Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-02-12

Sammanträde 2009-02-12

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Tema: Brottsförebyggande arbete

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag ang utegym på Lilla Essingen

Dnr: 002-024-09

Handläggare: Britt Mattsson, 508 09 330

4 Nationaldagsfirande 2009 – förslag till planering

Dnr: 003-324-08

Handläggare: Marie Landegård, 076-825 40 51

5 Delegation till socialjouren

Dnr: 000-027-09

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

Remisser

6 Projekt Navet – effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-702-08

Projekt Navet – effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad
Remiss från kommunstyrelsen


Handläggare: Jan Francke, 508 08 351

7 Motion av Karin Rågsjö (v) om skälig levnadsnivå för elförbrukning<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-688-08

Handläggare: Avdelningschef Susanna Wahlberg, 508 08 022

Anmälningsärenden

8 Anmälan av revisionsrapport – hantering av skyddade personuppgifter inom stadens individ- och familjeomsorg

9 Anmälan av revisionsrapport – barnsäkerhet i förskolan

10 Socialstyrelsens beslut vid tillsyn av stadsdelsnämnden egenkontroll av hälso- och sjukvårdens kvalitet

12 Anmälan av inkomna skrivelser m m

13 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

14 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

15 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

16 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

17 Upphandling av driften av servicehuset Pilträdet inklusive dagverksamheten Gläntan

18 Hantering av skyddade personuppgifter inom stadens förskoleverksamhet<br>Yttrande till revisionskontoret och kommunstyrelsen

Dnr: 102-708-08

Sekretess enligt SekrL 5:2

19 Yttrande till tingsrätten

21 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p Föräldrabalken

22 Länsstyrelsens beslut ang klagomål i enskilt ärende

23 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 090115 o 090120

§1 Justering

Anmäldes att protokoll från 22 januari 2009 hade justerats den 27 januari 2009. Ordförande tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 16 februari 2009. Ingegerd Akselsson Le Douaron utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§2 Medborgarförslag

Anmälan av medborgarförslag om utegym på Lilla Essingen dnr 002-024-09.

Medborgarförslaget överlämnades till förvaltningen för beredning.

§3 Årsredovisning 2008

BESLUT

1. Kungsholmens stadsdelsnämnd god¬känner årsredovisning för 2008 och överlämnar årsredovisningen till kommunfullmäktige.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att som ekonomisk resultatenhet avveckla hemtjänsten på Hantverkargatan fr o m 2009, då den gått med underskott i två år. Verksamheten fortsätter dock att drivas som tidigare.

3. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering av ej förbrukade projektmedel om 0,5 miljoner kronor avseende alternativa vårdformer inom socialpsykiatrin.


ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 februari 2009, dnr 100-060-09

Håkan Wahlén (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) deltog inte i beslutet.

UTTALANDE
Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) lämnade följande gemensamma uttalande:

Vi deltar inte i beslutet om årsredovisningen för 2008.

Våra partier reserverade sig när stadsdelsnämnden fattade beslut om budget och verksamhetsplan för 2009. Vi ville ha en annan inriktning för verksamheten än den borgerliga majoriteten och har under 2008 vid ett antal tillfällen framfört allvarlig kritik mot majoritetens politik.

Vi har kritiserat bl.a. följande:

- Alliansen har beslutat konkurrensutsätta all verksamhet som inte är myndighetsutövning oavsett vad personalen, brukarna eller deras anhöriga anser.  Allt som man kan tjäna pengar på ska privatiseras. Vi har nu sett att ett av dessa beslut lett till att förvaltningen nu får ta över driften av Serafen eftersom det inte fungerat. Flera övriga enheter inom äldreomsorgen uppvisar oroväckande utvecklingstendenser som även förvaltningens uppföljning av verksamheterna påpekar.
- Barngrupperna i förskolan blir större igen.
- Grundskolan har överförts till den stadsövergripande utbildningsnämnden med mycket negativa konsekvenser för många skolor och omfattande missnöje bland anställda och föräldrar.  Förskolan och grundskolan har hamnat i olika politiska organisationer.
- Individ- och familjeomsorgens organisation har slagits sönder.  Försörjningsstöd söker kungsholmsborna numera på Östermalm.  Ska man ha hjälp med att söka arbete/ utbildning ska man till jobbtorget på Södermalm.  Budgetrådgivning får man på Norrmalm.   Bara missbruks- och familjeenheterna finns kvar i den egna stadsdelen.
- Alla med rätt till försörjningsstöd har inte mera rätt till bistånd till ett SL-kort.
- Konsumentvägledningen finns inte kvar i den egna stadsdelen.
- Stadsmiljöfrågorna handläggs numera på Norrmalm via "Parkmiljögruppen för norra innerstaden" samtidigt som vi har stora nybyggnationer på gång på nordvästra Kungsholmen. 
- Vi har velat ha ett mycket tydligare barnperspektiv i all stadsplanering.
- Årsredovisningen är svårläst och bör ha skrivits så att den vanliga medborgaren lätt kunnat förstå vad man gjort med skattepengarna, vilka som ansvarat för verksamheten samt deras löner och förmåner.

Vi vill förstärka stadsdelsnämnderna och ge nämnderna ett större verksamhetsansvar.  Vi vill flytta beslutsfattandet närmare medborgarna.  Den borgerliga alliansen vill centralisera och privatisera ett stort antal verksamheter, avlöva stadsdelsnämnderna för att till slut lägga ned dem och därmed urholka den lokala demokratin

§4 Nationaldagsfirande 2009 – förslag till planering

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner planeringen.


ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 24 januari 2009, dnr 003-324-08.

UTTALANDE
Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) lämnade följande gemensamma uttalande:

Vi instämmer i det förslag som förvaltningen presenterat vad gäller aktiviteter under nationaldagen. Det från början tänkta arrangemanget växer år från år. Följden blir att allt fler besökare från andra stadsdelar lockas till Rålambshovsparken. Det är en tendens som är tydlig även vid andra arrangemang, Rålambshovsparken är inte längre enbart en lokal angelägenhet för kungsholmsbor. Rålambshovsparken har blivit stockholmarnas park vilket vi kan vara både stolta och glada över.
Vi efterlyser därför en redovisning av budget för nationaldagsfirandet. Vidare är det vår uppfattning att staden centralt ska bidra med ekonomiska medel vid arrangerandet av nationaldagsfirandet.

Vi vill också initiera ett samarbete med någon stadsdel i västerort, till exempel Rinkeby-Kista eller Spånga–Tensta. Många från västerort besöker Kungsholmen, inte minst ungdomar som kommer till Smedsudden under sommarmånaderna. Vi uppmanar därför förvaltningen att initiera ett samarbete i nationaldagsfirandet med någon stadsdelsnämnd i västerort.   Går inte detta bör det mångkulturella Stockholm på annat sätt lyftas fram tydligare än i den plan nämnden nu har fått.

§5 Delegation till socialjouren

BESLUT

 

1.       Kungsholmens stadsdelsnämnd delegerar till nedan nämnda socialinspektörer och socialsekreterare vid socialjouren att begära polishandräckning enligt 45 § 1 och 2 st LVM inom nämndens eget ansvarsområde.

 

2.       Stadsdelsnämnden förordnar nedan nämnda personer vid socialjouren att begära polishandräckning enligt 43 § 1 st 2 p LVU inom nämnden eget ansvarsområde.

Socialinspektörer och socialsekreterare vid socialjouren
Maja-Stina Ahlsén, Ann Bergholz Flynn, Marianne Boltegård, Annette Borell, Roland Carlsén, Lars Cronstrand, Agneta Engström, Rolf Eriksson, Britt-Louise Gustavsson, Stefan Heinebäck, Anita Habel, Anna-Carin Jevrell Monié, Maria Larsson, Linda Lillieström, Britt-Marie Lind, Maria Mistander, Elikristin Norberg, Inga-Lill Renhorn Källgren, Maj-Stina Samuelsson, Ulla Schöldström, Lars Stenman, Roland Stjärnfeldt, Monica Svederoth, Margareta Svensson, Charlotta Thorelius, Therese Travis, Anneli Wernstedt, Tuija Viljakka, Ulla-Maija Yrjänä och Inger Åsebo.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 januari 2009, dnr 000-027-09

 

§6 Projekt Navet – effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 22 januari 2009, dnr 006-702-08.

