Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-04-23

Sammanträde 2009-04-23

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Tema: Flyktingmottagande

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Upprustning av grönyta vid kv Posthornet<br>Svar på medborgarförslag

Allmänna ärenden

3 Planering för fler förskoleplatser

4 Bidrag år 2009 till lokala föreningar och frivilligorganisationer

Dnr: 004-088-09

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

5 Underlag till budget för 2010 med beräkningar för 2011 och 2012

Dnr: 100-192-09

Handläggare: Jan Francke, 508 08 351

6 Ansökan om utvecklingsmedel för implementering av projektet Barnkraft

Dnr: 504-224-09

Handläggare: Avdelningschef Susanna Wahlberg, 508 08 022

7 Slutredovisning för beviljat statligt stöd – Kompetensstegen

Dnr: 602-160-09

Handläggare: Nina Isbäck, 508 08 430

8 Kompletterande val till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2009

Dnr: 000-168-09

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032

Remisser

9 Lag om valfrihet – tillämpning i Stockholms stads äldreomsorg<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-136-09

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032

10 Betänkandet aktiv väntan – asylsökande i Sverige<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-163-09

Handläggare: Avdelningschef Susanna Wahlberg, 508 08 022

11 Detaljplan för Västermalmsgallerians del under korsningen Fleminggatan/St Eriksgatan, Flemingtorget<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

Yttranden

12 Barnsäkerhet i förskolan<br>Yttrande till stadsrevisionen och kommunstyrelsen

Anmälningsärenden

13 Lägesrapport Serafen

14 Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens slutrapport 2009 – Barnuppdraget i Stockholms socialtjänst – BUSS

15 Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens årsrapport för funktionshinderinspektörer avseende verksamhetsår 2008

16 Arbetsmiljöverkets resultat av inspektion av Serafen förskola

18 Tillägg till riktlinjer för jämställdhets- och mångfaldsarbete

19 Anmälan av redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2008 till länsstyrelsen

20 Anmälan av avtal med Skå Entreprenad AB gällande drift och skötsel av plaskdammar och duschar

21 Hemtjänsten i Stockholm en enkät till brukarna hösten 2008

22 Vård och omsorgsboende (äldre) Brukarundersökning 2008

23 Anmälan av tjänstemannabeslut – gemensam service

26 Anmälan av inkomna skrivelser m m

27 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

28 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

29 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

30 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

31 Upphandling av städtjänster inom hemtjänst

Dnr: 103-100-09

Sekretess enligt SekrL 6:2

32 Upphandling av verksamhetsdriften av gruppboende samt boendestöd i ordinärt boende och stödboende för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Dnr: 103-441-08

Sekretess enligt SekrL 6:2

33 Rapportering av ej verkställda beslut LSS

Dnr: 602-171-09

Sekretess enligt SekrL 7:4

34 Rapportering av ej verkställda beslut SoL

Dnr: 603-229-09

Sekretess enligt SekrL 7:4

35 Utredning ang inkommen anmälan enligt Lex Sarah SoL 14 kap 2 § Återremitterat 090319

Dnr: 604-106-09

Sekretess enligt SekrL 7:4

36 Begäran om uppgifter med anledning av ej verkställda beslut LSS<br<Yttrande till Länsstyrelsen

Dnr: 603-122-09

Sekretess enligt SekrL 7:4

37 Svar på begäran om uppgifter med anledning av dom<br>Yttrande till Länsstyrelsen

39 Yttrande till tingsrätten angående adoption

41 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken

43 Socialstyrelsens beslut i lex Maria ärende

Dnr: 604-683-08

Sekretess enligt SekrL 7:1

44 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 090317

§1 Justering

Anmäldes att protokoll från 19 mars 2009 hade justerats den 24 mars 2009. Vice ordförande tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 27 april 2009. Ingrid Gunnarsson Radford utsågs att jämte tjänstgörande ordföranden justera protokollet.

§2 Upprustning av grönyta vid kv Posthornet<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd fastställer förvaltningens åtgärder och planering för att åstadkomma det antal platser som motsvarar den lagstadgade barnomsorgsgarantin.


Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 april 2009, dnr 400-244-09.

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) deltog inte i beslutet.

UTTALANDE
Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) lämnade följande gemensamma uttalande:

I ärendet ger förvaltningen en samlad information om vårens planering och beslut om flera förskoleplatser. Besluten är tagna av förvaltningen och är i stort sett redan verkställda eller på väg att verkställas. Vi betraktar detta ärende som ett anmälningsärende och deltar inte i beslutet.

