Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-08-20

Sammanträde 2009-08-20

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Tema: Miljöarbete i stadsdelen

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag om skräp i Rålambshovsparken

3 Anmälan av medborgarförslag om ”öppna papperskorgar”

Allmänna ärenden

4 Flytt av förskola inom kv Klamparen 9

Dnr: 302-270-09

Handläggare: Lars Neveling, 508 08 448

Remisser

5 Förslag till detaljplan för Lustgården 14 i stadsdelen Stadshagen<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

6 Ersättningssystem inom socialpsykiatrin<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-363-09

Handläggare: Avdelningschef Susanna Wahlberg, 508 08 022

7 Policy för samverkan och samordning av insatser för vuxna personer med utvecklingsstörning<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-388-09

Handläggare: Verksamhetschef Kerstin Olsson, 508 08 031

8 Restaurang Stockholm Copperfields AB<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 507-387-09

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Anmälningsärenden

9 Rapport om nationaldagsfirande i Rålambshovsparken 2009

10 Nominering till Ulla Slottes minnesfond

11 Komplettering till yttrande till Länsstyrelsen om åtgärdsplan för bostäder med särskild service vid Kungsholmstorg och Garvargatan

Dnr: 602-011-09

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032

12 Länsstyrelsens beslut ang tillsyn enligt 13 kap 2 § SoL av St Eriks äldreboende

13 Anmälan av upphandling av drift av verksamhet med personliga ombud

14 Arbetsmiljöverkets resultat av inspektion på förskolan Kristineberg

15 Arbetsmiljöverkets resultat av inspektion på förskolan Ängsknarren

16 Arbetsmiljöverkets resultat av inspektion på förskolan Kompis

17 Länsstyrelsens beslut ang tillsyn enligt § 26 LSS av Kungsholmens gruppbostäder

18 Länsstyrelsens beslut ang uppföljning av kritik mot Kungsholmens stadsdelsnämnd för kritik i arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

22 Anmälan av inkomna skrivelser m m

23 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

24 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

25 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

26 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

27 Gemensam upphandling av sommargårdsverksamhet (Kollo) 2010

Dnr: 103-346-09

Handläggare: Lars Neveling, 508 08 448

28 Upphandling av kost till drift i egen regi

30 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare

31 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 30 juni

32 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS

Anmälningsärenden

33 Anmälan enligt Lex Maria

34 Anmälan av tillsyn för enskild verksamhet med inriktning barn, ungdom, familj samt vuxnaHandläggare: Avdelningschef Susanna Wahlberg, 508 08 022

35 Anmälan av tjänstemannabeslut – Gemensam service

36 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 090630 o 090728

§1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Anmäldes att protokoll från 16 juni 2009 hade justerats den 18 juni 2009. Ordförande tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 24 augusti 2009. Ingegerd Akselsson Le Douaron utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§2 Medborgarförslag

Anmälan av medborgarförslag om skräp i Rålambshovsparken dnr 002-423-09. Stadsdelsnämnden överlämnade medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

 

Anmälan av medborgarförslag om ”öppna papperskorgar” dnr 002-411-09. Stadsdelsnämnden överlämnade medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

§3 Flytt av förskola inom kv Klamparen 9

BESLUT

 

1.      Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att under förutsättning av ekonomiutskottets beslut, uppdrar Kungsholmens stadsdelsnämnd åt förvaltningen att inrätta den nya förskolan samt avveckla befintlig förskola i kv. Klamparen 9.

 

2.      Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att säga upp befintlig lokal och teckna nytt avtal avseende den nya lokalen på i ärendet redovisade villkor.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 juni 2009, dnr 302-270-09

 

UTTALANDE

Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) lämnade följande gemensamma uttalande:

Vi beklagar att stadsdelsförvaltningen bedömer att kostnaderna för att bygga ett tillagningskök är för höga då vi anser att det finns stora pedagogiska och näringsmässiga fördelar med tillagningskök framför mottagningskök.

 

§4 Förslag till detaljplan för Lustgården 14 i stadsdelen Stadshagen<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över samrådshandling, förslag till detaljplan för Lustgården 14, i stadsdelen Stadshagen.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 25 juni 2009, dnr 006-380-09

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (M) och Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

1. Att godkänna förvaltningens förslag till beslut

2. Att därutöver anföra följande:

Området innehåller idag inga bostäder, vilket gör att det kvällar och helger är ganska ödsligt. Det är därför positivt att det tillkommer bostäder och behovet av förskolor i området är mycket stort.

 

Att anlägga en förskola så nära Essingeleden är emellertid problematiskt. I ärendet redovisas att man klarar partikelnivån men inte hur nära gränsvärden man ligger och vad det kan betyda för barns utveckling. Bullernivån på gården finns inte med i ärendet. Detta behöver studeras noga särskilt med den erfarenhet vi har av föräldrars synpunkter på förskola nära leden.

 

Vi anser att man bör utreda förutsättningarna att ta bort påfartsrampen till Essingeleden som går alldeles intill detta kvarter.

 

Möjligheten att glasa in gården och göra en vinterträdgård med partikelfilter och bullerdämpning bör utredas.

 

§5 Ersättningssystem inom socialpsykiatrin<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 juli 2009, dnr 006-363-09

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (M) och Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

  1. Det föreslagna ersättningssystemet inom socialpsykiatrin avstyrks.
  2. Kommunfullmäktige bör ompröva beslutet om införandet av det sk valfrihetssystemet inom socialpsykiatrin.

 

Stadsdelsnämnden vill därutöver framföra följande.

 

Enskildas möjlighet att påverka och välja insatser ska vara en självklar rättighet och inte reduceras till en del av ett marknadssystem med vinst som huvudsaklig drivkraft.

