Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-09-17

Sammanträde 2009-09-17

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Tema: Landstinget informerar

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Allmänna ärenden

2 Tertialrapport 2 Kungsholmen

Dnr: 100-507-09

Handläggare: Jan Francke, 508 08 000

3 ”Spelar kön någon roll för hur mycket socialbidrag jag beviljas?” - ansökan om utvecklingsmedel

Dnr: 504-527-09

Handläggare: Avdelningschef Susanna Wahlberg, 508 08 022

4 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen inom Individ och familj

Dnr: 601-501-09

Handläggare: MAS Kerstin Callingård

5 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen inom Äldre- <br>och funktionshindrade

Dnr: 601-526-09

Handläggare: MAS Kerstin Callingård

6 Kompletterande val till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2009

Dnr: 000-168-09

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032

Remisser

7 Inrättande av trygghetsboende för äldre i Stockholms stad<br> Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-405-09

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032

8 Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU) (SOU 2009:68)<br>-Betänkande av Barnskyddsutredningen<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-464-09

Handläggare: Avdelningschef Susanna Wahlberg, 508 08 022

10 Strategi för elbilar och laddhybrider<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-456-09

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

11 Städa inte bort gatulivet<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-389-09

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

Yttranden

12 Begäran om yttrande<br>Yttrande till JO

Dnr: 499-404-09

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

Anmälningsärenden

13 Upphandling av utbildning via projektet ”POSITIV”

14 Slutrapport avseende projektet ”Metodutveckling med ASI och MAPS” under tiden 070315-090314”

15 Avsteg från kö- och placeringsreglerna förskola

16 Upphandling av sommargårdsverksamhet (Kollo) 2010 avbryts

17 Anmälan av tjänstemannabeslut – Nyanställda 090501-090831

19 Anmälan av inkomna skrivelser m m

20 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

21 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

22 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

23 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

24 Utredning enligt Lex Sarah SoL 14 kap 2 § samt redogörelsen till Länsstyrelsen

Dnr: 606-357-09

Sekretess enligt 25 kap 1 §


Handläggare: Kvalitetsuppföljare Lajla Wikström, 508 08 101

29 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p Föräldrabalken

Sekretess enligt SekrL 26 kap 1-10 §§

Yttranden

30 Yttrande till länsstyrelsen beteckning 7022-09-39575

31 Anmälan av tjänstemannabeslut – Vårdnadsbidrag

32 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 090825

§1 Justering

Anmäldes att protokoll från 20 augusti 2009 hade justerats den 24 augusti 2009. Ordförande tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 21 september 2009. Ingegerd Akselsson Le Douaron utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§2 Tertialrapport 2 Kungsholmen

§ 2
Tertialrapport 2 Kungsholmen

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag att justera årsmålet för upphandlad verksamhet i enlighet med kommentaren till punkt 1.1. Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad
3. Stadsdelsnämnden ansöker om 0,3 mnkr för tomgångshyra i samband med avveckling av Pilängens gruppboende.
4. Stadsdelsnämnden ansöker om 0,4 mnkr för avveckling av administrativ lokal samt tomgångshyra för avvecklat vuxenboende.
5. Budgethållningsåtgärder i form av inköpsbegränsningar och vakanshållning av tjänster vidtas enligt beskrivning i tjänsteutlåtandet.


Paragrafen förklarades omedelbart justerad

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 september 2009, dnr 100-507-09

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (M) och Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lämnade ett gemensamt uttalande enligt nedan.

Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

UTTALANDE
Ordförande Regina Kevius m.fl. (M) och Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) lämnade följande gemensamma uttalande:

Tertialrapport 2 visar en budget som i stort sett är i balans. Det ekonomiska utrymmet har dock påverkats negativt av att förvaltningen i mars blev tvungen att ta över Serafens vård- och omsorgsboende.

Vi har en skyldighet att garantera en god omsorg om våra äldre, oavsett boendeform.  Kvaliteten skall alltid stå i centrum.Vi kunde inte förutse den kraftiga kvalitetsförsämring som skedde på vård- och omsorgsboendet Serafen, trots upprepade dialoger med verksamhetsutövaren Aleris.  Vi kunde inte heller förutspå att anbuden på Pilträdets servicehus skulle vara så bristande. Vi tror på konkurrens där kvaliteten alltid prioriteras högst.

