Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-10-22

Sammanträde 2009-10-22

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Tema: FN:s barnkonvention och barns behov i centrum

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag om upprustning av sträckan mellan Inedalsgatan och Fridhemsgatan

3 Nedskräpning i Rålambshovsparken<br>Svar på medborgarförslag

4 Om papperskorgar<br>Svar på medborgarförslag

Allmänna ärenden

5 Bidrag år 2009 till lokala föreningar och frivilligorganisationer

Dnr: 004-088-09

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

6 Hur stadsdelsförvaltningen arbetar med kulturfrågor i dag?<br>Svar på skrivelse från (V), (MP) och (S)

Dnr: 004-559-09

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

7 Upphandling av persontransporter<br>Svar på inbjudan till gemensam upphandling

Remisser

8 Regional utvecklingsplan för Stockholms län - RUFS<br>Yttrande till landstingets regionplanekontor

9 Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-538-09

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

10 Riktlinjer för kontroll av försäljning av receptfria läkemedel i detaljhandeln<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-567-09

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

11 Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden<br>Remiss från kommunstyrelsen

Yttranden

12 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL)<br>Yttrande till länsstyrelsen

Dnr: 603-580-09

Handläggare: Verksamhetschef Kerstin Olsson, 508 08 031

Anmälan av tjänstemannabeslut

13 Anställning av avdelningschef för Individ och familj och personer med funktionsnedsättning

Anmälningsärenden

14 Avtal om verksamhetsdriften av Solbackens vård- och omsorgsboende

15 Anmälan av upphandling av ramavtal för städning i enskilda hem

16 Redovisning av vidtagna åtgärder efter Arbetsmiljöverkets<br>inspektion 090504

17 Länsstyrelsens beslut om utvecklingsmedel till kvinnojoursverksamhet

20 Anmälan av inkomna skrivelser m m

21 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

22 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

23 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

24 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

25 Utredning ang inkommen anmälan enligt Lex Sarah SoL 14 kap 2 §

Dnr: 604-502-09

Sekretess enligt OSL 25 kap 1 §

26 Yttrande till tingsrätten i adoptionsärende

Sekretess enligt OSL 26 kap 1-10 §§

27 Yttrande till tingsrätten i adoptionsärende

Sekretess enligt OSL 26 kap 1-10 §§

28 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS<br>Yttrande till länsstyrelsen

Dnr: 602-600-09

Sekretess enligt OSL 26 kap 1-10 §§

Handläggare: vik Avdelningschef Göran Sjöqvist, 508 08 448

29 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 090922

Tilläggslista

30 Delegation i fråga om avrop från ramavtal av tjänster som inte är av<br>rutinmässig karaktär

Dnr: 104-637-09

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

31 Sammanträdestider 2010

Dnr: 000-617-09

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

§1 Justering

Anmäldes att protokoll från 17 september 2009 hade justerats den 21 september 2009. Ordförande tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 26 oktober 2009. Ingegerd Akselsson Le Douaron utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§2 Medborgarförslag

Anmälan av medborgarförslag om upprustning av sträckan mellan Inedalsgatan och Fridhemsgatan dnr 002-534-09. Stadsdelsnämnden överlämnade medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.§3 Nedskräpning i Rålambshovsparken<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att med detta tjänsteutlåtande besvara medborgarförslaget om nedskräpning i Rålambshovsparken.


ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 september 2009, dnr 002-423-09.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (M) och Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION
1. Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:
Stadsdelsnämnden ger följande svar på medborgarförslaget.

Ann Löfberg föreslår i sitt medborgarförslag att miljöpatruller sätts in som uppmanar människor att plocka upp efter sig för att komma åt ”snusket” i Rålambshovsparken.

Även två andra förslag i form av skrivelser påpekar problemet med nedskräpningen vilket försämrar trivseln för de medborgare som vistas vid stränderna och i Rålambshovsparken, i synnerhet på kvällar och helger under sommartid, och har konstruktiva förslag till lösningar på problemet, vilket vi uppskattar.

Nämnden beslutar därför att vidta följande åtgärder:
Vi kommer i första hand att extra noggrant följa upp vårt mycket detaljerade avtal med entreprenören som har ansvaret för parkskötseln för att försäkra oss om att avtalet följs.

Vi kommer också att låta göra en extra översyn för att kontrollera om de sopbehållare som redan finns på plats fungerar tillfredsställande och räcker till.

