Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-02-11

Sammanträde 2010-02-11

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Tema: Aktuella frågor inom landstinget

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag om allmän städdag på Lilla Essingen

3 Anmälan av medborgarförslag om att riva omklädningsrummet vid Oxhålet på Stora Essingen

4 Informationsskyltar på Stora Essingen<br>Svar på medborgarförslag

Allmänna ärenden

5 Årsredovisning 2009

Dnr: 1.2.1-022-2010

Handläggare: Jan Francke, 508 08 351

6 Enheternas verksamhetsplaner 2010

Yttranden

7 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL<br>Yttrande till Socialstyrelsen

Dnr: 1.2.1-022-2010

Handläggare: Kristina Österlund , 508 08 420

Remisser

8 Program för kv Primus 1 m m i stadsdelen Lilla Essingen<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

9 Modernare adoptionsregler (SOU 2009:61)<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-771-09

Handläggare: Lisbeth Rieser, 508 08 022

10 Revidering av STAN-programmet – Stockholms tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiska program<br>Remiss från kommunstyrelsen

11 Anläggningar för spontanidrott i parker, bostadsområden och på skolgårdar<br>Remiss från kommunstyrelsen

12 Begäran om utredning om försörjningsstöd<br>Yttrande till JO

13 Restaurang Mat & Prat<br>Remiss från Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott

Dnr: 1.5.2-002-2010

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

Anmälningsärenden

14 Anmälan av balanslista

15 Anmälan av inkomna skrivelser m m

16 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

17 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

18 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

19 Information från stadsdelsförvaltningen

20 Utredning angående inkommen anmälan enligt Lex Sarah<br>SoL 14 kap 2 §

Dnr: 604-758-09

Sekretess enligt OSL 26 kap 1-10 §§

21 Tillsyn enligt 13 kap 2 § socialtjänstlagen (SoL)<br>Redovisning till Socialstyrelsens tillsynsavdelning

Dnr: 603-156-09

Sekretess enligt OSL 26 kap 1-10 §§

22 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 100119

Tilläggslista

23 Planerad bebyggelse på Lilla Essinbgen<br>Svar på medborgarförslagHandläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

§2 Medborgarförslag

Anmälan av medborgarförslag om allmän städdag på Lilla Essingen

dnr 1.2.4.-027-2010. Stadsdelsnämnden beslutade att överlämna förslaget till förvaltningen för beredning.

 

Anmälan av medborgarförslag om att riva omklädningsrummet vid

Oxhålet på Stora Essingen dnr 1.2.4-041-2010. Stadsdelsnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att svara på medborgarförslaget. Stadsdelsförvaltningen planerar i samarbete med fastighetskontoret att riva omklädningsrummet.

§3 Informationsskyltar på Stora Essingen<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att sätta upp tre skyltar till en sammanlagd kostnad om högst 25 000 kronor.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 december 2009, dnr 002-704-09.

 

BESLUTSGÅNG

Ordförande Regina Kevius m.fl. (M), Lars Lundqvist (FP), Robert Rydefjärd (KD), Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron föreslog att stadsdelsnämnd skulle besluta att sätta upp tre skyltar till en sammanlagd kostnad om högst 25 000 kronor.

 

Ordföranden konstaterade att nämnden hade beslutat enligt det för samtliga ledamöter gemensamma förslaget.

 

§4 Planerad bebyggelse på Lilla Essinbgen<br>Svar på medborgarförslag

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 februari 2010, dnr 002-329-09.

 

§5 Årsredovisning 2009

BESLUT

 

1.     Årsredovisning för 2009 god­kännes och överlämnas till kommunfullmäktige.

2.     Stadsdelsnämnden begär ombudgetering av 0,5 mnkr för parkinvesteringar.
 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 januari 2010, dnr 1.2.1-022-2010

 

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) lämnade följande gemensamma uttalande:

 

Vi deltar inte i beslutet om verksamhetsberättelsen för 2009.

