Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-04-22

Sammanträde 2010-04-22

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Tema: Trygghet på Kungsholmen

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Allmänna ärenden

2 Underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013

3 Bidrag år 2010 till lokala föreningar och frivilligorganisationer

Dnr: 2.1-031-2010

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

4 Angående kurser för personer med psykisk funktionsnedsättning<br>Svar på skrivelse från (S), (V) och (MP)

Remisser

5 Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 1.5.1-125-2010

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032

6 Tidigt samråd för fortsatt utbyggnad av Spårväg City<br>Remiss från Stockholms Lokaltrafik

7 Bygglov för pråm vid Kungsholms strand<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

8 Chili Restaurang<br>Remiss från Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott

Dnr: 1.5.2-169-2010

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Anmälningsärenden

9 Anmälan av genomförd upphandling av sjukskötersketjänster till Fleminggatans gruppboende och Pilträdets servicehus

10 Kompetensutveckling på Kungsholmen inom ramen för stimulansmedel – Årsredovisning 2009

11 Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport för 2010 – en sammanfattning från granskningen 2009

12 Äldreombudsmannens årsrapport för 2010 – avser verksamhetsåret 2009

13 Arbetsmiljöverkets resultat av inspektionen på Herdens gruppbostad

14 Arbetsmiljöverkets resultat av inspektionen på Lindens gruppbostad

15 Arbetsmiljöverkets resultat av inspektionen på gruppboende Flemingg 113

16 Arbetsmiljöverkets resultat av inspektion på Tegelpråmen gruppbostad

19 Anmälan av inkomna skrivelser m m

20 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

21 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

22 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

23 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

24 Yttrande till Stockholms tingsrätt

Sekretess enligt OSL 26 kap 1-10 §§

25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p

Sekretess enligt OSL 26 kap 1-10 §§

Anmälningsärenden

26 Anmälan rörande legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som inte kan utöva sitt yrke tillfredställande

27 Patientnämndens statistik 2009 Kungsholmens stadsdel

28 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 100316

§2 Underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner förslaget till underlag till budget för 2011 med beräkningar för 2012 och 2013 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 26 mars 2010, dnr 1.1-138-2010.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (M) och Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:
Stadsdelsnämnden beslutar

-       att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag

-       att därutöver anföra följande

Förvaltningens förslag bygger på den borgerliga alliansens budgetförut­sättningar och inte de som våra partier står bakom. Vi hänvisar till oppositionens budgetunderlag i kommunfullmäktige.

 

Vi vill särskilt understryka att det blir alltmera tydligt att majoriteten har höga ambitioner men ger inte ekonomiska förutsättningar för förvaltningen att leva upp till dessa ambitioner. Kungsholmens stadsdelsnämnd får för lite pengar för att ge medborgarna den service som är utlovad.

 

Den borgerliga alliansen har under flera år privatiserat så mycket av stadens verksamheter som den hunnit.  Samtidigt har den flyttat verksamhetsansvar från stadsdelsnämnderna till centrala nämnder.  Byråkratin har ökat, kostnaderna har inte minskat.  Vi vill starta en motsatt utveckling.  Vi vill stärka stadsdelsnämndernas roll i stadens verksamhet.  Vi anser att det bör göras långsiktiga satsningar i vård, omsorg och skola i offentlig regi.

 

Vi är en stadsdel som drabbas hårt av att ersättningssystemet till nya förskolor inte täcker kostnaderna. Följden blir stora barngrupper med lite personal. Eftersom våra gamla lever längre än statistiken räknat med får vi även där högre kostnader än vi får tilldelade pengar. Detta gör det omöjligt att hålla den personaltäthet som är en förutsättning för god vård.

 

Ersättningen för skötsel av parker och grönytor är ytterligare ett område där vi är missgynnade. Vinterns brist i snöröjning och framför allt halkbekämpning får inte upprepas. Med en dagbefolkning som är minst lika stor som den boende får vi en stor belastning på våra grönytor och en enorm nedskräpning. Vi delar förvaltningens åsikt att parametern dagbefolkning skall höjas från 25 % till 75% för parker.

