Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-05-14

Sammanträde 2009-05-14

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Tema: Citybanan

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Allmänna ärenden

2 Tertialrapport 1 med prognos för 2009

Dnr: 100-265-09

Handläggare: Jan Francke, 508 08 351

3 Flytt av förskola inom kv Klamparen 9<br>Inriktningsärende

Dnr: 30

Handläggare: Lars Neveling, 508 084 48

4 Planering av gruppbostäder för funktionshindrade i kv Sällheten och Fröjden<br>Genomförandeärende

Dnr: 302-299-09

Handläggare: Verksamhetschef Kerstin Olsson, 508 08 031

5 Modersmålsstöd i Kungsholmens kommunala förskolor

Dnr: 499-286-09

Handläggare: Lars Nevling, 508 084 48

6 Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel

Dnr: 605-283-09

Handläggare: Nina Isbäck, 508 08 430

7 Ansökan om utvecklingsmedel från länsstyrelsen till projektet ”Tobaksfria ungdomar i Stockholms innerstad”

Dnr: 504-309-09

Handläggare: Pernilla Vera Jr, 508 08 755

8 Nomineringar till stadens kvalitetsutmärkelse 2009

Dnr: 099-304-09

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

Remisser

9 Förslag till förändring i avgiftssystemet inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning<br>Remiss från kommunstyrelsen

10 Nytt arrendeavtal mellan Stockholms kommun och koloniträdgårdar och fritidsgårdar inom kommunens gränser<br>Remiss från kommunstyrelsen

11 Vinterträdgård vid kv Brovakten<br>Remiss från kommunstyrelsen

12 Stockholm Food<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 507-249-09

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

13 Restaurang Dovas<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 507-260-09

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Anmälningsärenden

14 Revisionskontoret årsrapport Kungsholmens stadsdelsnämnd

15 Nytt prisindex för vård och omsorg vid upphandling av verksamhet

16 Överenskommelse om samordnad handläggning av försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder och vissa specialistfunktioner

17 Ändringar i stadens regler för utbetalning av arvode

19 Anmälan av inkomna skrivelser m m

20 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

21 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

22 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

23 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

24 Upphandling av utbildning för baspersonal inom psykiatri och socialtjänst via projektet "Positiv"

Dnr: 103-234-09

Sekretess enligt SekrL 6:2

25 Yttrande till tingsrätten angående adoption

26 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare

Anmälningsärenden

27 Svar på brev med klagomål på brister i verksamheten

28 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 090414

Tillägg allmänna ärenden

29 Planering för fler förskoleplatser

Dnr: 400-244-09

Handläggare: Lisbeth Norman, 508 08 016

30 Yttrande till Skolinspektionen

Dnr: 402-282-09

Skolinspektionens ärende 41-2009:1480

Handläggare: Lisbeth Boman, 508 08 016

§1 Justreing

Anmäldes att protokoll från 23 april 2009 hade justerats den 27 april 2009. Ordförande tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 18 maj 2009. Ingegerd Akselsson Le Douaron utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§2 Tertialrapport 1 med prognos för 2009

BESLUT

 

1.      Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner tertialrapport 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2.      Stadsdelsnämnden redovisar omslutningsförändringar om 19,1 mnkr enligt blankettbilaga 1.4

3.       Stadsdelsnämnden ansöker om 0,8 mnkr kronor för tomgångshyra i samband med avveckling av Pilängens gruppboende enligt blankettbilaga 1.8.

4.      Stadsdelsnämnden ansöker om 2,2 mnkr för avveckling av lokaler enligt blankettbilaga 1.9

5.      Stadsdelsnämnden ansöker om stimulansbidrag om 1,2 mnkr för utbyggnad av särskilda boenden för personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning enligt specifikation på blankettbilaga 1.10.

6.      Stadsdelsnämnden ansöker om stimulansbidrag om 11,2 mnkr för utbyggnad av förskolor enligt specifikation på blankettbilaga 1.11. 

