Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-01-22

Sammanträde 2009-01-22

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Tema: SNAC - forskning inom äldreomsorg

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Allmänna ärenden

2 Enheternas verksamhetsplaner med kvalitetsgarantier 2009

3 Överenskommelse om Kontaktcenter Stockholm

Dnr: 104-730-08

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

4 Instruktion för samarbetet mellan stadsdelsnämnden och parkmiljögruppen samt justering av delegationsförteckning

Dnr: 000-006-09

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

5 Befogenhet för serviceförvaltningen att beordra utbetalning av pengar

Dnr: 000-006-09

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

6 Rapportering till länsstyrelsen – ej verkställda beslut

Dnr: 603-007-09

Handläggare: Verksamhetschef Kerstin Olsson, 508 08 031

Remisser

7 Ny översiktsplan för Stockholm<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr: 006-636-08

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

8 Planering för boenden för äldre i Stockholms stad<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-589-08

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032

9 Motion (2008:42) om ökad rättssäkerhet för människor med personlig assistans<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-609-08

Handläggare: Verksamhetschef Kerstin Olsson, 508 08 031

10 Utökade parkeringsplatser för bilpoolsbilar<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-601-08

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

11 Boteco da Silvania<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 507-623-08

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

12 Restaurang Matkällaren<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 507-682-08

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Anmälningsärenden

13 Länsstyrelsen beslut ang tillsyn av Serafens vård- och omsorgsboende

14 Redovisning av vidtagna åtgärder efter inspektion från Arbetsmiljöverket

16 Anmälan av inkomna skrivelser m m

17 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

18 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

19 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

20 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

21 Rapport enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

22 Länsstyrelsens beslut ang skrivelse om Mariedal, Serafens äldreboende

25 Anmälan av tjänstemannabeslut – gemensam service

26 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 081216

Tilläggslista

27 Hävning av avtal om verksamhetsdriften av vård- och omsorgsboendet Serafen mellan Stockholms Kommun genom Kungsholmens stadsdelsnämnd och Aleris Omsorg AB

Dnr: 600-040-09

Handläggare: Verksamhetschef Kerstin Olsson, 508 08 031

§1 Justering

Anmäldes att protokoll från 17 december 2009 hade justerats den 19 december 2008. Ordförande tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 27  januari 2009. Ingegerd Akselsson Le Douaron utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§2 Hävning av avtal om verksamhetsdriften av vård- och<br>omsorgsboendet Serafen mellan Stockholms Kommun<br>genom Kungsholmens stadsdelsnämnd och Aleris Omsorg AB

BESLUT

 

1.    Avtal mellan stadsdelsnämnden och Aleris Omsorg AB, orgnr 556334-1659 (tidigare Aleris Äldreomsorg AB) avseende driften av vård- och omsorgsboendet Serafen hävs pga väsentligt kontraktsbrott.

2.    Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att uppta förhandlingar med Aleris Omsorg AB om formerna för övertagande av verksamhetsdriften.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 21 januari 2009, dnr 600-040-09.

 

§3 Enheternas verksamhetsplaner med kvalitetsgarantier 2009

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner kvalitetsgarantier för 2009 och lägger enheternas verksamhetsplaner till handlingarna.


ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 januari 2009, dnr 102-671-08.

Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) deltog inte i beslutet och lämnade en gemensam röstförklaring.

RÖSTFÖRKLARING
Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) lämnade följande gemensamma röstförklaring:

Vi deltar inte i beslutet om enheternas verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier 2009. Vi hänvisar till våra reservationer samt till vårt gemensamma uttalande i anslutning till beslutet om nämndens verksamhetsplan för 2009 på nämndsammanträdet 2008-12-17. 

Den verksamhetsinriktning nämndens majoritet fastställt med omfattande privatiseringar, centralisering av beslutsfattande till de stadsövergripande nämnderna samt bortprioritering av t.ex. individ- och familjeomsorgen vars enheter får klara sig med en ytterligare åtstramad budget 2009 kan våra partier inte ställa upp på.  Vi står för en annan politik med demokratisk kontroll och styrning av de offentligt finansierade verksamheterna och för solidaritet med de svaga grupperna.

