Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-06-16

Sammanträde 2009-06-16

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Tema: Uppföljning inom äldreomsorg

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag om planerad bebyggelse på Lilla Essingen

Allmänna ärenden

3 Ansökan om utvecklingsmedel i syfte att stärka kvinnofridsarbetet<br>och utveckla insatserna till män som utövar våld i nära relationer

Dnr: 504-368-09

Handläggare: Avdelningschef Susanna Wahlberg, 508 08 022

Remisser

4 Förslag till detaljplan för Hornsberg 10, Lindhagensgatan 133 i stadsdelen Kristineberg<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

5 Förslag till detaljplan för Basaren 1 mm, Hantverkargatan 71 i stadsdelen Kungsholmen<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

6 SL:s förslag till trafikändringar 2010<br>Remiss från trafikkontoret

7 Plan för utbyggnad av bostäder till personer med funktionsnedsättning<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-269-09

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032

8 Brommaplanseländet<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-228-09

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

9 Säkerhetsprogram för Stockholms stad<br>Remiss från kommunstyrelsen

10 Gemensam växel för Stockholms stad<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-271-09

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

11 Anvisningar för upphandling inom omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS<br>Remiss från kommunstyrelsen

12 Revidering av riktlinjer för handläggning och dokumentation av barn- och ungdomsärenden<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-326-09

Handläggare: Avdelningschef Susanna Wahlberg, 508 08 022

13 Restaurang Petite France<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 507-336-09

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

14 Restaurang Ett Litet Kök Lindhagen<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 507-340-09

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Yttrande

15 Revisionsberättelse för 2008<br>Yttrande till Stadsrevisionen i Stockholm

Dnr: 102-284-09

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

Anmälningsärenden

16 Anmälan av tjänstemannabeslut – direktupphandling

19 Anmälan av inkomna skrivelser m m

20 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

21 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

22 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

23 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

24 Upphandling av hantverkstjänster

Dnr: 103-325-09

Sekretess enligt SekrL 6:2

25 Upphandling av sjukskötersketjänster till Fleminggatans gruppboende<br>och Pilträdets servicehus

Dnr: 103-352-09

Sekretess enligt SekrL 6:2

26 Upphandling av kost till drift i egen regi

Dnr: 103-206-09

Sekretess enligt SekrL 6:2

30 Yttrande till tingsrätten angående adoption

31 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare

34 Utredning ang inkommen anmälan enligt Lex Sarah SoL 14 kap 2 §

Dnr: 604-330-09

Sekretess enligt SekrL 7:4

Anmälningsärende

35 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 090512 o 090519

Tilläggslista

36 Förslag till detaljplan för Gladan 4, i stadsdelen Stadshagen<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

§1 Justering

Anmäldes att protokoll från 14 maj 2009 hade justerats den 18 maj 2009. Tjänstgörande ordförande tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 18 juni 2009. Ingrid Gunnarsson Radford utsågs att jämte tjänstgörande ordföranden justera protokollet.

§2 Anmälan av medborgarförslag om planerad bebyggelse på Lilla Essingen

Anmälan av medborgarförslag om planerad bebyggelse på Lilla Essingen

dnr 002-329-09. Stadsdelsnämnden överlämnade medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

§3 Ansökan om utvecklingsmedel i syfte att stärka kvinnofridsarbetet<br>och utveckla insatserna till män som utövar våld i nära relationer

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd ansöker, tillsammans med stadsdelsnämnderna Norrmalm och Östermalm, om 2 100 000 kronor i utvecklingsmedel från Länsstyrelsen i Stockholms län i syfte att stärka kvinnofridsarbetet och utveckla insatserna till män som utövar våld i nära relationer.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 juni 2009, dnr 504-368-09.

§4 Förslag till detaljplan för Hornsberg 10, Lindhagensgatan 133 i stadsdelen Kristineberg<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att som sitt yttrande överlämna stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 maj 2009, dnr 006-331-09.

§5 Förslag till detaljplan för Basaren 1 mm, Hantverkargatan 71 i stadsdelen Kungsholmen<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

 

1.      Stadsdelsnämnden beslutar att delvis bifalla förvaltningens förslag.

 

2.      Stadsdelsnämnden anför därutöver:

 

Vi ser med glädje att många människor väljer att flytta till Kungsholmen. Vi har ett gemensamt ansvar för att skapa förutsättningar för att förtäta staden i enlighet med intentionerna till Översiktsplanen 2010, skapa en miljövänlig stad och att bidra till fler bostäder.

