Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-05-20

Sammanträde 2010-05-20

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Tema: Rent och snyggt i stadsdelens parker

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag om ”bortglömda gröna plättar som finns runt om på Kungsholmen”

Allmänna ärenden

3 Tertialrapport 1 Kungsholmen

4 Ny förskola i kvarteret Iskristallen, Drottningholmsvägen<br>Genomförandebeslut

Dnr: 2.6-237-2010

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

5 Ansökan om statsbidrag till drogförebyggande arbete eller tidiga insatser

6 Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till<br>våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Dnr: 2.1-102-2010

Handläggare: Matilda Ekström Sundberg, 508 08 079

7 Ansökan om utvecklingsmedel från länsstyrelsen till projektet<br> ”Tobaksfria ungdomar i Stockholms innerstad”

8 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL)<br>per den 31 mars 2010

Dnr: 1.2.1-226-2010

Handläggare: Kristina Österlund, 508 08 420

Remisser

9 Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet samt kriminella grupperingar – <br>motverka rekrytering och underlätta avhopp<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 1.5.1-163-2010

Handläggare: Matilda Ekström Sunderg, 508 08 709

10 Glasskiosk på Norr Mälarstrand<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

11 Mocco<br>Remiss från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2-201-2010

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

12 Restaurang Dubbel W<br>Remiss från Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2-206-2010

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

13 Connect Hotel City<br>Remiss från Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2-222-2010

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

14 Restaurang Jambokula<br>Remiss från Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2-227-2010

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Anmälan av tjänstemannabeslut

15 Nyanställda 201001 – 2010-04-30

Anmälningsärenden

16 Överenskommelse om samordnad handläggning av försörjningsstöd och<br>arbetsmarknadsåtgärder på Östermalms stadsdelsförvaltning samt<br>specialistfunktioner på Norrmalms stadsdelsförvaltning under 2010

17 Socialstyrelsens beslut om tillsyn av socialtjänstens handläggning och<br>dokumentation av utredningar för vuxna med missbruksproblem

18 Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport 2010 – <br>en sammanfattning från granskningen 2009

20 Anmälan av inkomna skrivelser m m

21 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

22 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

23 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

24 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänhetetn inte har rätt att närvara

25 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service<br>till vissa funktionshindrade (LSS)

Anmälan av tjänstemannabeslut

26 Avgångsersättning

Anmälningsärenden

27 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 100414

§2 Medborgarförslag

Anmälan av medborgarförslag om ”bortglömda gröna plättar som finns runt om på Kungsholmen”. Stadsdelsnämnden överlämnade medborgarförslaget till förvaltningen för beredning dnr 1.2.3-214-2010.

§3 Tertialrapport 1 Kungsholmen

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner tertialrapport 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2.     Stadsdelsnämnden ansöker om 0,5 mnkr kronor för tomgångshyra i samband med avveckling av lokal enligt blankettbilaga.

3.     Stadsdelsnämnden ansöker om stimulansbidrag om 7,2 mnkr för utbyggnad av förskolor enligt specifikation på blankettbilaga.

4.     Stadsdelsnämnden ansöker om bidrag för förskolelokaler med hög hyra om sammanlagt 1,6 mnkr enligt specifikation på blankettbilaga.

5.     Stadsdelsnämnden beslutar i enlighet med kommunstyrelsens beslut att justera årsmålet för sjukfrånvaro från 7% till 6,5%.

6.     Stadsdelsnämnden beslutar att justera indikatorn för antalet omsorgslägenheter till 5.

7.     Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering med anledning av ökade kostnader för snöröjning med 1,1 mnkr och för ökade kostnader för avskrivningar och internränta avseende parkinvesteringar med 0,2 mnkr.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad  

 

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 maj 2010, dnr 1.2.1-148-2010.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (M) och Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

1.     Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tertialrapport 1 till kommunstyrelsen med de kommentarer som medföljer detta förslag till beslut.

2.     Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag under punkterna 2-7.