Förvaltningen redogör med all önskvärd tydlighet för hur dagens bostadspolitik slår även mot tillgången till förskoleplatser. Majoriteten bedriver en bostadspolitik med syfte att fler bostäder ska övergå i privat ägo. Detta leder till att tillgången på lokaler som kan brukas för offentliga ändamål minskar.

Hittills har nämnden klarat förskolegarantin - dock på bekostnad av målet att minska antalet barn i förskolegrupperna. Och ibland även på bekostnad av en fullt ut tillfredställande miljö för barnen. I en optimal situation borde inte förskolelokaler vara något förvaltningen tvingas att under stark tidspress och stor improvisationsförmåga mer eller mindre trolla fram, ibland i form av tillfälliga paviljonger, ibland med hjälp av snabba omorganiseringar. Prognoser för hur stor efterfrågan på förskoleplatser kommer att bli kan vara svåra att göra och försvåras av den turbulens på bostadsmarknaden som har kommit som en följd av den ekonomiska krisen. Samtidigt har förvaltningen ofta påpekat behovet av långsiktig framförhållning i bostadsplaneringen från staden centralt. För närvarande motverkas denna långsiktighet av den moderatstyrda majoritetens ointresse för ett offentligt ansvarstagande.

Ombildningar till bostadsrätter och försäljningen av allmännyttan leder till en krympande andel allmännyttiga hyresrätter och lokaler på Kungsholmen. Därmed minskar också möjligheten att ställa lokaler till förfogande för allmännyttiga ändamål som till exempel förskola. Förvaltningen har på senare år lyckats öppna nya förskolor i fastigheter kommunalt ägda av Micasa, SISAB och Familjebostäder. Det är uppenbart att närvaron av fler fastigheter i stadens ägo på Kungsholmen skulle underlätta tillgång och planering av förskolelokaler. Det är också uppenbart att bristen på allmännyttiga lokaler bidragit till att pressa hyrorna för förskolan uppåt. Höga hyror är specifika för Kungsholmen och urholkar ekonomin för själva verksamheten. Bristen på lokaler i befintliga fastigheter gör också att förskolor byggs i nyproduktion med en hyra högt över den ersättning för lokalkostnader som nämnden får från stadshuset. Trots en kompensation på 50 % av mellanskillnaden drabbar detta Kungsholmens ekonomi hårt. 

Bristen på lokaler skapar en stor osäkerhet för föräldrarna i planeringen av såväl inskolning som förälderns återgång till arbetet. Förskolan är en av grunderna i vårt moderna välfärdssamhälle och även en viktig del av våra barns utveckling. I en stadsdel där mer än hälften av bostadsbeståndet utgörs av bostadsrätter och mindre än 4 procent utgörs av allmännytta blir det i praktiken omöjligt att med framförhållning planera för våra minsta medborgares dagliga miljö i vilken den pedagogiska verksamhet som de har rätt till ska bedrivas.

 

§4 Bidrag år 2009 till lokala föreningar och frivilligorganisationer

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner fördelningen av bidrag enligt tjänsteutlåtandet.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 22 april 2009, dnr 004-088-09.

 

§5 Underlag till budget för 2010 med beräkningar för 2011 och 2012

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner förslaget till underlag till budget för 2010 med beräkningar för 2011 och 2012 och överlämnar det till kommunstyrelsen.


Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 mars 2009, dnr 100-192-09.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ingrid Gunnarsson Radford m.fl. (M), Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

BESLUTSGÅNG
Tjänstgörande ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION
Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till underlag för budget 2010 med beräkningar för 2011 och 2012 med de undantag och tillägg som framförs i detta förslag till beslut.
2. Stadsdelsnämnden påminner om behovet att utreda möjligheten att efter Fredhällstunneln fortsätta gräva ned eller överdäcka Essingeleden över Kungsholmen.  Denna är den överlägset viktigaste frågan för att förbättra miljön för alla som bor och arbetar på Kungsholmen.
3. Stadsdelsnämnden framför därutöver följande:

Staden ska prioritera utvecklandet av välfärden och sluta med nedskärningar av den kommunala verksamheten.  Staden måste sätta stopp för de ständiga konkurrensutsättningar och upphandlingar som verksamheterna utsatts för under de senaste åren. Det behövs arbetsro och nya resurser för att utveckla verksamheterna samt för att höja kvalitén och täcka behoven.