7.      Stadsdelsnämnden ansöker om bidrag för förskolelokaler med hög hyra om sammanlagt 1,5 mnkr enligt specifikation på blankettbilaga 1.13.

8.       Stadsdelsnämnden godkänner bifogat förslag till system för intern kontroll.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 maj 2009, dnr 100-265-09.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (M) och Lars Lundqvist (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

 

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tertialrapport 1 till kommunstyrelsen med de kommentarer som medföljer detta beslut.
 2. Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag under punkterna 2-8.
 3. Stadsdelsnämnden stoppar allt arbete med upphandlingar av verksamheterna inom vård och omsorg.
 4. Stadsdelsnämnden stoppar allt arbete med avknoppning av verksamheter.

 

Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

 

Enligt förvaltningens tertialrapport kommer nämnden ”med stor återhållsamhet” kunna ”säkerställa ett nollresultat vid årets slut” efter fonddispositioner från 2008 års överskott i resultatenheterna. 

 

Vi konstaterar med tillfredsställelse att nämnden under första kvartalet enhälligt sagt upp avtalet med Aleris om driften av verksamhen vid Serafens vård- och omsorgsboende och att verksamheten nu drivs i egen regi.  Att även upphandlingen av verksamhetsdriften vid Pilträdets servicehus resulterade i att stadsdelsnämnden själv tar över driften är ett annat positivt beslut som tagits.  Dessutom vann egenregianbudet den genomförda upphandlingen inom socialpsykiatrin.  Själva upphandlingen var ett resursslöseri som skapade onödig oro bland både brukare och personal.

 

Grunden för all vård och omsorg bör vara en högkvalitativ verksamhet i egen regi.

 

Vi ser många negativa utvecklingstendenser som oroar oss. 

-         Den redovisade statistiken gällande hälso- och sjukvård inom Kungsholmens vård- och omsorgsboende visar oroväckande tendenser.  Både läkemedelsavvikelser och fallolyckor med skada har nästan fördubblats.  Antalet avlidna ökar.  Den specifika omvårdnaden har mer än fördubblats.  Andelen genomförda riskbedömningar är fortfarande alldeles för låg.  Detta är förmodligen ett tecken på ökad vårdtyngd samt otillräckliga resurser i verksamheterna.  Det kan även vara ett tecken på en mera restriktiv biståndsbedömning som tvingar allt fler att stanna i ordinärt boende trots ett behov av annan boendeform.

-         Antalet hushåll med försörjningsstöd ökar med anledning av den pågående finanskrisen och de genomförda försämringarna av bl.a. arbetslöshets- och sjukförsäkringarna.  Jobbtorget klarar inte av det utökade inflödet och förvaltningen planerar nu för extra insatser i form av en coach som ska komplettera verksamheten vid jobbtorget.  Socialtjänstens organisation är splittrad genom att försörjningsstöds­enheten flyttats till Östermalm och jobbtorget finns på Södermalm, några mindre enheter finns på Norrmalm (och de är utsatta för pågående konkurrensutsättning) medan familje- och vuxensektionerna än så länge är kvar i den egna stadsdelen. 

-         Jakten på nya förskolelokaler blir allt svårare i och med att allt färre fastigheter på Kungsholmen ägs av staden eller dess bolag.  Hyrorna överskrider de av staden fastställda takhyrorna.  Antalet barn i barngrupperna ökar stadigt. T.o.m. andelen förskollärare har minskat. 

-         Stads- och parkmiljöverksamheten har utlokaliserats till Norrmalm och krympt på ett sätt som gör det svårt för stadsdelsnämnden att bevaka alla de nybyggnationsprojekt som är på gång och planeras i stadsdelen, speciellt på nordvästra Kungsholmen, där alliansen medvetet förbiser barnperspektivet i planeringen av den nya stadsdelen.  Informationen från enhetens tjänstemän till nämndens politiker har varit bristfällig vilket tvingat fram ett nämndbeslut om samarbetsformer mellan tjänstemannaorganisationen och nämndens politiker.

