sina bidrag. Diskrimineringstester ska användas som ett sätt att kontrollera att stadens löfte och likabehandling efterlevs och anonymiserade jobbansökningar bör används. Det behövs också kontinuerlig utbildning i diskrimineringsfrågor för stadsdelens anställda och för politiker. Alla anställda ska även utbildas i FN:s barnkonvention.

En viktig del i en god arbetsmiljö är att det finns ett bra, strukturerat sätt att hantera kränkningar, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen. Liljeholmens stadsdelsnämnd utvecklade under förra mandatperioden en utmärkt policy mot kränkningar och trakasserier. Stadsdelsnämnden ges i uppdrag att utforma en policy, med utgångspunkt för den policy som utvecklades i Liljeholmen.

Det är oroande när den borgerliga majoriteten konkurrensutsätter verksamheter utan att några egen regi - anbud läggs. Sådana egen regi - anbud bör generellt sett alltid läggas när verksamhet som drivs i kommunal regi ska konkurrensutsättas, både för att få bästa möjliga kvalitet till lägsta kostnad, men också för att invånarna i stadsdelen ska ha valfriheten att kunna välja kommunala utförare, t.ex. inom äldreomsorg och förskola.

Arbetet inom äldreomsorgen och omsorgen om människor med funktionsnedsättningar är fysiskt och psykiskt tungt och vi vill därför sänka arbetstiden för personalen. En arbetsmodell som har gett mycket goda erfarenheter, i form av bättre hälsa hos personalen och därför också bättre kontinuitet för de äldre, är den s. k. 3-3-modellen. En friskare och mer utvilad personal skulle också innebära en högre kvalitet på de omsorgsinsatser som de äldre får. All personal inom äldreomsorgen och omsorgen om människor med funktionsnedsättningar ska erbjudas arbetstidsförkortning till 35 timmars arbetsvecka.

Stadsdelsnämnden ska utveckla ”en-dörr-in” - verksamhet med individuellt stöd, vägledning och kompetensutveckling för alla arbetssökande som har försörjningsstöd. Vi är mot att centralisera den här typen av verksamheter till
s. k. jobbtorg, enligt den borgerliga majoritetens modell, utan varje stadsdelsnämnd bör ha en egen sådan verksamhet. En individuell arbetsplan ska utformas för varje arbetssökande person. Förutom stadsdelarnas egna vägledare/coacher ska även arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m.fl. aktörer vara representerade i verksamheterna, så att en helhetsbedömning kan göras av varje persons möjligheter. Målet är att komma i egen försörjning, d. v. s. arbete eller utbildning, alternativt försörjning via Försäkringskassans ersättningssystem för de som inte har arbetsförmåga.
Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Ett barnperspektiv innebär att det inte bör vara möjligt att vräka barnfamiljer. Praxis för hur man hanterar och förebygger vräkningar bör ses över och förbättras så att vräkningar, inte bara av barnfamiljer, kan undvikas.

Avklarade studier i svenska för invandrare (SFI) är en förutsättning för att läsa svenska som andraspråk (SAS) för att kvalificera sig för vidare studier på högskola/universitet.
Det är därför mycket viktigt att de som studerar SFI får möjlighet att göra det nationella provet och D-kursen som föregår provet.

RESERVATION
Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till västerpartiets förslag till beslut:

Stadsdelsnämnden föreslås besluta:
- att avslå förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan 2009 samt förslaget till aktivitetsplan för upphandling och konkurrens
- att återremittera ärendet till förvaltningen för omarbetning
- att hemställa hos kommunfullmäktige att ompröva beslutet avs budget för 2009 för Stockholms stad och i stället anta Vänsterpartiets budgetförslag som stadens budget 
- att hemställa hos kommunfullmäktige att återställa skattesatsen till 2006 års nivå
- att hemställa hos kommunfullmäktige att återföra ansvaret för grundskola, särskola, skolbarnsomsorg, barmarksrenhållning och snöröjning till stadsdelsnämnden
- att hemställa hos kommunfullmäktige om ett kraftigt ekonomiskt tillskott till stadsdelsnämnderna inkl ett anslag med 943,5 milj kr till Kungsholmens stadsdelsnämnd samt ytterligare medel enligt Vänsterpartiets budgetförslag för att täcka kostnaderna för de verksamheter som återförs till stadsdelsnämnden från de centrala nämnderna
- att försörjningsstödsenheten, park- och stadsmiljöenheten samt de verksamheter som jobbtorgen i dag bedriver återförs till stadsdelsnämnden och drivs av nämnden i den egna stadsdelen
- att hemställa att kommunfullmäktige inrättar en rättvise- och demokratimiljard, en miljömiljard och en personalmiljard för resten av mandatperioden
- att uppdra åt förvaltningen att återkomma med ett nytt förslag till verksamhetsplan och budget för 2009 som bygger på ramarna och intentionerna i Vänsterpartiets budgetförslag för staden och på detta förslag för Kungsholmens stadsdelsnämnd

Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

Stockholm ska vara världens friaste stad för alla, inte enbart för de mest välbeställda.  Stockholm ska vara en modern, ekologiskt hållbar, rättvis, trygg och tillgänglig stad. 

Stockholm ska vara en stad där alla barn har goda uppväxtvillkor oavsett social, ekonomisk och etnisk bakgrund.  Barn ska inte betraktas som kunder på en marknad utan som små medborgare som ska ha inflytande över sin vardag i takt med ålder och mognad.  Barnperspektivet ska styra allt beslutsfattande och all stadsplanering.  Ett Kungsholmen som är bra för barn är bra för alla.
 
Så stor del som möjligt av beslutsfattandet som rör stadsdelens invånare skall finnas på lokal nivå. Lokalpolitikerna måste få mera inflytande och insyn, inte mindre. Kungsholmens medborgare skall inte behöva få svaret att de måste vända sig till annan instans för att få svar på sina frågor.   Den senaste tidens utveckling mot allt mera centraliserat beslutsfattande i staden minskar medborgarnas möjligheter till inflytande och insyn. 

Stadsdelsnämndens öppna frågestund måste utvecklas så att allt fler medborgare känner sig motiverade att delta i debatten. Stadsdelsnämnden bör uppmuntra Kungsholmsborna till att de försöker påverka genom att lämna in medborgarförslag.  Stadsdelsnämnden vill vidareutveckla närdemokratin och medborgarnas möjligheter till politiskt inflytande med öppna möten innan budget och verksamhetsplan fastställs för att ge medborgarna rejäla möjligheter att framföra sina synpunkter innan besluten är fattade.  Fler forum där politiker och medborgare kan träffas för en dialog måste skapas. Inflytandet ska inte styras av plånboken, medborgaren inte reduceras till kund. 

Kungsholmen är en segregerad stadsdel.  Befolkningen har en högre utbildnings- och inkomstnivå än staden i genomsnitt.  Andelen allmännyttiga hyresrätter är försvinnande liten och minskar hela tiden.  Denna utveckling måste vändas och en stor del av de nya bostäderna på Nordvästra Kungsholmen måste bli allmännyttiga hyresrätter.  Andelen personer med utländsk bakgrund bland befolkningen är klart lägre än i staden som helhet.  Kungsholmen bör ta ett större ansvar för stadens flyktingmottagande än hittills.

- Hela verksamhetsplanen skall genomsyras av ett barn- och ett genusperspektiv samt av jämställdhet, mångfald och rättvisa. 
- Inga nya verksamheter inom vård, omsorg och utbildning skall konkurrensutsättas.  De pågående upphandlingarna ska avbrytas.
- Stadsdelsnämnden skall återta verksamheter från entreprenaddrift till egen regi när de nuvarande avtalen löper ut.
- Utmaningsrätten avseende driften av stadsdelsnämndens verksamheter avskaffas.
- Stadsdelsnämnden ska vidareutveckla demokratin genom en utökad dialog mellan medborgarna och de förtroendevalda.   Nya forum för dialog måste skapas.
- Stadsdelen ska öka medborgarnas inflytande över viktiga stadsplanerings- och stadsmiljöfrågor särskilt i samband med nybyggnationen på Nordvästra Kungsholmen.

Barn och ungdom:
Förskolan och grundskolan ska tillhöra samma organisation dels för att det skall gå att skapa en helhet för ett livslångt lärande, dels för att samarbetet med individ- och familjeomsorgen skall kunna fungera på ett smidigt sätt.  Överförandet av skolan till utbildningsnämnden har minskat möjligheterna till prioriteringar som passar Kungsholmens specifika förutsättningar. Kungsholmsbornas inflytande över sina barns skolgång har minskat.
  