Vi konstaterar att verksamhetsplanerna för de av nämndens verksamheter, som majoriteten utlokaliserat hos andra stadsdelsförvaltningar men som nämnden fortfarande har politiskt ansvar för, fortfarande saknar Kungsholmsperspektiv. 

Äldreomsorgen är budgetmässigt stadsdelsnämndens största verksamhet.  Eftersom nästan hela verksamhetsområdet är utlagt på entreprenad får nämnden dock inga verksamhetsplaner för större delen av äldreomsorgen.  Det politiska inflytandet minimeras och även medborgarnas möjlighet till insyn försvåras.

 

§4 Instruktion för samarbetet mellan stadsdelsnämnden och<br>parkmiljögruppen samt justering av delegationsförteckning

BESLUT

1. Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att instruktioner beskrivna i tjänsteutlåtandet fastställs.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att delegationsförteckningen justeras enligt bilaga.


ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 januari 2009, dnr 000-006-09.

UTTALANDE
Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) lämnade följande gemensamma uttalande:

Den föreslagna instruktionen är mycket bra utifrån de politiska beslut som gäller för hantering av stadsutvecklingsfrågor i Stockholms stad i dag.

När stadsdelsnämnden 2008-08-21 hade på remiss ett ärende om kortare plan- och byggprocess mm tog nämndens majoritet inte ställning till remissen.  Oppositionen efterlyste ett demokratiskt inflytande i stadsbyggnadsfrågor.  ”Både de lokala demokratiskt valda politikerna och invånarna måste ha möjlighet till rejält inflytande utifrån underlag som förberetts av tjänstemän med god lokalkännedom.”  Det är den borgerliga alliansen som minskat det lokala inflytandet i stadsutvecklingsfrågorna.

Det känns även märkligt att det ska behövas en ”instruktion om samarbetet” mellan stadsdelsnämnden och parkmiljögruppen. Det är ytterligare ett bevis på vilka faror det finns när hanteringen av lokalt viktiga frågor lyfts till en annan stadsdels tjänstemannaorganisation.

§5 Överenskommelse om Kontaktcenter Stockholm

BESLUT

1. Kungsholmens stadsdelsnämnd delegerar enligt 6 kap 33 § kommunallagen till handläggarna som är anställda för att besvara barnomsorgsfrågor, inom servicenämnden vid Kontaktcenter Stockholm, att i enskilda ärenden biträda med handläggningen avseende frågor och lämna upplysningar inom förskolans verksamhetsområde och därvid i erforderlig omfattning få tillgång till Boskosystemet, i den del som avser förskolan och Agresso webb samt i övrigt ge enskilda rådgivning och information.

2. Kungsholmens stadsdelsnämnd delegerar enligt 6 kap 33 § kommunallagen till handläggarna, som är anställda för att besvara äldreomsorgsfrågor, inom servicenämnden vid Kontaktcenter Stockholm att i enskilda ärenden biträda med handläggningen avseende frågor och lämna upplysningar inom äldreomsorgens verksamhetsområde, och därvid i erforderlig omfattning få tillgång till Paraplysystemet, i den del det avser äldreomsorgen och Agresso webb samt i övrigt ge enskilda rådgivning och information.

3. Kungsholmens stadsdelsnämnd träffar överenskommelse med servicenämnden om behandling av personuppgifter som krävs med anledning av punkterna 1 och 2 ovan, i enlighet med bilaga och uppdrar åt stadsdelsdirektören att träffa denna överenskommelse.


ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 december 2008, dnr 104 730-08.

Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) deltog inte i beslutet och lämnade en gemensam röstförklaring.

RÖSTFÖRKLARING
Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) lämnade följande gemensamma röstförklaring:

Våra partier deltar inte i beslutet gällande den föreslagna överenskommelsen om Kontaktcenter Stockholm.

När stadsdelsnämnden 2008-08-21 svarade på en remiss om inrättande av Kontaktcenter Stockholm konstaterade vi att vi var ytterst tveksamma ”till att ett centralt kontaktcenter kan leva upp till de behov av information och god service som kommuninvånarna har all rätt att förvänta sig från staden. Kontaktcenterverksamheten bör i första hand finnas i stadsdelarna.”  ”Ett centralt kontaktcenter kan komplettera de lokala verksamheterna.”  Vi befarade också att ”Kontaktcenter Stockholm skulle leda till en ytterligare försvagning av stadsdelsnämndernas roll i stadens organisation.” ”Huvudinriktningen bör dock vara förstärkta resurser till information via stadsdelarna.”