 

Nämndens majoritet vill fortsätta med konkurrensutsättning av verksamheter även inom vård och omsorg samt uppmana personalen till avknoppning av sina verksamheter. Vi motsätter oss till denna politik och anser att förvaltningen, personalen och brukarna nu behöver lugn och ro för att kunna satsa på kvalitetsutveckling. Vi konstaterar med oro att splittringen på ett stort antal utförare inom äldreomsorgen enligt förvaltningens egna redovisningar medfört svårigheter i genomförandet av kompetensutvecklingsinsatser. Verksamhetsövergångar, chefsbyten, ointresse hos chefer och kollision med entreprenörernas egna satsningar har även försvårat skapandet av en gemensam vision.

 

§3 Flytt av förskola inom kv Klamparen 9<br>Inriktningsärende

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd uppdrar till förvaltningen att fullfölja planeringen för avveckling av förskolan Scheele, Scheelegatan 38 B och inrättande av en ny förskola i samma kvarter, Klamparen 9.


ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 april 2009, dnr 302-270-09.

UTTALANDE
Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) lämnade följande gemensamma uttalande:

Vi beklagar att stadsdelsförvaltningen bedömer att kostnaderna för att bygga ett tillagningskök är för höga då vi anser att det finns stora pedagogiska och näringsmässiga fördelar med tillagningskök framför mottagningskök.

 

§4 Planering av gruppbostäder för funktionshindrade i kv Sällheten och Fröjden<br>Genomförandeärende

BESLUT

 

1.      Kungsholmens stadsdelsnämnd uppdrar, förutsatt ekonomiutskottets medgivande, åt stadsdelsdirektören att teckna avtal på i ärendet redovisade villkor.

 

2.      Stadsdelnämnden söker stimulansbidrag för inrättande av nya boenden för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning med totalt 4,3 mnkr.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 24 april 2009, dnr 302-299-09.

 

§5 Modersmålsstöd i Kungsholmens kommunala förskolor

BESLUT

 

1.      Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att inriktningen för när barn i förskolan erbjuds modersmålsstöd genom särskild pedagog skall vara hösten det år barnet fyller fyra år.

 

2.      Stadsdelsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att särskilt uppmärksamma flerspråkighet som kompetens vid rekrytering av personal till förskolan.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 24 april 2009, dnr 499-286-09.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (M) och Lars Lundqvist (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

 

 1. Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att inriktningen för när barn i förskolan erbjuds modersmålsstöd genom särskild pedagog skall under 2009 vara från det år barnet fyller fyra år.

 

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att återkomma till Stadsdelsnämnden med en, ur ett pedagogiskt perspektiv, evidens­baserad utvärdering av vid vilken ålder det är lämpligast att sätta in modersmålsstöd, samt
  • att utifrån denna utvärdering återkomma till nämnden med ett nytt förslag till beslut om från vilken ålder barn ska erbjudas modersmålsstöd, samt
  • att utifrån detta nya beslut göra en reviderad beställning från Språkcentrum när så är möjligt.   

 

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att sammanställa en rapport hur modersmålsstödet hittills organiserats på Kungsholmen, utvärdera hur det har fungerat och att återkomma till nämnden med denna.

 

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att särskilt uppmärksamma flerspråkighet som kompetens vid rekrytering av personal till förskolan.

 

Det ges i underlaget till beslut ingen pedagogisk förklaring till varför modersmålsstöd ska erbjudas barn från hösten det år de fyller fyra år. Vi tror, men har ingen vetenskaplig evidens för detta, att det är en lite väl sen insats, många barn kommer i praktiken vara 4,5 år innan de får modersmålsstöd. Vi förstår att ett beslut behöver tas redan nu trots detta bristande underlag, men vill att förvaltningen ger nämnden möjlighet att revidera beslutet på sikt.

 

Det finns inte heller i underlaget en beskrivning av hur modersmålsstödet fungerar i dagsläget på Kungsholmen, från vilken ålder det erbjuds idag eller vilka erfarenheter som finns i denna fråga. Vi vill kort sagt ha lite mer underlag innan vi fastställer från vilken ålder barn ska erbjudas modersmålsstöd.