Förvaltningen bedriver ett mycket ambitiöst genusarbete i förskolan och detta arbete måste fortsätta och utvecklas.  De positiva erfarenheterna bör få ett större genomslag även på Kungsholmens grundskolor.   Genusperspektivet bör finnas med i samtliga barn- och ungdomsverksamheter som stadsdelsnämnden driver.  Personalen bör få utbildning i HBT-kunskap, på förskolorna ska finnas barnböcker som även innefattar regnbågsfamiljer.

- Stadsdelen ska göra en extra satsning på att minska barngrupperna inom förskolan för att vända den negativa utvecklingen vad gäller gruppstorleken.  Småbarnsgrupperna får inte vara större än 14 barn med sikte på 12 barn och de äldre barnens grupper får inte vara större än 18 och siktet ska vara på 16 barn.
- Den avgiftsfria månaden i förskolan ska återinföras.
- Staden och därmed stadsdelen avskaffar det kommunala vårdnadsbidraget för att alla barn ska få samma förutsättningar att delta i den pedagogiska förskoleverksamheten.
- Jämställdhets- och genusperspektivet ska fortsätta integreras i det dagliga arbetet i förskolan och skolan.
- Arbetet med drogpreventionen ska vara en integrerad del i den verksamhet som Preventionsenheten (Fält och Fritid) bedriver.  Enheten behöver ytterligare personalförstärkning. 
- Stadsdelen ska bidra till att skapa fler icke-kommersiella träffpunkter för unga.  Arbetet för drogfria ungdomsfester ska fortsätta.
- Parklekarna ska få budgetmedel som täcker kostnaderna för verksamheten.  Eventuella intäkter för uthyrning av lokalerna ska oavkortade gå till de satsningar som parklekarna bedömer som mest angelägna.
- Avgifterna till sommarkollo ska sänkas.
- Antalet sommarjobb till skolungdomar ska motsvara behoven.

Äldreomsorg:
Det är mycket svårt att utöva ett demokratiskt inflytande över äldreomsorgen när den till nästan 100 % drivs på entreprenad och är avtalsstyrd över flera år i taget och avtalen är okänsliga för hur medborgarna röstar i de allmänna valen. Det finns stora demokratiska problem med den omsorg som är skattefinansierad men drivs på entreprenad. Det finns stora bekymmer med kontinuiteten i den omsorg som upphandlas med jämna mellanrum. Upphandlingarna skapar stor oro både bland brukarna och bland den personal som berörs.  Stadsdelsnämnden vill värna om såväl kontinuiteten som demokratin och arbetar för att ta tillbaka verksamheter i egen regi.
- Den pågående upphandlingen av Pilträdet ska avbrytas och verksamheten bedrivas i egen regi efter pågående avtalsperiodens utgång.
- Stadsdelsnämnden kommer i framtiden inte att överlåta driften av sina äldreboenden till vinstdrivande företag. 

Enligt forskning behandlas kvinnor och män olika inom vården och omsorgen. Det gäller inte minst den geriatriska vården. Vi vill implementera ett genusperspektiv i äldreomsorgen.  Vi vill vidare understryka vikten av att det finns HBT-kunskap inom äldreomsorgen för bästa bemötande av äldre HBT-personer. Omsorgen om våra äldre ska även präglas av ett förebyggande folkhälsoperspektiv.

- De gamla får rätt till ökad utevistelse, mera sociala aktiviteter, fortsatt gratis ”fixartjänst” från 67 års ålder utan begränsning i timantal samt fyra timmars hemtjänst per månad utan biståndsbedömning för personer över 75 år.
- Stadsdelsnämnden ska inrätta en särskild tillsynsfunktion för det sociala innehållet i stadsdelens äldreomsorg.
- De äldre skall ha rätt att välja vård- och omsorgsboende i hela staden men ska garanteras ett boende med hög kvalitet i den egna stadsdelen.
- All biståndsbedömning bör ha ett tydligt genusperspektiv och stadsdelsnämnden bör initiera ett forskningsprojekt inom äldreomsorgen utifrån ett genusperspektiv.
- Mera resurser ska skjutas till verksamheten på Baltzar för att kunna utöka öppettiderna och skapa fler aktiviteter.

