Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-01-21

Sammanträde 2010-01-21

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Upprustning av parkyta mellan Norr Mälarstrand och Rålambsleden<br>Svar på medborgarförslag

Allmänna ärenden

3 Utökning av förskolan Eira, kv Munklägret 13 Parmmätargatan 10

Dnr: 302-737-09

Handläggare: Magnus Johansson, 508 08 090

4 Utökning av förskolan Eden, Per Lagerqvists gata 10

Dnr: 302-786-09

Handläggare: Magnus Johansson, 508 08 090

5 Enheternas verksamhetsplaner med kvalitetsgarantier

6 Delegationsförteckning

Dnr: 000-738-09

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

Remisser

7 Förslag till detaljplan för fastigheten Klamparen 10 m m i stadsdelen Kungsholmen<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

8 Restaurang Björk Bar & Grill<br>Remiss från Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 507-740-09

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Anmälan av tjänstemannabeslut

9 Nyanställda 090901 – 091231

Anmälningsärenden

10 Uppdrag om översyn av handläggning av försörjningsstöd för Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms stadsdelsförvaltningar

12 Anmälan av inkomna skrivelser m m

13 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

14 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

15 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

16 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

17 Yttrande till Stockholms tingsrätt

Sekretess enligt OSL 26 kap 1-10 §§

Anmälan av tjänstemannabeslut

18 Avgångsersättning

19 Anmälan enligt Lex Maria

Dnr: 604-768-09

Sekretess enligt OSL 7 kap 1 c §

20 Anmälan enligt Lex Maria

Dnr: 604-758-09

Sekretess enligt OSL 7 kap 1 c §

21 Länsstyrelsen beslut ang tillsyn enligt 13 kap 2 § SoL

22 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 091215

Tilläggslista

23 Påbyggnad av sidoponton vid M/S Gerda AB restaurangpråm, kajplats 466,<br>uppankrad vid Norr Mälarstrand

§2 Upprustning av parkyta mellan Norr Mälarstrand och Rålambsleden<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att medborgarförslag besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 21 januari 2010, dnr 002-712-09.

 

 

§3 Utökning av förskolan Eira, kv Munklägret 13 Parmmätargatan 10

BESLUT

 

1.      Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar utöka förskolan Eira med ytterligare en avdelning om 15-18 barn.

2.      Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna hyresavtal och förhandla med utbildningsförvaltningen om ett driftsuppdrag.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 22 december 2009, dnr 302-737-09

 

 

§4 Utökning av förskolan Eden, Per Lagerqvists gata 10

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar utöka förskolan Eden med en barngrupp om ca 15 barn.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 22 december 2009, dnr 302-786-09.

 

§5 Enheternas verksamhetsplaner med kvalitetsgarantier

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner kvalitetsgarantier för 2010 och lägger enheternas verksamhetsplaner till handlingarna.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 januari 2010, dnr 100-680-09.

 

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) lämnade följande gemensamma uttalande:

 

Vi deltar inte i beslutet om enheternas verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier för år 2010.  Vi hänvisar till vår reservation i anslutning till beslutet om nämndens verksamhetsplan för 2010 på nämndsammanträdet 2009-12-17. 

 

Budgeten för 2010 är alliansens tydligaste nedskärningsbudget hittills.  Den borgerliga majoriteten har redan tidigare genomfört omfattande privatiseringar, centralisering av beslutsfattande till de stadsövergripande nämnderna samt en utlokalisering av en del av nämndens viktiga verksamheter bort från stadsdelen.   Våra partier står för en annan politik med demokratisk kontroll och styrning av de offentligt finansierade verksamheterna och för solidaritet med de svaga grupperna.

 

Vi saknar i år igen verksamhetsplaner för några av nämndens verksamheter, som majoriteten utlokaliserat hos andra nämnder/förvaltningar men som stadsdelsnämnden fortfarande har politiskt ansvar för. Detta gäller för parkmiljöenheten för norra innerstaden, budget- och skuldrådgivningen och förskolan Eira. För försörjningsstödsenheten får nämnden en verksamhetsplan som bygger på felaktiga förutsättningar eftersom det finns ett uppdrag att ”effektivisera” handläggningen av försörjningsstöd vilket i praktiken kommer att innebära minskning av handläggningsresurserna med risk för att kostnaderna ökar då klienterna inte mera kan få samma stöd från handläggarna som hittills. 

 

Äldreomsorgen är budgetmässigt stadsdelsnämndens största verksamhet.  Eftersom en stor del av verksamhetsområdet är utlagd på entreprenad alternativt drivs inom ramen för det sk kundvalssystemet får nämnden dock inga verksamhetsplaner för större delen av äldreomsorgen.  Det politiska inflytandet minimeras och medborgarnas möjlighet till insyn försvåras. 

