Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-12-17

Sammanträde 2009-12-17

Datum
Klockan
17.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 17.00 till 18.00

Tema: Verksamhet och budget 2010

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag om informationsskyltar på Stora Essingen

3 Anmälan av medborgarförslag om att rusta upp norra delen av Rålambshovsparken

4 Förbättring av belysning på hundrastgården i Rålambshovsparken<br>Svar på medborgarförslag

5 Upprustning av del av Kungsholms Strand<br>Svar på medborgarförslag

7 Kvalitetsredovisning för Kungsholmens kommunala förskolor<br>läsåret 2008/2009

8 Spårväg City<br>Svar på skrivelse från (V), (MP) och (S)

9 Teman för stadsdelsnämndens sammanträden 2010

Dnr: 000-716-09

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

10 Stadsdelsnämndens verksamhetsbesök 2010

Dnr: 000-717-09

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

11 Val till sociala delegationen

Dnr: 000-719-09

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

12 Val till stadsdelsnämndens pensionärsråd

Dnr: 000-678-09

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032

Remisser

13 Bekämpa våldet och främja en ny supporterkultur kring idrotten<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-668-09

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

14 Krav på tillgänglighet vid upphandling av tjänster<br>Remiss från kommunstyrelsen

15 Restaurang Dovas<br>Remiss från Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 507-686-09

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Anmälan av tjänstemannabeslut

16 Utse säkerhetssamordnare dnr 099-629-09<br>Stängning av förskolan Eira p g a personalbrist dnr 299-720-09

19 Anmälan av inkomna skrivelser m m

20 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

21 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

22 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

23 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

24 Avskrivning av osäkra kundfordringar

Dnr: 101-718-09

Sekretess enligt OSL 26 kap 1-10 §§

25 Upphandling av nattpatrull med omsorgstjänster inom hemtjänsten<br>och personlig assistans

Dnr: 103-574-09

Sekretess enligt OSL 19 kap 3 §

27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p Föräldrabalken

Sekretess enligt OSL 26 kap 1-10 §§

28 Utredning angående inkommen anmälan enligt Lex Sarah

Yttranden

29 Yttrande angående inkommet klagomål<br>Yttrande till länsstyrelsen

Dnr: 603-604-09

Sekretess enligt OSL 26 kap 1-10 §§

30 Tillsyn enligt 13 kap 2 § SoL<br>Redogörelse till länsstyrelsen

Dnr: 604-357-09

Sekretess enligt OSL 26 kap 1-10 §§

Remisser

31 Centralupphandling av drift av vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 103-679-09

Sekretess enligt OSL 19 kap 3 §

Anmälan av tjänstemannabeslut

32 Avskrivning av osäkra fordringar

33 Länsstyrelsens beslut ang ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt LSS vid Citykorttids

34 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 091117

§2 Medborgarförslag

Anmälan av medborgarförslag om informationsskyltar på Stora Essingen

dnr 002-704-09. Stadsdelsnämnden överlämnade medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

 

Anmälan av medborgarförslag om att rusta upp norra delen av Rålambshovsparken dnr 002-712-09. Stadsdelsnämnden överlämnade medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

§3 Förbättring av belysning på hundrastgården i Rålambshovsparken<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med detta tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 18 november 2009, dnr 001-584-09

 

§4 Upprustning av del av Kungsholms Strand<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med detta tjänsteutlåtande.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 december 2009, dnr 002-534-09

 

 

§5 Verksamhetsplan och budget 2010

BESLUT

1. Kungsholmens stadsdelsnämnd fastställer verksamhetsplan och budget för 2010 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden fastställer resultatenheter och internpriser för 2010.

3. Stadsdelsnämnden redovisar omslutningsförändringar om 170 mkr.

4. Stadsdelsnämnden bifaller stadsdelsförvaltningens förslag till verksamhetsplan 2010 samt därutöver anför följande:

Trots den ekonomiska krisen har Kungsholmen klarat sig bra och kan fortsätta satsa på trygg, tillgänglig och väl fungerande service, ökad valfrihet för medborgarna samt en effektiv ekonomisk förvaltning. När de ekonomiska förutsättningarna försvagas är det desto viktigare att bedriva en ansvarsfull politik där kärnverksamheterna prioriteras.