 

Som vi påpekat flera gånger påverkas även vi av lågkonjunkturen så att arbetslösheten ökar även hos oss. Jobbtorgen ger en bra hjälp till dem som står nära arbetsmarknaden men de som står längre från arbetsmarknaden behöver ett mycket mer omfattande stöd. Försörjningsstödsenheten måste få mera resurser för att klara allt större åtaganden i takt med bl.a. försäkringskassans allt mera restriktiva hållning till ersättningar.

 

Vi anser att Kungsholmen tar ett alldeles för litet ansvar för flyktingar inklusive ensamkommande flyktingbarn. För att hjälpa dem in i det svenska samhället är det angeläget att stadsdelar med stor majoritet svensk befolkning tar sitt ansvar.

 

Många av våra boende på servicehus är mycket oroliga för planerna att omvandla deras boende till trygghetsboende. Vi vill bevara servicehusen med samma valfrihet som i övrig äldreomsorg. Trygghetsboende kan med fördel tillskapas för att ge ytterligare valfrihet.

 

Miljöarbetet, kulturen och det förebyggande arbetet bland barn och ungdomar, som är vår framtid, är sorgligt eftersatt i vår stad .

 

§3 Bidrag år 2010 till lokala föreningar och frivilligorganisationer

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner fördelningen av bidrag enligt tjänsteutlåtandet.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 april 2010, dnr 2.1-031-2010.

§4 Angående kurser för personer med psykisk funktionsnedsättning<br>Svar på skrivelse från (S), (V) och (MP)

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar skrivelsen med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 25 mars 2010, dnr 1.1-069-2010.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (M) och Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

Stadsdelsnämnden instämmer i skrivelsens förslag om att valfrihet ska gälla för deltagande i kurser som riktar sig till socialpsykiatrins brukare. Det finns ingen anledning till att just denna verksamhet är undantagen från valfrihetssystemet.  Vi är övertygade om att även resultatet för den enskildes välbefinnande blir bättre om han/hon kan avgöra vilken kurs som bäst motsvarar hans/hennes förväntningar.  För att verkställa detta behövs inga beslut från staden centralt, det enda som behövs är en generös biståndsbedömning på Kungsholmen utifrån brukarnas önskemål. 

 

Trivsel, trygghet och stimulans är viktiga inslag i alla människors liv, liksom att man ska kunna välja vad man vill ägna sig åt. För personer med psykisk funktionsnedsättning handlar det inte om ett val av utförare, utan om ett val av vad man ska göra med sitt liv. Att delta i verksamheter där man trivs och mår bra är hälsobefrämjande, att dessutom kunna välja vad man vill göra och ta ansvar för det bidrar till en personlig utveckling. Varför ska människor som inte kan försörja sig p.g.a. sjukdom eller funktionshinder förnekas den rätt andra som har?

 

§5 Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.

2.     Punkten om parboendegaranti i vård och omsorgsboende utformas så att inte äldre par tvingas skiljas åt även om endast en av parterna beviljats bistånd.

3.     Stadsdelsnämnden anför därutöver följande

 

Människor som har levt tillsammans under en stor del av livet måste likväl kunna få bo tillsammans på äldre dagar, även om en av dem har biståndsbedömts för särskilt boende. Det är inhumant att skilja paren åt, något som också kan innebära en försämring av parets gemensamma hälsotillstånd. Alliansen på Kungsholmen menar därför att en s.k. parboendegaranti skall införas i riktlinjerna för biståndsbedömningen, som även inkluderar fall då endast den ena partnern har biståndsbedömts. Därmed kan de fortsätta bo tillsammans, även på ett vård- och omsorgsboende.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 26 mars 2010, dnr 1.5.1-125-2010.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (M) och Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna.

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt det gemensamma förslaget från Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna.

 

RESERVATION

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen och framför därutöver följande:

Vi vill se en större översyn av riktlinjerna som bygger på en rödgrön äldrepolitik, framför allt när det gäller en ökad möjlighet att få hemtjänst med förenklad biståndsbedömning och ett stopp för den dogmatiska konkurrensut­sättningen av all äldreomsorg i staden. Vi måste minska onödig administration i äldreomsorgen och öka fokus på de äldres självbestämmande.

 

Både nuvarande riktlinjer och föreslagna förändringar utgår från en borgerlig äldreplan, som vi i grundläggande delar motsätter oss. Till skillnad från alliansen ser vi inte äldre som kunder på en äldremarknad utan som medborgare med rätt att få sina behov tillgodosedda. Hur ska biståndshand­läggare kunna informera äldre om över 50 olika utförare inom hemtjänsten som finns på Kungsholmen annat än att visa en lista? Det blir garanterat svårare och mer ödesdigert än att välja mellan 20 olika tandkrämssorter i snabbköpet. Och den som väljer du fel har med det borgerliga synsättet sig själv att skylla.