 

Vi saknar verksamhetsplanen för resurscentrum vars verksamhet skulle ses över.  Om översynen resulterat i en nedläggning är vi mycket oroliga för att detta kommer att drabba de barn som är i behov av särskilt stöd, när det inte finns öronmärkta resurser för dem. 

 

* Vuxenenhetens budget skärs ned med 3 milj till 35.6 milj och familjeenhetens budget med 1.6 milj till 22.3 milj. Dessa nedskärningar kommer att drabba dem som har det absolut sämst i vår stadsdel: personer med missbruksproblem och deras närstående, psykiskt funktionsnedsatta och barn och ungdomar som far illa.

* Förskolepengen blir oförändrad jämfört med 2009 samtidigt som kostnaderna ökar. Antalet barn i barngrupperna utökas.  Alternativet är färre personaltimmar och restriktivitet med vikarieanskaffning.    

 

* Preventionsenheten fält och fritids budget skärs ned med 400 tkr vilket innebär nedskärning med en tjänst och ytterligare besparing med 43 tkr.

* Habiliteringsenhetens anslag har höjts en enda gång sedan 1995 vilket gör att budgeten är ytterst ansträngd och verksamheten för de multihandikappade barnen hotas på sikt.

* Kungsholmens korttidshem befarar ett stort underskott.

* Kungsholmens dagliga verksamhet minskar med 8 anställda, en grupp och en lokal.

* Biståndsbedömningen avs. plats på servicehus och vård- och omsorgsboende är redan mycket restriktiv och flera äldre som har överklagat avslagsbeslut har fått rätt i länsrätten. När man skär ner antalet platser ytterligare innebär det att man måste vara mycket vårdkrävande för att få äldreboendeplats beviljad.

* Hemtjänsten på Hantverkargatan ska skära ned antalet anställda.

* Pilträdets servicehus ska se över personalresurserna på dagverksamheten och sänka kostnaderna för inkontinenshjälpmedlen. Serafens vård- och omsorgsboende hade vid årsskiftet 70 vakanta tjänster.

 

Nedskärningarna drabbar i stort sett samtliga de verksamheter som stadsdelsnämnden driver och satsningarna lyser med sin frånvaro.  Alliansen kommer efter denna valperiod att lämna en nedbantad och anorektisk stadsdelsnämnd efter sig.

 

§6 Delegationsförteckning

BESLUT

 

1.      Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner delegationsförteckningen och de förändringar som vidtagits däri.

2.      Stadsdelsnämnden beslutar att göra ett tillägg i delegationsförteckningen att samråd ska ske med stadsdelsnämndens presidium innan beslut om remissvar på enklare bygglov.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 december 2009, dnr 000-738-09.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (M), Lars Lundqvist (FP) Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag med ett tillägg att samråd ska ske med stadsdelsnämndens presidium innan beslut om remissvar på enklare bygglov.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden konstaterade att nämnden hade beslutat enligt det från samtliga ledamöter gemensamma förslaget.

 

§7 Förslag till detaljplan för fastigheten Klamparen 10 m m i stadsdelen Kungsholmen<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

1.      Stadsdelsnämnden beslutar att i huvudsak besvara samrådshandlingen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

2.      Stadsdelsnämnden anför därutöver:

 

Det är angeläget att de planer på förändringar som finns för kvarteret Klamparen (Tingsrättsannexet), samordnas med de planer och idéer som finns för de närliggande kontorskomplexen (Trygg Hansa och Tekniska Nämndhuset) och övriga Kungsholmen. Det är av särskild vikt att eventuell påverkan på stadens silhuett prövas noggrant, och att områdets karaktär totalt utvecklas på ett positivt sätt. Särskild försiktighet med förändringar av Kvarteret Klamparen bör iakttas då huset är blåklassat och därmed har ett högt arkitektoniskt värde. Ombyggnadsförslaget bör avstyrkas i sin helhet i avvaktan på att en helhetslösning för områdets framtida karaktär presenteras.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 januari 2010, dnr 006-757-09.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag med ett tillägg.

Lars Lundqvist (FP), Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från folkpartiet.

 

AJOURNERING

Sammanträdet ajournerades fem minuter kl. 20.40 – 20.45.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt folkpartiets förslag.

 

RESERVATION

Ordförande Regina Kevius m.fl. (M) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till sitt förslag:

  1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

  2. Stadsdelsnämnden vill framföra att ett program för närområdet eller en fördjupad översiktsplan bör övervägas.

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) lämnade följande gemensamma uttalande:


Hela kvarteret och främst Tekniska Nämndhuset står inför stora förändringar och vi vill understryka förvaltningens krav på en helhetslösning.