Kungsholmen växer och det innebär nya utmaningar i den fysiska miljön, men också utmaningar när det gäller planering och utformning av service till medborgarna. Att möta nya behov inom områden som förskola, skola, äldreomsorg och annan service kräver en process där stadsdelen måste samverka med de centrala nämnderna för att på bästa sätt ta tillvara verksamheternas erfarenhet och lokal kunskap i planeringen.

Stadsdelen har en lång tradition av ett ansvar för god kvalitet och god ordning på verksamheternas planering och ekonomi.  Vi känner oss trygga med denna tradition inför de kommande förändringarna avseende befolkningssammansättning, nybyggnation och kommunikationsmönster.

Stockholm har utsetts till Sveriges kvalitetskommun 2009 och i brukarenkäter vet vi att verksamheterna inom Kungsholmens stadsdel är bra och uppskattade.
Under 2010 vill Alliansen på Kungsholmen fördjupa och utveckla det arbete som inletts under mandatperioden. Arbetslinjen, satsningen på skola och äldreomsorg, fler kulturinslag inom verksamheterna och den pågående upprustningen av grönområden ger resultat och utvecklar vår stadsdel.

De omfattande nybyggnadsprogrammen går in i sin sista fas. Lindhagen börjar ta form och befolkningen växer snabbt.  Stadsdelens verksamhetsplan har därför anpassats för att möta den allt yngre befolkningens önskemål om barnomsorg, fungerande stadsliv, god miljö och trygga livsbetingelser. Samtidigt återstår mycket vad gäller tillgängligheten för människor med olika funktionsnedsättningar.

Kvaliteten inom äldreomsorgen måste förstärkas ytterligare liksom samarbetet med Landstinget för att vi skall kunna erbjuda valfrihet och livskvalitet för våra äldre. Tryggheten upplevs överlag som mycket god och vår stadsdel intar nu täten som Stockholms tryggaste stadsdel. Samarbetet med polisen och frivilliga nattvandrare, trygghetsvandringar och förbättrad utomhusmiljö ger resultat. Arbetet fortsätter och vi vill lyfta fram värdet av samarbete med frivilligorganisationer, församlingar och våra lokala pensionärs-, handikapp- och ungdomsråd.

Några exempel på vad vi vill göra under 2010:

• Vi fortsätter arbetet med att stärka medborgarnas möjlighet att välja inom vård, skola och omsorg. En av stadsdelsnämndens främsta uppgifter är att se till att det finns en omsorg av hög kvalitet för äldre kungsholmsbor som behöver service, omsorg och vård. Deras upplevelse och önskemål ska vara vägledande inom äldreomsorgen. Det innebär att äldreomsorgen ska präglas av hög kvalitet, inflytande, individualisering och trygghet.

• Stadsdelens roll som beställare inom olika verksamheter kommer att utvecklas. Det handlar om att fortsätta följa upp familjehemsplaceringar, att ha en aktiv dialog med entreprenörer inom äldreomsorgen och att ha tydliga krav och säkerställa en god kvalitet i alla de verksamheter som drivs av olika utförare.

• 2010 är året då Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad. Det arbetet kommer aldrig att blir klart utan måste ses som en process. Det innebär en utmaning för hela stadsdelen och kräver engagemang från såväl förvaltningen som fastighetsägare, näringsidkare och invånare. Tillsammans kan vi genom olika åtgärder, initiativ och påpekanden göra Kungsholmen och Essingeöarna mycket mer tillgängliga.


• Parker, parklekar, grönområden och promenadstråk genomgår en noga planerad renovering. Rålambshovsparken är ett bra exempel på en omfattande och efterlängtad upprustning som kommer att slutföras under 2010. Här har invånarnas synpunkter och engagemang kommit till stor hjälp i arbetet.

• 2010 är Stockholm Europas miljöhuvudstad och vår ambition är att även fortsättningsvis vara stadens mest miljövänliga stadsdel. Vi satsar på miljön. Kungsholmsborna är kunniga och miljömedvetna - det ger styrka och kraft när vi tar oss an uppgifter och vinner framgång i vad många betraktar som omöjliga kamper som att hitta en radikal lösning på Essingeleden. Alliansen på Kungsholmen vill fortsätta bedriva opinion för att leden skall grävas ner, glasas in eller överdäckas. Något måste göras.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 december 2009, dnr 100-680-09.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (M), Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet som innebar att nämnden skulle återremittera ärendet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden tog först upp förslaget om att återremittera ärendet och fann att nämnden hade beslutat att inte återremittera ärendet. Därefter tog ordföranden upp de båda huvudförslagen och ställde dem mot varandra. Ordföranden fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION
Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:
Stadsdelsnämnden beslutar att
- avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2010
- återremittera ärendet till förvaltningen för omarbetning
- uppdra åt förvaltningen att återkomma med ett nytt förslag till verksamhetsplan och budget för 2009 som bygger på intentionerna i vad som framförs i detta förslag till beslut

