Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-03-18

Sammanträde 2010-03-18

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Tema för sammanträdets öppna frågestund var Spårväg City. Per Hallberg och Jan-Olof Zette Läs mer...rberg från SL samt Jan-Erik Hollander från Grontmij informerade.

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgaraförslag

2 Allmän städdag på Lilla Essingen<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-027-2010

Handläggare: Therese Rosén, 508 09 021

Allmänna ärenden

3 Upprustning av Rålambshovsparken

Dnr: 3.1-090-2010

Handläggare: Therese Rosén, 508 09 021

4 Angående jobbtorget<br>Svar på skrivelse från (S), (V) och (MP)

Dnr: 599-778-09

Handläggare: Lisbeth Rieser, 508 08 021

6 Kompletterande val till stadsdelsnämndens handikappråd 2010

Dnr: 1.1-065-2010

Handläggare: Lars Neveling, 508 08 000

7 Befogenhet att på nämndens vägnar beordra utbetalning av pengar

Dnr: 2.1-104-2010

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

8 Förslag till revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 1.5.1-055-2010

Handläggare: Matilda Ekström Sundberg, 508 08 000

9 Riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa<br>Remiss från kommunstyrelsen

10 Anhörig och närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 1.5.1-059-2010

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032

11 Nationella minoriteter och minoritetsspråk, förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad<br>Remiss från kommunstyrelsen

12 Ekoism framför egoism – köp tillbaka Fortum?<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-601-09

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

13 Motion om belysningstävling för Stockholms stadshus<br>Remiss från kommunstyrelsen

14 Projekt- o forskningsgruppen Replica<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2-068-2010

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

15 Restaurang La Dame Noire<br>Remiss från Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott

Dnr: 1.5.2-096-2010

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Anmälninngsärenden

17 Anmälan av yttrande över samrådshandling förslag till detaljplan för<br>Bojen 7 m m i stadsdelen Kungsholmenr

19 Anmälan av inkomna skrivelser m m

20 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

21 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

22 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

23 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

24 Utredning angående inkommen anmälan enligt Lex Sarah SoL 14 kap 2 §

Dnr: 1.2.2-044-2010

Sekretess enligt OSL 7 kap 1 c §

25 Yttrande till tingsrätten angående adoption

Sekretess enligt OSL 26 kap 1-10 §§

26 Yttrande till tingsrätten angående adoption

28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

Sekretess enligt OSL 26 kap 1-10 §§

29 Anmälan av tjänstemannabeslut

30 Anmälan enligt Lex Maria

31 Socialstyrelsens beslut i tillsynsärende

32 Socialstyrelsens beslut i tillsynsärende

33 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 100216

Tilläggslista

34 Ekonomisk rapport

§2 Allmän städdag på Lilla Essingen<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget om städdag och skylt.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 februari 2010 dnr 1.2.4.-027-2010.

§3 Upprustning av Rålambshovsparken

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd uppdrar till stadsdelsdirektören för Kungsholmens stadsdels­förvaltning att fatta beslut och teckna avtal med utsedda leverantörer i projektets genomförandeskede för 2010 och 2011 inom budgetramen för projektet.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 22 februari 2010 dnr 3.1-090-2010.

 

§4 Angående jobbtorget<br>Svar på skrivelse från (S), (V) och (MP)

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar skrivelsen med stadsdelsförvalt­ningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 februari 2010, dnr 599-778-09.

 

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Axel Sandin (MP) lämnade följande gemensamma uttalande:

 

Med anledning av vår skrivelse om Jobbtorget tackar vi Kungsholmens stadsdelsförvaltning och Jobbtorget Stockholm för en utförlig redovisning och uttömmande svar på våra detaljerade frågor.

 

Redovisningen visar att Jobbtorget Stockholm, utifrån sina förutsättningar gör värdefulla och ofta effektiva insatser för aspiranterna samt att man utvecklat sina verktyg för att stödja aspiranterna att få tillgång till arbete. Den visar också, inte helt oväntat, att behovet av insatser är mycket ojämnt spridd över Stockholm. Kungsholmen hör till de stadsdelar där behovet är minst.