 

Det ingår inte i rödgrön äldrepolitik att ta bort valfriheten för äldre som önskar kommunal äldreomsorg, att minska allmänhetens insyn genom att konkurrens­utsätta alla servicehus och vård- och omsorgsboenden, att uppmuntra avknoppning av hemtjänstenheter till underpris, att lägga ned alla servicehus eller att överföra pengar avsedda för äldreomsorg till skatteparadis.

 

Vi ser med förfäran på de följder som den fortsatta konkurrensutsättningen av äldreomsorgen kommer att medföra. Samverkan kring våra äldre blir allt svårare, när antalet privata utförare ökar i såväl kommunens äldreomsorg som i landstingets verksamheter. Den samhälleliga överblicken minskar drastiskt, vilket minskar möjligheten för äldre med stora vårdbehov att få god vård.

 

Enskilda detaljer i förslaget till riktlinjer är dock bra, till exempel att trygghetslarm kan beviljas utan biståndsbedömning och förtydliganden om individuellt anpassad avlösning. Om förslagen som rör korttidsvård innebär ökade kostnader måste resurser skjutas till.

 

När det gäller möjligheten för äldre par att bo tillsammans, även om den ena parten har ett större vårdbehov, är inte de föreslagna förändringarna tillräckliga. Dessutom kommer den borgerliga alliansens beslut att omvandla servicehus till trygghetsboende att ytterligare försvåra för äldre att bo tillsammans.

 

Vi anser att stadens servicehus, däribland Kungsholmens två servicehus Pilträdet och Fridhemmet, måste behållas och att de ska ingå i valfrihets­systemet för äldreomsorgen.

 

Vi delar synpunkterna att biståndshandläggarna ska ha ett ökat informations­ansvar och inte en konsumentrådgivande funktion.

 

ERSÄTTARYTTRANDE

Oscar Fredriksson (C) lämnade följande ersättaryttrande:

Jag instämmer helt i alliansens förslag och därmed i nämndens beslut.

 

 

§6 Tidigt samråd för fortsatt utbyggnad av Spårväg City<br>Remiss från Stockholms Lokaltrafik

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.

2.     Stadsdelsnämnden anför därutöver följande

 

Alliansen välkomnar utbyggnaden av spårvägstrafik i innerstaden. Att bedöma möjliga sträckningar är förstås en svårighet. Det finns stora problem med att finna en lösning som på samma gång skapar en förbindelse som passerar där efterfrågan finns och som fredar Kungsbroplan. Däremot är det väsentligt att en eventuell spårvägssträckning förbi Kungsbroplan i så stor utsträckning som möjligt tar hänsyn till ett bevarande av den omgivande miljön.

 

Alliansen menar att ett byggande av spårväg, ställer särskilda krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Detta är särskilt

viktigt vid knutpunkter till exempelvis T-bana, men bör vara en ledande princip längs hela spårdragningen. En konstruktion av hållplatser där insteget ligger på samma höjd som plattformen är nödvändigt för att hållplatsen skall kunna användas av personer med funktionsnedsättning.

 

Vi ser det som väsentligt att det inte skall vara tillåtet för spårvagnar att stanna för av- och påstigande på den delen av plattformen som har en instegshöjd anpassad för busstrafik. Det är även viktigt att passager över spåren inte innebär ett problem för personer med funktionsnedsättning. 

 

Kungsholmen är en stadsdel i Stockholms innerstad med många boende på en liten yta. Det är därför väsentligt att sträckningen tar hänsyn till att både biltrafiken och cyklisterna får en god och trafiksäker framkomlighet, samt att parkeringsplatser som försvinner till förmån för Spårväg City ersätts.

 

En väsentlig del i att skapa en framtida attraktiv kollektivtrafik för Stockholm är att kombinera trafik på sjön med spårtrafik. Det är därför av största vikt att spårväg City vid Hornsberg får en naturlig och för kollektivresenärer attraktiv bytespunkt mellan kollektiv spår- och sjötrafik och att det under arbetets gång förs samtal mellan SL och Waxholmsbolaget så att en bra lösning kan göras för en framtida båttrafik från Hornsberg.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 april 2010, dnr 1.5.3-174-2010.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (M) och Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna.