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet prioriterar välfärden och miljön.  Vi gör det före den borgerliga alliansens nedskärningar som kraftigt kommer att drabba de svagaste och mest utsatta grupperna i samhället. Vi värnar om att staden ska ha tillräckliga intäkter för att utveckla och höja kvalitén i verksamheterna. I den lågkonjunktur som vi nu är inne i är det särskilt viktigt att staden har resurser för att möta medborgarnas behov även när det innebär en höjning av skatten.

Kungsholmen kan bli bättre med en annan inriktning på politiken som skapar en solidarisk, modern och miljövänlig stadsdel och utvecklar den lokala demokratin.

Vi vill utöka dialogen med medborgarna i stadsdelen och skapa fler forum för en levande kommunikation. Kungsholmsborna bör kunna påverka stadsdelsnämndens verksamheter även mellan valen. 

Stadsdelsnämndernas roll i stadens organisation ska stärkas och ansvar för de lokala frågorna ska öka.  Då fattas besluten på öppna möten som allmänheten har tillgång till och inte bakom stängda dörrar i de centrala nämnderna.  Utvecklingen av stadsmiljön ska i mycket större utsträckning än i dag avgöras i den lokala politiska församling som stadsdelsnämnden är vilket även våra medborgare förväntar sig.  Vi vill åter decentralisera ansvaret och beslutanderätten för grundskola, särskola, skolbarnomsorg, upphandlingsverksamhet och arbetsmarknadsverksamheter som riktar sig till personer med försörjningsstöd. Vi är för samarbete mellan stadsdelsnämnderna men vill att kärnverksamheter som stads- och parkmiljöverksamheten och försörjningsstödsenheten finns i den egna stadsdelen.

Vi står inför ett överhängande hot mot vårt jordklot, klimatförändringen. Speciellt vi som bor i den industrialiserade världen måste ändra vår livsföring nu, inte imorgon. På Kungsholmen har vi både ansvar för och goda möjligheter att bidra till att rädda världen genom ett aktivt miljöarbete på gräsrotsnivå, med stadsdelsnämnden som samordnare, i samarbete med alla de föreningar, nätverk, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, företag och offentliga organisationer som finns på Kungsholmen.  Essingeleden ger upphov till kraftiga miljöstörningar.  Vi anser därför att Essingeleden ska grävas ned i en tunnel under Kungsholmen.

Grunden i all vård, omsorg och utbildning bör utgöras av verksamhet i egen regi.  Egenregiverksamhetens andel i stadsdelen bör öka.  Privata alternativ kan komplettera de egna verksamheterna, som ska ha så hög kvalitet att medborgarna i första hand vill välja ett alternativ som ligger i den egna stadsdelen. Det ska självklart finnas en valfrihet för den som önskar t.ex. ett vård- och omsorgsboende eller en förskola i en annan stadsdel.

Stadsdelen ska offensivt arbeta för jämställdhet och mångfald och mot diskriminering. I all planering och allt beslutsfattande ska barnperspektivet finnas med. Stadsdelen ska ta ett större ansvar för stadens flyktingmottagande och måste finna former för detta under 2010.  Stadsdelen ska höja sin kompetens i hbt-frågor för att göra verksamheten mera tillgänglig för alla invånare.