3.     Stadsdelsnämnden stoppar allt arbete med upphandlingar av verksamheterna inom vård och omsorg.

4.     Stadsdelsnämnden stoppar allt arbete med avknoppning av verksamheter.

 

Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

 

Den borgerliga alliansens budget 2010 för Stockholms stad och Kungsholmens stadsdelsnämnd är en riktig nedskärningsbudget.  För att kunna utföra nämndens uppdrag inom tilldelad budget krävs enligt tjänsteutlåtandet ”ett antal åtgärder inom respektive verksamhetsområde”.   Det krävs ”stor återhållsamhet och anpassningar i hela förvaltningen”.  Dessa åtgärder och anpassningar kommer att vara kännbara i samtliga av nämndens verksamheter från förskola till äldreomsorg.  Socialpsykiatrin ska ”effektiviseras”, Serafens personalbemanning ska ”ses över” och det ska införas restriktivitet vid inköp.  Inom verksamheterna för personer med funktionshinder ska 5,3 milj kr sparas in under resten av året.  Socialtjänstens redan hårt nedskurna anslag ska ytterligare stramas åt vilket drabbar de som redan har de allra sämst ställt i Alliansens Sverige.  Skattesänkningspolitiken resulterar i rejäla kvalitetssänkningar för dem som är i behov av stöd, vård och omsorg från stadsdelsnämndens verksamheter.

 

Enligt tertialrapporten är konsumtionen av alkohol och droger bland ungdom låg på Kungsholmen. Många uppgifter pekar på att främst alkoholkonsumtionen ökar och går ner i åldrarna. Inga nya resurser avsätts för att möta problemen.

 

Ansvaret för en lång rad verksamheter har under mandatperioden flyttats till centrala nämnder däribland till den nybildade servicenämnden. Vi misstänker att detta är en medveten strategi från majoritetens sida för att det ska vara enklare att lägga ned stadsdelsnämnderna. Vi förespråkar en motsatt utveckling: mera besluts- och verksamhetsansvar till stadsdelsnämnderna kombinerat med ökade resurser. När det gäller skötsel av parker och enklare bygglov ser vi nackdelar med att besluten fattas där man inte har så stor lokal kännedom. Den genomförda centraliseringen har inte ens resulterat i lägre kostnader – tvärtom - och dessutom tvingat en del personal till övertalighet.

 

Grunden för all vård och omsorg bör vara en högkvalitativ verksamhet i egen regi.  Splittringen på ett stort antal utförare inom äldreomsorgen innebär svårigheter i genomförandet av kompetensutvecklingsinsatser och samarbetet med andra huvudmän. Vi har också drabbats av att andra stadsdelsnämnder upphandlat äldreomsorg och därmed fått övertalig personal. Då en del av dem har längre anställningstid än de som arbetar hos oss har det inneburit att kontinuiteten i våra arbetslag har brutits till men för de äldre.

 

Jakten på nya förskolelokaler blir allt svårare i och med att allt färre fastigheter på Kungsholmen ägs av staden eller dess bolag.  Hyrorna överskrider de av staden fastställda takhyrorna.  Antalet barn i barngrupperna ökar stadigt.  Förvaltningens planering för framtida förskoleplatser försvåras av att enskilda förskolor startas utan att förvaltningen är informerad och en bristsituation kan helt plötsligt omvandlas till ett överskott av platser. Det finns uppgifter om att Kungsholmsföräldrarna är de mest missnöjda med sina förskolor i hela innerstaden. Ingenting av detta finns med i tertialrapporten.

 

Kungsholmen har i dag sex flyktingar i pågående introduktion. Det är en skam för vår stadsdel att vi inte tar vår del av ansvaret för de flyktingar som Stockholms stad tar emot. 

 

Stadsdelsnämnden vill vara en attraktiv arbetsgivare.  Då måste nämnden och förvaltningen aktivt samarbeta med facken vilket dock inte nämns med ett enda ord i tertialrapporten.

 

Nämnden och medborgarna ska ha ett avgörande inflytande när det gäller planeringen av vår stadsmiljö. Det är bra att de olika verksamheterna anstränger sig för att minska belastningen på miljön genom att sortera avfall, köpa in kravmärkt mat m.m. Men där slutar den borgerliga alliansens intresse för att arbeta med resten av miljöfrågorna i stadsdelen? För att åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling krävs genomgripande struktur- och livsstilsförändringar. Nämnden behöver minst en miljösamordnare som aktivt arbetar för att vi alla i vår närmiljö hjälps åt att rädda vår jord till våra barn och barnbarn.