Vi kommer dessutom att ge parkmiljögruppen i uppdrag att utreda möjligheten att anlita människor som står utanför arbetsmarknaden och har behov att både göra nytta och skaffa sig meriter för en senare anställning, eller vill starta alternativt redan ingår i ett s.k. socialt kooperativ, att fungera som parkvärdar under handledning av en kunnig person, anställd av stadsdelsförvaltningen. Uppdraget för dessa parkvärdar är att i samarbete med parkmiljögruppen och anlitad entreprenör vara en ytterligare resurs för parken och öka trivseln och tryggheten i parken genom att på olika sätt finnas till hands för parkens besökare.
 

§4 Om papperskorgar<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att med detta tjänsteutlåtande besvara medborgarförslag om papperskorgar.


ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 september 2009, dnr 002-411-09.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (M) och Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

1. Stadsdelsnämnden ger följande svar på medborgarförslaget.

Olle Berggård föreslår att de öppna papperskorgarna vid stränder och badplatser ersätts med slutna.

Även två andra förslag i form av skrivelser påpekar problemet med nedskräpningen vilket försämrar trivseln för de medborgare som vistas vid stränderna och i Rålambshovsparken, i synnerhet på kvällar och helger under sommartid, och har konstruktiva förslag till lösningar på problemet, vilket vi uppskattar.

Nämnden beslutar därför att vidta följande åtgärder:
Vi kommer i första hand att extra noggrant följa upp vårt mycket detaljerade avtal med entreprenören som har ansvaret för parkskötseln för att försäkra oss om att avtalet följs.

Vi kommer också att låta göra en extra översyn för att kontrollera om de sopbehållare som redan finns på plats fungerar tillfredsställande och räcker till.

Vi kommer dessutom att ge parkmiljögruppen i uppdrag att utreda möjligheten att anlita människor som står utanför arbetsmarknaden och har behov att både göra nytta och skaffa sig meriter för en senare anställning, eller vill starta alternativt redan ingår i ett s.k. socialt kooperativ, att fungera som parkvärdar under handledning av en kunnig person, anställd av stadsdelsförvaltningen. Uppdraget för dessa parkvärdar är att i samarbete med parkmiljögruppen och anlitad entreprenör vara en ytterligare resurs för parken och öka trivseln och tryggheten i parken genom att på olika sätt finnas till hands för parkens besökare.
 

§5 Bidrag år 2009 till lokala föreningar och frivilligorganisationer

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner fördelningen av bidrag enligt tjänsteutlåtandet.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 oktober 2009, dnr 004-088-09.

 

 

§6 Hur stadsdelsförvaltningen arbetar med kulturfrågor i dag?<br>Svar på skrivelse från (V), (MP) och (S)

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd lägger förvaltningens svar till handlingarna.


ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 oktober 2009, dnr 004-559-09.

UTTALANDE
Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) lämnade följande gemensamma uttalande:

Vi tackar för svaret och för redogörelsen av den verksamhet som bedrivs, främst inom förskolan.

Vi kan konstatera frånvaron av politiska ambitioner, vilket är en kritik som tillfaller den politiska majoriteten. Svaret på sista frågan i vår skrivelse: Vilka är den styrande majoritetens ambitioner för stadsdelsnämndens kulturarbete, kan bara majoriteten själv svara på.

Naturligtvis bedrivs mycket bra verksamhet på Kungsholmen. Inte minst är samarbetet med Fria Teatern ett utmärkt exempel på när pedagogiska mål i förskolan och kulturmål samspelar. Det är också roligt att det på Kungsholmen finns så mycket uppmuntran till egen skapande verksamhet.

Det finns dock inte så mycket beskrivet om vilka möjligheter till deltagande i den professionella kulturen som finns. Förvaltningen deltar i en samverkansgrupp vars mål är att alla barn och ungdomar ska ha likvärdig tillgång till professionella kulturupplevelser och likvärdiga möjligheter till skapande. Detta är på intet vis några nya målsättningar i Stockholms stad. Att det i svensk kulturpolitik länge har funnits en uttalad målsättning att barn ska ha tillgång till professionella kulturupplevelser är en av anledningarna till Sveriges mycket framstående position internationellt inom barnkultur. I Stockholm finns några av världens främsta barnteatergrupper. Alla är inte kända för en stor publik, i synnerhet som många av dem turnerar en stor del av året och inte spelar så ofta på hemmascen i Stockholm. Frånvaron av en kultursekreterare innebär att det är svårt att upprätthålla en kompetens om det utbud som finns och som passar de olika målgrupper som stadsdelsnämnden ansvarar för.

Förvaltningen redogör även för de andra grupper som nämnden ansvarar för; ungdomar, funktionshindrade vuxna och äldre i omsorgsboenden. Även här anar man frånvaron av politiskt engagemang, det vore roligare med en politik som till exempel stimulerar till nyskapande kultur för äldre.