 

§7 Motion av Karin Rågsjö (v) om skälig levnadsnivå för elförbrukning<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.


ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 januari 2009, dnr 006-688-08

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (M) och Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

Stadsdelsnämnden tillstyrker motionen och framför därutöver följande.

En relativt stor andel av de avslag som stadsdelsnämndens sociala delegation får för kännedom avser ”oskäliga kostnader för elförbrukning”.  Förvaltningen har på delegationens möten redovisat hur försörjningsstödsenheten arbetar med dessa ärenden, vilket på ett förtjänstfullt sätt görs även i tjänsteutlåtandet. 

Arbetet med att sänka bidragstagarnas elkostnader ska ses som ett sätt att sänka deras levnadskostnader på sikt så att de kan bli självförsörjande.  En kompetent energirådgivning ska vara ett led i detta arbete.  Minskad energiförbrukning är även ett mål i sig för alla, inte enbart för de som är tvungna att leva på försörjningsstöd.

Det är viktigt att hela stadens socialtjänst arbetar efter gemensamma riktlinjer.  Det krävs även tillräckliga personella resurser för att arbetet med att sänka elkostnaderna genomförs på ett för den enskilde bästa möjliga sätt, med hänsyn tagen till att vissa ändringar inte kan genomföras omedelbart. Det kan handla om att kunna göra i vissa fall kostsamma investeringar i t.ex. ny köksutrustning för att kunna sänka elkostnaden.

Det är viktigt att ha aktuella riktlinjer för arbetet med att sänka bidragstagarnas elkostnader. Riktlinjerna ska ta tillräcklig hänsyn till att det handlar om en utsatt grupp människor som lever under särskilda förhållanden ofta med sociala problem och medicinska besvär och som kan ha svårt att rå över de faktorer som påverkar elförbrukningen.

En översyn av riktlinjerna bör göras utifrån de faktorer som motionären lyfter fram i sin motion. 

 

§8 Anmälningsärenden

Anmälan av revisionsrapport – hantering av skyddade personuppgifter inom stadens individ- och familjeomsorg dnr 102-062-09

 

Anmälan av revisionsrapport – barnsäkerhet i förskolan dnr 102-063-09

Socialstyrelsens beslut vid tillsyn av stadsdelsnämnden egenkontroll av hälso- och sjukvårdens kvalitet dnr 602-371-08

 

Anmälan av balanslista

 

Anmälan av inkomna skrivelser m m

 

Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

§9 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

   Reijo Kittilä (V), Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) och Håkan Wahlén m.fl. (S) överlämnade skrivelse om stadsdelsnämndens arbete med HBT-frågor dnr 099-110-09. Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för beredning.

    Fråga från Jan-Åke Porseryd (S) om förskolebyggnad i Rålambshovsparken. Karin Norman besvarade frågan.

§10 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Karin Norman informerade om:

           Planering för ny förskola i Rålambshovsparken.

           Öppna förskolan flyttar till nya lokaler på Fleminggatan.

           Fjärde etappen av arbetet med Vision 2030.

           Ändrad planering för nämndens verksamhetsbesök.

Susanna Wahlberg informerade om aktuell förskoleplanering.

Anders Lindgren informerade om aktuella parkmiljöfrågor:

           Upprustning av Pontonjärparken, Rålambshovsparken samt Rådhusparken.

           Planering för kvarteret Basaren.

           Fredhällsbadet.

 

§11 Upphandling av driften av servicehuset Pilträdet inklusive dagverksamheten Gläntan

BESLUT

 

1.      Kungsholmens stadsdelsnämnd förkastar inkomna anbud avseende drift av servicehuset Pilträdet och dagverksamheten Gläntan

2.      Stadsdelsnämnden avbryter upphandlingen

 

3.      Stadsdelsnämnden beslutar att återta verksamhetsdriften i egen regi och uppdrar till stadsdelsdirektören att genomföra arbetet med övertagandet   

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 februari 2009, dnr103-407-08.

 

§12 §§ 12 -16 sekretessbelagda ärenden