Den ekonomiska krisen har nu nått Stockholm och prognoserna talar om en ökad arbetslöshet med ökad grad av försörjningsstöd som följd. Resurserna för arbetsmarknadsinsatser måste prioriteras. Vi vet också att resurserna generellt inom Individ och familj har varit knappa de senaste åren och att omfördelning från andra utgiftsområden har varit nödvändig. Utrymme för denna omfördelning kommer inte att finnas längre och det är därför bekymmersamt att nämnden enligt de ekonomiska planerna inte väntas tillföras mer resurser.

Vi vill också lyfta fram vår oro inför det eftersatta underhåll som förvaltningen beskriver på lokalområdet. Neddragningar på underhåll är en besparing som kort sikt riskerar att leda till försämrad miljö och på lång sikt bara leder till ökade omkostnader.

Stadsdelsnämndernas roll i stadens organisation måste stärkas.  Ansvaret för grundskolan, särskolan, skolbarnsomsorgen, barmarksrenhållningen och snöröjningen hör hemma i stadsdelsnämnderna.  Flera av stadsdelsnämndernas funktioner har flyttats till den centrala servicenämnden med resultatet att stadsdelsförvaltningen nu i årets budgetunderlag anser sig behöva en egen it-funktion trots allt. 

Stadsdelsnämnden ska ha en rejäl möjlighet att prioritera inom sin egen budget och den ökade centralstyrningen med allt större andel öronmärkta resurser måste brytas.

• Kungsholmens stadsdelsnämnd har en mycket stor andel verksamheter utlagda på entreprenad.  Under den allra sista tiden har dock egenregin ökat i vård- och omsorgsboendena och denna utveckling måste fortsätta.  Ingen konkurrensutsättning av verksamheter inom vård och omsorg ska genomföras 2010-2012.
• Privata alternativ ska ses som komplettering till de egna verksamheterna som ska ha så hög kvalitet att medborgarna i första hand vill välja ett alternativ som finns i den egna stadsdelen.  Det ska dock självklart finnas möjlighet att välja t.ex. ett vård- och omsorgsboende, gruppboende eller en förskola i annan stadsdel. 
• Bedömningen av de äldres rätt till bistånd måste förenklas och fler ska ha rätt till sociala aktiviteter och utevistelse.
• Nämnden måste utöver den behovsmotiverade utbyggnaden av förskolan även sätta fokus på storleken av barngrupperna. Det är oacceptabelt att gruppstorleken ökar igen. 
• Satsningarna på både barn och ungdomar med behov av särskilt stöd måste öka.
• Vid planering av nybyggnationer måste krav ställas på byggföretagen att lokaler för förskola och gruppboenden ska finnas med i planeringen till en rimlig kostnad.  Detta ska vara ett grundkrav för att företaget överhuvudtaget ska beviljas tillstånd att bygga.
• Individ- och familjeomsorgen ska organisatoriskt återföras till den egna stadsdelen inklusive de verksamheter som nu är utlokaliserade till jobbtorget på Södermalm.
• Samtliga som har rätt till försörjningsstöd ska även ha rätt till bistånd till ett SL-kort.
• De hemlösa måste erbjudas långsiktiga lösningar för sitt bostadsbehov.  Det är orimligt att stadsdelen via bostadsförmedlingen inte får några försöks- och träningslägenheter i den egna stadsdelen.
• Det förebyggande arbetet i en växande ungdomsgrupp ska utvecklas.
• Stadsdelsnämnden ska införa tydliga diskrimineringsklausuler, meddelarfrihet och meddelarskydd samt krav på kollektivavtal i de upphandlingar som genomförs.
• Formerna för medborgardialog ska utvecklas.
• Stadsdelen ska ha en egen stadsmiljögrupp som arbetar med stadsplanerings- och parkmiljöfrågor.  Stadsdelsnämnden ska ha ett rejält inflytande i planeringen av nybyggnationen på Nordvästra Kungsholmen.  Barnperspektivet ska lyftas fram i all samhällsplanering. 
• Stadsdelsnämnden ska gå i spetsen för ett aktivt lokalt miljöarbete för en långsiktigt hållbar utveckling.
• Stadsdelsnämnden ska ansvara för utveckling av en lokal kulturpolitik.
• Det måste sättas stopp för omvandling av allmännyttans hyresrätter till bostadsrätter.  Det måste också bli en större andel allmännyttiga hyresrätter i nybyggnationerna än vad som i dag är aktuellt.
• Stadsdelen ska offensivt arbeta med integration och mot diskriminering och ta ett större ansvar för stadens flyktingmottagande. 
• Stadsdelen ska utveckla sin service så att samtliga grupper av medborgare känner sig lika välkomna.  Ett hbt-perspektiv måste integreras i nämndens verksamhet.
• Ett utvecklat samarbete med de fackliga organisationerna är en central del i stadsdelens utveckling till en ännu mera attraktiv arbetsgivare.