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt det gemensamma förslaget från Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna.

 

RESERVATION

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:
Vi ställer oss bakom förvaltningens förslag till remissvar men vill därutöver göra följande tillägg: 

Vi är positiva till spårvägsutbyggnad, men Spårväg City har många problem framför sig av både finansiell och praktisk karaktär. Det riskerar därför att dröja många år innan spårvägen verkligen blir ett fungerande transportmedel för dem som nu flyttar in på Nordvästra Kungsholmen. Det är därför viktigt att Spårväg City inte hindrar en snabb lösning av kollektivtrafik i närområdet, till exempel genom en lokal busslinje till Fridhemsplan och tunnelbanan.

 

ERSÄTTARYTTRANDE

Oscar Fredriksson (C) lämnade följande ersättaryttrande:

Jag instämmer helt i alliansens förslag och därmed i nämndens beslut.

 

§7 Bygglov för pråm vid Kungsholms strand<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att bygglov beviljas för 5 år.

 

2.     Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag för hur området kan utvecklas.

 

Inom Kungsholmens stadsdelsnämnd ser vi positivt på företagande och enskilda initiativ på hur vi tillsammans kan utveckla och ta tillvara på vår stadsmiljö. Ett tillfälligt bygglov för en flytbrygga nedanför Kungsholms Strand 131 är därför i linje med vår viljeinriktning att stimulera företagande samt att skapa en mer levande gatumiljö.

 

Kungsholmen har stor utvecklingspotential i sina parker, men också i de vidsträckta strandlinjerna. Gångvägar och strandpromenader är populära inslag i stadsbilden och för oss inom Kungsholmens stadsdelsnämnd är det självklart att fortsätta det lyckade och uppskattade upprustningsarbete som nu pågår på Norr Mälarstrand. Vi vill göra Stockholms gatumiljö mer levande. På detta sätt skapar vi både en ökad trivsel och ökad trygghet för Kungsholmens invånare och besökare. Sterila, folktomma, nerklottrade och skräpiga miljöer skapar en känsla av otrygghet. Området längs med Kungsholms strand är i stort behov av en genomgripande upprustning liknande den som under mandatperioden genomfört längs med Norr Mälarstrand.

Längs Kungsholms strand vill vi under kommande mandatperiod skapa ett promenadstråk som är grönskande, tryggt och tillgängligt där både kungsholmsbor och besökare känner sig välkomna. Därför är det viktigt att det finns såväl offentliga sittbänkar, promenadstråk som caféer och restauranger med bra tillgänglighet. I detta arbete är ett gott samarbete och en god dialog mellan stadens politiker, tjänstemän, företagare och invånare absolut nödvändigt för att nå ett bra resultat. Vi ger därför förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för hur vi på bästa sätt kan gå vidare med upprustningen av Kungsholms strand.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 april 2010, dnr 1.5.3-154-2010.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (M), Robert Rydefjärd (KD), Catarina Agrell m.fl. (S) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från Moderaterna, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet som innebar att ansökan om bygglov skulle tillstyrkas.

Lars Lundqvist (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Folkpartiet som innebar att ansökan om bygglov skulle avstyrkas.

Reijo Kittilä (V) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt lämnade ett särskilt uttalande.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslaget att tillstyrka ansökan mot att avstyrka ansökan och fann att nämnden hade beslutat att tillstyrka ansökan.

 

RESERVATIONER

Lars Lundqvist (FP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till förslaget från Folkpartiet:

 

Att stadsdelsnämnden avstyrker ansökan om tillfälligt bygglov för pråm vid kaj.

Att förvaltningen ges i uppdrag att inleda kontakter med Stockholms Hamn, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret och fastighetsägare för att tillsammans se på möjligheter till att utveckla och upprusta området kring Kungsholms strand och att därefter återkomma till nämnden med ett underlag. I arbetet skall även allmänheten inbjudas för att lämna synpunkter. 

 

Företaget 5 Oceans Shipping Company har ansökt om bygglov för tillfällig åtgärd fem plus fem år för att anlägga en pråm bredvid fartyget M/S Monica norr om Kungsholms strand 131. 