Vi hade framfört liknande synpunkter när stadsdelsnämnden 2008-06-17 hade ärendet om Äldre direkt på remiss. ”Servicen måste i första hand finnas i stadsdelarna där de äldre även personligen kan träffa handläggaren” tyckte vi då och var tveksamma till de kommunikationsvägar som Äldre direkt skulle använda sig av i kontakt med de äldre. 

Vi befarar att den föreslagna delegeringen kommer att skapa förvirring hos brukarna. Ansvarsfördelningen riskerar att bli otydlig.

De föreslagna åtgärderna är en direkt följd av beslut som vi tidigare ställt oss tveksamma till. Därför avstår vi från att delta i dagens beslut om överenskommelsen.

 

§6 Befogenhet för serviceförvaltningen att beordra utbetalning av pengar

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att jämte förvaltningschef Karin Norman ge serviceförvaltningens förvaltningschef Teenie Bennerholt befogenhet att för Kungsholmens stadsdelsnämnds räkning utbetala pengar. Beslutet gäller från det att serviceförvaltningen övertar hanteringen av leverantörsfakturor.


ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 januari 2009, dnr 000-006-09.

Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) deltog inte i beslutet och lämnade en gemensam röstförklaring.

RÖSTFÖRKLARING
Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) lämnade följande gemensamma röstförklaring:

När stadsdelsnämnden 2008-02-14 remissbehandlade ett förslag om en stadsövergripande ekonomiservice inom servicenämnden yrkade våra partier avslag på förslaget.

Vi konstaterade att en centralisering av stadens ekonomihantering till ”en gemensam central service är en del i strävandena att centralisera allt fler av stadens verksamheter och samtidigt minska stadsdelsnämndernas roll. I detta fall finns även ett tydligt mål att privatisera hela ekonomihanteringen.”

”Stockholms stad är en för stor organisation för att en central ekonomiservice någonsin ska kunna vinna en acceptans bland stadens förvaltningar och basverksamheter. Avståndet blir för stort och nämnderna och förvaltningarna kommer att skapa egna kompletterande ekonomifunktioner vilket bidrar till en fördyring av kostnaderna.” Av tjänsteutlåtandet framgår det tydligt att det krävs en ekonomihantering även på stadsdelsnivån. Förslaget ökar byråkratin.

Det nu aktuella ärendet är en följd av att staden verkställer det förslag som vi röstade emot tidigare och vi deltar därmed inte i dagens beslut.

 

§7 Rapportering till länsstyrelsen – ej verkställda beslut

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 januari 2009, dnr 603-007-09.

 

§8 Ny översiktsplan för Stockholm<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 januari 2009, dnr 006-636-08

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (m) och Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

att godkänna förvaltningens förslag till beslut

att därutöver anföra följande:

 

Biltrafiken

I trafikplaneringen för framtiden bör inriktningen hela tiden konsekvent vara att lastbilstransporter, privatbilism och lastbilstransporter bör begränsas till förmån för andra mer klimat- och miljövänliga transportlösningar. Förvaltningen lyfter i sitt svar att ett sätt att öka parkytan är att satsa på underjordiska garage. Vidare lyfter förvaltningen nämndens hjärtefråga att gräva ner Essingeleden. Vi tror att det krävs ännu mer. Vi tror att det är allt mer viktigt att uppmärksamma det faktum att bilar inte bara förorenar – de tar även mycket plats, en fjärdedel av Stockholms yta.

 

De tar mycket plats såväl i rörelse som parkerade i innerstan, de tar även mycket plats i form av stora trafikleder som skär av områden från varandra över hela Stockholms stad. Essingeleden låg förr i utkanten av innerstan – idag skär den tvärs igenom den. Hur vi ska vända utvecklingen från en stadig ökning av biltrafik till en framtidsstad med modern kollektivtrafik, gång- och cykelstråk är en av de viktigaste knäckfrågorna om Stockholm ska kunna växa som förutsett.

