Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-11-19

Sammanträde 2009-11-19

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Tema: Tillgänglighet

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Allmänna ärenden

2 Samverkan mellan stadsdelsnämnderna i innerstaden inom verksamhetsområdet budget- och skuldrådgivning

3 På- och avfarten till Essingeleden<br>Svar på skrivelse från (V), (MP) och (S)

Dnr: 004-560-09

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

Remisser

4 Komplettering till ärende om ersättningssystem inom socialpsykiatrin<br>Remiss från kommunstyrelsen

5 Ny lokalisering för nya tekniska nämndhuset – inriktningsbeslut<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-666-09

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

Anmälningsärenden

6 Ekonomisk rapport

8 Anmälan av inkomna skrivelser m m

9 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

10 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

11 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

12 Information från stadsdelsförvaltningen

13 Upphandling av nattpatrull med omsorgstjänster inom hemtjänsten och personlig assistans

Dnr: 103-574-09

Sekretess enligt OSL 19 kap 3 §

14 Yttrande till tingsrätten mål Ä 12339-09

Sekretess enligt OSL 26 kap 1-10 §§

15 Yttrande till tingsrätten mål nr Ä 14022-09

Sekretess enligt OSL 26 kap 1-10 §§

16 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p

Sekretess enligt OSL 26 kap 1-10 §§

Anmälningsärenden

17 Tillsyn för enskild verksamhet med inriktning barn, ungdom, familj samt vuxna

18 Remissvar till länsstyrelsen ang Sisu Seniorservice

19 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 091020

§2 Samverkan mellan stadsdelsnämnderna i innerstaden inom verksamhetsområdet budget- och skuldrådgivning

BESLUT

 

1.      Samverkan mellan stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm inom verksamhetsområdet budget- och skuldrådgivning utvidgas fr.o.m. den 1 januari 2010 till att även omfatta Södermalms stadsdels­nämnd.

 

2.      Kungsholmens stadsdelsnämnd ger stadsdelsdirektören vid Norrmalms stadsdelsförvaltning i uppdrag att teckna överenskommelse med Södermalms stadsdelsnämnd om samverkan.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 19 oktober 2009, dnr 599-643-09.

 

 

§3 På- och avfarten till Essingeleden<br>Svar på skrivelse från (V), (MP) och (S)

§ 3
På- och avfarten till Essingeleden
Svar på skrivelse från (V), (MP) och (S)


BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar skrivelsen med detta tjänsteutlåtande.


ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 november 2009, dnr 004-560-09.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (M) och Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

att Kungsholmens stadsdelsnämnd skickar en förfrågan till Vägverket om att utreda möjligheten att stänga de på- och avfarter till Essingeleden som ligger på Nordvästra Kungsholmen samt göra en konsekvensbeskrivning av trafiksituationen där och i övriga staden.

Kungsholmens stadsdelsnämnd är enig om att gräva ner alternativt glasa in Essingeleden. I väntan på att denna plan ska verkställas vill vi lyfta en fråga i anslutning till detta gemensamma ställningstagande. I det nya Lindhagensområdet ligger en på- och avfart till Essingeleden som både tar mycket plats i anspråk och naturligtvis även bidrar till ökad genomfartstrafik i området. Inte minst trafikeras den av boende i andra delar av staden som åker på och av Essingeleden via dessa trafikplatser. Vi vill därför anhålla om att Vägverket utreder möjligheten att stänga dessa trafikplatser samt gör en konsekvensbeskrivning av vad det skulle innebära för trafiksituationen i såväl Lindhagen som övriga staden.

 

§4 Komplettering till ärende om ersättningssystem inom socialpsykiatrin<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 oktober 2009, dnr 006-363-09.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (M) och Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:
                     

  1. Det föreslagna ersättningssystemet inom socialpsykiatrin avstyrks.
  2. Kommunfullmäktige bör ompröva beslutet om införandet av det sk valfrihetssystemet inom socialpsykiatrin.

 

De förändringar i förslaget till ersättningssystem inom socialpsykiatrin som återkommit från stadsledningskontoret efter remissomgången påverkar inte de grundläggande brister som förslaget bygger på.

 

Enskildas möjlighet att påverka och välja insatser ska vara en självklar rättighet och inte reduceras till en del av ett marknadssystem med vinst som huvudsaklig drivkraft.

 

Hälften av socialpsykiatrins målgrupp saknar sysselsättning och över 300 nya lägenheter behövs för att tillgodose behoven åren 2009-2012. Ett riktigt valfrihetssystem kan införas först vid full behovstäckning, det föreslagna systemet kommer att göra många brukare besvikna. 


Förslaget riskerar att motverka socialpsykiatrins primära uppdrag att stödja individen i återhämtningsprocessen. Pengen sjunker när den enskilde brukaren behöver mindre hjälp men fortfarande måste ha kvar sin plats på boendet eller i verksamheten. 