Att navigera i Stockholms utbud kräver kompetens – och naturligtvis resurser. Men utan politisk vilja riskerar förvaltningens goda ambitioner att inte få det utrymme som behövs.


 

§7 Upphandling av persontransporter<br>Svar på inbjudan till gemensam upphandling

BESLUT

1. Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att delta i en gemensam upphandling av persontransporter.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen vid serviceförvaltningen att för nämndens räkning genomföra upphandlingen. Detta omfattar framtagande och beslut om förfrågningsunderlag, annonsering, prövning och utvärdering av inkomna anbud, beslut om tilldelning, avtalstecknande samt avtalsförvaltning.
 

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 oktober 2009, dnr 103-595-09.


FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (M) och Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

1. Stadsdelsnämnden deltar inte i en gemensam upphandling av persontransporter enligt förutsättningarna i serviceförvaltningens inbjudan.

Serviceförvaltningens inbjudan till en gemensam upphandling av persontransporter innehåller två principiellt felaktiga utgångspunkter. Hela handläggningen av upphandlingen ska enligt inbjudan ske på tjänstemannanivå.  Enligt bifogad fullmakt förväntas stadsdelsnämnden uppdra åt förvaltnings¬chefen i den centrala serviceförvaltningen att fatta samtliga beslut under upphandlingsprocessen. Upphandlingen skulle genomföras helt utan politiska ställningstaganden och förankring i de aktuella nämnderna. Vid en misslyckad upphandling blir det svårt för medborgarna att kräva politiskt ansvar.

Serviceförvaltningens inbjudan har daterats 2009-09-14 och svar – åtminstone förhandsbesked - från de berörda nämnderna förväntades till 2009-09-30.  Serviceförvaltningen saknar tydligen kunskap om hur de demokratiska processerna fungerar när man sätter upp ett sådant tidsschema.

Stadsdelsnämnden kan tänka sig en upphandling av persontransporter tillsammans med andra nämnder men hela processen från förfrågningsunderlag till tilldelningsbeslut måste vara politiskt förankrad på stadsdelsnämndsnivå.

§8 Delegation i fråga om avrop från ramavtal av tjänster som inte är av<br>rutinmässig karaktär

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd ger stadsdelsdirektören delegation att när det gäller IT-drift göra ett eller flera avrop från stadens ramavtal med Volvo IT av tjänster som inte är av rutinmässig karaktär inom den totala beloppsgränsen

10 mnkr per år.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 19 oktober 2009, dnr 104-637-09.

 

 

§9 Sammanträdestider 2010

BESLUT

 

1.      Stadsdelsnämnden sammanträder under 2010 på följande datum:
21 januari, 11 februari, 18 mars, 22 april, 20 maj, 16 juni, 26 augusti,
30 september, 28 oktober, 25 november och 16 december.

2.      Sammanträdena i januari – november börjar kl. 19.00. Före varje sammanträde hålls en öppen frågestund som börjar kl. 18.00.

3.      Sammanträdet i december börjar 18.00. Frågestunden inleds då kl. 17.00.

4.      Sammanträdena hålls i Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 14 oktober 2009, dnr 000-617-09.

 

§10 Nationaldagsfirande 2010

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att förbereda för nationaldagsfirande i Rålambshovsparken inklusive Smedsudden den 6 juni 2010

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att senast i februari 2010 återkomma med en lägesrapport kring närmare utformning och genomförande av nationaldagsfirandet.

3. Stadsdelsnämnden framför därutöver följande:

Kungsholmens stadsdelsnämnd har arrangerat nationaldagsfirande i Rålambshovsparken under fyra års tid. Firandet har vuxit för varje år och blivit en stor folkfest och syftet har varit att skapa en lokal tradition och att alla - oavsett ålder och bakgrund - erhåller en positiv upplevelse. Stadsdelsnämnden vill genom nationaldagsfirandet manifestera att Rålambshovsparken är en öppen park där alla besökare ska känna sig välkomna.

Av den utvärdering som gjordes av nationaldagsfirandet 2009 i Rålambshovsparken framkom att det blev ett lyckat firande som lockade unga som gamla, infödda som inflyttade och gav möjlighet till att uppleva kultur och prova på olika fritidsaktiviteter. Även pensionärsorganisationer och religiösa samfund bidrog till ett lyckat firande.

Firandet av nationaldagen den 6 juni 2010 bör liksom tidigare vara en del av stadens nationaldagsfirande samt uppmana till generationsmöten och erbjuda många aktiviteter med möjlighet att uppleva kultur.