Individ- och familjeomsorg:
Individ- och familjeomsorgen arbetar med den del av Kungsholmens befolkning som behöver ett individuellt utformat stöd för att kunna leva ett självständigt och tryggt liv.  Verksamheten bör garanteras tillräckliga resurser och drivas av den egna stadsdelen för att den ska ha god kännedom om både de aktuella hushållen och levnadsvillkoren i stadsdelen.  Nämnden avvisar standardlösningar som strider mot socialtjänstlagens anda om individuell bedömning.

- Individ- och familjeomsorgen ska ha ett barn- och genusperspektiv i all handläggning.
- Individ- och familjeomsorgen ska tillförsäkra sig om att det finns HBT-kompetens för att på bästa sätt kunna bemöta samkönade par och ensamstående HBT-personer. 
- Personer med försörjningsstöd ska ha rätt till bistånd till SL-kort.
- Personer med försörjningsstöd p.g.a. arbetslöshet ska erbjudas individuellt anpassade stödåtgärder i stadsdelens egen regi med egen försörjning som mål.
- Barn som lever i familjer med missbruk eller psykisk sjukdom ska
garanteras hjälp och stöd.
- Individ- och familjeomsorgen ska särskilt beakta de behov som ensamstående föräldrar har.
- Stadsdelsnämnden ska aktivt arbeta med kvinnofridsfrågor samt ge stöd åt de personer som drabbas av våld i nära relationer.
- Stadsdelsnämnden ska arbeta för en nollvision för hemlöshet.
- Stadsdelen ska utöka sin flyktingmottagning i organiserad form.  Vi ska ordna riktiga bostäder till flyktingbarnfamiljer i stadsdelen.
- Stadsdelsnämnden vill ha ett ökat inslag av allmännyttiga hyresrätter i stadsdelen och är negativ till ombildning av hyresrätter till bostadsrätter.   Stadsdelen bör få tränings- och försökslägenheter i den egna stadsdelen och inte utanför tullarna.

Stadsdelen som arbetsgivare:
- Löneklyftorna ska minska, stadsdelen skall höja lönen mest för dem, som tjänar minst.
- Stadsdelen ska satsa på bättre arbetsvillkor för de anställda genom rätt till heltid, god arbetsmiljö och intensifierad satsning på kompetensutveckling för alla yrkesgrupper.
- Stadsdelen ska fortsätta att arbeta med sänkning av personalens sjukfrånvaro och erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter till de, som kommer tillbaka efter en längre tids sjukskrivning.
- Stadsdelen ska satsa på förkortad arbetstid för utvalda personalgrupper – i första hand anställda över 55 år – med prioritering av personal i förskola och äldreomsorg.

Funktionshindrade:
- Stadsdelsnämnden ska pröva möjligheterna till särskilda boenden inklusive lågtröskelboenden för hemlösa i samtliga nya bostadsprojekt på Kungsholmen.
- Den dagliga verksamheten för psykiskt funktionshindrade ska utvecklas i samråd med personalen och arbetstagarna för att bättre motsvara kraven och förväntningarna från dagens unga funktionshindrade.  Den dagliga verksamheten ska inte konkurrensutsättas.
- Stadsdelen skall aktivt bidra till arbetet med att göra Stockholm till världens mest tillgängliga huvudstad 2010 och arbeta enligt med de indikatorer som stadens handikappråd tagit fram för stadsdelarnas tillgänglighetsarbete.

Kultur:
- Stadsdelsnämnden skall anställa en kultursekreterare och därutöver ha ett öronmärkt anslag till kultur- och föreningsverksamhet.
- Kulturverksamheten ska särskilt riktas till barn, ungdomar och äldre.

Stadsmiljö:
Stadsdelsnämnden vill ha ett reellt inflytande över nybyggnationerna i stadsdelen och särskilt på nordvästra Kungsholmen – Lindhagen. Nämnden anser att demokratiska beslutsgångar, ett barnperspektiv i planeringsprocessen, att inte bygga högre bostadshus än vad som planerats från början och att bygga för goda kollektivtrafiklösningar kommer att förebygga framtida problem med tanke på att det förmodligen kommer att flytta in barnfamiljer med höga krav på god miljö för sina barn.  Andelen allmännyttiga hyresrätter bör öka kraftigt jämfört med vad som ingår i planerna i dag.