 

Området runt Fridhemsplan är en del av det pulserande Kungsholmen med ett brett utbud av affärer, caféer och restauranger. Tyvärr ger Fridhemsplans-

området till stor del intryck av att vara en genomfartsplats för biltrafik omgiven av enformig bebyggelse. Det är därför stadsdelsnämnden med intresse ser fram emot en omdaning av området vid korsningen S:t Eriksgatan och Hantverkargatan.

 

Förslaget till ny detaljplan för Basaren 1 m.m. visar på en vilja att utveckla Kungsholmen och ge fler människor möjlighet att bosätta sig här.

 

I arbetet med att modernisera bebyggelsen inom stenstaden är det viktigt att ta hänsyn till stadens karaktär och historiska värden. Den föreslagna platsen får dock anses som lämplig för en nybyggnation, då huset är tänkt att placeras fristående på Hantverkargatans krön och därigenom blir en pendang till Stadshuset i andra änden av Hantverkargatan. Stadsdelsnämnden anser att förslaget till bebyggelse är av en intressant arkitektonisk karaktär. 

 

Det råder ett stort parkeringsbehov i området varför stadsdelsnämnden vill framföra att ett parkeringstal på minst 0,75 vore önskvärt i området.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 20 maj 2009, dnr 006-341-09.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ingrid Gunnarsson Radford m.fl. (M), Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna.

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt det gemensamma förslaget från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna.

 

RESERVATION

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

 

Stadsdelsnämnden överlämnar de synpunkter som stadsdelsförvaltningen framför i sitt tjänsteutlåtande och framför därutöver följande:

 

SKB innehar tomträtten till fastigheten Basaren 1 och är byggherrar till det nya huset som därmed blir en kooperativ hyresrätt.

 

SKB:s fullmäktige har beslutat att befintligt hus ska rivas, och att det nya huset ska integreras i den omgivande miljön och inte vara högre än kringliggande fastigheter.

 

Nämnden har inget att invända utan instämmer tvärtom i SKB:s beslut som sin egen mening.

§6 Förslag till detaljplan för Gladan 4, i stadsdelen Stadshagen<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att som sitt yttrande överlämna stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 juni 2009, dnr 006-372-09.

§7 SL:s förslag till trafikändringar 2010<br>Remiss från trafikkontoret

BESLUT

 

1.      Stadsdelsnämnden besvarar remissen med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

2.      Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

 

Kungsholmen har redan en väl utbyggd kollektivtrafik. Men belastningen av biltrafik måste minska, speciellt med tanke på att andelen barn ökar i stadsdelen. Trängseln är vissa tider stor på framförallt Drottningholmsvägen och Sankt Eriksgatan, men också Fleminggatan och Hantverkargatan. Med en utbyggnad av Nordvästra Kungsholmen och fler bostäder på andra sidan av Ulvsundasjön kommer behovet av bekväma kollektiva förbindelser att öka. Vi föreslår därför en färjeförbindelse över Ulvsundasjön till Hornsbergs strand, med anslutning till bussar och planerad spårvagn. Därtill skulle en färjeförbindelse mellan Norr Mälarstrand och Söder Mälarstrand öka tillgängligheten och minska trafikbelastningen framförallt i området kring centralstationen och Gamla Stan men också över Västerbron.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 26 maj 2009, dnr 006-350-09.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP), Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V), Ingrid Gunnarsson Radford m.fl. (M), Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett för hela stadsdelsnämnden gemensamt förslag.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden konstaterade att stadsdelsnämnden hade beslutat enligt det för hela nämnden gemensamma förslaget. 

§8 Plan för utbyggnad av bostäder till personer med funktionsnedsättning<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att som sitt svar på remissen överlämna stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 maj 2009, dnr 006-269-09.

 

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) lämnade följande gemensamma uttalande:

Det är glädjande att staden äntligen får en ny plan för utbyggnad av bostäder till personer med funktionsnedsättning, eftersom tidigare plan upphörde att gälla för över två år sedan. Bristen på gruppbostäder, som nu uppgår till ca 740 lägenheter över hela staden för de närmaste åren måste snarast åtgärdas. Antalet särskilda boendeformer är ytterst blygsam i de större bostadsområdena som planeras, vilket är helt oacceptabelt.