Nämnden vill också framhålla vikten av att på nationaldagen lyfta fram det positiva i att Stockholm utvecklats till en mångkulturell stad.

Verksamheter som kulturskolan, parkleken och förskolor liksom religiösa samfund och pensionärsorganisationer ska även fortsättningsvis spela en central roll i firandet.

Inför planerandet av nationaldagsfirandet 2010 bör möjligheten att bredda och utveckla firandet prövas. Stadsdelsnämnden vill, liksom vid firandet 2009, bjuda in såväl idrottsföreningar, lokala näringsidkare, lokala caféer och restauranger såsom det lokala kulturlivet att delta i firandet. I detta ingår också ett fortsatt samarbete med de lokala företagarföreningarna.

Samordning av olika tillstånd för att möjliggöra för matservering och avfallshantering under firandet bör således ske genom stadsdelsförvaltningen.

Stadsdelsnämnden anser att det är viktigt att besökarna uppfattar vem som är arrangör av firandet och vill tydliggöra detta genom att informationstält finns centralt beläget i Rålambshovsparken med information om stadsdelens verksamhetsområden samt uppmuntra till dialog och kontakt med nämndens ledamöter.

Nationaldagsfirandet har föranlett att allt fler besökare från andra stadsdelar lockas till Rålambshovsparken. Det är en tendens som är tydlig även vid andra arrangemang, Rålambshovsparken är inte längre enbart en lokal angelägenhet för kungsholmsbor. Rålambshovsparken har blivit stockholmarnas park vilket vi kan vara både stolta och glada över.

Som en konsekvens av ovanstående är det nämndens uppfattning att staden centralt bör bidra med ekonomiska medel vid arrangerandet av nationaldagsfirandet.

Stadsdelsförvaltningen föreslår stadsdelsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja planeringen av nationaldagsfirandet för 2010 i enlighet med vad som ovan sagts och att senast i februari 2010 återkomma med en lägesrapport kring närmare utformning och genomförande av nationaldagsfirandet.


ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsnämnden behandlade ett ärende om nationaldagsfirande 2010.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (M), Lars Lundqvist (FP), Robert Rydefjärd (KD), Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett för samtliga ledamöter gemensamt förslag.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden konstaterade att en enig stadsdelsnämnd hade beslutat enligt det för samtliga ledamöter gemensamma förslaget.

ERSÄTTARYTTRANDE
Oscar Fredriksson (C) instämde i det gemensamma förslaget från moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna, socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet, och därmed i stadsdelsnämndens beslut, i form av ersättaryttrande.

§11 Regional utvecklingsplan för Stockholms län - RUFS<br>Yttrande till landstingets regionplanekontor

BESLUT

 

1.      Kungsholmens stadsdelsnämnd lämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar under utställningstiden på förslag till regional utvecklingsplan för Stockholms län – RUFS.

2.      Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar till regionplanekontoret ett gemensamt undertecknat brev om Essingeledens framtid.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 oktober 2009, dnr 006-445-09.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (M), Lars Lundqvist (FP), Robert Rydefjärd (KD), Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett för samtliga ledamöter gemensamt förslag.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden konstaterade att en enig stadsdelsnämnd hade beslutat enligt det för samtliga ledamöter gemensamma förslaget.

 

ERSÄTTARYTTRANDE

Oscar Fredriksson (C) instämde i det gemensamma förslaget från moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna, socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet, och därmed i stadsdelsnämndens beslut, i form av ersättaryttrande.

 

§12 Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 18 oktober 2009, dnr 006-538-09.

§13 Riktlinjer för kontroll av försäljning av receptfria läkemedel i detaljhandeln<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 oktober 2009, dnr 006-567-09

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (M) och Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

Stadsdelsnämnderna har den bästa kännedomen om de lokala förhållandena i sin egen stadsdel.  Vi vill ge stadsdelsnämnderna ett utökat ansvar i frågor där denna lokalkännedom är till fördel för det aktuella uppdraget.  Varje enskild stadsdelsförvaltning i Stockholms stad bör ansvara för tillsynen av försäljningen av receptfria läkemedel inom detaljhanden inom sitt geografiska område.  Vi har tidigare framfört att tobaks- och folkölstillsynen samt tillsynen av handeln med nikotinläkemedel ska vara varje stadsdelsnämnds ansvar.   Dessa olika tillsynsuppdrag kan varje stadsdelsförvaltning effektivt samordna.

§14 Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.


ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 oktober 2009, dnr 006-581-09.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (M) och Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

1. Stadsdelsnämnden avvisar stadsledningskontorets förslag om en gemensam central upphandling av vård- och omsorgsboenden där S:t Eriks äldreboende och Alströmerhemmet skulle ingå.
2. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande och instämmer i förvaltningens synpunkter kring hanteringen av ärendet.
3. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

Stadsledningskontorets förslag till beslut är ytterligare ett allvarligt steg i att minska stadsdelsnämndernas roll i stadens organisation.  Kommunstyrelsen ska fatta besluten om förfrågningsunderlaget, stadsdirektören får delegation på tilldelningsbeslutet.  Stadsdelsnämnderna reduceras till förvaltande nämnder.  Uppföljningsansvaret blir mycket otydligt när den förvaltande nämnden inte kan säga upp avtalet vid ett allvarligt kontraktsbrott. Därmed försämras de äldres och deras anhörigas möjligheter till ansvarsutkrävande när det gäller en verksamhets kvalitet. Demokrati och inflytande får ge vika för centralbyråkratin.

Centraliseringen av beslutsfattandet i staden har gått allt längre under nuvarande mandatperiod. Det lokala inflytandet reduceras och stadsdelsnämnderna får allt mindre att styra över.  Syftet är helt klart att på sikt avskaffa stadsdelsnämnderna och skapa en allt starkare centralmakt i staden vilket minskar även medborgarnas möjligheter att påverka de politiska besluten. 

Stadsdelsnämnderna ska självständigt kunna besluta om driften av de vård- och omsorgsboenden de ansvarar för.    Även rätten att besluta om drift i egen regi ska vara självklar.
 

§15 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL)<br>Yttrande till länsstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsförvaltning överlämnar rapporteringen till länsstyrelsen, stadens äldreförvaltning, revisionskontoret samt socialtjänstförvaltningen.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 oktober 2009, dnr 603-580-09.

 

§16 Anmälan av tjänstemannabeslut

Anställning av avdelningschef för Individ och familj och personer med funktionsnedsättning, dnr 201-606-09.

§17 Anmälningsärenden

           Avtal om verksamhetsdriften av Solbackens vård- och omsorgsboende,
dnr 105-558-06

 

           Anmälan av upphandling av ramavtal för städning i enskilda hem, dnr 103-100-09

 

UTTALANDE

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

När stadsdelsnämnden i april 2009 beslutade om en ramavtalsupphandling för städning i enskilda hem föreslog våra partier att upphandlingen skulle genomföras som en ren kvalitetsupphandling till ett fast pris.  Det avgörande utvärderingskriteriet blev dock priset och det är utifrån en prisjämförelse som tilldelningsbeslutet har fattats.

 

När priset blir det avgörande utvärderingskriteriet innebär detta att anbudsgivarna pressar ned städpersonalens redan låga löner.  Risken för detta är självklart mycket hög när inga krav på kollektivavtal ställts i förfrågningsunderlaget. 

 

Det bolag som rangordnats som nummer 3 i upphandlingen har de i särklass svagaste referenserna.  Skillnaderna i utvärderingspriserna är hårfina.  Risken är att denna upphandling resulterat i låga löner för städpersonalen och sämre kvalitet för brukarna.  Resultatet hade förmodligen blivit ett annat om upphandlingen gjorts som en ren kvalitetsupphandling eller om verksamheten bedrevs i egen regi.

 

 

           Redovisning av vidtagna åtgärder efter Arbetsmiljöverkets inspektion 090504 dnr 402-358-09

 

           Länsstyrelsens beslut om utvecklingsmedel till kvinnojoursverksamhet, dnr 504-368-09

 

           Ekonomisk rapport

 

           Anmälan av balanslista

 

           Anmälan av inkomna skrivelser m m

 

           Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

           Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

§18 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

           Skrivelse från Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) om Spårväg City. Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för beredning.

           Oscar Fredriksson (C) erinrade om det samråd som genomförts inför upprustningen av Pontonjärparken.

 

§19 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Karin Norman informerade om:

           Skadeståndsanspråk gentemot den tidigare utföraren av driften vid Serafens vård- och omsorgsboende.

           Planering inför den internationella handikappdagen den 3 december.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Kerstin Callinggård informerade om arbetet med att förebygga och behandla trycksår.

Anders Lindgren och Therese Rosén vid den gemensamma stadsmiljögruppen informerade om:

           Planering för bostäder i Primusområdet på Lilla Essingen.

           Arbete med att förnya beståndet av pilträd längs Kungsholms strand.

           Planeringen för västra city.

 

§20 §§ 20 -24 sekretessbelagda ärenden