För oss i alliansen handlar politik om att ta ansvar. Vi tog följaktligen vårt ansvar och agerade tydligt när stadsdelsnämnden i januari hävde avtalet gällande vård- och omsorgsboendet Serafen och övertog driften i egen regi. Vi tog även vårt ansvar när vi avbröt upphandlingen av Pilträdets servicehus.

De genomförda kvalitetsförbättringarna inom Serafen och Pilträdet har inneburit kostnadsökningar för stadsdelsnämnden men är väl motiverade för att stadsdelsnämnden skall kunna garantera en god omsorg för de boende samt trygghet för de anhöriga och för personalen.


RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tertialrapport 2 till kommunstyrelsen med de kommentarer som medföljer detta förslag till beslut.
2. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till beslut under punkterna 2 och 5.
3. Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag under punkterna 3 och 4.
4. Stadsdelsnämnden stoppar allt arbete med upphandlingar av verksamheterna inom vård och omsorg.
5. Stadsdelsnämnden stoppar allt arbete med avknoppning av verksamheter.

Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:
Enligt tjänsteutlåtandet kommer nämnden ”med mycket stor återhållsamhet” kunna ”säkerställa ett nollresultat vid årets slut” efter fonddispositioner från 2008 års överskott i resultatenheterna.  För att uppnå ett nollresultat behöver även en del av anslaget för inventarier tas i anspråk.  Föreslagna inköpsbegränsningar innebär att man skjuter upp kostnader till nästa år och vakanshållning av tjänster påverkar servicen och ökar de övriga anställdas arbetsbelastning.  När stadsdelsnämnden nu blivit tvungen att köpa ekonomiadministrationstjänster i stället för att ha tjänsterna i egen regi har kostnaderna fördubblats.  Detta drabbar de verksamheter som finns kvar hos förvaltningen.

Grunden för all vård och omsorg bör vara en högkvalitativ verksamhet i egen regi.  Vi konstaterar med tillfredsställelse att nämnden under första kvartalet enhälligt återtagit i egen regi driften av verksamhen vid Serafens vård- och omsorgsboende och Pilträdets servicehus.  Dessutom vann egenregianbudet den genomförda upphandlingen inom socialpsykiatrin.  Själva upphandlingen var ett resursslöseri som skapade onödig oro bland både brukare och personal.

Majoriteten i stadshuset flyttar allt fler verksamheter till centrala nämnder och förvaltningar.  I framtiden har stadsdelsnämnden inget att säga till om upphandling av våra vård- och omsorgsboenden för äldre.   Ansvaret för en lång rad verksamheter har under mandatperioden flyttats till centrala nämnder och till den nybildade servicenämnden.  Vi misstänker att detta är en medveten strategi från majoritetens sida för att det ska vara enklare att lägga ned stadsdelsnämnderna.