 

§6 Ansökan om utvecklingsmedel för implementering av projektet Barnkraft

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd ansöker tillsammans med stadsdelsnämnderna Norrmalm och Östermalm om 560 tkr i utvecklingsmedel från Länsstyrelsen för implementering av projekt ”Barnkraft – stödgruppsverksamhet för barn och föräldrar som lider av psykisk ohälsa” för tiden 2009-08-01 – 2010-07-31.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 april 2009, dnr 504-224-09.

 

§7 Slutredovisning för beviljat statligt stöd – Kompetensstegen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att överlämna redovisningarna till Socialdepartementet

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 april 2009, dnr 602-160-09

 

§8 Kompletterande val till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2009

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd utser Karin Thorsné Gustafsson, SPF S:t Erik, till ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd för år 2009.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 16 mars 2009, dnr 000- 168-09.

 

§9 Lag om valfrihet – tillämpning i Stockholms stads äldreomsorg<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.


Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 25 mars 2009, dnr 006-136-09.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ingrid Gunnarsson Radford m.fl. (M), Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

BESLUTSGÅNG
Tjänstgörande ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION
Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:
1. Stadsdelsnämnden överlämnar och delvis åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Därutöver vill stadsdelsnämnden framföra följande.

Som stadsledningskontoret konstaterar i sitt tjänsteutlåtande är Lagen om valfrihet (LOV) ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva verksamhet som drivs i egen regi.   Det finns ingen anledning till att Stockholms stad ska börja tillämpa detta verktyg.

Den pågående dogmatiska konkurrensutsättningen i staden måste radikalt omprövas. Generell välfärd av hög kvalitet och med stora möjligheter för brukarna att påverka innehållet säkras bäst genom att äldreomsorgen är demokratiskt styrd, gemensamt ägd eller drivs i icke vinstdrivande syfte. Det mest angelägna för medborgarna är inte att få fler företag att välja emellan utan att få den vård och behandling som de behöver.

LOV är i första hand en frihetsreform för privata företag som i lagen inte åläggs någon skyldighet att teckna kollektivavtal för sina anställda.  De tillåts bedriva äldreomsorg finansierad av skattemedel utan den insyn som finns i kommunal verksamhet. Personalen garanteras inte den yttrande- och meddelarfrihet som finns i den offentligt drivna äldreomsorgen. Om LOV skulle gå ut på att äldreomsorgen ska vara en attraktiv arbetsplats skulle krav på kollektivavtal och meddelarfrihet ha tagits med i lagen.

Kommunal verksamhet i egen regi står för långsiktighet och en god äldreomsorg för alla brukare. Istället för att utsätta personalen och brukarna för de ständiga störningar och orosmoment, avbrott i utvecklingen av verksamheten, som upprepade byten av utförare medför, kan man koncentrera sig på förbättringar av verksamheten. Kontinuiteten är en viktig kvalitetsfaktor.

I remissen står att brukare kan vara ovilliga att välja och att man därför ska arbeta för att förmå dem att göra ett aktivt val. Detta visar att hur svårt det kan vara för enskilda brukare, utifrån sina perspektiv att välja utförare. Vissa brukare varken kan eller vill välja. Det behöver man respektera och inte utsätta enskilda för den stress ett framtvingat val kan framkalla. För vems skull ska de välja?

Om LOV införs i Stockholms stad kommer staden att få ännu större svårigheter än i dag att ekonomiskt styra och följa upp kvaliteten i verksamheten. LOV innebär ökad administration och förvaltning av avtal utöver den som redan finns för upphandling av verksamheter enligt LOU samt för uppföljning av dessa. Särskilt i tider av finansiell oro är det oetiskt att använda resurser på sådant som inte kommer att resultera i kvalitetsförbättringar för brukarna.