 

I översiktsplanen står på många ställen att biltrafiken måste minska och att kollektivtrafiken måste göras mer attraktiv. I miljökonsekvensbeskrivningen står mycket tydligt att målet att begränsa användandet av bil inte går ihop med målet att öka regionens trafikarbete. Det behövs en aktiv politisk strategi för att begränsa biltrafiken. Trängselskatten ska vara ett av flera verktyg för att förbättra kollektivtrafiken, inte som i dag en vägskatt som ska bekosta vägbyggen. Parkeringsnormen måste ner. Andra aktiva restriktiva åtgärder måste till, som till exempel stävjandet av felparkeringar. Möjligheten att transportera bort bilar som står uppenbart felparkerade bör användas mer generöst. Parkeringsavgifterna i innerstaden bör höjas och fler infartsparkeringsparkeringar bör byggas i anslutning till kollektiva färdmedel. Infartsparkeringarna bör istället antingen ha låga avgifter eller vara helt gratis. Intressant i debatten om svårigheterna att hitta parkeringsplatser i innerstan är att bilarna i Stockholm är dubbelt så stora som i till exempel Paris. Ett enkelt sätt att få plats med sin bil är uppenbart att skaffa en mindre bil. Kan vi hitta metoder att motivera befolkningen att byta till mindre, och energisnålare bilar? Vi som politiker måste våga börja föra en politik som aktivt begränsar bilåkandet, genom att också skapa fler bilfria zoner i innerstaden. Samtidigt som vi naturligtvis ska föra en politik som lika aktivt utvidgar och uppmuntrar kollektivtrafikresande, cykling och gång. Cyklister och gående bör få minst lika mycket plats i innerstaden som bilister. Genomfartstrafik för privatbilism och lastbilstrafik i innerstaden bör motverkas mer genom olika åtgärder, t.ex. höjd trängselavgift.

 

Transporter

Stora ansträngningar bör göras för att skapa lösningar för att undvika tung lastbilstrafik i innerstaden. På många ställen i världen finns spännande forsknings- och utvecklingsprojekt för att som staden bör ta del av.

 

Kollektivtrafik

För att kollektivtrafiken ska bli ett attraktivt, bekvämt och effektivt alternativ till bilismen även för grupper som idag är mer eller mindre beroende av bil bör man satsa på ett aktivt utvecklingsarbete för att skapa ett varierat utbud som är tillgängligt för barnvagnar och rullstolar. Att det kommer att byggas en spårväg tvärs över Kungsholmen är bra. Denna kan kompletteras med en båtlinje över Ulvsundasjön, från Sundbyberg och Ulvsunda via Hornsbergs strand till Stadshuskajen, eventuellt Slussen. Att bygga en brygga vid Hornsbergs strand är inte dyrt.

 

Bromma flygplats

Bromma flygplats måste läggas ner. Det finns inget behov av en stadsnära flygplats när det tar 20 minuter att ta sig till Arlanda. Det förlängda avtalet på 30 år som staden inte kan säga upp är odemokratiskt och visar på en total likgiltighet för den miljöomställning som är helt nödvändig. Inrikesflyget ska snarast ersättas med tågresor. Bromma flygplats kan då istället ge plats åt en modern, miljösmart och mänsklig stadsdel som visar på alternativa sätt att bygga framtidens stad.

 

Integration

 Det står inte mycket om hur man ska stävja ett allt mer segregerat Stockholm. Självklart bör till exempel stadsdelsnämnderna i innerstan ta ett aktivt ansvar för flyktingmottagandet. Det är inte försvarbart att säga att Stockholm som kommun tar emot flyktingar när bara vissa kommundelar i praktiken gör så. Att det finns tillgång till fler hyresrätter i olika storlekar med rimliga hyror i innerstaden är en förutsättning för att nyanlända ska kunna bosätta sig i innerstaden.

 

Barnperspektivet

Förvaltningen lyfter föredömligt barnperspektivet. Vi tycker dock att barnperspektivet inte kan begränsas till sådant som uppenbart rör barn – lekparker mm. Barnperspektivet bör vara levande tvärs igenom dokumentet när förtätning, trafikstråk, integration, bostadsförsörjning med mera diskuteras!