 

Vad vi förstår kommer ett mer omfattande policydokument att komma till nämnden för beslut. Inför detta vill vi gärna understryka behovet av en redogörelse för de erfarenheter som redan finns på Kungsholmen. Kungsholmen har många ”enstaka” barn som är berättigade till moders­målsstöd, vilket kräver en annan typ av organisation, och också ibland för med sig mindre erfarenhet, än i stadsdelar som har stora grupper av barn med andra språk.

 

Vi tycker vidare att det är utmärkt att stadsdelsnämnden redan nu beslutar att flerspråkighet ska räknas som kompetens vid rekrytering, också antagligen en del i den kommande policyn. Vi vill dock understryka att denna kompetens inte kan ersätta modersmålsstödet.

 

§6 Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att till Socialstyrelsen överlämna redovisningen för 2007 och 2008 års stimulansbidrag, återredovisa

1 293 825 kr av stimulansbidrag 2006 samt att ansöka om 6 076 000 kr i stimulansbidrag 2009 i enlighet med förvaltningens förslag.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 april 2009, dnr 605-283-09.

 

§7 Ansökan om utvecklingsmedel från länsstyrelsen till projektet <br>”Tobaksfria ungdomar i Stockholms innerstad”

BESLUT

 

1.      Stadsdelsnämnden ansöker, tillsammans med stadsdelsnämnderna Södermalm, Norrmalm och Östermalm, om bidrag med 150 tkr för delfinansiering av projektet ”Tobaksfria ungdomar i Stockholms innerstad”

2.      Beslutet justeras omedelbart och beslutsprotokoll översänds till Länsstyrelsen.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 22 april 2009, dnr 504-309-09.

 

§8 Nomineringar till stadens kvalitetsutmärkelse 2009

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd nominerar Olivia Vård och Omsorg, biståndshandläggarsektionerna för äldre samt stadsdelsdirektörens stab till stadens kvalitetsutmärkelse 2009.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 april 2009, dnr 099-304-09.

 

§9 Planering för fler förskoleplatser

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd fastställer förvaltningens förslag till justering av åtgärder inom ramen för det av stadsdelsnämnden i april tagna beslutet avseende planering för fler förskoleplatser.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 maj 2009 dnr 400-244-09.

 

Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) deltog ej i beslutet.

§10 Förslag till förändring i avgiftssystemet inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvaras remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 16 april 2009, dnr 006-226-09.

 

§11 Nytt arrendeavtal mellan Stockholms kommun och koloniträdgårdar och fritidsgårdar inom kommunens gränser<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvaras remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 april 2009, dnr 006-227-09.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (M) och Lars Lundqvist (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

 

1.       Stadsdelsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens remissvar

 

2.       Stadsdelsnämnden anser att avtalen med berörda föreningar skall tecknas för 25 år i likhet med tidigare avtal.

 

3.       Stadsdelsnämnden anser att den slutliga avtalstexten måste utarbetas genom ytterligare förhandlingar mellan staden och koloniträdgårdsrörelsens företrädare med möjlighet till konsultation av respektive parts juridiska företrädare

 

4.       Därutöver vill vi framföra följande

 

Koloniträdgårdsverksamheten, inkluderande både föreningar med stugor och fritidsträdgårdar utan enskilda stugor, utgör ett viktigt inslag i Stockholms gröna struktur. Verksamheten har betydelse för stadens möjligheter att i framtiden vara en ekologiskt hållbar storstad och bidrar till stadens krisberedskap. Trädgårdsverksamheten utgör även ett icke föraktligt inslag i stadens friskvårdande verksamheter för medborgarna. Mot denna bakgrund är det viktigt att staden noga utformar de handlingar som skall ligga till grund för denna verksamhet. Avtalen med koloniträdgårdsföreningarna i Stockholm utarbetades för 25 år sedan efter en omfattande genomgång av de då gällande lagarna och med konsultation av motsvarande avtal på andra ställen i Sverige och utomlands. I huvudsak har de hittills gällande avtalen fungerat väl.