 

Enligt Jobbtorgets redovisning har framförallt tre grupper ökat i andel, ungdomar, nyanlända och en ny målgrupp med andra hinder än arbetslöshet. Man konstaterar vidare att ”det är ungdomar och nyanlända som oftast drabbas hårdast av på arbetsmarknaden i en lågkonjunktur”. Dessa grupper behöver ofta särskilda insatser av en annan karaktär än de som Jobbtorgen kan erbjuda. Det gäller särskilt de som har kort utbildning, dvs. saknar gymnasium, i vissa fall även grundskola. 

 

Nödvändiga resurser behöver satsas på kortutbildade för att varsamt slussa in dem i utbildningar som leder till mer långsiktigt hållbara anställningar, istället för att man ensidigt matchar dem mot okvalificerade lågbetalda jobb, ofta tillfälliga s.k. prekära anställningar.

 

En osäker tillvaro skapar sociala problem och kan bli en grogrund för kriminalitet. Detta gäller i särskilt hög grad för unga, 16-24 år, som befinner sig i den känsliga ålder då man lägger grunden för sitt fortsatta vuxenliv.

 

Bland Kungsholmens invånare märker vi i mycket begränsad utsträckning effekterna av den kortsiktiga social och arbetsmarknadspolitik som Alliansen bedriver. Men staden med dess olika delar hör ihop. En bättre fungerande stad har vi alla nytta av.

 

§5 Enheternas årsredovisning 2009

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd lägger enheternas årsredovisningar till handlingarna.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 26 februari 2010, dnr 1.2.1-022-2010.

 

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Axel Sandin (MP) deltog ej i beslutet.

 

§6 Kompletterande val till stadsdelsnämndens handikappråd 2010

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd utser Cecilia af Ekstam till ersättare i stadsdelsnämndens handikappråd för år 2010.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 22 februari 2010, dnr 1.1-065-2010.

 

§7 Befogenhet att på nämndens vägnar beordra utbetalning av pengar

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd ger stadsdelsdirektören vid Östermalms stadsdelsförvaltning, Göran Månsson, befogenhet att beordra utbetalning av pengar samt rätt att i sin tur utse ett lämpligt antal avstämmare. 

2.     Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektören vid Norrmalms stadsdelsförvaltning, Christina Rapp Lundahl , befogenhet att beordra utbetalning av pengar samt rätt att i sin tur utse ett lämpligt antal avstämmare. 

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 mars 2010, dnr 2.1-104-2010.

 

§8 Förslag till revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 mars 2010, dnr 1.5.1-055-2010.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (M) och Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Axel Sandin (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Axel Sandin (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen och anför därutöver följande:

Arbetet med ekonomiskt bistånd har kommit att omfatta allt fler kontroller.  Kontrollerna kräver mer och mer av handläggarnas arbetstid.  Det är viktigt att handläggningen av ekonomiskt bistånd inte bara handlar om kontroll utan i första hand om att tid ska finnas för stöd och råd och socialt arbete. Om personalen är pressad av hög arbetsbelastning ökar risken för fel.  Det är viktigt med noggrannhet i handläggningen, men för att kunna upprätthålla detta krävs tillräckligt med personal.

 

I förslaget betonas vikten av att ansökningsblanketten alltid ska vara fullständigt ifylld.  Detta är naturligtvis i princip korrekt men kräver mycket tid från handläggarna som personligen skulle behöva träffa en stor del av klienterna vid varje tillfälle de lämnar in sin ansökan.  Detta räcker resurserna knappast till i dagsläget.

 

Vi välkomnar de förslag till förändringar som stärker barnperspektivet, kvinnofridsperspektivet och rättsäkerheten och de förslag som innebär en realistisk anpassning till rådande förhållanden på arbetsmarknaden.

 

Men vi anser att arbetslösa ska kunna läsa in grundskolan med försörjningsstöd, vilket tidigare har funnits i riktlinjerna. Korta, tidsbegränsade kurser som beviljas med försörjningsstöd leder många gånger inte till ett hållbart arbete utan ger en inlåsningseffekt i rundgång mellan enkla arbeten och försörjningsstöd.  Av samma anledning vänder vi oss emot formuleringen att sfi-studerande ”när som helst ska vara beredd att avbryta kursen för att påbörja erbjudet arbete”.  Självklart måste även i detta fall en individuell bedömning göras utifrån vad som är bäst för den enskilde på sikt. 