§4 Ny förskola i kvarteret Iskristallen, Drottningholmsvägen<br>Genomförandebeslut

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar teckna hyresavtal för lokal för förskola på Drottningholmsvägen 70, under förutsättning att

a)     hyresvärden erbjuder ett 10-årigt hyresavtal med en hyra om högst 2300 kr/kvadratmeter,

b)    hyreskontraktet godkänns av kommunstyrelsens ekonomiutskott.

 

2.     Under förutsättning att avtal kan träffas enligt 1 a hemställer stadsdelsnämnden om godkännande av hyresavtalet från kommunstyrelsens ekonomiutskott.

 

3.     Under förutsättning att avtal kan träffas enligt 1 a hemställer stadsdelsnämnden om stimulansbidrag för inrättande av en ny förskola med fyra avdelningar.

 

4.     Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att, förutsatt att ovanstående villkor är uppfyllda, teckna avtal för lokalen på i ärendet i övrigt angivna villkor.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 maj 2010, dnr 2.6-237-2010.

 

§5 Ansökan om statsbidrag till drogförebyggande arbete eller tidiga insatser

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd ansöker, tillsammans med stadsdelsnämnderna Norrmalm och Östermalm, om statsbidrag om 858 000 kronor från Läns­styrelsen i Stockholms län.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 april 2010, dnr 1.2.6-172-2010.

 

§6 Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till<br>våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd ansöker, tillsammans med stadsdelsnämnderna Norrmalm och Östermalm, om utvecklingsmedel om 2 756 000 kronor från Läns­styrelsen i Stockholms län.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 maj 2010, dnr 2.1-102-2010.

 

§7 Ansökan om utvecklingsmedel från länsstyrelsen till projektet<br> ”Tobaksfria ungdomar i Stockholms innerstad”

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd ansöker, tillsammans med stadsdelsnämnderna Norrmalm, Östermalm och Södermalm om bidrag med 150 tkr för delfinansiering av projektet ”Tobaksfria ungdomar i Stockholms innerstad”

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 april 2010, dnr 504-309-09.

 

§8 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL)<br>per den 31 mars 2010

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar rapporteringen till Socialstyrelsen, stadens äldreförvaltning, revisionskontor samt socialtjänst- och arbetsmarknads­förvaltning.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 april 2010, dnr 1.2.1-226-2010.

 

§9 Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet samt kriminella grupperingar – <br>motverka rekrytering och underlätta avhopp<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 26 april 2010, dnr 1.5.1-163-2010.

 

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) lämnade följande gemensamma uttalande:

     Vi godkänner förvaltningens förslag till remissvar och vill därutöver göra följande uttalande: 

Problemet med ungdomsbrottslighet är strukturellt, vilket också utredningen visar när man konstaterar att ungdomar som riskerar att utveckla en kriminell livsstil i stor utsträckning kommer från de mest socialt utsatta bostadsområdena i storstäderna. Problemet är ett symptom på ett dysfunktionellt samhälle med segregering och utslagning av vissa grupper, ett samhälle som skapar vinnare och förlorare. Därför måste problemet angripas genom att vi tillsammans skapar ett mer solidariskt samhälle där vi ger alla unga likvärdiga möjligheter till en positiv utveckling, ett samhälle som är mer inriktat på samarbete och mindre inriktat på konsumtion, konkurrens och utslagning. Internationell forskning visar med all önskvärd tydlighet på sambandet mellan ett ojämlikt samhälle med stora socioekonomiska klyftor och kriminalitet och ohälsa, även i rika länder.