 

Stadsdelsnämnden har inför behandlingen av detta ärende tagit del av Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdars (FSSK) remissvar på det utsända förslaget från Stadsledningskontoret.

 

De utsända förslagen till nya avtal inrymmer ett antal ändringar i förhållande till de tidigare avtalen som förutom att de är svåra att utläsa även är dåligt testade vad gäller konsekvenserna för föreningarna och deras medlemmar. Den rådande avtalsmodellen bygger på ett väl fungerande samspel mellan arrendeavtalen mellan staden och föreningarna liksom mellan föreningarna och deras medlemmar såväl beträffande arrendeavtal, stadgar och ordningsregler. Det är helt nödvändigt att regelverket är juridiskt hållbart för alla parter.

 

Om koloniträdgårdsverksamheten i en storstad som Stockholm skall kunna upprätthålla sin målsättning att göra det möjligt även för familjer med mindre inkomster att få tillgång till en trädgård måste staden bidra med rimliga arrendekostnader och med långa arrendetider. De faktiska byggkostnaderna för kolonistugor är idag så pass höga att det krävs goda ekonomiska villkor för att kunna investera i köp eller nyuppförande av en kolonistuga. Det torde vara helt uteslutet att medborgare vågar eller kan göra sådana investeringar om de endast garanteras en avskrivningstid av fem år eller mindre. Även ansträngningarna för att åstadkomma fina trädgårdar i stadens parklandskap torde minska avsevärt under sådana premisser. Om staden dessutom vill övervältra ett ännu större ansvar för de gemensamhetsanläggningar som ska finnas på områdena krävs ytterligare investeringsvilja både ekonomiskt och arbetsmässigt bland föreningarnas medlemmar. Det är därför viktigt att även arrendetiderna för fritidsträdgårdsföreningarna blir längre än fem år.

 

Vill staden minimera kostnaderna för att upprätthålla en god fungerande koloniträdgårdsverksamhet för stadens invånare torde det vara nödvändigt att träffa väl avvägda avtal med väl fungerande föreningar som själva kan upprätthålla målsättningen med verksamheten och förmedla kunskap och intresse för verksamheten bland blivande kolonister. Att i huvudsak träffa de grundläggande överenskommelserna med en motpart som företräder samtliga stadens koloniföreningar torde innebära avsevärda besparingar beträffande stadens skötsel- och kontroll av gällande arrendeavtal. Det är därför nödvändigt att staden medverkar till att ge koloniträdgårdsföreningarnas regionala samverkansorgan, Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, reella möjligheter att fungera som stadens huvudsakliga motpart för dessa avtal genom att icke teckna motsvarande avtal med andra föreningar än sådana som är medlemmar i FSSK.

 

§12 Vinterträdgård vid kv Brovakten<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvaras remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 april 2009, dnr 006-250-09.

 

 

§13 Stockholm Food<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att Stockholm Food får tillstånd att servera alkohol för allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 - 24.00 samt för slutna sällskap alla dagar mellan klockan 24.00  – 02.00.  Tillstånd för uteservering alla dagar mellan klockan 11.00 – 22.00 med start år 2010.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 23 april 2009, dnr 507-249-09

 

 

§14 Restaurang Dovas<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att restaurang Dovas får förlängt tillstånd att servera alkohol till allmänheten till klockan 03.00 fredagar och lördagar.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 april 2009, dnr 507-260-09.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (M) och Lars Lundqvist (FP) föreslog att nämnden skulle besluta att tillstyrka ansökan.

Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden besluta enligt förvaltningens förslag.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att tillstyrka ansökan.

 

RESERVATION

Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till förvaltningens förslag.

 

§15 Yttrande till Skolinspektionen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Skolinspektionen.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 maj 2009, dnr 402-282-09.

§16 Anmälningsärenden

Revisionskontorets årsrapport Kungsholmens stadsdelsnämnd,

dnr 102-284-09

 

Nytt prisindex för vård och omsorg vid upphandling av verksamhet

 

Överenskommelse om samordnad handläggning av försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder och vissa specialistfunktioner, dnr 104-178-09

 

Ändringar i stadens regler för utbetalning av arvode

 

Anmälan av balanslista

 

Anmälan av inkomna skrivelser m m

 

Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

§17 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

Ordföranden påminde om stadsdelsnämndens verksamhetsbesök vid förskoleenheten Marieberg.