Den borgerliga alliansens budgetförslag är en nedskärningsbudget som kommer att sänka kvalitén i nämndens verksamheter och bidrar till att förvärra arbetslösheten i staden.  Det budgetförslag som lagts fram av alliansen är en kortsiktig politik som kommer att medföra större kostnader för samhället i framtiden. Den innebär:
- I stort sett samma ekonomisk ram som 2009 med ökade kostnader för bl.a. entreprenaddrivna verksamheter samt centraliserad löne- och ekonomiadministration, telefoni och IT-drift. 
- Nämnden kommer att tvingas till nedskärningar i den verksamhet som drivs i egen regi inom äldreomsorgen, eftersom ersättningarna till entreprenaderna ska räknas upp enligt de avtal som gäller.  Detta trots de skrämmande erfarenheterna från Serafen av konsekvenserna för de äldre när personalbemanningen blir för låg
- Förskolepengen ligger kvar på 2009 års nivå vilket kommer att tvinga förskolorna att ta in ytterligare barn för att kunna klara budgeten.
- Individ- och familjeomsorgens sparbeting hotar allvarligt stadsdelens arbete med utsatta barn och ungdomar.  Resurserna för handläggning av ansökningar om försörjningsstöd kommer att skäras ned vilket innebär mindre tid att ge de bidragsberättigade stöd för att hitta egen försörjning.
- En del av anslagen för nödvändigt lokalunderhåll och investeringar skjuts upp för att klara budgeten, vilket kommer att bli dyrt på sikt.

Barnen är värda det bästa!
Personaltätheten i förskolorna ska öka och barngruppernas storlek samtidigt minska. Tillgången till vuxna är mycket viktig, för att barnen och föräldrarna ska känna trygghet och för att det ska finnas tid för att stimulera barnens lärande, där språkutvecklingen intar en mycket viktig del.  Förskolorna ska sträva efter att öka andelen förskollärare och de ska inte behöva avstå från detta p.g.a. att lönekostnaden för en förskollärare är högre än för en barnskötare.
Stadsdelsnämndernas insyn i de privat drivna förskolorna måste öka. Privata förskolor som drivs med offentliga medel bör ha samma kvalitetskrav som de kommunala.

Bygg fler allmännyttiga hyresrätter!
Antalet hyresrätter på Kungsholmen är för litet för att stadsdelen ska kunna rymma alla med olika behov av bostad. Det måste finnas en valfrihet mellan att binda sig med stora lån i en bostadsrätt och att hyra sin bostad. Fler bostäder som ägs av allmännyttan behövs som hyresalternativ för alla som inte vill eller kan bo hos privata värdar. Förvaltningen har gång på gång påpekat bristen på lokaler för i första hand förskolan, vilket bl.a. får till följd att lokalkostnaderna skjuter i höjden.  

Förbättra äldreomsorgen!
Goda anställningsförhållanden för en välutbildad personal och en tillräckligt hög personaltäthet är en förutsättning för en värdig äldreomsorg. Det behövs flera sociala aktiviteter inom äldreomsorgen för att öka trivseln och välbefinnandet för de äldre.   Vi vill öka de boendes och deras närståendes möjligheter att faktiskt påverka innehållet i den service som ska utföras.

Samordna och stimulera kulturaktiviteter inom stadsdelen!
Inrätta en kultursekreterartjänst.  Kungsholmen behöver mer icke-kommersiell kultur som är tillgänglig för alla, oavsett ålder, funktionshinder och ekonomi.

Återför jobbtorgsverksamheten till stadsdelen!
Jobbtorgen fungerar inte tillfredsställande. De arbetssökande behöver samordnade insatser i den egna stadsdelen för att kunna komma vidare med sina liv. Stadsdelen ska erbjuda fler praktikplatser och lönebidragsanställningar.

Återför försörjningsstödenheten till Kungsholmen!
Människor i utsatta lägen behöver samordnade insatser. Den politiska insynen i försörjningsstödsenhetens verksamhet har klart försämrats sedan den flyttade till Östermalm.  

När nämnden upphandlar!
När upphandlingar genomförs måste sociala krav, etiska avtalsvillkor, miljökrav samt krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor ingå i förfrågningsunderlagen. Den antidiskrimineringsklausul som används ska omfatta underleverantörer. Rätten till meddelarfrihet och meddelarskydd måste skrivas in i de anställdas anställningsavtal om det i någon mån ska kunna mäta sig med de rättigheter som finns i offentligt bedriven verksamhet. Uppföljningen av meddelarfriheten måste införas i verksamhetsuppföljningen. Den offentliga insynen ska vara densamma som i all kommunal verksamhet.

Utöka stadsdelsnämndens ansvar för park- och stadsmiljöfrågorna!
Kungsholmens stadsdelsnämnd ska ha en egen stads- och parkmiljöenhet.  De flesta medborgarförslag som kommer in till nämnden handlar om parker och den yttre miljön. Här finns ett behov att kunna påverka. Medborgarna bör kunna ställa oss politiker till ansvar och känna till vem de ska vända sig till.

