Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-06-16

Sammanträde 2010-06-16

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

2 Anmälan av medborgarförslag om användning av Kungsholmens brandstation

3 ”Bortglömda gröna plättar” Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.3-214-2010

Handläggare: Therese R0sén, 508 09 021

4 Förslag till program för upprustning av Kungsholms strand

Dnr: 3.2-274-2010

Handläggare: Therese Rosén, 508 09 021

5 Ny förskola i kv Hornsberg 10, Lars Forsells Gata<br>Genomförandebeslut

Dnr: 2.6-299-2010

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

6 Inför parboendegaranti<br>Svar på skrivelse från (FP)

Dnr: 1.1-212-2010

Handläggare: Verksamhetschef Kerstin Olsson, 508 08 031

7 Nominering av enheter till kvalitetsutmärkelse 2010

Dnr: 1.2.1-291-2010

Handläggare: Ulla Eriksson, 508 08 058

8 Inbjudan till gemensam upphandling – Sommargårdsverksamhet (Kollo)

Dnr: 2.2-288-2010

Handläggare: Lars Neveling, 508 08 000

9 Riktlinjer om mutor och representation

Dnr: 1.2.1-302-2010

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

Remisser

10 Förslag till detaljplan för Hornsbergs bussdepå m m i stadsdelen Kristineberg<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

11 Åbergs mat och catering<br>Remiss från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2-280-2010

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

12 Tures på piren<br>Remiss från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2-287-2010

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Yttranden

13 Revisionsberättelse för 2009<br>Yttrande till Stadsrevisionen i Stockholm

Dnr: 1.4-207-2010

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

Anmälningsärenden

14 Utbildningsförvaltningens rapport från inspektion av förskoleenheterna<br> Kvarnbergen, Fridhem och Västra Kungsholmen

15 Utrednings- och statistikkontorets Förskoleundersökningar<br>Kungsholmens stadsdelsförvaltning och<br>sammanfattande rapport Stockholms stad

16 Äldreomsorgsinspektörernas granskning av profilboende för äldre personer<br>med psykiska funktionsnedsättningar 2010<br>Serafens vård och omsorgsboende

18 Beslut från Socialstyrelsen ang verksamhetstillsyn av Solbackens äldreboende

19 JO:s beslut ang anmälan mot förvaltningen om handläggningen av<br>ärende om utlämnande av allmän handling m m

20 Överenskommelse om samverkan med utbildningsförvaltningen<br>avseende barn och ungdomar 2010

23 Anmälan av inkomna skrivelser m m

24 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

25 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

26 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

27 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

28 Utredning ang inkommen anmälan enligt Lex Sarah SoL 14 kap 2 §

Dnr: 1.2.2-263-2010

Sekretess enligt OSL 7 kap 1 c §

29 Utredning ang inkommen anmälan enligt Lex Sarah SoL 14 kap 2 §

30 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 100511

Tilläggslista

31 Farfar Pär AB<br>Remiss från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2-309-2010

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

32 Ändrad användning av f d biografen Draken till boendeförråd och butiker<br>samt ändring av byggnadens utseende

Dnr: 1.5.3-317-2010

Handläggare: Anders Lindgren, 508 09 306

§2 Medborgarförslag

Anmälan av medborgarförslag om användning av Kungsholmens brandstation. Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning; dnr 1.2.4-284-2010

 

§3 ”Bortglömda gröna plättar” Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att med detta tjänsteutlåtande besvara medborgarförslaget om bortglömda gröna plättar.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 24 maj 2010, dnr 1.2.3-214-2010

 

§4 Förslag till program för upprustning av Kungsholms strand

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 20 maj 2010, dnr 3.2-274-2010.

 

 

UTTALANDE

Ordförande Regina Kevius m.fl. (M), Lars Lundqvist (FP), Robert Rydefjärd (KD), Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) lämnade följande gemensamma uttalande:

 

Vi ser med glädje fram mot ett samlat förslag till upprustning av hela norra sidan av Kungsholmen. Där finns många fina rekreationsområden och närheten till vattnet gör området mycket attraktivt.

Till skillnad mot södra sidan av ön finns det på norra sidan få restauranger eller caféer. Snart kan man promenera runt hela vår fina ö och då vore det mycket tilltalande med trevliga rastställen även på den norra sidan.