 

Den som bedömts ha rätt till ekonomiskt bistånd enligt norm bör även ha rätt till SL-kort som ska inkluderas i normen.  Resor med lokaltrafiken måste betraktas som skälig levnadsnivå i Stockholms stad.  Endast när klienten helt uppenbart inte kan/kommer att utnyttja ett SL-kort som t.ex. vid institutionsvistelser ska bistånd till denna kostnad inte beviljas. 

 

Vad gäller tandvård för den som är beroende av försörjningsstöd en längre tid ska bistånd enligt förslaget beviljas för att bl.a. ”förhindra väsentligt försämrad tandstatus”.   Nödvändig tandvård bör enligt vår uppfattning beviljas om den sökande inte själv kan bekosta den under den tid som den är nödvändig att utföra, den bidragsberättigade ska inte behöva riskera försämrad tandstatus.

 

Vad gäller skolkort hos SL anser vi inte att behovet ska anses vara tillgodosett genom det extra tillägg till studiebidraget som gymnasieelever i familjer med låga inkomster har rätt till. Detta tillägg kan behövas för att täcka andra omkostnader som försörjningsstödet inte täcker.

 

Vi delar uppfattningen att vårdnadsbidraget inte ska godtas som ett hinder för att stå till arbetsmarknadens förfogande på heltid men konstaterar att det visar att vårdnadsbidraget inte kan användas av alla familjer, till skillnad från en utbyggd föräldraförsäkring.

 

Hembesök i samband med nybesök måste göras på ett respektfullt sätt så att den enskilde inte känner sig kränkt. Förslaget att hembesök ska göras innan första hyran beviljas får inte leda till risk för hyresskuld.

 

Vi instämmer i förslaget att beräkningarna för en skälig nivå för energiförbrukning ska tas bort från riktlinjerna, och noterar samtidigt att Konsumentverket har höjt den beräknade förbrukningen.  

 

När nödprövning görs för barnfamiljer måste barnets behov alltid vara i fokus och familjens situation ses i ett helhetsperspektiv.

 

När det gäller behandling av spelberoende med flera utgår vi ifrån att landstinget är berett att ta det ansvar som anges i riktlinjerna, så att den enskilda personen inte blir utan behandling när det finns ett behov.

 

Beträffande ledighet från arbetssökarverksamhet eller praktik i samband med helgdagar är det viktigt att inte inskränkningar görs som kan uppfattas som diskriminering.  Godkänd frånvaro bör kunna beslutas med respekt för andra kulturers helgdagar.

 

§9 Riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.

2.     Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

 

En god samverkan mellan skola och socialtjänst är avgörande för att fånga upp barn och unga som far, eller riskerar att fara illa. Förslaget till nya riktlinjer för staden är därför välkommet då det är viktigt med tydlighet i samarbetet. Det har på sina håll tidigare funnits brister i kommunikationen mellan skola och socialtjänst och vi ser därför en väsentlig fördel med att skapa gemensamma riktlinjer för hela staden. Vi ställer oss därför positiva till förslaget till nya riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst.

 

Det är samtidigt av väsentlig betydelse att fokus i samarbetet ligger på barnens resultat. Skolarbetet är betydelsefullt för att barn som far illa skall kunna skapa en struktur i tillvaron med de positiva effekter detta har avseende att bevara nuets normalitet, att fokusera på något utanför en destruktiv eller på annat sätt negativ hemmiljö, samt att därigenom få ett stöd och en bas för ett ökat självförtroende, inkluderande en intellektuell utveckling och mognad. En evidensbaserad metod för att tillvara ta skolresultatens betydelse i hantering av barn och unga som far illa bör därför utvecklas på en gemensam grund inom staden. 

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 24 februari 2010, dnr 1.5.1-058-2010.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (M) och Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna.

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Axel Sandin (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt det gemensamma förslaget från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna.


RESERVATION

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Axel Sandin (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt yrkande att bifalla förvaltningens förslag.

 

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Axel Sandin (MP) lämnade följande gemensamma uttalande:

 

Vi ställer oss bakom förvaltningens förslag till remissvar men vill därutöver göra följande tillägg:

Den moderatstyrda majoriteten valde att centralisera grundskolan och slog därmed sönder den samverkan som fram till dess fanns mellan skolorna och stadsdelarna. Det är under all kritik att majoriteten därefter har låtit det gå tre år innan dessa riktlinjer för samverkan tagits fram.