§18 Information från stadsdelsförvaltningen

Karin Norman informerade om:

           Cykelkarta för Stockholm och stadsdelskarta för Kungsholmen.

           Volvo IT blir leverantör av staden IT-service.

 

Marie Landegård informerade om förberedelserna för nationaldagsfirandet i Rålambshovsparken den 6 juni.

 

Britt Mattsson, stadsmiljögruppen, informerade om:

           Iordningställande av utegym på Lilla Essingen samt grönyta vid kv Posthornet enligt medborgarförslag.

           Anläggande av Kristinebergs stadsdelspark

           Planering för Hornsbergs strand

           Nya skräpbehållare i Rålambshovsparken.

§19 Upphandling av utbildning för baspersonal inom psykiatri och socialtjänst via projektet "Positiv"

BESLUT

 

1.      Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner förfrågningsunderlaget för upphandling av utbildning vid namn ”Gemensam kunskapsbas” del 1 och del 2 via projektet ”POSITIV”

 

2.      Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att genomföra upphandlingen i enlighet med förfrågningsunderlaget

 

3.      Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att besluta om tilldelning

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 14 maj 2009, dnr 103-234-09

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (M) och Lars Lundqvist (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet som delvis innebar att nämnden skulle återremittera ärendet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden tog först upp förslaget om att återremittera ärendet och fann att nämnden hade beslutat att inte återremittera ärendet. Därefter tog ordföranden upp de båda huvudförslagen och ställde dem mot varandra.  Ordföranden fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

1.  Föreslaget förfrågningsunderlag återremitteras till förvaltningen för införande av förändringar enligt punkterna 2-5.

2. Värdering och rangordning av anbuden sker uteslutande på basis av den kvalitet som anbudsgivarna kan erbjuda.

3. I förfrågningsunderlaget finns angivet ett fast pris för tjänsten.

4. I avtalet med utföraren finns krav på att anbudsgivaren har kollektivavtal med de anställda.

5. I avtalet med utföraren finns krav på att anställda har rätt till meddelarfrihet och meddelarskydd.

 

Därutöver framförs följande:

Det är numera väl känt att en upphandling, som baseras på att den anbudsgivare som uppger lägsta pris vinner, riskerar att leda till en dålig kvalitet, trots att anbudsgivaren lyckas skriva ett anbud som uppfyller de grundläggande kvalitetskrav som man ställer i förfrågningsunderlaget.  Speciellt gäller det tjänster som har med människor att göra.

För att säkerställa en god kvalitet i utbildning krävs att personalen, utbildaren eller utbildarna, har en god kompetens och har goda anställningsförhållanden. En god kompetens kräver både kvalificerad utbildning och erfarenhet. Utbildning och erfarenhet kostar.  För att vinna anbudet med lägsta pris, tvingas istället anbudsgivaren att utnyttja arbetskraft med en lägre kompetens och lägre löner. Det kan t.o.m. vara så att man i anbudet uppger att man har en kvalificerad personal medan man i själva verket, när man väl fått anbudet, använder andra anställda, som kostar mindre men också är mindre kvalificerade.

 

Goda arbetsförhållanden kräver kollektivavtal som fungerar som grundval för en god arbetsinsats. Forskning har visat att en anställd som har trygga anställningsförhållanden gör ett bättre jobb än den som tvingas använda sin energi för att vara rädd för att inte kunna klara sin dagliga försörjning. Missförhållanden måste dessutom kunna påtalas av den anställde utan att hon/han riskerar att förlora jobbet. Därför måste meddelarfrihet och meddelarskydd kunna garanteras.

 

När vi upphandlar utbildning för personal som förväntas kunna utveckla sin kompetens måste vi se till att utbildningen har en hög kvalitet, en för billig utbildning gagnar ingen, varken studerande, utbildare eller skattebetalare.