 

Folkpartiet liberalerna är positiva till att området kring Kungsholmsstrand och framförallt i närheten av S:t Eriksbron får mer liv och rörelse och att verksamhet etableras. Vi välkomnar därför kaféverksamheten på M/S Monica. Däremot behöver ett större helhetsgrepp tas kring området och hur det i framtiden skall kunna bli en trevlig rekreationsplats för Kungsholmens invånare för att tillåta att pråmar förtöjs vid kajen. Att i detta läge därför säga ja till en pråm som huvudsakligen tycks vara menat för hotellverksamhet, bidrar inte till områdets försköning.

 

Bakgrund

Två tillfälliga bygglov har givits i verksamheter på skepp, förtöjda vid Kungsholms strands kaj, väster om S:t Eriksbron. Dels en utställningslokal för ljusinstallationer, dels hotell och café på skutan M/S Monica. Emellan dessa fartyg vill företaget 5 Oceans Shipping Company anlägga en flytbrygga i gammal stil och ansöker därför om tillfälligt bygglov för 5 plus 5 år. Tanken är därmed att åstadkomma större utrymme för hotell- och caféverksamheten.

 

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har sänt ett ärende till stadsdelsförvaltningen angående remiss på flytbrygga vid kaj, med hotell/café och restaurang, vid M/S Monica, norr om Kungsholms Strand 131. Eftersom den utsatta remisstiden var satt till tre veckor har stadsdelsförvaltningen begärt förlängd remisstid för att den skall kunna behandlas av stadsdelsnämnden.

 

Folkpartiet liberalernas synpunkter och förslag

Stockholm och Kungsholmen är unikt med det vatten som omger staden, vattnet är således en stor del av livskvalitén för stadens invånare. Med nybyggnationerna i Nordvästra Kungsholmen kommer antalet personer som har möjlighet att utnyttja vattnet kring i stadsdelen att öka kraftigt. S:t Görans församling beräknas 2013 ha ca 36 000 invånare, jämfört med dagens drygt 30 000. Om ytterligare fem år beräknas antalet ha ökat till 41 000 invånare. Kungsholms strand blir för gamla och nya Kungsholmsbor en naturlig promenadsträcka – särskilt när den nya strandlinjen längs Hornsberg har färdigställts. Det är därför viktigt att det finns en plan för hur området skall utvecklas.

 

För att möjliggöra framtida förändringar av området på bästa sätt, är det därför angeläget att i dagsläget inte öppna upp för pråmar med hotellbyggnader längs stranden. Pråmar är inget naturligt inslag kring kajerna, men kan däremot fylla en funktion för att möjliggöra café och eller restaurangverksamhet som därigenom skapar mera liv i området och höjer livskvalitén för Kungsholmsborna.  De bör dock inte bestå av flytbryggor med formen av hus, eller ”båtterminaler”, utan i sådana fall vara en öppen och inbjudande yta för stadens invånare. Stadens kajer bör primärt vara förbehållna båtar. Pråmar, pontoner och flytbryggor bör höra till undantagen.

 

Den här föreslagna baracken Albatross, tillför inget värde för Kungsholmsborna och det är dessutom tveksamt och otydligt i ansökan vad den mer specifikt skall användas till.

 

Folkpartiet liberalerna är måna om att området kring Kungsholms Strand och framförallt i närheten av S:t Eriksbron, kan utvecklas för att det ska bli ett trivsamt rekreationsområde för Kungsholmsborna. Under kommande mandatperiod vill vi skapa ett promenadstråk som är grönskande, tryggt och tillgängligt där både kungsholmsbor och besökare känner sig välkomna. Därför är det viktigt att det finns såväl offentliga sittbänkar, promenadstråk som caféer och restauranger med bra tillgänglighet. I detta arbete är ett gott samarbete och en god dialog mellan stadens politiker, tjänstemän, företagare och invånare absolut nödvändigt för att nå ett bra resultat. Det är därför viktigt att stadsdelsförvaltningen inleder kontakter med berörda förvaltningar och fastighetsägare för att tillsammans med dem och Kungsholmsbor, skapa ett förslag på hur området skall kunna utvecklas på bästa sätt. Förvaltningen bör därefter återkomma till nämnden med ett underlag över hur området skall kunna utvecklas. Vi ger därför förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för hur vi på bästa sätt kan gå vidare med upprustningen av Kungsholms strand. I ett sådant förslag ska café- och restaurangverksamheter vara ett naturligt inslag, men även den fysiska miljön i övrigt måste utvecklas och göras mer attraktiv för Kungsholmsborna.