 

Att tidigt se barn som far illa i hemmiljö eller inom förskola och skola är avgörande. Ju tidigare ett barn kan få hjälp och stöd desto större är förutsättningarna för barnets positiva utveckling. Det är därför av högsta vikt att det finns en strukturerad och välfungerande samverkan mellan stadsdelarna och stadens skolor, inklusive förskolorna. Det räcker dock inte med riktlinjer, det behövs också goda förutsättningar. Dessa förutsättningar försvagas just nu av majoriteten såväl i staden som i riksdagen då kommunerna förväntas att spara sig ur krisen och sparbetingen här på Kungsholmen drabbar såväl enheterna för fält och fritid som för individ och familj. Även Socialtjänsten centralt och till exempel Maria Ungdom har fått minskade resurser.

 

Det är också oroande att samverkan med de fristående skolorna fungerar sämre. Att gå i skolan är obligatoriskt, och det är därför av största vikt att s.k. fristående skolor verkar under samma villkor som kommunala skolor. Barn som av sina föräldrar placerats i fristående skola har rätt till samma skyddsnät som barn i kommunala skolor.    

 

ERSÄTTARYTTRANDE

Oscar Fredriksson (C) lämnade följande ersättaryttrande:

Jag instämmer helt i alliansens förslag och därmed i nämndens beslut.

§10 Anhörig och närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 februari 2010, dnr 1.5.1-059-2010.

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Axel Sandin (MP) lämnade följande gemensamma uttalande:

 

Vi ställer oss bakom förvaltningens förslag till remissvar men vill därutöver göra följande tillägg. 

 

Anhöriga får ta ett allt större ansvar när den offentliga äldreomsorgen sviktar. Hela 70 procent av insatserna till äldre personer utförs av anhöriga. Anhörigvård är idag ofta ett kvinnoansvar, det är kvinnor som tar hand om sina män, föräldrar, syskon och andra anhöriga. Att utveckla anhörigstödet är därför även i högsta grad en jämställdhetsfråga.

 

Det är viktigt, både för den anhöriga och för den närstående, att vårdåtagandet bygger på en verklig valfrihet. Förutsättningen för att en anhörig verkligen ska kunna göra ett fritt val att vårda en närstående är att den offentliga äldreomsorgen upplevs som väl fungerande. Det är inte alla närstående som vill bli vårdade av sina anhöriga. En verklig valfrihet kräver därför tillräckliga resurser inom äldreomsorgen.

En väl fungerande äldreomsorg är grundläggande för jämställdheten. Det är en självklarhet för de flesta i dagens Sverige att det ska gå att vara förälder och yrkesarbeta samtidigt. Det är inte alls en lika självklar samhälls- och jämställdhetsfråga att det ska gå att sköta ett heltidsarbete och ge stöd åt föräldrar under deras sista år. Därför är det viktigt att det är möjligt att kombinera omsorg om äldre med arbete. Kvinnor som ger omsorg står oftare än andra långt ifrån arbetsmarknaden eller jobbar deltid. Denna koppling finns inte bland män. Det är främst personer med låg utbildning och arbeten med låga kvalifikationskrav som slutar att arbeta för att istället ta hand om sina anhöriga. Anhörigomsorgen leder därför ofta till negativa konsekvenser för kvinnors ekonomi, både i form av lägre inkomster och lägre pensioner.

 

Anhöriga som sammanbor och/eller vårdar en närstående utgör ingen enhetlig grupp. De har olika intressen och olika behov, de talar ibland även ett annat språk än svenska. Detta gäller även de närstående som vårdas. 

 

§11 Nationella minoriteter och minoritetsspråk, förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 mars 2010, dnr 1.5.1-083-2010.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (M) och Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Axel Sandin (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Axel Sandin (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:


Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen och framför därutöver följande:

Stadsdelsförvaltningen utgår ifrån att det är bäst att språkkunniga medarbetare själva får anmäla sitt intresse som språkresurs.  Vad förvaltningen tänker göra om ingen medarbetare anmäler sig eller om inga språkkompetenta medarbetare finns, framgår inte av tjänsteutlåtandet.