Stadsdelsnämnden vill att planeringen utgår ifrån ett ordentligt barnperspektiv och agerar för att barnperspektivet inte glöms bort på mer centralt håll.

Eftersom stadsdelsnämnden kommer enligt vårt budgetförslag att få utökat verksamhetsansvar finns det underlag för en stads- och parkmiljöverksamhet av hög kvalitet i den egna stadsdelen.  Det är dock naturligtvis viktigt med ett samarbete över stadsdelsgränserna. 

- Stadsdelsnämnden ska kraftigt agera för att Kungsholmen ska bli en mera tillgänglig och fotgängarvänlig stadsdel.
- Stadsdelen ska agera för att Stockholms innerstad ska bli bilfri. Ett första steg för att minska trafiken ska vara borttagande av ett körfält för bilar i vardera riktningen på Fleminggatan.
- Barn och unga ska få yttra sig i frågor om stadsmiljö och andra frågor som
rör deras vardag.
- En Agenda 21-samordnare ska anställas.
- Stadsdelnämnden ska fortsätta att med kraft agera för en nedgrävning alternativt överdäckning av Essingeleden.
Övrigt:
Stadsdelsnämnden bör bedriva konsumentrådgivningen i egen regi i stadsdelen och tillföra den mera resurser med en framtida personaltäthet/invånare enligt Konsumentverkets rekommendationer. Särskilda satsningar ska göras på stadsdelens ungdomar och deras konsumtionsvanor.

Stadsdelsnämnden ska se över information, reklam och liknande ur ett HBT-perspektiv så att även samkönade par förekommer i de bildmaterial som produceras.

UTTALANDE
Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) lämnade följande gemensamma uttalande:

Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet lägger samtliga ett eget förslag till verksamhetsplan för Kungsholmens stadsdelsnämnd för 2009. Våra partier är dock överens om huvudlinjerna i den politik som vi vill att stadsdelsnämnden skulle driva ifall vi satt i majoritet.  Vi konstaterar att vi utan några större bekymmer i majoritetsställning skulle kunna komma överens om en verksamhetsplan för stadsdelsnämnden.

Våra partier prioriterar välfärden och miljön före den borgerliga alliansens ofinansierade skattesänkningar som leder till nedskärningar i stora delar av den kommunala verksamheten.  Vi värnar om att staden ska ha tillräckliga intäkter för att utveckla och höja kvalitén i verksamheterna. I den lågkonjunktur som vi nu är inne i är det särskilt viktigt att staden har resurser att möta medborgarnas behov. Alliansens verksamhetsplan har inga insatser för att möta den ökade arbetslösheten.

Vi vill utöka dialogen med Kungsholmsborna genom att utveckla de öppna mötena inför stadsdelsnämndens sammanträden och skapa fler forum för en levande dialog.

Alliansen har flyttat verksamhetsansvar från stadsdelsnämnderna till stadsledningskontoret och till centrala nämnder.   Vi vill gå den motsatta vägen, stadsdelsnämndernas roll i stadens organisation ska stärkas och inte undergrävas.  Ansvaret för grundskolan, särskolan, skolbarnsomsorgen, barmarksrenhållningen och snöröjningen ska flyttas tillbaka till stadsdelsnämnderna från centrala nämnder. 

Kungsholmens stadsdelsnämnd har en mycket stor andel verksamheter som är utlagda på entreprenad, bl.a. över 90 % av äldreomsorgen.  Detta innebär att nästan hälften av stadsdelens budget går till privata vinstdrivande vårdbolag som eftersträvar 6-12 % avkastning, pengar som skulle kunna användas till vården och omsorgen.  De privata entreprenörerna måste hålla en lika hög ambitionsgrad när det gäller personalens fortbildning som staden gör för egen verksamhet.

