Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-03-19

Sammanträde 2009-03-19

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Tema: Kvinnofrid

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag om upprustning av tomtyta vid Fridhemsgatan 7-9 samt Sysslomansgatan 1

3 Utegym på Lilla Essingen<br>Svar på medborgarförslag

Allmänna ärenden

4 Upprustning av Pontonjärsparken – godkännande av program och genomförande

5 Arbete med HBT-frågor<br>Svar på skrivelse

Dnr: 099-110-09

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

6 Tillsynsplan 2009 för enskild verksamhet

Dnr: 502-707-08 502-705-08

Handläggare: Avdelningschef Susanna Wahlberg, 508 08 022

7 Enheternas årsredovisningar 2008

Remisser

8 Förslag till tillägg till detaljplan för Klamparen 9 på Kungsholmen, S-TDp 2008-22487-54<br>Remiss till Stadsbyggnadskontoret

9 Nytt strandbad vid Fredhällsbadet<br>Remiss från kommunstyrelsen

10 Motion om Tegelbackseländet<br>Remiss från kommunstyrelsen

11 Bilfria söndagar i Stockholm<br>Remiss från kommunstyrelsen

12 Hemlöshet<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-080-09

Handläggare: Avdelningschef Susanna Wahlberg, 508 08 022

13 Restaurang Theodora<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 507-055-09

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Yttranden

14 Hantering av skyddade personuppgifter inom stadens individ och familjeomsorg<br>Yttrande till stadsrevisionen och kommunstyrelsen

Dnr: 102-062-09

Handläggare: Avdelningschef Susanna Wahlberg, 508 08 022

15 Tillsyn av Kungsholmens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld<br>Yttrande till länsstyrelsen

Dnr: 502-709-08

Handläggare: Avdelningschef Susanna Wahlberg, 508 08 022

16 Begäran om åtgärdsplan för Kungsholmens gruppbostad<br>Yttrande till länsstyrelsen

Dnr: 602-011-09

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032

Anmälningsärenden

17 Ekonomisk rapport

19 Anmälan av inkomna skrivelser m m

20 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

21 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

22 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

23 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

24 Upphandling av drift av verksamhet med personliga ombud

Dnr: 103-328-08

Sekretess enl SekrL 6:2

25 Gemensam upphandling av budget- och skuldrådgivning för innerstadens stadsdelsnämnder

Dnr: 103-045-09

Sekretess enligt SekrL 6:2

26 Begäran om uppgifter med anledning av ej verkställda beslut LSS / sanktionsavgift

30 Utredning ang inkommen anmälan enligt Lex Sarah SoL 14 kap 2 §

Dnr: 604-135-09

Sekretess enligt SekrL 7:4

31 Anmälan av gemensam upphandling av vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter

Dnr: 103-221-08

Sekretess enligt SekrL 6:2

32 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 090217

Tilläggslista

33 Anmälan av förvaltningsremiss från stadsbyggnadskontoret ang nybyggnad av café, Kungsholmstorg

§1 Justering

Anmäldes att protokoll från 12 februari 2009 hade justerats den 16 februari 2009. Ordförande tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 24 mars 2009. Ingegerd Akselsson Le Douaron utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§2 Medborgarförslag

Anmälan av medborgarförslag om upprustning av tomtyta vid Fridhemsgatan 7-9 samt Sysslomansgatan 1 dnr 002-111-09. Medborgarförslaget överlämnades till förvaltningen för beredning.

§3 Utegym på Lilla Essingen<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att iordningställa gymmet enligt medborgarförslaget.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 februari 2009, dnr 002-024-09.

§4 Upprustning av Pontonjärsparken<br>godkännande av program och genomförande

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att iordningställa gymmet enligt medborgarförslaget.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 februari 2009, dnr 002-024-09.

§5 Arbete med HBT-frågor<br>Svar på skrivelse

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd lägger redovisningen till handlingarna.


ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 mars 2009, dnr 099-110-09.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (M) och Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:
Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens redovisning till handlingarna och framför därutöver följande.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande är allmänt hållet och lämnar många av våra frågeställningar obesvarade.  Hur arbetar preventionsenheten med HBT-frågorna?  Hur synliggörs regnbågsfamiljerna inom förskoleverksamheten?  Hur syns HBT-personerna i stadsdelens informationsverksamhet? Hur arbetar vi för att människor inte på ålderns höst ska behöva dölja sin sexuella läggning?