 

Lagen ställer krav på att den enskilde har rätt att använda finska språket i sina kontakter med staden.  Stockholm är en av de kommuner i Sverige som ingår i förvaltningsområdet för det finska språket.   För att leva upp till lagens krav bör staden aktivt rekrytera personal som möjliggör att staden kan tillhandahålla service på finska och de övriga minoritetsspråken.  Staden bör även ta hänsyn till språkkompetensen vid lönesättning, vilket kan öka intresset hos redan anställd personal att bidra med sina språkkunskaper. 

 

§12 Ekoism framför egoism – köp tillbaka Fortum?<br>Remiss från kommunstyrelsen

BELSUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 mars 2010, dnr 006-601-09.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (M) och Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Axel Sandin (MP) föreslog att nämnden skulle bifalla motionen i sin helhet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

 

RESERVATION

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Axel Sandin (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag att nämnden skulle bifalla motionen i sin helhet.

 

§13 Motion om belysningstävling för Stockholms stadshus<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar i huvudsak tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen med den förändring som yrkades av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 25 februari 2010, dnr 1.5.3-070-2010.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (M) och Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta i huvudsak enligt förvaltningens förslag, men sätta punkt efter ordet ”byggnaden” i sista meningen i tjänsteutlåtandet .

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Axel Sandin (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt det gemensamma förslaget från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna.

 

RESERVATION

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Axel Sandin (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

Vi ställer oss bakom förvaltningens förslag till remissvar men vill därutöver göra följande tillägg: 

 Stadsdelsnämnden bifaller motionen och vill därutöver uttala följande:


 

Vi i Kungsholmens stadsdelsnämnd ser mycket positivt på initiativet att med hjälp av en belysningstävling hitta den bästa och bland stockholmarna mest populära belysningen av ett av stadens mest kända landmärken.

 Stadshuset är betraktad som en vacker byggnad och har ett högt besökarantal, såväl stockholmare som turister avnjuter gärna byggnaden och dess fantastiska park. Att lägga en ändamålsenlig ljusdesign så att byggnaden kan vara en upplevelse dygnet runt är inte bara något som ögat kan njuta av utan gör också att platsen upplevs som mer trygg. Eftersom det inte finns några omkring­liggande byggnader som kan riskera att hamna i skuggan ser vi inga hinder för motionärens initiativ. 

 Beslut som rör stockholmares vardag ska i största möjliga mån fattas så nära medborgarna som möjligt. Stadsmiljö är en av de frågor som engagerar stockholmarna mest och att på det här sättet ge dem direkt möjlighet till inflytande stärker medborgarnas förtroende för den lokala demokratin.

 

ERSÄTTARYTTRANDE

Oscar Fredriksson (C) lämnade följande ersättaryttrande:

Jag instämmer helt i alliansens förslag och därmed i nämndens beslut.

 

 

§14 Projekt- o forskningsgruppen Replica<br>Remiss från socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att Projekt- och Forskningsgruppen Replica får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 14.00 -01.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 mars 2010, dnr 1.5.2-068-2010.

§15 Restaurang La Dame Noire<br>Remiss från Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att restaurang La Dame Noire får tillstånd att servera alkohol till allmänheten torsdag – lördag mellan klockan 11.00 - 02.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 mars 2010, dnr 1.5.2-096-2010.

 

§16 Anmälan av tjänstemannabeslut

1.     Fullmakt rörande förlängning av avtal för konsumentvägledning

 

2.     Vidaredelegering av beslut enligt alkohol- och tobakslagen dnr 1.3.1-085-2010

 

3.     Sekretessförbindelse – utlämnande av allmän handling med förbehåll,
dnr 1.1-100-2010

 

§17 Anmälan av yttrande över samrådshandling förslag till detaljplan för<br>Bojen 7 m m i stadsdelen Kungsholmenr

1.     Anmälan av yttrande över samrådshandling förslag till detaljplan för
Bojen 7 m m i stadsdelen Kungsholmen dnr 1.5.3-048-2010

 

2.     Anmälan av ekonomisk rapport

 

3.     Anmälan av balanslista

 

4.     Anmälan av inkomna skrivelser m m

 

5.     Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

6.     Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

§18 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

§19 Information från stadsdelsförvaltningen

§20 §§ 20 - 26 Sekretessbelagda ärenden