 

Vi anser att man bör planera hela kvarteret som en enhet och inte bryta ut ett hus. Hela området är mycket attraktivt för boende och efterfrågan på bostäder i området är stor. Därför bör man överväga att prioritera bostäder. Kungsholmen har redan många arbetsplatser och det genererar problem i trafiken. Flera bostäder i detta område skulle göra Kungsholmen ännu mera attraktivt, då behovet av bostäder just nu är större än behovet av kontor.

 

ERSÄTTARYTTRANDE

Oscar Fredriksson (C) lämnade följande ersättaryttrande:

Jag instämmer helt i förslaget från moderaterna och ansluter mig till reservationen.

 

§8 Restaurang Björk Bar & Grill<br>Remiss från Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att restaurang Björk Bar & Grill

får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan

klockan 11.00 - 01.00 samt från våren uteservering alla dagar mellan klockan

11.00 - 22.00.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 januari 2010, dnr 507-740-09.

 

 

§9 Påbyggnad av sidoponton vid M/S Gerda AB restaurangpråm, kajplats 466,<br>uppankrad vid Norr Mälarstrand

BESLUT

 

1.      Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker bygglov för påbyggnad av sidopontonen vid M/S Gerda.

2.      Som svar på remissen angående påbyggnad av sidoponton vid M/S Gerda AB restaurangpråm, kajplats 466 anför stadsdelsnämnden följande

M/s Gerda är en populär mötesplats och restaurang för kungsholmsbor och andra besökare. Mellan maj 2009 och september 2009 hade M/s Gerda cirka

160 000 st besökare. Många besökare under dagtid är barnvagnsburna gäster, nu när Gerdas även erbjuder lunchservering.

 

Norr Mälarstrand skall vara ett promenadstråk som är tryggt, tillgängligt och där allmänheten känner sig välkomna. Därför är det viktigt att det finns offentliga sittbänkar, promenadstråk samt caféer och restauranger med bra tillgänglighet – som lockar människor till Norr Mälarstrand.

 

Alliansen på Kungsholmen hoppas att tillbyggnationen av M/s Gerda kommer att bidra till Kungsholmens ökande popularitet när det gäller serveringar vid vattnet. Givetvis skall staden fortsättningsvis - förutom krav på att allmän ordning följs, ställa krav på tillgänglighet, utskänkningsordningen, samt att det sker ett aktivt samarbete med myndigheter mot droghandel. 

 

Tillgänglighet

För cirka 5 år sedan vidtog M/s Gerda stora åtgärder i samråd med Stockholms stad utifrån reglementet för tillgänglighetsanpassning. Landgångarna som utgör entréerna breddades och båda landgångarna har idag en bredd på ca 1.80 m. Även landgången ner till nuvarande ponton är ca 1.60 m bred. Den handikappanpassade toaletten är belägen i direkt anslutning till den stora huvudentrén och är avskilt från de övriga gästernas toaletter för att undvika köer.

 

Brandsäkerhet

Hela M/s Gerda är anpassad ur brandsäkerhetssynpunkt; allt material är antingen impregnerat eller av brandklassat material. Entréerna och brandutrymningsvägarna är väl skyltade och det finns talande brandlarm, tjutande brandlarm och blinkande brandlarm.

 

Förslaget om tillbyggnation

Förslaget till det nya entresolplanet på M/s Gerdas ponton kan fylla funktionen som en utsiktsplats över hela Riddarfjärden. Det kommer även att fungera dels som regnskydd samt dels som ljudisolering.

 

Förslaget till tillbyggnationen utgör inga nya högre höjder utan ligger nedanför Gerdas fasta tak enligt bifogade kompletterande skisser.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 januari 2010, dnr 006-752-09.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (M) och Lars Lundqvist (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från moderaterna och folkpartiet. Catarina Agrell m.fl. (S) anslöt sig till den första punkten i det gemensamma förslaget från moderaterna och folkpartiet.

Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt det gemensamma förslaget från moderaterna och folkpartiet.

 

RESERVATION

Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag som innebar att stadsdelsnämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

 

ERSÄTTARYTTRANDE

Oscar Fredriksson (C) lämnade följande ersättaryttrande:

Jag instämmer helt i alliansens förslag och därmed i nämndens beslut.

 

§10 Nyanställda 090901 – 091231

Nyanställda 20090901 – 20091231 dnr 2.3-003-2010

§11 Anmälningsärenden

           Uppdrag om översyn av handläggning av försörjningsstöd för Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms stadsdelsförvaltningar dnr 6.-004-2010

 

           Anmälan av balanslista

 

           Anmälan av inkomna skrivelser m m

 

           Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

           Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

§12 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

Ordföranden hälsade Lisbeth Rieser välkommen till uppdraget som chef för social omsorg.

§13 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Karin Norman informerade om:

           Bokslutsresultatet för 2009.

           Sjukfrånvaron bland stadsdelsförvaltningens medarbetare har minskat till 7,2 procent för 2009.

 


§14 §§ 14 - 16 sekretessbelagda ärenden