 

Behovet av denna typ av bostäder och planeringen måste kontinuerligt stämmas av mot varandra, vilket kräver en ökad samordning eftersom stadsdelsnämnderna har svårt att bevaka det sammantagna behovet för hela staden. Det är angeläget att varje stadsdelsnämnd tar sin del av ansvaret för att motsvara behovet av bostäder för personer med funktionsnedsättning.

 

Då krävs bra metoder för samverkan mellan nämnderna vilket vi förordar framför centralstyrning.

 

Ett återkommande och växande problem för staden och stadsdelsnämndernas möjligheter till god planering, framförhållning och styrning av verksamheterna är konsekvenserna av utarmningen av hyresrätter i innerstaden och i attraktiva lägen utanför tullarna.

 

Den på grumliga ideologiska skäl ohejdade utförsäljningen av allmännyttiga hyresrätter har med svåra och långsiktiga konsekvenser kraftigt bidragit till att Stockholm idag är en hårt segregerad stad.

§9 Brommaplanseländet<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att som sitt svar på remissen överlämna stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 maj 2009, dnr 006-228-09.

§10 Säkerhetsprogram för Stockholms stad<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att som sitt svar på remissen överlämna stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 juli 2009,

dnr 006-261-09.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ingrid Gunnarsson Radford m.fl. (M), Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

 

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
 2. Stadsdelsnämnden framför därutöver följande.

 

Möjligheten för stadens myndigheter att värna om säkerhet och trygghet för alla som bor, verkar och vistas i staden påverkas av att stora delar av den kommunala verksamheten har konkurrensutsatts alternativt ska konkurrensutsättas. Detta gäller i högsta grad även för Kungsholmens stadsdelsnämnd, precis som förvaltningen konstaterar i sitt tjänsteutlåtande. Stadens förmåga att ha översikt över hot, risker och sårbarheter blir givetvis mindre ju fler aktörer som driver de verksamheter som staden ansvarar för. Denna aspekt har i hög grad nonchalerats i hittills gjorda upphandlingar. 

 

Vi efterlyser därför en utvecklad risk- och sårbarhetsanalys vad gäller samordningen av insatser som rör privat drivna verksamheter som finansieras av kommunala medel samt en strategi för hur säkerhetsfrågor ska föras in i de avtal som sluts med privata aktörer.  Enligt dagens avtal måste staden i sk. force majeure-situationer ta över driften av verksamheter som är utlagda på entreprenad om entreprenören inte kan fullgöra sina åtaganden. Förslaget till säkerhetsprogram förbiser denna problematik.  

 

Förslaget berör inte heller frågan om att staden i en krissituation måste kunna kommunicera med sina invånare och brukare av tjänsterna även på andra språk än svenska, inklusive döva med teckenspråk som första språk.  Detsamma gäller naturligtvis även för dem som är besökare i staden.  Vad finns det för beredskap för detta?

§11 Gemensam växel för Stockholms stad<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att som sitt svar på remissen överlämna stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 maj 2009, dnr 006-271-09.

 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ingrid Gunnarsson Radford m.fl. (M), Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

 

 1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till beslut.
 2. Stadsdelsnämnden besvarar remissen enligt följande:

 

Vi motsätter oss att staden tvingar stadsdelsnämnderna att ansluta sig till en gemensam växel samt att växeln skulle läggas ut på entreprenad.  Vi anser att både kvalitet, ekonomi och god personalpolitik talar för att växeln ska drivas i egen regi och att stadsdelsnämnderna ska kunna ha egna lokala växelfunktioner.

 

Förslaget i remissen utgår från att en växel på entreprenad skulle ge sänkta kostnader och bättre telefoni, men inget i underlaget styrker ett sådant antagande. Däremot står det klart att förvaltningarna skulle ha kvar kostnader för telesamordnare och övriga arbetsuppgifter som idag sköts av telefonisterna.   Dessutom befarar vi att växeln skulle placeras utanför Stockholm vilket skulle innebära sämre lokalkännedom hos växelpersonalen.

 

Vi är kritiska mot det sätt som staden centralt har arbetat med införandet av den nya växelfunktionen. Den bristande informationen har lett till osäkerhet om framtiden bland telefonisterna, vars erfarenheter och kompetens inte har tagits tillvara i utvecklingsarbetet. Ytterst drabbar förslaget stockholmarna som får sämre service.