Skolans betydelse lyfts fram i utredningen, liksom alltid när barns och ungdomars utveckling diskuteras. Här finns inga andra konkreta förslag än att förbättra närvarokontrollen i skolan. Skolan är naturligtvis viktig eftersom alla unga åtminstone bör finnas där. Men skolan har i nuläget stora svårigheter att fungera som en plats där alla elever kan känna sig hemma och utvecklas. Om det ska ske krävs att skolorna får mer resurser, och inte bara i form av fler lärartimmar utan även annan personal, t.ex. socionomer och hälsopedagoger med ett salutogent arbetssätt. Det är för övrigt viktigt att skolorna inte blir tävlingsarenor där ungdomar riskerar att bli förlorare. Risken att hamna i kriminalitet kan förstärkas om unga människor känner sig misslyckade.

§10 Glasskiosk på Norr Mälarstrand<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd är positiv till den nya kiosken under förutsättning att intilliggande träd inte skadas.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 maj 2010, dnr 1.5.3-238-2010.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (M), Lars Lundqvist (FP), Robert Rydefjärd (KD), Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett från samtliga ledamöter gemensamt förslag.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden konstaterade att nämnden hade beslutat enligt det från samtliga ledamöter gemensamma förslaget.

 

ERSÄTTARYTTRANDE

Oscar Fredriksson (C) lämnade följande ersättaryttrande:

Jag instämmer helt i det från samtliga ledamöter gemensamma förslaget och därmed i nämndens beslut.

 

 

§11 Glasskiosk på pontonbrygga Norr Mälarstrand<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 maj 2010, dnr 1.5.3-258-2010.

 

 

§12 Mocco<br>Remiss från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att Mocco får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 – 22.00 samt för uteservering alla dagar mellan klockan 11.00 - 22.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 26 april 2010, dnr 1.5.2-201-2010.

 

 

§13 Restaurang Dubbel W<br>Remiss från Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att Dubbel W får tillstånd att servera öl och vin till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 – 20.00 samt för uteservering alla dagar mellan klockan 11.00 - 20.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 26 april 2010, dnr 1.5.2-206-2010.

 

§14 Connect Hotel City<br>Remiss från Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att Dubbel W får tillstånd att servera öl och vin till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 – 20.00 samt för uteservering alla dagar mellan klockan 11.00 - 20.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 26 april 2010, dnr 1.5.2-206-2010.

 

§15 Restaurang Jambokula<br>Remiss från Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att Jambokula får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 - 22.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 maj 2010, dnr 1.5.2-227-2010.

 

§16 Anmälan av tjänstemannabeslut

Nyanställda 201001 – 2010-04-30 dnr 2.3-003-2010.

§17 Anmälningsärenden

1.     Överenskommelse om samordnad handläggning av försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder på Östermalms stadsdelsförvaltning samt specialistfunktioner på Norrmalms stadsdelsförvaltning under 2010,
dnr 1.2.5-246-2010

 

2.     Socialstyrelsens beslut om tillsyn av socialtjänstens handläggning och dokumentation av utredningar för vuxna med missbruksproblem, dnr 502-085-09

 

3.     Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport 2010 – en sammanfattning från granskningen 2009 dnr 7.-205-2010

 

4.     Anmälan av revisionsberättelse för Kungsholmens stadsdelsnämnd år 2009

 

5.     Anmälan av balanslista

 

6.     Anmälan av inkomna skrivelser m m

 

7.     Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

8.     Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

§18 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

·       Henry Samuelson (M) frågade om processen med skadeståndsanspråk gentemot Aleris. Kerstin Ohlsson redovisade hur arbetet fortgår.

·       Gabriella Granditsky Svenson (S) ställde fråga med anledning av nämndens verksamhetsbesök vid fritidsgården Kuggen. Ordföranden redogjorde för dialogen med förvaltningen.

§19 Information från stadsdelsförvaltningen

Karin Norman informerade om:

·       Avtalen mellan arbetsmarknadens parter

·       Resultatet av arbetet med att minska sjukfrånvaron.

 

Lisbeth Rieser informerade om:

·       Feriearbeten för ungdomar sommaren 2010.

 

Piotr Koscielniak informerade om:

·       Barn- och ungdomsveckan

·       Nationaldagsfirandet

 

Anders Lindgren informerade om:

·       Koloniträdgårdsavtalet

·       Samhällsplanerarens delaktighet i planeringen för nya förskolelokaler

·       Feriearbetsplatser i parker


§20 §§ 20 - 22 sekretessbelagda ärenden