Våra partier anser att grunden i all vård, omsorg och utbildning bör utgöras av verksamhet i egen regi.  Vi arbetar för att öka egenregiverksamhetens andel i stadsdelen.  Privata alternativ kan komma i fråga som komplettering för de egna verksamheterna.  Verksamheterna ska ha så hög kvalitet att medborgarna i första hand vill välja en som ligger i den egna stadsdelen men det ska självklart finnas valfrihet för den som önskar välja t.ex. ett vård- och omsorgsboende eller en förskola utanför den egna stadsdelen. Vid alla insatser från socialtjänsten skall mest effektiva metoder användas även om det kan medföra placering på institution.

Vi vill införa tydliga diskrimineringsklausuler och krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor i de upphandlingar som genomförs i framtiden. 

Barngrupperna i förskolan ökar igen.  Vi vill arbeta för mindre barngrupper och högre personaltäthet.  Småbarnsgrupperna får inte ha fler än 14 barn och målet bör vara max 12 barn.  Motsvarande siffror för grupper för de större barnen ska vara 18 och 16.

Alliansen har slagit sönder individ- och familjeomsorgens organisation.  Vi vill ha en samlad organisation på Kungsholmen och att försörjningsstödsenheten ska flytta tillbaka från Östermalm.  De lokala arbetsverksamheterna som ger stöd för personer med försörjningsstöd ska finnas i stadsdelarna.  Även de verksamheter som alliansen flyttat till de centraliserade jobbtorgen ska flyttas tillbaka till den egna stadsdelen.

Samtliga som har rätt till försörjningsstöd ska ha rätt till bistånd även till SL-kort.

Vi vill göra satsningar i stadsdelens miljöarbete och konsumentvägledning.  Stadsdelen ska ha en egen stadsmiljögrupp som arbetar med både stadsplanerings- och parkmiljöfrågor.    Stadsdelsnämnden ska ha ett rejält inflytande i planeringen av nybyggnationen på Kungsholmen, inte minst i Lindhagen.   Det är viktigt att lyfta fram barnperspektivet i all samhällsplanering. 

Vi arbetar för att Essingeleden ska grävas ner för att vi ska få en bestående miljöförbättring för alla som bor på Kungsholmen.

Vi vill sätta stopp för omvandlingen av allmännyttans hyresrätter till bostadsrätter på Kungsholmen.  Vi vill ha större andel hyresrätter i nybyggnationerna än vad som planeras i dag.

Stadsdelen ska offensivt arbeta för mångfald och mot diskriminering och ta ett större ansvar för stadens flyktingmottagande.

ERSÄTTARYTTRANDE
Oscar Fredriksson (c) lämnade följande ersättaryttrande:
Jag instämmer helt i alliansens förslag och därmed i nämndens beslut.

 

§3 Kvalitetsredovisning för den kommunala förskoleverksamheten på Kungsholmen och Essingeöarna läsåret 2007/2008

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner kvalitetsredovisningen.

 

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 november 2008, dnr 403-577-08.

 

§4 Val till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2009

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämn utser följande företrädare till stadsdelsnämndens pensionärsråd för år 2009:

 

ledamot              Kjerstin Genell-Andrén, SPF

ledamot              Ulla Pilsäter, SPF

ledamot              Birgitta Johnsson, SPF

ledamot              Sten Persson, PRO

ledamot              Anna-Lisa Håkansson, PRO

 

ersättare             Elsie Sjöberg, SPF

ersättare             Kerstin Jernow, SPF

ersättare             Hans Ahlin, SPF

ersättare             Carri Ekström, PRO

ersättare             Berit Örnevall, SPRF

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 december 2008, dnr 000-626-08.

§5 Teman för nämndens sammanträden 2009

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd fastställer teman för sammanträden under 2009 enligt nedanstående förslag.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 16 december 2008, dnr 002-670-08.

 

§6 Stadsdelsnämndens verksamhetsbesök 2009

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd fastställer plan för verksamhetsbesök under 2009.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 16 december 2008, dnr 002-672-08.

§7 Val till sociala delegationen

 BESLUT

 

1.      Till ordinarie ledamöter (fem) i sociala delegationen utses: Christer H Sjöblom (m), Lars Lundqvist (fp), Anita Mofors (m), Catarina Agrell (s) och Reijo Kittilä (v).

 

2.      Till ersättare (fyra) i sociala delegationen utses: Henry Samuelsson (m), Robert Rydefjärd (kd), Jens Lundberg (s) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp).