Det är bra att stadsdelsförvaltningens alla chefer ska få en genomgång av den nya sammanhållna diskrimineringslagstiftningen.  Men den kompetensutveckling som behövs och som även länsstyrelsen efterlyser kan dock inte begränsas till lagstiftningsfrågor. Att ha ett HBT-perspektiv på verksamheten innebär inte om att känna till och följa lagar mot diskriminering. Att följa lagar måste vara grundläggande för offentlig verksamhet. Ett HBT-perspektiv handlar om att synliggöra gruppen HBT-personer och också bedöma om verksamheten är utformad på ett sätt som inte missgynnar denna grupp. Ett HBT-perspektiv handlar också om att synliggöra fördomsfulla beteenden och normer för att sedan kunna bekämpa dem.

Ett konkret exempel ser vi i länsstyrelsens tillsynsrapport av stadsdelsnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Länsstyrelsen konstaterar följande: ”Skyddet och stödet för personer som lever i samkönade relationer behöver uppmärksammas och förbättras.  Erfarenhet visar att homo- och bisexuella inte söker hjälp i samma utsträckning som heterosexuella.  Stadsdelen bör öka kompetensen om denna målgrupp för att kunna erbjuda stöd.”

Stadsdelsförvaltningen bör kontakta Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) och diskutera en samverkan kring en kompetensutveckling för stadsdelsnämndens personal i HBT-frågor.  Målet bör vara att det känns lika naturligt för HBT-personer att söka stöd hos stadsdelsnämndens verksamheter som det är för de heterosexuella.  RFSL har även en ungdomsverksamhet som bör vara en naturlig samverkanspartner för stadsdelens preventionsenhet.

 

§6 Tillsynsplan 2009 för enskild verksamhet

§ 6

Tillsynsplan 2009 för enskild verksamhet

 

 

BESLUT

 

1.      Kungsholmen stadsdelsnämnd beslutar att uppdra till social- och arbetsmarknadsförvaltningen att utföra tillsynen och återkomma till stadsdelsnämnden med rapport

2.      Stadsdelsnämnden överlämnar tillsynsplanen till Länsstyrelsen i Stockholms län.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 mars 2009, dnr 402-705-08 och 502-707-08

 

§7 Enheternas årsredovisningar 2008

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd lägger enheternas årsredovisningar till handlingarna.


ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 februari 2009, dnr 100-060-09.

Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) deltog inte i beslutet.

UTTALANDE
Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) lämnade följande gemensamma uttalande:

Våra partier deltar inte i beslutet om enheternas verksamhetsberättelser för 2008. Vi hänvisar till våra ställningstaganden i samband med beslutet om nämndens verksamhetsberättelse 2009-02-12.

Vi reserverade oss när stadsdelsnämnden fattade beslut om budget och verksamhetsplan 2007-12-20. Vi ville ha en annan inriktning för verksamheten än den borgerliga majoriteten och har under 2008 vid ett antal tillfällen framfört allvarlig kritik mot majoritetens politik.

Stadsdelsnämnden får verksamhetsberättelser för de verksamheter som drivs i egen regi samt de som enligt majoritetens beslut nu drivs med annan stadsdelsnämnd som huvudman. Nämnden har åtskilliga verksamheter på entreprenad. Den politiska insynen i dessa verksamheter är bristfällig, de lämnar varken verksamhetsberättelser eller verksamhetsplaner till nämnden.  Den politiska insynen minskar alltid i samband med att verksamheten konkurrensutsätts och läggs ut på entreprenad. Denna utveckling är mycket oroväckande.  

§8 Förslag till tillägg till detaljplan för Klamparen 9 på Kungsholmen, S-TDp 2008-22487-54<br>Remiss till Stadsbyggnadskontoret

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med detta tjänsteutlåtande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 mars 2009, dnr 006-036-09.

§10 Motion om Tegelbackseländet<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med detta tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 februari 2009, dnr 006-078-09.

§11 Bilfria söndagar i Stockholm<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med detta tjänsteutlåtande.


ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 25 februari 2009, dnr 006-079-09.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (M) och Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

Stadsdelsnämnden tillstyrker motionen och framför därutöver följande.

Det behövs en aktiv politisk strategi för att skapa en mänskligare stad, en tillgängligare stad och en mer klimatsmart stad. Att skapa bilfria zoner och bättre utrymme för kollektivtrafik, cykling och gång bör vara en del av en sådan strategi.

En stad är en plats där många människor samlas, det är också människorna, parkerna och vattnet som utgör Stockholms attraktionskraft – inte bilarna.