LOV kräver också att kommunen ska ha ett ickevalsalternativ för dem som inte kan eller vill välja utförare.  Inom hemtjänsten föreslår stadsledningskontoret att detta ickevalsalternativ ska upphandlas i konkurrens samtidigt som det ska vara konkurrensneutralt.  Ett alternativ som tydligen ingen som kan välja skulle vilja välja.  Detta blir fullständigt obegripligt och ökar byråkratin ytterligare.

Sveriges Kommuner och Landsting, kommunernas intresseorganisation, anser att det inte är konkurrensneutralt att privata företag får ha tilläggstjänster medan de kommunalt drivna verksamheterna inte får ha det. Vi delar denna uppfattning.  Vi ser med oro på att äldreomsorgen alltmer delas upp i ett A- och ett B-lag, där de som har råd kan köpa sig till en bättre vård och omsorg av de privata utförarna.

 

§10 Betänkandet aktiv väntan – asylsökande i Sverige<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.


ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 april 2009, dnr 006-163-09.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ingrid Gunnarsson Radford m.fl. (M), Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

BESLUTSGÅNG
Tjänstgörande ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION
Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen och anför därutöver följande.

Stadsdelsnämnden lämnade 2008-09-18 ett remissvar på ett annat betänkande ”Eget ansvar – med professionellt stöd” som handlade om mottagande av flyktingar som redan beviljats uppehållstillstånd i Sverige.  Denna utredning ville lyfta bort ansvaret för mottagandet av flyktingarna från kommunerna till staten och privatisera viktiga delar av mottagningsprocessen.

Betänkandet ”Aktiv väntan – asylsökande i Sverige” går åt motsatt håll.  Kommunerna föreslås få ett mycket större ansvar för de asylsökande än hittills. 

Trots att dessa statliga utredningar arbetat parallellt har de kommit till helt motsatta slutsatser.

Statsmakterna bör se över de bägge utredningarnas förslag och samordna dem på ett bättre sätt än vad utredningarna själva har förmått.  Ett kommunalt verksamhetsansvar med statligt kostnadsansvar bör vara utgångspunkten i första hand för de flyktingar som redan fått uppehållstillstånd, men kommunerna kan självklart ta ett större ansvar även för de asylsökande. 


 

§11 Detaljplan för Västermalmsgallerians del under korsningen Fleminggatan/St Eriksgatan, Flemingtorget<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 april 2009, dnr 006-164-09.

 

 

§12 Barnsäkerhet i förskolan<br>Yttrande till stadsrevisionen och kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 april 2009, dnr 102-063-09

 

§13 Anmälningsärenden

           Lägesrapport om Serafen dnr 501-243-09

 

           Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens slutrapport 2009 – Barnuppdraget i Stockholms socialtjänst – BUSS

 

           Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens årsrapport för funktionshinderinspektörer avseende verksamhetsår 2008, dnr 601-195-09

 

           Arbetsmiljöverkets resultat av inspektion av Serafen förskola,
dnr 402-169-09

           Socialstyrelsens beslut i lex Maria ärende, dnr 604-712-08

 

           Tillägg till riktlinjer för jämställdhets- och mångfaldsarbete dnr 099-238-09

 

           Anmälan av redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2008 till länsstyrelsen dnr 503-152-09

 

           Anmälan av avtal med Skå Entreprenad AB gällande drift och skötsel av plaskdammar och duschar dnr 104-232-09

 

           Hemtjänsten i Stockholm en enkät till brukarna hösten 2008,
dnr 601-241-09

 

           Vård och omsorgsboende (äldre) Brukarundersökning 2008, dnr 601-242-09

 

           Anmälan av tjänstemannabeslut av stadsdelsdirektören

 

           Ekonomisk rapport

 

           Anmälan av balanslista

 

           Anmälan av inkomna skrivelser m m

 

           Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

           Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

§14 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

           Ian Lauritzen (M) framförde önskemål om återkoppling av analys av brukarundersökningar inom äldreomsorgen.

           Reijo Kittilä frågade om överförandet av stadsdelsförvaltningens växel till en kommungemensam växelfunktion.

 

§15 Information från stadsdelsförvaltningen

Karin Norman informerade om:

           Stoppa langningen-kampanjen och arbetet vid valborgsmässoafton.

           Samarbete med polisen och det lokala brottsförebyggande rådet.

           Fortsatt användning av stadsdelsförvaltningens lokaler på S:t Eriksgatan 47.

Lisbeth Boman informerade om dagssituationen angående förskoleplatser.

Susanna Wahlberg informerade om:

           Samarbetsprojekt inom socialpsykiatrin för att skapa en gemensam kunskapsbas.