 

I remissen föreslås att den gemensamma växeln ska omfatta alla nämnder och bolag och att växeln läggs på entreprenad genom avrop på stadens befintliga avtal för telefoni. Entreprenören tar då inte över befintlig personal som vid verksamhetsövergångar, vilket leder till att växeln skulle förlora den kompetens som finns hos den personal som arbetar hos stadsdelsnämnderna i dag. Personalen, på Kungsholmen fem anställda, riskerar att bli övertaliga och sägas upp. Om syftet med gemensam växel är förbättrad service och inte besparingar och privatisering borde det vara självklart att övergången genomförs så att personalen kan följa med.  Det krävs god kunskap om verksamheter, organisation och stadsdelsområden hos dem som bemannar den gemensamma växeln.

 

Enligt förslaget ska nämnderna ha kvar ansvaret för att effektivisera och utveckla teleanvändningen. Att lägga ansvar och befogenheter på olika nämnder bäddar för oklarheter.

 

Utöver gemensam växel föreslås en stadsgemensam synpunkts- och klagomålshantering hos servicenämnden. Om synpunkter och klagomål skiljs från diariet och hanteras i en särskild databas kan granskning av inkomna skrivelser och upprättade handlingar försvåras. Frågan om hur offentlighetsprincipen påverkas borde ha utretts noggrant.

 

Servicenämnden föreslås också ansvara för gemensam medborgarsupport för alla e-tjänster på stadens webbplats, vilket vi är ytterst tveksamma till. Frågan är hur en central förvaltning kan ge stöd och support i alla e-tjänster, eftersom många tjänster kräver ingående kunskap för att kunna ge rätt service och information.

§12 Anvisningar för upphandling inom omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att som sitt svar på remissen överlämna stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 26 maj 2009, dnr 006-279-09.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ingrid Gunnarsson Radford m.fl. (M), Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

 

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar de synpunkter som stadsdelsförvaltningen framför i sitt tjänsteutlåtande
 2. Stadsdelsnämndens grundläggande inställning är dock följande:

 

Lagen om valfrihetssystem (LOV) är ett frivilligt verktyg för de kommuner som vill konkurrensutsätta verksamheter för bl.a. de brukare som beviljats bistånd enligt LSS.  Det finns ingen anledning för Stockholms stad att börja tillämpa denna lag, som leder till utökad byråkrati kring upphandling och avtalsadministration samt med uppföljning av kvalitén i de privat drivna verksamheterna.  Det viktiga är att satsa på kvalitén i de befintliga verksamheterna och bygga ut servicen så att den motsvarar brukarnas behov.  Redan i dag finns det tillräckliga möjligheter att välja ett alternativ hos en privat driven tjänsteleverantör om brukaren så önskar.

§13 Restaurang Petite France<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att restaurang Petite France

får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan

11.00 – 24.00 samt tillstånd för uteservering alla dagar mellan klockan

11.00 - 22.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 maj 2009, dnr 507-336-09.

§13 Revidering av riktlinjer för handläggning och dokumentation av barn- och ungdomsärenden<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att som sitt svar på remissen överlämna stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 juni 2009, dnr 006-326-09.

 

§15 Restaurang Ett Litet Kök Lindhagen<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden tillstyrker att restaurang Ett Litet Kök Lindhagen får servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 - 24.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 juni 2009, dnr 507-340-09.

 

§16 Revisionsberättelse för 2008<br>Yttrande till Stadsrevisionen i Stockholm

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att som sitt yttrande överlämna stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 juni 2009, dnr 102-284-09.

§18 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

 • Stadsdelsnämnden tackade Marie Landegård för hennes arbete med nationaldagsfirandet.
 • Sammanträdet ajournerades 5 minuter kl. 20.12 - 20.17.
 •  Stadsdelsnämnden lämnade följande gemensamma uttalande om Stockholms filmfestival:

  Kungsholmens stadsdelsnämnd välkomnar att Stockholms filmfestival 2009 genomförs i Rålambshovsparken på lämplig gräsyta. Nämnden önskar att trafiknämnden och andra instanser fattar beslut som gör detta möjligt.

 • Reijo Kittilä (V) frågade om feriearbete för ungdomar. Stadsdelsförvaltningen lämnar redovisning vid sammanträdet i augusti.

§19 Information från stadsdelsförvaltningen

Karin Norman informerade om:

           Upphandlingen av budget- och skuldrådgivning har avbrutits. Verksamheten kommer att fortsätta i egen regi.

Thomas Levin informerade om:

           Träff med stadsdelsnämnden och handikapprådet den 14 september.