Upprustningen av Kungsholms strand bör därför även innehålla förslag till restauranger och caféer.

 

§5 Ny förskola i kv Hornsberg 10, Lars Forsells Gata<br>Genomförandebeslut

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar för sin del att inrätta en ny förskola om fyra avdelningar i kv. Hornsberg 10, Lars Forssells gata, Västra Kungsholmen.

 

2.     Stadsdelsnämnden hemställer om kommunstyrelsens ekonomiutskotts inhyrnings­medgivande för de ifrågavarande lokalerna.

 

3.     Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören, förutsatt eko­nomi­utskottets medgivande, att teckna avtal för lokalen på i ärendet angivna villkor.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 mars 2010, dnr 2.6-299-2010

§6 Inför parboendegaranti<br>Svar på skrivelse från (FP)

BESLUT

 

Skrivelsen besvaras med detta tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 26 maj 2010, dnr 1.1-212-2010.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (M), Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:
Stadsdelsnämnden besvarar skrivelsen med förvaltningens tjänsteutlåtande och anför därutöver följande:

Det borde vara en självklarhet att äldre par som så önskar bereds möjlighet att fortsätta leva tillsammans även när den ena i förhållandet behöver komma till någon form av äldreboende.  Om stadens riktlinjer för äldreomsorg behöver kompletteras för att möjliggöra detta bör initiativ i frågan tas centralt.

 

Det är nödvändigt att planera för fler 2-rumslägenheter på våra äldreboenden för att göra det möjligt för par att bo ihop utan att det blir för trångt och för att arbetsmiljön inte skall bli för dålig för personalen.

 

Stadsdelsförvaltningen bör vara generös i handläggningen av ansökningar om parboende redan i avvaktan på att stadens riktlinjer uppdateras.

 

Göteborgs stad är en föregångare i denna fråga och Stockholm kan ta lärdom av hur man organiserat möjligheterna för äldre par att fortsätta bo tillsammans när enbart den ena får biståndsbedömt äldreboende.  I budgetbeslutet inför 2008 öppnades för makar utan eget biståndsbeslut möjlighet att flytta med till äldreboende.  Under våren 2009 har Göteborg anpassat sitt regelverk för att möjliggöra detta och för att ha tydliga riktlinjer för handläggningen.  Stockholms stads representanter är säkerligen välkomna till Göteborg på studiebesök.

 

 

UTTALANDE

Lars Lundqvist (FP) lämnade följande uttalande:

Folkpartiet anser att en lagändring bör ske för att garantera att äldrepar som önskar bo tillsammans inte ska tvingas skiljas åt om någon av dem behöver komma till ett äldreboende. I avvaktan på att detta sker bör en sådan garanti införas i Stockholms stadsdelar. Vår stadsdelsnämnd bör ta detta ansvar för äldre som bor på Kungsholmen och Essingeöarna.

 

Förvaltningens svar fokuserar på alla de hinder och problem som kan tänkas uppkomma om garantin införs. Erfarenheter från andra svenska kommuner som tillämpar detta visar på att det i praktiken inte inneburit några stora olösliga problem vare sig praktiskt eller ekonomiskt. Oftast handlar det om olika individuella lösningar för varje enskilt par. För oss i Folkpartiet är det viktigt att alla par ska kunna åldras i trygg förvissning om att kommunen inte kan tvinga dem att skiljas åt den dagen någon av dem behöver komma till ett äldreboende.

 

§7 Nominering av enheter till kvalitetsutmärkelse 2010

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd nominerar förskoleenheten Språkriket, Kungsholmens och Kristinebergs gruppbostäder samt Mariebergs vård- och omsorgsboende till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2010.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 31 maj 2010, dnr 1.2.1-291-2010.

 

§8 Inbjudan till gemensam upphandling – Sommargårdsverksamhet (Kollo)

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelnämnd deltar i den gemensamma upphandlingen av Sommargårdsverksamhet (Kollo) 2011.