           Landstinget har sagt upp överenskommelsen om samverkan för personer med psykiska problem och missbruksproblem.

           Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden har behandlat ärende om hedersrelaterat våld.

Kerstin Ohlsson informerade om uppföljning och analys av resultat av brukarundersökningar inom äldreomsorg.

Anders Lindgren informerade om:

           Information om aktuella planärenden; kv. Basaren, kv. Brädstapeln (TryggHansa-huset) och Primusområdet på Lilla Essingen.

 

§16 Upphandling av städtjänster inom hemtjänst

BESLUT

1. Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner förfrågningsunderlaget.

2. Stadsdelsnämnden uppdrag åt stadsdelsdirektören att genomföra upphandlingen.

3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att fatta beslut om val av leverantör samt att teckna ramavtal.


Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 18 mars 2009, dnr 103-100-09.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ingrid Gunnarsson Radford m.fl. (M), Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

BESLUTSGÅNG
Tjänstgörande ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION
Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

1. Stadsdelsnämnden bifaller i huvudsak stadsdelsförvaltningens förslag till beslut med följande ändringar och tillägg i förfrågningsunderlaget och i bilagor till detsamma.
2. Utvärderingen av anbuden sker på grundval av enbart kvalitet i enlighet med klart definierade kvalitetskriterier
3. I förfrågningsunderlaget står angivet ett fast pris för de olika städtjänsterna
4. I ramavtalet står inskrivet att anbudsgivaren ska följa gällande kollektivavtal
5. I ramavtalet står inskrivet att personalen ska ha meddelarfrihet i enlighet med vad som gäller offentligt anställd personal

Därutöver vill vi framföra följande

En upphandling som baserar sig på att den anbudsgivare som uppger lägsta pris får uppdraget riskerar att leda till att kvaliteten på tjänsten blir lidande, till men för både brukare och personal. Därför bör upphandlingen basera sig på ett fast pris, beräknat på en motsvarande kostnad som stadsdelförvaltningen skulle ha haft för verksamhet utförd i egen regi. Utvärderingen av anbuden bör istället ske på grundval av ett antal poängsatta kvalitetskriterier på samma sätt som tillämpats i andra upphandlingar som skötts av Kungsholmens stadsdelsförvaltning.

Personal som arbetar med städning i en privat driven verksamhet ska ha rätt till samma villkor när det gäller arbetsförhållanden som personal som arbetar i offentligt drivna verksamheter. Detta är i praktiken lika konkurrensvillkor, sett ur både brukar- och personalperspektiv. Därför bör krav ställas att arbetsgivaren/entreprenören följer i Sverige gällande kollektivavtal samt tillämpar den meddelarfrihet som gäller för offentligt anställd personal. Meddelarfriheten och kollektivavtalet innebär dessutom en kvalitetssäkring som medför att arbetet sker under ordnade former, med möjlighet för personalen att reagera om tjänsten missköts av entreprenören.

 

§17 Upphandling av verksamhetsdriften av gruppboende samt boendestöd i ordinärt boende och stödboende för personer med psykiska funktionsnedsättningar

BESLUT

1. Kungsholmens stadsdelsnämnd avbryter upphandlingen och beslutar driva verksamheten i egen regi

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna överenskommelse med egen-regi-enheten i enlighet med förfrågningsunderlaget och egen-regianbudet


Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 april 2009, dnr 103-441-08.

UTTALANDE
Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) lämnade följande gemensamma uttalande:

Våra partier var emot beslutet att konkurrensutsätta stadsdelsnämndens utförarverksamheter inom socialpsykiatrin.  Dessa riktar sig till en ytterst känslig målgrupp som inte bör utsättas för hot om plötsliga förändringar då kontinuitet är ett av socialpsykiatrins nyckelord.

Genomförd upphandling har nu resulterat i ett förslag till beslut att avbryta upphandlingen och att överenskommelse ska tecknas med egenregienheten, vilket vi naturligtvis välkomnar.  Men vi undrar till vilken nytta och för vems skull som upphandlingen genomförts?

Kvalitetsutveckling av varje egenregiverksamhet bör ingå i det ordinarie arbetet. Nämnden bör skapa goda förutsättningar för de anställda att arbeta med ständiga förbättringar utan att verksamheten ska behöva konkurrensutsättas vilket skapar onödig oro hos både personal och brukare.

 

§18 §§ 18 - 27 sekretessbelagda ärenden