 

Hälften av socialpsykiatrins målgrupp saknar sysselsättning och över 300 nya lägenheter behövs för att tillgodose behoven åren 2009-2012. Den rådande bristsituationen är det främsta hindret för att öka brukarens möjlighet att påverka boende och sysselsättning.   Ett riktigt valfrihetssystem kan införas först vid full behovstäckning, det föreslagna systemet blir ett slag i luften och kommer att göra många brukare besvikna. 


Förslaget till pengsystem riskerar att motverka socialpsykiatrins primära uppdrag att stödja individen i återhämtningsprocessen. Pengen sjunker när den enskilde brukaren behöver mindre hjälp än tidigare men fortfarande måste ha kvar sin plats på boendet eller i verksamheten.  Enhetens ekonomi kommer att påverkas negativt. 

 

Enligt förslaget får den enskilde tre dagar på sig för att tacka ja eller nej till föreslagen insats, vilket ofta är alldeles för kort tid. När den enskilde har sagt ja har hon eller han en vecka på sig att komma igång med sysselsättningen. Inom socialpsykiatrin fungerar det inte med absoluta tidsfrister. Erbjudande om plats måste anpassas till människors olika förutsättningar.

 

Socialpsykiatrin ska hjälpa, stödja och motivera sköra människor med stort behov av långsiktighet och kontinuitet. Pengförslaget är nära förbundet med pågående konkurrensutsättning som är förödande ur brukarperspektiv. Socialpsykiatrin passar sällsynt dåligt för system som bygger på marknadens principer. Verksamheten är oftast inte uppdelad i beställare och utförare och samma personal kan arbeta med olika insatser. Integrerade verksamheter har stora fördelar när det gäller att skapa trygghet och kontinuitet för individen.

 

Det föreslagna pengsystemet tar inte hänsyn till att kostnaderna per brukare är högre i en liten verksamhet än i en stor, vilket gör att små enheter kan slås ut. Brukarnas möjlighet att välja en liten verksamhet – vilket är ett stort behov hos många - tas i praktiken bort. Förslaget kommer att leda till ökad centralisering och längre resvägar som ger svårigheter för brukare som inte kan åka kommunalt.

 

Det föreslagna pengsystemet ökar kostnaderna för administrationen.  De upprepade mätningarna av behovsnivåerna blir tidskrävande.  Utbetalningen av ersättningar som med jämna mellanrum kan ändras efter behovsmätningarna kommer att kräva en hel del byråkrati.  Verksamheterna behöver anpassa sig till ändrade ersättningsnivåer.  Frågan är hur mycket resurser som kommer att tas från brukarna för att bekosta den nya valfrihetsbyråkratin?

 

§6 Policy för samverkan och samordning av insatser för vuxna personer med utvecklingsstörning<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt yttrande över förslaget till policy.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 augusti 2009, dnr 006-388-09

 

§7 Restaurang Stockholm Copperfields AB<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att restaurang Stockholm Copperfields får tillstånd att servera alkohol till allmänheten vardagar mellan klockan 11.00 - 01.00 samt fredag – lördag mellan klockan 11.00 - 03.00. Uteservering alla dagar mellan klockan 11.00 – 24.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 juli 2009, dnr 507-387-09

§8 Anmälningsärenden

           Rapport om nationaldagsfirande i Rålambshovsparken 2009 dnr 003-324-08

 

           Nominering till Ulla Slottes minnesfond dnr 099-450-09

 

           Komplettering till yttrande till Länsstyrelsen om åtgärdsplan för bostäder med särskild service vid Kungsholmstorg och Garvargatan dnr 602-011-09

 

           Länsstyrelsens beslut ang tillsyn enligt 13 kap 2 § SoL av St Eriks äldreboende dnr 602-403-09

 

           Anmälan av upphandling av drift av verksamhet med personliga ombud, dnr 103-328-09

 

           Arbetsmiljöverkets resultat av inspektion på förskolan Kristineberg,
dnr 402-433-09

 

           Arbetsmiljöverkets resultat av inspektion på förskolan Ängsknarren,
dnr 402-434-09

 

           Arbetsmiljöverkets resultat av inspektion på förskolan Kompis,
dnr 402-358-09

 

           Länsstyrelsens beslut angående tillsyn enligt § 26 LSS av Kungsholmens gruppbostäder, dnr 602-010-09 och 602-011-09

 

           Länsstyrelsens beslut angående uppföljning av kritik mot Kungsholmens stadsdelsnämnd för kritik i arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld dnr 502-709-08

 

           Ekonomisk rapport

 

           Anmälan av balanslista

 

           Anmälan av inkomna skrivelser m m

 

           Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde.

           Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

§9 Anmälan av tjänstemannabeslut

§10 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

           Skrivelse från Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) om att utreda möjligheten att stänga av på – och avfart till Essingeleden i det nya Lindhagensområdet. Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för beredning.

           Stadsdelsnämnden tackade Lisbeth Boman för hennes arbete som avdelningschef för Barn och ungdom.

§11 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Karin Norman informerade om:

           Rekrytering av avdelningschef för Barn och ungdom samt Individ och familj.

           Översyn av förvaltningens organisation

           Arbetet med att minska sjukfrånvaron

           Pandemiplanering

Lisbeth Boman informerade om:

           Nya förskolegrupper och avdelningar som startar i augusti och september.

           Barnomsorgsgarantin kan uppfyllas.

Susanna Wahlberg informerade om feriearbete för ungdomar under sommaren.

Therese Rosén informerade om aktuella stadsplaneringsfrågor, bl.a. SL:s planer för Spårväg City.

§12 §§ 12 - 19 Sekretessbelagda ärenden