           Översiktsplan – stadsbyggnadskontorets förslag har publicerats.

Anders Lindgren informerade om:

           Aktuella bygglovsärenden; båtbrygga under Sankt Eriksbron och kiosk på Norr Mälarstrand.

           Nyöppning av Fredhällsbadet.

           Nya parken i Kristineberg.

Lisbeth Boman informerade om:

           Bygglov klart för förskolan Rålambsvägen 24.

           Tillämpning av nya regler för modersmålsstöd i förskolan.

§20 Upphandling av hantverkstjänster

BESLUT

 

1.      Stadsdelsnämnden beslutar delta i en gemensam upphandling av hantverkstjänster

 

2.      Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att administrera upphandlingen samt besluta i löpande frågor i ärendet innefattande att
      - godkänna förfrågningsunderlaget
      - infordra anbud
      - anta anbud och teckna ramavtal med antagna anbudsgivare
      - hantera en eventuell överprövning

3.      Stadsdelsnämnden godkänner att stadsdelsdirektören åtar sig att administrera upphandlingen för övriga nämnders räkning

 

4.      Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att förvalta avtalet innefattande att samordna implementering och uppföljning under avtalstiden med medverkan från övriga deltagande förvaltningar
(alt. och uppmana övriga nämnder att medverka i implementering och uppföljning.)

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 maj 2009, dnr 103-325-09.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ingrid Gunnarsson Radford m.fl. (M), Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från moderaterna och folkpartiet.

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt det gemensamma förslaget från moderaterna och folkpartiet.

 

 

RESERVATION

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

 

Stadsdelsnämnden godtar förvaltningens förslag till beslut under förutsättning att det i förfrågningsunderlag och avtal med den vinnande anbudsgivaren framgår att utföraren ska ha gällande kollektivavtal samt att meddelarfrihet och meddelarskydd ska gälla för de anställda. Detta för att säkerställa en god kvalitet på tjänsten och samtidigt rimliga villkor för de anställda.

§21 Upphandling av sjukskötersketjänster till Fleminggatans gruppboende<br>och Pilträdets servicehus

BESLUT

 

1.        Stadsdelsnämnden godkänner förfrågningsunderlaget  

 

2.        Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att genomföra upphandlingen innefattande att anta anbudsgivare och teckna avtal

 

3.        Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med rapport efter avslutad upphandling

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 maj 2009, dnr 103-352-09.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ingrid Gunnarsson Radford m.fl. (M), Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från moderaterna och folkpartiet.

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

 

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt det gemensamma förslaget från moderaterna och folkpartiet.

 

RESERVATION

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

 

 1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag att upphandla sjukskötersketjänster till Fleminggatans gruppboende och Pilträdets servicehus
 2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att hitta en lösning för att t.ex. genom samordning med Serafen lösa sjuksköterskebehovet för de aktuella verksamheterna i egen regi.

 

Människor som bor i nämndens verksamheter befinner sig i en utsatt position och största möjliga trygghet ska erbjudas dessa människor. Därför bör det finnas en kontinuitet i personalförsörjningen. Detta för att brukarna ska känna sig trygga och kunna utveckla en relation till personalen, men också för att kunskapen om brukarnas behov och tillstånd ska vara så samlad som möjligt. Inhyrd, inte sällan varierad personal, minskar dessutom möjligheten för att skapa en sammanhållning och bra arbetsmiljö för de anställda. 

 

Vi menar att stadsdelsnämnden alltid ska sträva efter att anställa egen personal i de egna verksamheterna och kan inte se att den möjligheten är tillräckligt utredd i detta ärende.

§22 Yttrande till JO

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som svar till JO (Justitieombudsmannen) med dnr 1440-2009.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 juni 2009, dnr 503-367-09.

§25 Yttrande till tingsrätten angående adoption

Ärendet är i sin helhet belagt med sekretess enligt 7 kap. 4 § sekretesslagen.

§26 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare

Ärendet är i sin helhet belagt med sekretess enligt 7 kap. 4 § sekretesslagen.

§29 Utredning ang inkommen anmälan enligt Lex Sarah SoL 14 kap 2 §

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att inte göra en anmälan till Länsstyrelsen.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 maj 2009, dnr 604-330-09.

§30 Anmälningsärenden

       

      Kerstin Ohlsson informerade om anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Skriftlig anmälan görs vid stadsdelsnämndens sammanträde den 20 augusti 2009.

 

         Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 12 maj 2009 och 19 maj 2009.