 

Våra partier reserverade sig när stadsdelsnämnden på sitt sammanträde 2008-12-17 fattade beslut om verksamhetsplan för 2009. Vi ville ha en annan inriktning för verksamheten än den borgerliga majoriteten och har under 2009 vid ett antal tillfällen framfört allvarlig kritik mot majoritetens politik, t.ex. i samband med att nämnden behandlat tertialrapporterna. 

 

Årsredovisningen för 2009 är förvaltningens sammanställning av hur majoritetens politik verkställts på Kungsholmen under det gångna året.  Våra partier har velat föra en alternativ politik och deltar därmed inte i nämndens beslut om årsredovisningen för 2009.

 

§6 Enheternas verksamhetsplaner 2010

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner kvalitetsgarantier för 2010 och lägger enheternas verksamhetsplaner till handlingarna.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 februari 2010, dnr100-680-09.

 

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) deltog inte i beslutet med hänvisning till sitt uttalande då stadsdelsnämnden behandlade enheternas verksamhetsplaner 2010 vid sammanträdet den 21 januari 2010.

 

§7 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL<br>Yttrande till Socialstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar rapporteringen till socialstyrelsen, stadens äldreförvaltning, revisionskontor samt socialtjänstförvaltning.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 januari 2010, dnr 1.2.1-019-2010

 

§8 Program för kv Primus 1 m m i stadsdelen Lilla Essingen<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 25 januari 2010, dnr 1.5.3-032-2010.

 

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) lämnade följande gemensamma uttalande:

     Vi stöder helt förvaltningens förslag till beslut och delar därmed uppfattningen att förslaget har så stora brister att det måste arbetas om.

 

      En viktig del i demokratin är att de människor som berörs av förändringar i stadsbilden får möjlighet att komma med synpunkter. Därför anordnas samrådsmöten dit allmänheten bjuds in. Så har skett även i detta ärende, men genomförandet hade mycket stora brister.

 

      Staden har som målsättning att vara tillgänglig för alla, ändå förlägger man ett möte i en lokal åtskilliga trappsteg upp och för den som lyckas ta sig dit uppstår nya problem. Möteslokalen är alldeles för liten, alla kan inte komma in och de inbjudande tjänstemännen är helt passiva. Stämningen blir från början aggressiv då det är påfrestande att stå 2 timmar i en överfull sal. På fråga upplystes vi om att salen av brandskyddet var godkänd för 60 personer, trots det släpptes över 100 in. Alla rymdes inte utan några fick stå utanför.

 

      För oss som kom in var det synnerligen svårt att höra vad som sades eftersom det inte fanns högtalare eller hörselslinga. Tjänstemännens presentationsteknik underlättade inte heller då flera envisades med att tala mot väggen (och bilderna) och inte mot publiken.

 

      Vi förväntar oss att man kommer tillbaka med ett nytt förslag med betydligt lägre exploateringsgrad och där strandlinjen lämnas fri och att medborgarna då får en reell möjlighet att ta del av förslaget på ett välplanerat samrådsmöte.

 

§9 Modernare adoptionsregler (SOU 2009:61)<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt remissvar och rekommenderar kommunstyrelsen att tillstyrka föreslagna lagändringar.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 25 januari 2010, dnr 006-771-09

 

§10 Revidering av STAN-programmet – Stockholms tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiska program<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 21 januari 2010, dnr 006-727-09

 

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) lämnade följande gemensamma uttalande:

 

Vi ställer oss helt bakom förslaget till revidering av STAN-programmet, men konstaterar samtidigt att den politik som den moderatledda majoriteten på Kungsholmen bedriver går stick i stäv med detta program. Där saknas den samordning, helhetssyn och framförallt satsning på det viktiga förebyggande arbetet som förordas. Det räcker inte med ett ambitiöst program, det måste även fattas politiska beslut som leder till att programmets mål kan nås.

 

I årets budget ligger en besparing på 400 tkr på Preventionsenheten. Då stadsdelsnämnden har valt att kombinera preventionssamordnarfunktionen med fältarbete så innebär detta en risk att även preventionsarbetet blir lidande. I STAN – programmet står vidare att det är viktigt att barns fritids- kultur- och nöjesutbud tillmäts stor betydelse av stadsdelsnämnden. Men det är uppenbart att här görs i dagsläget stora besparingar, inte bara på Kungsholmen utan över hela staden.