Funktionsnedsatta ska ha rätt att få det stöd de behöver!
Ge de funktionsnedsatta individuellt anpassat stöd och ett värdigt boende.  Staden ska inte fastna i pengsystem som försvårar framtagande av individuella lösningar för var och en.  Funktionshindrade barn och ungdomar och deras föräldrar har rätt att få det stöd de behöver.  Behåll korttidshemmet och Habiliteringsenheten trots att intäkterna minskat som en följd av alliansens beslut.

Spara inte på arbetet för att förebygga missbruk av alkohol och narkotika!
De som hamnat i missbruk ska få den hjälp och det stöd de behöver för att komma ur missbruket.  Inför en nollvision för hemlösheten.

Intensifiera arbetet för att göra Kungsholmen till en tillgänglig stadsdel!
Handikapprådet ska anlitas i stadsdelens tillgänglighetsarbete som de experter på tillgänglighetsfrågor de är.

ERSÄTTARYTTRANDE
Oscar Fredriksson (c) lämnade följande ersättaryttrande:
Jag instämmer helt i alliansens förslag och därmed i nämndens beslut.

 

§6 Kvalitetsredovisning för Kungsholmens kommunala förskolor<br>läsåret 2008/2009

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner kvalitetsredovisningen samt överlämnar redovisningen till utbildningsförvaltningen.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 december 2009, dnr 403-728-09

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (M), Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION
Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:
Stadsdelsnämnden beslutar att
- översända redovisningen till utbildningsförvaltningen
- hos utbildningsförvaltningen efterlysa en liknande kvalitetsredovisning för den enskilda skattefinansierade förskoleverksamheten på Kungsholmen
- därutöver anföra följande

Kvalitén på förskolan på Kungsholmen är hög trots ökande antal barn i barngrupperna, tack vare en engagerad och kompetent personal.   Det har dock även förekommit brister och misstag som t.ex. vid flytten av förskoleav¬delningen Väderleken. Dessa misstag borde analyseras närmare i en kvalitetsredovisning för att förebygga liknande problem i framtiden.

C:a 1/3 av alla förskolebarn på Kungsholmen går i en enskilt driven förskola som finansieras med skattemedel. Utbildningsnämnden har uppföljnings¬ansvaret för dessa förskolor.  För att kunna ha en helhetsbild av kvalitén i förskoleverksamheten i stadsdelen efterlyser nämnden en kvalitetsredovisning från utbildningsförvaltningen för de enskilt drivna förskolorna på Kungsholmen.

 

§7 Spårväg City<br>Svar på skrivelse från (V), (MP) och (S)

BESLUT

 

1.      Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelse om Spårväg City.

2.      Stadsdelsnämnden överlämnar beslutet till projektledningen för Spårväg City.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 december 2009, dnr 004-653-09

 

§8 Teman för stadsdelsnämndens sammanträden 2010

BESLUT

 

1.      Kungsholmens stadsdelsnämnd fastställer teman för sammanträden under 2010 enligt förslag.

2.      Stadsdelsnämnden fastställer att sammanträdet den 26 augusti börjar klockan 17:30.

                                              

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 november 2009, dnr 000-716-09.

 

§9 Stadsdelsnämndens verksamhetsbesök 2010

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd fastställer plan för verksamhetsbesök under 2010.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 december 2009, dnr 000-717-09.

 

§10 Val till sociala delegationen

BESLUT

 

1.      Till ordinarie ledamöter (fem) i sociala delegationen utses: Christer H Sjöblom (m), Lars Lundqvist (fp), Anita Mofors (m), Catarina Agrell (s) och Reijo Kittilä (v).

 

2.      Till ersättare (fyra) i sociala delegationen utses: Henry Samuelsson (m), Robert Rydefjärd (kd), Anna Amundberg (s) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (mp).

3.      Ersättarna inträder för tjänstgöring i följande ordning: För ledamöterna Sjöblom, Mofors och Lundqvist ersättarna Samuelson, Rydefjärd, Le Douaron och Amundberg. För ledamöterna Agrell och Kittilä ersättarna Amundberg, Le Douaron, Rydefjärd och Samuelson.

4.      Till ordförande och vice ordförande i sociala delegationen utses: Christer H Sjöblom, ordförande och Catarina Agrell (s) vice ordförande.

 

5.      Instruktion för sociala delegationen fastställs.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 november 2009, dnr 000-719-09.