Vi ser många negativa utvecklingstendenser i nämndens verksamheter som oroar oss. 
- Många av hälso- och sjukvårdsindikatorerna inom Kungsholmens vård- och omsorgsboende har utvecklats åt fel håll.  Läkemedelsavvikelserna har ökat igen efter en kraftig nedgång 2008. Fallincidenter med skada har ökat med hela 65 %.  Den specifika omvårdnaden har mer än fördubblats.  Andelen genomförda riskbedömningar är fortfarande alldeles för låg.  Byte av vårdform har ökat med 56 %.  Detta kan vara tecken på ökad vårdtyngd samt otillräckliga resurser i verksamheterna.  Det kan även vara tecken på en mera restriktiv biståndsbedömning som tvingar allt fler att alltför länge stanna kvar i ordinärt boende trots ett behov av annan boendeform.
- Antalet hushåll med försörjningsstöd ökar med anledning av den pågående finanskrisen och de genomförda försämringarna av bl.a. arbetslöshets- och sjukförsäkringarna.  Jobbtorget klarar allt sämre det utökade inflödet av arbetssökande. De aspiranter som står långt ifrån arbetsmarknaden klarar man överhuvudtaget inte av, vilket inte är förvånande med tanke på de förutsättningar som man gett Jobbtorget. Förvaltningen måste sätta in extra insatser i form av en coach och en praktikplatsbank som ska komplettera verksamheten vid jobbtorget. 
- Socialtjänstens organisation är splittrad genom att försörjningsstödsenheten flyttats till Östermalm och jobbtorget finns på Södermalm, några mindre enheter finns på Norrmalm medan familje- och vuxensektionerna än så länge är kvar i den egna stadsdelen. 
- Kungsholmen har tre flyktingar i pågående introduktion.  Det är en skam för vår stadsdel att vi inte tar vår del av ansvaret för de flyktingar som Stockholms stad tar emot. 
- Jakten på nya förskolelokaler blir allt svårare i och med att allt färre fastigheter på Kungsholmen ägs av staden eller dess bolag.  Hyrorna överskrider de av staden fastställda takhyrorna.  Antalet barn i barngrupperna ökar stadigt.  Förvaltningens planering för framtida förskoleplatser försvåras av att enskilda förskolor startas utan att förvaltningen är informerad och en bristsituation kan helt plötsligt omvandlas till ett överskott av platser.
- Stads- och parkmiljöverksamheten är utlokaliserad till Norrmalm och är dimensionerad på ett sätt som gör det svårt för stadsdelsnämnden att bevaka alla de nybyggnationsprojekt som är på gång och planeras i stadsdelen, speciellt på nordvästra Kungsholmen, där alliansen medvetet förbiser barnperspektivet i planeringen av den nya stadsdelen. 
- Nämndens majoritet vill fortsätta med konkurrensutsättning av verksamheter inom vård och omsorg samt uppmana personalen till avknoppning.  Vi motsätter oss till denna politik och anser att förvaltningen, personalen och brukarna nu behöver lugn och ro för att kunna satsa på kvalitetsutveckling.  Splittringen på ett stort antal utförare inom äldreomsorgen innebär svårigheter i genomförandet av kompetensutvecklingsinsatser och samarbetet med andra huvudmän. 

 

§3 ”Spelar kön någon roll för hur mycket socialbidrag jag beviljas?” - ansökan om utvecklingsmedel

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd ansöker, tillsammans med stadsdelsnämnderna Norrmalm och Östermalm, om 1 350 000 kronor i utvecklingsmedel från Sveriges Kommuner och Landsting för genomförande av projektet ”Spelar kön någon roll för hur mycket socialbidrag jag beviljas?”

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 september 2009, dnr 504-527-09

 

§4 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen inom Individ och familj

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd utser Lena Hallqvist till verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen för gruppboendet på Fleminggatan 113.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 september 2009, dnr 601-501-09

 

§5 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen inom Äldre- <br>och funktionshindrade

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd utser till verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen för Pilträdets servicehus Odini Nzeribe och för Serafens vård- och omsorgsboende Lena Slotte.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 september 2009, dnr 601-526-09.

 

§6 Kompletterande val till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2009

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd utser Inger Ridderstrand-Linderoth, SPF Kungsholmens-S:t Göran, till ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd för år 2009.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 18 augusti 2009, dnr 000-168-09.

§7 Inrättande av trygghetsboende för äldre i Stockholms stad<br> Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

1. Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på remissen.

2. Stadsdelsnämnden framför därutöver följande:
Alliansen på Kungsholmen är positiva till införandet av trygghetsboende men delar förvaltningens syn på det fortsatta behovet av servicehus och att avvakta utvärdering. Förutom trygghetsboenden är servicehusen även en resurs för tillskapandet av nya seniorbostäder och vård- och omsorgsboenden. Servicehus har blivit en boendeform som färre efterfrågar, inte minst som ett resultat av att det ordinära bostadsbeståndet har blivit mer tillgänglighetsanpassat. Vi tror dock att det kan finnas ett behov från stadens sida att även framgent kunna erbjuda seniorboenden.

Det råder idag brist på seniorbostäder med hyresrätt, något som staden målmedvetet arbetar för att åtgärda. Att sänka åldergränsen riskerar att skapa förväntningar och köer som blir svåra för staden att hantera. Exakt var åldersgränsen för trygghetsboende ska dras får den fortsatta beredningen och politiska processen utvisa.


Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 september 2009, dnr 006-405-09

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (M) och Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna.
Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt det gemensamma förslaget från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna.

RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

Stadsdelsnämnden avstyrker stadsledningskontorets förslag om trygghetsboenden.
Därutöver vill vi framföra följande:
Vi har svårt att se fördelarna med införandet av trygghetsboenden enligt det förslag som stadsledningskontoret skickat ut på remiss och undrar vilka som skulle ha möjlighet att utnyttja dem. Den föreslagna avvecklingen av servicehusen och övergången till trygghetsboenden kommer att bli mycket kostsam för stadsdelsnämnden, innebära att fungerande verksamheter förstörs och riskerar att leda till stor oro bland dem som bor i boenden som skall omvandlas. Många som idag är mycket nöjda med det boende de bor i kan tvingas flytta eller bo kvar och då bo i ett dyrt trygghetsboende.

För trygghetsboendena kommer att bli dyra för de boende. De kommer antagligen att kosta mycket mer än vad många pensionärer har råd med när de förutom sin egen lägenhet också skall betala för en gemensamhetslokal som inte behöver ligga i trygghetsboendet, service- och aktivitetspersonal och aktiviteter.  Den del av hyran som handlar om service och aktiviteter kommer inte att vara bostadsbidragsgrundande eller förbehållsbeloppsgrundande. De boendes behov av och deras kostnad för hemtjänst kommer dessutom att kvarstå trots service- och aktivitetspersonalen som ska finnas i trygghetsboendena. För de som tidigare har bott i ett servicehus kommer en flytt till ett trygghetsboende förutom att leda till ökade kostnader även innebära en stor försämring eftersom de mister möjligheten att få hälso- och sjukvård i sitt hem. I trygghetsboendena kommer det nämligen till skillnad från servicehusen inte finnas tillgång till sjuksköterska, läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut.

Vi vill självklart inte att någon skall känna sig otrygg i sitt boende, speciellt inte om det går att göra något åt det, men vi ser inte att trygghetsboendena enligt det förslag som nu finns på remiss kommer att innebära någon lösning på problemet. De funktioner som trygghetsboendet skall fylla kan redan idag fyllas av seniorboenden, träffpunkter för äldre, hemtjänsten och trygghetslarm. Trygghetsboendena verkar vara ett försök att få de pensionärer som har råd att betala för sådant som de kan få gratis eller billigare på annat håll.

ERSÄTTARYTTRANDE
Oscar Fredriksson (c) lämnade följande ersättaryttrande:
Jag instämmer helt i alliansens förslag och därmed i nämndens beslut.

 

§8 Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU) (SOU 2009:68)<br>-Betänkande av Barnskyddsutredningen<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 september 2009, dnr 006-464-09

 

UTTALANDE

Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) lämnade följande gemensamma uttalande:

Barnskyddsutredningens lagförslag är i huvudsak mycket väl genomtänkt och lyfter fram barnperspektivet på ett förtjänstfullt sätt. 

 

På vissa punkter föreslår utredningen dock en onödigt detaljerad reglering av kommunernas arbete.  Det gäller förslaget att varje barn ska besökas minst fyra gånger per år, vilket även förvaltningen anser inte fokuserar på det enskilda barnets behov.  Regleringen av tidsramen för beslut om utredning ska inledas eller inte är väldigt snäv och tar inte hänsyn till omständigheterna i enskilda ärendet.  I en del fall kommer man att vara tvungen att fatta beslutet utan tillräckligt underlag.  Utredningens förslag att varje kommun ska inrätta särskilda tjänster inskränker också onödigt mycket det kommunala självstyret och möjligheterna att organisera arbetet på bästa sätt utifrån lokala omständigheter.

 

I utredningen föreslår man att aktiviteter som anordnas av kommunen i förebyggande syfte, t.ex. föräldrautbildningar ska kunna avgiftsbeläggas. All liknande verksamhet som kan förebygga problem i familjer lönar sig många gånger om för kommunen och bör därför vara avgiftsfri. En avgift kan dessutom begränsa möjligheten att delta för familjer med mycket begränsade resurser.

 

§9 Grön IT-strategi för Stockholms stad<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 september 2009, dnr 006-465-09.

 

 

§10 Strategi för elbilar och laddhybrider<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.


ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 september 2009, dnr 006-456-09.