 

Den enskilde får tre dagar på sig för att tacka ja eller nej till föreslagen insats. När den enskilde har sagt ja har hon eller han en vecka på sig att komma igång med sysselsättningen. Erbjudande om plats måste anpassas till människors olika förutsättningar.

 

Socialpsykiatrin ska stödja och motivera sköra människor med stort behov av långsiktighet och kontinuitet. Förslaget är förbundet med pågående konkurrensutsättning. Socialpsykiatrin passar sällsynt dåligt för system som bygger på marknadens principer. Verksamheten är ofta inte uppdelad i beställare och utförare och samma personal kan arbeta med olika insatser. Integrerade verksamheter har stora fördelar när det gäller trygghet och kontinuitet för individen.

 

Det föreslagna pengsystemet tar inte hänsyn till att kostnaderna per brukare är högre i en liten verksamhet än i en stor. Små enheter kan slås ut. Brukarnas möjlighet att välja en liten verksamhet tas i praktiken bort. Förslaget kommer att leda till ökad centralisering och längre resvägar som ger svårigheter för brukare som inte kan åka kommunalt.

 

Det föreslagna pengsystemet ökar kostnaderna för administrationen.  De upprepade mätningarna av behovsnivåerna blir tidskrävande.  Utbetalningen av ersättningar som med jämna mellanrum kan ändras efter behovsmätningarna kommer att kräva en hel del byråkrati.  Verksamheterna behöver anpassa sig till ändrade ersättningsnivåer.  Frågan är hur mycket resurser som kommer att tas från brukarna för att bekosta den nya valfrihetsbyråkratin?

 

§5 Ny lokalisering för nya tekniska nämndhuset – inriktningsbeslut<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens Stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.


Paragrafen förklarades omedelbart justerad

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 november 2009, dnr 006-666-09

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (M) och Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION
Håkan Wahlén m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

1. Stadsdelsnämnden förordar att tekniska nämndhuset byggs om till bostäder med hyresrätt.
2. Stadsdelsnämnden förordar att de befintliga förvaltningarna lokaliseras till förorter där det råder brist på arbetsplatser.

Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:
Tekniska Nämndhuset, stadens stora förvaltningsbyggnad på Fleminggatan, har dömts ut som kontorshus. Det är omodernt och en upprustning till modern kontorsstandard är för dyr. Stockholms Fastighetskontor vill därför bygga en ny förvaltningsbyggnad på annan plats på Kungsholmen och ge plats för bostäder på Tekniska Nämndhusets tomt. Förvaltningens förslag bygger på alliansens idé om att så snart som möjligt samla helst alla förvaltningar till nedre Kungsholmen. Till detta ställer vi oss ytterst tveksamma.  Däremot ser vi gärna ett rejält tillskott av centralt belägna hyresrätter.
 
Vi föreslår istället att man flyttar de av stadens förvaltningar som nu finns i Tekniska nämndhuset en bit utanför den direkta innerstaden. Att utlokalisera stadens förvaltningar kan både minska trycket på innerstaden och tillföra våra ytterstadsdelar en typ av arbetsplatser som idag saknas.

Om en större förvaltning med 200-400 arbetsplatser etableras i en förort med få eller inga större arbetsplatser ökar förutsättningarna för det lokala näringslivet radikalt, dagbefolkningen ökar och ger bättre underlag för all typ av service och näringsverksamhet. Det ger positiva signaler till ytterligare etableringar inte minst från företag och organisationer som arbetar nära den större förvaltningen. Här skapas nya kontakter, erfarenheter, upplevelser och jobb som ger de boende i området bättre möjlighet till arbete nära bostaden.  En utflyttning av verksamheterna till förorterna skulle också positivt påverka de trafikströmmar både i kollektivtrafiken och i vägtrafiken som idag upplevs som problem när nästan all arbetspendling går från förort till innerstad på morgonen och åt andra hållet på kvällen.

Ytterstaden kan dessutom erbjuda betydligt lägre hyror och hälsosammare miljö. Med hänsyn till den utbyggnad av IT-infrastrukturen som staden fått pris för så bör inte heller kommunikationen mellan personal, förvaltningar och allmänhet vara något problem.

Plötsligt är tanken på att hela staden ska leva inte omöjlig. Allt hänger på vilken väg stadens politiska ledning väljer.

 

§6 Anmälningsärenden

           Ekonomisk rapport

 

           Anmälan av balanslista

 

           Anmälan av inkomna skrivelser m m

 

           Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

           Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

§7 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Karin Norman informerade om:

          Stockholm har fått utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun.

          Resultatet av årets medarbetarenkät visar att stadsdelsförvaltningen har 63 i NMI (Nöjd medarbetarindex).

 

Göran Sjöqvist informerade om:

           Internationella handikappdagen 3 december.

           Aktuell situation om förskoleplatser.

Thomas Levin informerade om stadens skräpundersökning.