 

I det förebyggande arbetet lyfts särskilt unga vuxna som förebilder samt en god skolmiljö som centralt. Den goda skolmiljön har stadsdelen idag väldigt lite inflytande över då ansvaret för skolan har flyttats till Utbildningsnämnden i Stadshuset. Vi rödgröna i Kungsholmens stadsdelsnämnd är rädda att de psykosociala aspekterna av skolmiljön får en svagare ställning i dagens organisation. I STAN – programmet framhålls dessutom värdet av en fritidsverksamhet med skolan som bas. Möjligheten att verkligen använda skolan som bas vore enklare om ansvaret för skolan låg på samma ställe som ansvaret för Fält- och Fritidsverksamheten.

 

Den nuvarande majoriteten anstränger sig för att förenkla alkohol­konsumtionen för de unga vuxna. Den försiktighetsprincip som STAN – programmet lyfter fram vad gäller sena serveringstider tillämpas inte alls. Tvärtom har borgarna gått emot närpolisens uttalade önskemål och förlängt tillståndet att dricka alkohol i Rålambshovsparken från kl. 22 till 24. Det är framförallt i Rålambshovsparken under sommarhalvåret som tonåringar och unga vuxna träffas. Där agerar de unga vuxna idag förebilder i en alkoholliberal anda. Alliansens liberala alkoholpolitik är ansvarslös och medför att kontrollen över de yngre ungdomarnas drickande försvåras.

 

Sist men inte minst lyfter STAN – programmet vikten av olika former av vård- och behandlingsalternativ. Samtidigt som stora besparingar görs inom individ- och familjeomsorgen på Kungsholmen har den moderatledda majoriteten i Stadshuset beslutat om nedskärningar på Maria Ungdom vilket är en politik som går helt på tvärs mot stadens eget STAN – program.

 

Om Alliansen hade menat allvar med att vilja förebygga unga människors alkohol- och drogkonsumtion hade det varit rimligare att satsa på fler tjänster inom fältverksamheten, möjliggöra fler alkoholfria mötesplatser för ungdomar och öka stödet till Maria Ungdom.  Att man dessutom, helt emot polisens rekommendationer, förlängt alkoholtillståndet i Rålambshovs­parken är ett väldigt tydligt kvitto på att man säger en sak men gör en helt annan.

§11 Anläggningar för spontanidrott i parker, bostadsområden och på skolgårdar<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på kommunstyrelsens remiss.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 20 januari 2010, dnr 1.5.3-008-2010.

 

§12 Begäran om utredning om försörjningsstöd<br>Yttrande till JO

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Justitieombudsmannen (JO).

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 februari 2010, dnr 006-742-09.

 

§13 Restaurang Mat & Prat<br>Remiss från Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att restaurang Mat & Prat får tillstånd att servera alkohol för slutna sällskap alla dagar mellan klockan 11.00 - 01.00.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 22 januari 2010, dnr 1.5.2-002-2010

 

§14 Anmälningsärenden

Redovisning av Kungsholmens stadsdelsförvaltnings rutiner vid nystart av förskola dnr 402-282-09

 

Anmälan av balanslista

 

Anmälan av inkomna skrivelser m m

 

Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

§15 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) lämnade en gemensam skrivelse om sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Stadsdelsnämnden överlämnade skrivelsen till förvaltningen för beredning.

§16 Information från stadsdelsförvaltningen

Kerstin Ohlsson informerade om brukarundersökning inom hemtjänst.

 

Göran Sjöqvist informerade om:

   Stadsdelsnämnden klarar barnomsorgsgarantin

   Utbyggnaden av förskolan Scheele

   Vattenskada i förskolan på Arbetargatan 27

Therese Rosén informerade om:

   Planerad påbyggnad av kvarteret Grinden

   Vikingarännet den 14 februari med mål i Smedsuddsbadet

 

§17 §§ 17 -19 sekretessbelagda ärenden