 

Omsorg och näringsliv

I översiktsplanen lyfts att en viktig uppgift för staden är att tillgodose näringslivet med högutbildad arbetskraft. Men lika viktigt är att staden är attraktiv och tillgänglig för människor som arbetar inom omsorg, service och kultur. Tar vi på allvar att staden ska expandera och vara attraktiv måste den även vara attraktiv för dessa grupper – annars får vi en dåligt fungerande stad även för den högutbildade arbetskraften. Omsorgsfrågor och näringslivsfrågor behandlas under olika rubriker och kopplas inte ihop. Det är också viktigt att omsorgsfrågor inte bara handlar om i vilken takt kommunal service byggs ut, utan också om villkoren för dem som arbetar i omsorgen. På Kungsholmen är det till exempel uppenbart att den personal som arbetar inom äldreomsorgen mycket sällan bor på Kungsholmen och ofta har lång resväg. Ett mål för stadsutvecklingen på nordvästra Kungsholmen borde därför vara att säkerställa billiga hyresrätter och att utöka allmännyttans bestånd på Kungsholmen. Integration handlar inte bara om lika möjligheter och rättvisa – utan faktiskt även om att få en funktionell stad för alla.

Förvaltningen lyfter att beredskapen var otillräcklig när det gällde att möta behoven av viss samhällsservice vid utbyggnaden av Nordvästra Kungsholmen. Denna otillräckliga beredskap är delvis ett politiskt val. Den nuvarande majoriteten har som överordnad politik att överlåta så mycket som möjligt åt marknaden och att minska det demokratiska inflytandet i byggprocessen.

 

En attraktiv stad - kulturfrågorna

En konkurrensfördel gentemot andra städer som lyfts i översiktplanen är tillgången på kultur. Förslagen om hur man kan utveckla Stockholms kulturliv begränsas dock i stort sett till att skapa ytor för tillfälliga evenemang. Vi vill även lyfta tillgången till offentliga mötesplatser både inom- och utomhus samt naturligtvis en aktiv kulturpolitik från stadens sida. Centrumanläggningar bör därför vara offentligt ägda för att säkerställa att även icke-kommersiella verksamheter får ta plats. Galleriorna ska även ha sittplatser utan konsumtionstvång och ickekommersiella ytor för kultur och andra möten. Utrymme för att affischera för föreningar och kulturevenemang ska finnas.

 

UTTALANDE

Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) lämnade följande gemensamma uttalande:

Byggandet av Förbifart Stockholm innebär att vi skjuter problemen längre bort, den trafik som egentligen var menad för Essingeleden men som inte längre får plats på Essingeleden får nu en ny led längre bort från staden. Trots detta räknar vägverket med att problemen på Essingeleden kommer att kvarstå och öka. Förbifart Stockholm kommer enligt all samlad konsekvensanalys att innebära ökad personbilstrafik. Miljökonsekvensanalysen i vårt underlag till dagens möte är mycket tydlig på den punkten.  De skriver att om Stockholmsförhandlingen genomförs, där bland annat Förbifart Stockholm ingår, så kan vägtrafiken i regionen komma att fördubblas till 2030, trots utbyggnad av kollektivtrafik. De pekar också på att målet att genomföra Stockholmsförhandlingen går på tvärs mot målet att bilberoendet ska minska.

 

Vi måste på allvar utmana myten att bilen behövs i Stockholm, när det istället är en modern, spårbunden kollektivtrafik som behövs. Det innebär att den budget som nu avsätts för Förbifarten och som i praktiken kommer att stimulera till ökat bilanvändande behöver ombudgeteras till utbyggnad av spårtrafik. Förbifart Stockholm främjar och förenklar bilanvändande. Istället behövs en prioritering av kollektivtrafik på bekostnad av vägbyggen.

 

§9 Planering för boenden för äldre i Stockholms stad<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.


ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 januari 2009, dnr 006-589-08.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (m) och Lars Lundqvist (fp) och Robert Rydefjärd (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl. (s), Reijo Kittilä (v) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

Stadsdelsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag till beslut samt därutöver anföra följande:

Att planera för vård av äldre på lång sikt är vanskligt men det står helt klart att antalet äldre minskar på kort och medellång sikt medan det på lång sikt kommer att öka. Det går inte nu att förutsäga vilket vårdbehov 40-talisterna kommer att ha, teknisk och medicinsk utveckling kan göra att många fler kan bo kvar i sitt gamla boende.