 

Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till yrkande att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

 

ERSÄTTARYTTRANDE

Oscar Fredriksson (C) lämnade följande ersättaryttrande:

Jag instämmer helt i alliansens förslag och därmed i nämndens beslut.

 

UTTALANDE

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

Längs Kungsholms strand vill stadsdelsnämnden under kommande mandatperiod skapa ett promenadstråk som är grönskande, tryggt och tillgängligt där både kungsholmsbor och besökare känner sig välkomna. Därför är det viktigt att det finns såväl offentliga sittbänkar, promenadstråk som caféer och restauranger med bra tillgänglighet. I detta arbete är ett gott samarbete och en god dialog mellan stadens politiker, tjänstemän, företagare och invånare absolut nödvändigt för att nå ett bra resultat. Vi ger därför förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för hur vi på bästa sätt kan gå vidare med upprustningen av Kungsholms strand.

§8 Chili Restaurang<br>Remiss från Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott

§ 8

Chili Restaurang

Remiss från Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott

 

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att Chili restaurang på Carl-Gustaf Lindstedts Gata 2 får tillstånd att servera starköl och vin till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 - 22.00 samt för uteservering alla dagar mellan klockan 11.00 - 22.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 april 2010, dnr 1.5.2-169-2010.

 

§9 Anmälan av genomförd upphandling av sjukskötersketjänster till Fleminggatans gruppboende och Pilträdets servicehus

Anmälningsärenden

·       Anmälan av genomförd upphandling av sjukskötersketjänster till Fleminggatans gruppboende och Pilträdets servicehus dnr 103-352-09

 

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) lämnade följande gemensamma uttalande:

 

Förvaltningen har på stadsdelsnämndens uppdrag genomfört en upphandling av sjukskötersketjänster till Fleminggatans gruppboende och Pilträdets servicehus.  Avtal för bägge objekten har skrivits med Ghion systerjouren AB.

 

Våra partier anser att krav på kollektivavtal borde finnas med i samtliga upphandlingar.  Vi delar den uppfattning som facken uttryckt i förhandlings­protokollet ang. Pilträdets servicehus och ser med oro på att upphandlingar resulterar i avtal med företag som inte är så seriösa att de tecknar kollektivavtal.

 

·       Kompetensutveckling på Kungsholmen inom ramen för stimulansmedel – Årsredovisning 2009 dnr 1.2.6-126-2010

 

·       Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport för 2010 – en sammanfattning från granskningen 2009 dnr 7.-186-2010

 

·       Äldreombudsmannens årsrapport för 2010 – avser verksamhetsåret 2009, dnr 7.-187-2010

 

·       Arbetsmiljöverkets resultat av inspektionen på Herdens gruppbostad, dnr 1.4-181-2010

 

·       Arbetsmiljöverkets resultat av inspektionen på Lindens gruppbostad, dnr 1.4.182-2010

 

·       Arbetsmiljöverkets resultat av inspektionen på gruppboende Flemingg 113 dnr 1.4.183-2010

 

·       Arbetsmiljöverkets resultat av inspektion på Tegelpråmen gruppbostad dnr 1.4-190-2010

 

·       Ekonomisk rapport

 

·       Anmälan av balanslista

 

·       Anmälan av inkomna skrivelser m m

 

·       Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

·       Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

§10 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

·       Stadsdelsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att återkomma med redovisning av värdegrundsarbetet.

·       Lars Lundqvist (FP) överlämnade en skrivelse om parboendegaranti. Stadsdelsnämnden överlämnade skrivelsen till förvaltningen för beredning.

§11 Information från stadsdelsförvaltningen

·       Karin Norman informerade om att Britt Mattsson blir ny chef för den gemensamma parkmiljögruppen i norra innerstaden.

·       Piotr Koscielniak informerade om brukarundersökning inom förskolan samt om inspektionsgranskning av tre förskoleenheter.

·       Thomas Levin informerade om handikapprådets planerade tillgänglighetsinventering av uteserveringar.

·       Therese Rosén informerade om aktuella parkmiljöfrågor.


§12 §§ 12-13 sekretessbelagda ärenden