ERSÄTTARYTTRANDE
Oscar Fredriksson (c) lämnade följande ersättaryttrande:

Dagens regelverk avseende bl.a. uppförandet av laddstolpar och laddning av elfordon är i behov av omfattande översyn och den rådande problematiken beskrivs tydligt i såväl Stadsdelsnämndens som Miljö- och hälsoskyddsnämndens tjänsteutlåtanden. Här har givetvis jag som Centerpartist en viktig roll att föra denna fråga vidare till ansvariga statsråd och tjänstemän på Näringsdepartementet såväl som Miljödepartementet.

En fungerande infrastruktur för elfordon är nödvändigt för att skapa marknadsförutsättningar och främja en god ekonomisk tillväxt inom ett från miljösynpunkt prioriterat område. Genom ett tydligt regelverk och en långsiktig strategi när det gäller satsningar på infrastruktur kan vi som politiker underlätta för enskilda personer att göra goda miljöval – vilket i detta konkreta fall kan vara att välja en bil med elhybridmotor istället för en bil med vanlig förbränningsmotor. Det är endast genom att på detta sätt dra nytta marknadsekonomins drivkrafter och underlätta för enskilda personer att göra goda miljöval som vi kan åstadkomma den typ av konsumtionsförändringar som är nödvändiga för att i tid lösa dagens och framtidens miljöproblem. Denna strategi för elbilar och laddhybrider är därför ett viktigt steg i rätt riktning och de farhågor som framförs avseende laddstolparnas påverkan på stadsmiljön framstår i sammanhanget som något märkliga. Som Centerpartist ser jag tvärtom en ökad tillgänglighet till laddstolpar för elfordon som någonting i grunden mycket positivt och har svårt att ta till mig argumentet att det skulle inverka negativt på stadsmiljön.

 

§11 Städa inte bort gatulivet<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen. 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 september 2009, dnr 006-389-09

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (M) och Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

 

 

  1. Stadsdelsnämnden avstyrker förvaltningens förslag till beslut.
  2. Stadsdelsnämnden stöder Emilia Hagbergs skrivelse till kommunstyrelsen
  3. Därutöver vill vi framföra följande:
    Vi vill framhålla vikten av ett levande gatuliv där olika intressen kan samsas, där inte bara handeln dominerar, och där även spontana kulturyttringar får plats, allt för att gatan ska kunna vara en spännande plats att vara på. För att kunna åstadkomma detta krävs ett samarbete mellan olika instanser med avvägningar så att inte vissa grupper missgynnas, samt ett enkelt ansökningsförfarande.  Framkomligheten för människor med funktionshinder måste t.ex. alltid beaktas.

 

§12 Begäran om yttrande<br>Yttrande till JO

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar till JO.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 16 september 2009, dnr 499-404-09.

 

§13 Anmälningsäenden

§ 13 A

Anmälningsärenden

Upphandling av utbildning via projektet ”POSITIV”

Dnr 103-234-09

 

Slutrapport avseende projektet ”Metodutveckling med ASI och MAPS” under tiden 070315-090314” dnr 502-383-07

 

Upphandling av sommargårdsverksamhet (Kollo) 2010 avbryts,  

dnr 103-346-09

 

Anmälan av balanslista

 

Anmälan av inkomna skrivelser m m

 

Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

§ 13 B

Anmälan av tjänstemannabeslut

 

           Avsteg från kö- och placeringsreglerna förskola, dnr 403-479-09

           Nyanställda under perioden 2009-05-01 – 2009-08-31

 

§14 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

           Skrivelse från Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) om hur stadsdelsförvaltningen arbetar med kulturfrågor. Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för beredning.

           Stadsdelsnämnden tackade Lisbeth Boman för hennes arbete som avdelningschef för Barn och ungdom.

§15 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Karin Norman informerade om:

          Resultatet av stadens medborgarundersökning om stadsmiljön

          Lokalt brottsförebyggande arbete


Thomas Levin informerade om:

           Arrendeavtal för koloniträdgårdar

           Växelfunktionen överförs till extern utförare

           Överförandet av stadens IT-drift

           Medarbetarenkät

Susanna Wahlberg informerade om:

           Projekt för arbete med kvinnofridsfrågor

           Projektledningen för Positiv överförs till landstinget.

           Stadsövergripande projekt för att utveckla arbetet med budget- och skuldrådgivning

 

Göran Sjöqvist informerade om:

           Rekrytering av kontaktpersoner

           Förskolegarantin uppfylls.


§16 §§ 16 - 24 sekretessbelagda ärenden