 

§11 Val till stadsdelsnämndens pensionärsråd

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd utser följande företrädare till stadsdelsnämndens pensionärsråd för år 2010:

 

ledamot              Kjerstin Genell Andrén, SPF

ledamot              Ulla Pilsäter, SPF

ledamot              Birgitta Jonsson, SPF

ledamot              Sten Persson, PRO

ledamot              Gunnar Nyberg, PRO

 

ersättare             Inger Ridderstrand-Linderoth, SPF

ersättare             Kerstin Jernow, SPF

ersättare             Karin Thorsné Gustafsson, SPF

ersättare             Carri Ekström, PRO

ersättare             Berit Örnevall, SPRF

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 november 2009, dnr 000-678-09.

 

§12 Bekämpa våldet och främja en ny supporterkultur kring idrotten<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som sitt remissvar.


Paragrafen förklarades omedelbart justerad

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 december 2009, dnr 006-668-09.

UTTALANDE
Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) lämnade följande gemensamma uttalande:
De problem med idrottsanknutet våld som tas upp i ärendet måste lösas. Däremot vill vi lyfta fram att vi förhåller oss kritiska till de föreslagna åtgärder som i grunden påverkar evenemangens karaktär. De matcher som benämns som högriskmatcher är oftast matcher mellan lag med stor publik exempelvis derbyn och innebär av tradition folkfester med tusentals som sluter upp. Detta är i grunden något positivt och ska inte motarbetas. Förslagen att tidigarelägga matcherna och avlägsna ståplatser har inte något stöd bland supporter¬föreningarna, snarare tvärtom, trots att det är dessa personer som utgör själva kundkretsen. Rimligtvis borde det vara dem man huvudsakligen vill skydda mot det idrottsanknutna våldet och det är viktigt med förankring för föreslagna åtgärder hos dessa grupper. Hittills har försöken att stävja våld och oroligheter i samband med idrottsevenemang varit mycket konfrontationsinriktade. Vi menar att detta är fel väg att gå. Förbud och repression kan snarare stärka de våldsamma grupperna mot de konstruktiva och lösningsinriktade grupperna. Denna aspekt är fullkomligt avgörande för att lösa problemen.
Vi anser att de initiativ som tas fram ska tas fram i samråd med dem som påverkas av besluten, nämligen supportrarna. Vi anser också att våldet ska sättas i perspektiv till de rådande könsnormer som finns i samhället och vi vill lyfta fram aktivt jämställdhetsarbete inom klubbarna som en viktig åtgärd. Slutligen anser vi liksom det föreslagna remissvaret att det omfattande alkohol- och narkotikaanvändandet i samband med idrottsevenemang är en av de viktigaste aspekterna att motverka för att åtgärda det idrottsanknutna våldet.

 

§13 Krav på tillgänglighet vid upphandling av tjänster<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som sitt remissvar.


ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 december 2009, dnr 006-707-09.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (M), Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förslaget i motionen.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION
Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag att nämnden skulle besluta enligt förslaget i motionen.

 

§14 Restaurang Dovas<br>Remiss från Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att restaurang Dovas får tillstånd att servera alkohol till allmänheten vardagar mellan klockan 11.00 - 01.00  och fredag och lördag mellan klockan 11.00  - 03.00


Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 december 2009, dnr 507-686-09.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Regina Kevius m.fl. (M), Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle tillstyrka serveringstillstånd till klockan 01.00.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION
Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag att nämnden skulle tillstyrka serveringstillstånd till klockan 01.00.

 

§15 Anmälan av tjänstemannabeslut

           Utse säkerhetssamordnare dnr 099-629-09.

           Stängning av förskolan Eira p g a personalbrist dnr 299-720-09

 

§16 Anmälningsärenden

Ekonomisk rapport

 

Anmälan av balanslista

 

Anmälan av inkomna skrivelser m m

 

Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

§17 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) överlämnade en skrivelse med begäran om redovisning av verksamheten vid Jobbtorg, dnr 599-778-09. Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för beredning.

§18 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Karin Norman informerade om:

           Gemensamt uppdrag om att utreda kostnader för handläggning av försörjningsstöd.

           Rekrytering av avdelningschef för Barn och ungdom.

           Stadens nyårsfirande.

Therese Rosén informerade om:

           Plantering av pilträd längs Kungsholms strand och stamsyrener i Polishusparken.

           Förslag till detaljplan för Kungsbron 30; samråd pågår.

 

§19 §§ 19 - 28 sekretessbelagda ärenden