 

3.      Ersättarna inträder för tjänstgöring i följande ordning: För ledamöterna Sjöblom, Mofors och Lundqvist ersättarna Samuelson, Rydefjärd, Le Douaron och Lundberg. För ledamöterna Agrell och Kittilä ersättarna Lundberg, Le Douaron, Rydefjärd och Samuelson.

4.      Till ordförande och vice ordförande i sociala delegationen utses: Christer H Sjöblom, ordförande och Catarina Agrell (s) vice ordförande

 

5.      Instruktion för sociala delegationen fastställs

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 november 2008, dnr 002-673-08.

 

§8 Redovisning av inkomna Lex Sarah och Lex Maria anmälningar<br>Svar på skrivelse från (s), (v) och (mp)

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 december 2008, dnr 604-654-08.

 

§9 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen


ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 25 november 2008, dnr 006-590-08.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (m) och Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

att godkänna förvaltningens förslag till beslut

att därutöver anföra följande:
Att slå vakt om förskolans pedagogiska uppdrag är en central uppgift för beslutsfattare med omsorg om barn och ungas rätt att kunna forma sin egen framtid. Inte minst i ett läge där den moderata alliansen inför vårdnadsbidrag och uppmuntrar till familjedaghem och flerfamiljssystem. Att på detta sätt likställa föräldrar med utbildad pedagogisk personal hotar att förminska förskolans status och dess viktiga roll i det moderna samhället.

Kreativitet och skapande
Kultur är ett brett begrepp och vi ser gärna att samma definition används i förskoleplanen som i den strategiska kulturplanen för unga – Kultur i ögonhöjd: Kultur för barn (producerad av vuxna), kultur med barn (tillhandahållen av vuxna) och kultur av barn (som ingen vuxen styr över). Denna definition ska även rymma att barn får uppleva och skapa konst och kultur i möte med professionella kulturutövare samt en skrivning om samverkan med biblioteken.

Rum för möten, lek och lärande
Varje förskola bör ha en bra förskolegård och tillgång till bra utemiljö. Det är naturligtvis även ett vidare ansvar för staden centralt att i alla byggplaner inkludera ett barnperspektiv för att försäkra sig om bra tillgänglig utemiljö för barnen.

Värderingar och trygghet
Vid flera förskolor i staden har ett mycket ambitiöst genusarbete bedrivits i förskolan och detta arbete måste fortsätta och utvecklas. Det genuspedagogiska arbetet bör lyftas i förskoleplanen.

Förskolan ska präglas av ett ekologiskt synsätt. Värderingar och attityder grundläggs tidigt i livet och det är viktigt att förskolan arbetar med att lära barnen känna ansvar för sin närmiljö. En högre andel av den mat som förskolan serveras ska vara ekologisk, minst 25 procent av den mat som köps in under året.

Pedagogerna är barnens viktigaste resurs
Det står inte så mycket skrivet om de olika personalkategorierna på förskolorna, mer än att andelen förskollärare ska öka. Barnskötare utgör dock fortfarande en stor och viktig del av personalen och bär ofta upp stora delar av förskolan i praktiken. För barnen är naturligtvis all personal viktig, även till exempel kökspersonal, vilket behöver förtydligas.

Barngruppen
Vi saknar ett mål för barngruppernas storlek. Även om gruppens sammansättning kan variera efter det pedagogiska innehållet och under dagen så måste det också finnas en uttalad målsättning för max antal barn så att inte pedagogiken blir en ursäkt för överintag av barn. 

Valfrihet och mångfald
I begreppet valfrihet bör betoningen ligga på ökad tillgång på pedagogiska modeller, snarare än utförare. Att utveckla pedagogiska modeller i våra egna verksamheter bör vara ett uttalat mål. Det bör även vara en självklarhet att de föräldrar som vill alltid ska kunna välja en förskola i närheten av bostaden. Slutligen måste förutsättningar finnas för att erbjuda barn plats i förskola inom utsatt tid. Barnomsorgsgarantin ska hållas.

§10 Namnge en gata eller plats efter Tage Erlander<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.


ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 25 november 2008, dnr 006-533-08.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (m) och Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Håkan Wahlén m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna och vänsterpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl. (s) och Reijo Kittilä (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag beslut:

att godkänna förvaltningens förslag till beslut

att därutöver anföra följande:

Tage Erlander bör få en plats eller gata uppkallad efter sig centralt i Stockholms innerstad, för att hedra honom och påminna om hans centrala roll i svenskt samhällsliv under efterkrigstiden, d v s andra häften av 1900-talet.
En del av Norra Bantorget bör få Tage Erlanders namn. Alternativt parken framför regeringskansliet Rosenbad.

 

§11 Restaurang C&T Wok<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att restaurang C&T Wok får tillstånd att servera alkohol för allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 - 01.00 samt för uteservering alla dagar mellan klockan 11.00 - 22.00.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 december 2008, dnr 507-627-08.

 

§12 Anmälningsärenden

 Äldreomsorgsinspektörens rapport från granskning av äldreomsorgen 2008 – Kungsholmens stadsdelsnämnd, dnr 600-681-08.

UTTALANDE
Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) lämnade följande gemensamma uttalande:

Äldreomsorgsinspektörens granskning av äldreomsorgen på Kungsholmen 2008 är en oroväckande rapport om hur dåligt det fungerar i stora delar av den äldreomsorg som Kungsholmens stadsdelsnämnd ansvarar för och som finansieras av våra gemensamma skattemedel. 

Två av verksamheterna har efter granskningen fått nya entreprenörer: Serafen och Fridhemmet.  Driften av Serafen har övertagits av Aleris 2008-02-01 och resultatet hittills har varit en kraftig kvalitetsförsämring med missnöjda brukare och anhöriga och ett stort antal allvarliga avvikelserapporter.  Vid äldreomsorgsinspektörens besök på Fridhemmet hade nämndens senaste upphandlingsbeslut nyligen nått verksamheten och ledningen och en del av personalstyrkan hade bestämt sig för att inte följa över till den nya entreprenören vilket skapade stor oro.

De dåliga exemplen i granskningen är alltför många:
- På Alströmerhemmet ”kvarstod den låga bemanningen och var periodvis ännu mer åtstramad” i jämförelse med förra granskningen 1999-2000.  Det övergripande målet är att ”hålla budget varje månad”, inte brukarnas bästa.  Många av de boende sover i stort sett hela dagarna utan tillstymmelse till stimulans.
- Solbacken får lindrigare kritik men ”personalen anser att de äldre behöver mer av personlig aktivitet”.
- Utvecklingen på S:t Eriks vård- och omsorgsboende har sedan den förra granskningen varit mycket negativ.   Personalstyrkan har skurits ned, personalen hinner inte aktivera de äldre och de får knappt någon utevistelse alls.  Inspektören skriver t.o.m. att ”S:t Eriks äldreboende skulle förmodligen inte kunna drivas med annan personal än den enastående styrka som påträffades under granskningen”.
- På Pilträdet genomförs hjälpinsatserna ”med en rasande hastighet” och ”många äldre är missnöjda med hur städningen och tvätten sköts”.

Äldreomsorgsinspektören lyfter upp även positiva exempel på våra vård- och omsorgsboenden.  Samtliga dessa handlar dock om engagerad och hängiven personal, inte om att entreprenörerna skulle ha tillfört en ny vårdideologi eller nya arbetssätt som utgår från de boendes bästa och erbjuder dem förutom god vård och omsorg även en innehållsrik dag.

Det är hög tid att dra lärdom av de rapporter vi ständigt får om missförhållandena och resursbristen på våra vård- och omsorgsboenden för äldre.  Kungsholmens stadsdelsnämnd måste kunna prestera betydligt mycket bättre resultat i vården av våra äldre. 


 Arbetsmiljöverkets resultat av inspektion Herdens förskola dnr 402-676-08
 Anmälan av tjänstemannabeslut – tillsynsärenden
 Ekonomisk rapport
 Anmälan av balanslista
 Anmälan av inkomna skrivelser m m
 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde
 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

§13 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

           Ordföranden hälsade Axel Sandin (mp) välkommen till sitt uppdrag i stadsdelsnämnden.

           Stadsdelsnämnden tackade avdelningschef Birgitta Dahlin.

§14 Information från stadsdelsförvaltningen

Birgitta Dahlin informerade om det aktuella läget med lediga förskoleplatser.


§15 §§ 15 - 18 sekretessbelagda ärenden