Utredningen pekar ju också på många osäkerhetsfaktorer i prognoserna. För socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet är det synnerligen angeläget att då välja så flexibla lösningar som möjligt. Entreprenader löper över flera år och kan inte justeras under den tiden. Det är självklart att entreprenörerna garderar sig mot risker och ser till att få kostnadstäckning. Detta tenderar att leda antingen till dålig vård eller dyra lösningar, i värsta fall kan det bli en kombination.

Att lita till att marknaden förser oss med tillräckliga resurser ser vi som rent ansvarslöst. Hur ställer man marknaden till svars om man inte uppfyller behoven. För Kungsholmens del, där det snart inte finns mera mark att bygga på, är det extra angeläget att slå vakt om tillgång till de fastigheter som behövs för framtida behov. Detta säkras endast genom att staden äger fastigheterna.

Som framgår av förslaget är den mest flexibla lösningen att driva äldrefrågor i egen regi. Då kan man snabbt öka eller minska utbudet efter behov. När fastigheterna inte behövs för äldreomsorg måste de behållas i stadens ägo och användas så att de kan återgå till äldreomsorg när behov uppstår.

Idag är biståndsbedömningen för att få plats på äldreboende mycket restriktiv. Människor som på grund av ålder och rörelseproblem inte kan komma ut får avslag med motivering att de kan klara sig med hemtjänst. I ett läge med god tillgång på platser bör man kunna bevilja äldreboende av sociala skäl i större utsträckning än idag.

Vi ställer oss frågande till förslaget om lägre krav på lägenheternas utformning vid korttidsboende, särskilt om det gäller hygienutrymme. Där skall man ju ofta byta boende med krav på rengöring mellan varje brukare. Med tanke på de brister i hygien som har uppdagats på våra sjukhus och de risker för överföring av smitta som det för med sig anser vi det extra angeläget att ha lättstädade hygienutrymmen för korttidsboende.

Vi anser också att den som bott i många år i ett gruppboende inte skall behöva flytta vid 65 års ålder. Även om man har en utvecklingsstörning eller en allvarlig psykisk sjukdom skall man naturligtvis ha samma rätt som alla andra att bo kvar i sitt boende så länge detta är möjligt.

Vi vill särskilt instämma i förvaltningens förslag att man bör avvakta med beslut i fullmäktige tills man fått erfarenhet av valfrihetssystemet. Kanske innerstaden blir så attraktivt att vi bör behålla alla våra äldreboenden.

§10 Motion (2008:42) om ökad rättssäkerhet för människor med personlig assistans<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 januari 2009, dnr 006-609-08.

 

§11 Utökade parkeringsplatser för bilpoolsbilar<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 januari 2009, dnr 006-609-08.

 

§12 Boteco da Silvania<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att Boteco da Silvania får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 - 01.00 samt för uteservering alla dagar mellan klockan 11.00 - 22.00. 

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 januari 2009, dnr 507-623-08.

 

§13 Restaurang Matkällaren<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att restaurang Matkällaren

får tillstånd att servera alkohol för slutna sällskap alla dagar mellan

klockan 11.00 - 22.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 januari 2009, dnr 507-682-08.

 

§14 Anmälningsärenden

           Länsstyrelsen beslut ang tillsyn av Serafens vård- och omsorgsboende
Dnr 602-581-08

 

           Redovisning av vidtagna åtgärder efter inspektion från Arbetsmiljöverket

           dnr 402-676-08

 

           Anmälan av balanslista

 

           Anmälan av inkomna skrivelser m.m.

 

           Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

           Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

§15 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

           Reijo Kittilä (v) frågade om möjligheten för makar att sammanbo då den ene får plats på vård- och omsorgsboende. Förvaltningen återkommer med svar på frågan.

           Torun Boucher (v) frågade om hur äldreomsorgen under julhelgerna hade klarat att ta emot personer som skrevs ut från sjukhus. Förvaltningen svarade att på Kungsholmen hade äldreomsorgen klarat uppdraget.

 

§16 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Karin Norman informerade om:

           Aktuellt antal föräldrar som väntar på plats i förskola för sitt barn.

           Lisbeth Boman har anställts som avdelningschef för Barn och ungdom.

           Stadsdelsnämndens verksamhetsbesök vid Kungsholmens korttidshem.

 

Thomas Levin informerade om bokslutsresultatet.


§17 §§ 17 - 18 sekretessbelagda ärenden