Bilfria söndagar i innerstaden är ett första steg till att skapa en stadsmiljö där människors hälsa och trivsel prioriteras. Det är därför angeläget att pröva och utreda hur bilfria zoner kan skapas på ett smidigt sätt så att endast nödvändiga transporter, såsom färdtjänst, bussar, utryckningsfordon och vissa varutransporter kan ta sig fram, med målet att dessa områden i en framtid ska kunna avlastas från privattrafik även på vardagar.

Att skapa en levande bilfri stadskärna på söndagar i Stockholm skulle öka Stockholms attraktionskraft och bidra till fullmäktiges mål att skapa en storstad i världsklass.

Staden som livsmiljö med sin täthet mellan människor och mellan byggnader har egentligen aldrig varit lämpad för snabb och för människors hälsa skadlig trafik. I mitten av artonhundratalet påbörjade man i Stockholm en genomgripande sanering av staden för att som Strindberg uttryckte det ”skapa luft och ljus”. Man byggde bort slummen, anlade parker och fick bort avfallet från gatorna, ett resultat av ny teknik och en medveten stadsplanering. Men sedan bilen på 1960- och 70-talen blev var mans egendom tilläts utvecklingen gå åt fel håll. Gatorna blev farliga platser att vistas på, speciellt för barn, och utbyggnaden av kollektivtrafiken höll inte jämna steg med människors behov av att snabbt kunna röra sig till mellan stadsdelar samt till och från staden. Dessutom har den ekonomiska utvecklingen tvingat fram allt fler och allt tyngre transporter på vägar och gator.

Det är nu återigen dags för stadsplanerarna att ta kommando över den tekniska och ekonomiska utvecklingen och skapa nya, smarta och hälsosamma lösningar på vår tids transportbehov.     

 

§12 Hemlöshet<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 mars 2009, dnr 006-080-09.

UTTALANDE

Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) lämnade följande gemensamma uttalande:

 

I förvaltningens förslag till beslut framförs önskemål om att antalet försöks- och träningslägenheter för att slussa klienter ska öka. Man konstaterar vidare att utvecklingen i innerstaden inte pekar mot att behovet ska kunna täckas.

 

Majoriteten driver medvetet en politik som gör att andelen hyreslägenheter och kommunalt ägda fastigheter minskar i staden. Denna politik får till följd att bristen på lokaler, inte bara för lämpliga bostäder för hemlösa, utan även för gruppboenden, förskolor m.m. börjar bli alltmer akut.  

 

§13 Restaurang Theodora<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att restaurang Theodora får tillstånd att servera alkohol till allmänheten fredagar och lördagar till klockan 03.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 16 februari 2009, dnr 507-055-09.

 

§14 Hantering av skyddade personuppgifter inom stadens individ och familjeomsorg<br>Yttrande till stadsrevisionen och kommunstyrelsen

BESLUT

 

1.      Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som yttrande över revisionsrapporten.

2.      Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 mars 2009, dnr 102-062-09.

 

§15 Tillsyn av Kungsholmens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld<br>Yttrande till länsstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar detta tjänsteutlåtande med förslag till åtgärder, som svar på länsstyrelsens remiss.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 mars 2009, dnr 502-709-08.

§16 Begäran om åtgärdsplan för Kungsholmens gruppbostad<br>Yttrande till länsstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att besvara länsstyrelsen med detta tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 24 februari 2009, dnr 602-011-09

 

§17 Anmälningsärenden

           Anmälan av förvaltningsremiss från stadsbyggnadskontoret ang nybyggnad av café, Kungsholmstorg dnr 006-103-09

 

           Ekonomisk rapport

 

           Anmälan av balanslista

 

           Anmälan av inkomna skrivelser m m

 

           Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

           Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

§18 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

Ordföranden hälsade Lisbeth Boman välkommen till sitt arbete som chef för verksamhetsområdet Barn och ungdom.

 

§19 Information från stadsdelsförvaltningen

Karin Norman informerade om:

           Broschyr med presentation av stadsdelsnämndens verksamhetsplan 2009.

           Årets budgetkonferens genomförs den 11 november.

           Rapport från möte med närpolischefen.

           Stadsdelsnämndens verksamhetsbesök den 2 april vid Solbackens vård- och omsorgsboende.

           Rutin för hantering av sekretessbelagda handlingar

Lisbeth Boman informerade om planeringen för nya förskoleplatser.

 

Kerstin Ohlsson rapporterade om övertagandet av driften av Serafens vård- och omsorgsboende.

Anders Lindgren informerade om aktuella stadsmiljöfrågor.