 

2.     Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att vidaredelegera åt förvaltningschefen vid serviceförvaltningen att för nämndens räkning genomföra upphandling av Sommargårdsverksamhet (Kollo) 2011, inklusive framtagande av underlag, prövning och utvärdering av inkomna anbud samt framtagande av tilldelningsbeslut.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 maj 2010, dnr 2.2.2-288-2010

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (M), Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd deltar i den gemensamma upphandlingen av Sommargårdsverksamhet (Kollo) 2011

2.     Att förslag på upphandlingsunderlag samt förslag på tilldelningsbeslut underställs nämnden för godkännande

 

Upphandlingar av skattefinansierad verksamhet måste garanteras politisk insyn i den demokratiskt styrda organisation som Stockholms stad ska vara. Beslut om hur upphandlingar ska utformas, krav på tjänsten, pris och kvalitet, inklusive personalens anställningsförhållanden, angår medborgarna både som brukare och som skattebetalare - och därmed deras valda politiska representanter och kan därför inte delegeras till enbart tjänstemännen.

 

Det är av stor vikt att nämnden har insyn och inflytande över de sommargårdsverksamheter som erbjuds barn boende på Kungsholmen. Befolkningen på Kungsholmen uppfattar detta som nämndens ansvar på samma sätt som barnomsorg och andra aktiviteter som rör Kungsholmens barn och unga och inte ligger inom ramen för skolan. För att kunna säkerställa detta ansvar är det viktigt att vi också har full insyn i processen runt upphandlingen och då främst underlaget och tilldelningsbeslutet.

 

Vi vill också i sammanhanget lyfta vikten av att priset inte får utgöra ett avgörande hinder för barn att åka på kollo. På mindre än fem år har antalet ansökningar om kolloplats mer än halverats. 2008 söktes 4360 platser, att jämföra med 9118 sökta platser 2004. Förutom att se över marknadsföringen av kolloplatser så menar vi att en sänkning av avgifterna bör prioriteras.

 

Slutligen vill vi framhålla vikten av att det i underlagen ställs krav på att utföraren har gällande kollektivavtal för sina anställda samt att meddelarfrihet och meddelarskydd ska gälla för de anställda på samma villkor som i offentligt drivna verksamheter. Det är av stor betydelse för tjänstens kvalitet att personalen har rimliga anställningsvillkor, inflytande över sin arbetssituation och kan larma om något är fel utan att riskera repressalier från arbetsgivaren.

 

§9 Riktlinjer om mutor och representation

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd fastställer kommunfullmäktiges riktlinjer om mutor och representation.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 juni 2010, dnr 1.2.1-302-2010

 

§10 Förslag till detaljplan för Hornsbergs bussdepå m m i stadsdelen Kristineberg<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 februari 2010, dnr 1.5.3-251-2010

 

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) lämnade följande gemensamma uttalande:

Vi är djupt bekymrade för idrottens ställning på Kungsholmen under de år som Kristinebergs idrottsplats kommer att vara en byggarbetsplats. Idrottsplatsen stängs inför sommarsäsongen 2011 och beräknas kunna tas i bruk först efter fem-sex års byggtid. Det innebär att idrottsplatsen i bästa fall kan öppnas 2015-2016.

 

I dag bedrivs en omfattande idrottsverksamhet på Kristineberg.

- Fotboll spelas på elitnivå; Djurgårdens damfotbollslag i allsvenskan har idrottsplatsen som hemmarena. En bred ungdomsverksamhet för både tjejer och killar bedrivs här.

- Friidrott. Kristineberg har erkänt goda förutsättningar för friidrottsträning och -tävlingar för både elit och ungdom.

- Skolidrott. Skolornas använder Kristinebergs idrottsplats flitigt - för fotboll och friidrott.

 

Alla dessa utövare blir nu husvilla. Framför allt drabbas den breda ungdomsidrotten och damidrotten.

Friidrottsverksamheten hänvisas till Spånga. Skolor kommer att behöva resa till idrottsplatser i ytterstaden.

Djurgården damfotbollslag anvisas till ”lämplig idrottsplats”.

Övrig fotbollsverksamhet, i huvudsak ungdomsfotboll för tjejer och killar ”kommer att kunna evakueras till någon närbelägen bollplan”.

Men var finns dessa alternativa bollplaner på Kungsholmen?  Idrottsplatsen på Stora Essingen har förminskats på grund av bostadsbebyggelse. Och det är redan nu svårt att få tränings- och matchtider på Stadshagens idrottsplats.

 

Dessutom finns förslag om att bygga 400 lägenheter på Stadshagen och därmed krympa fotbollsytorna ytterligare.

Det sker samtidigt som antalet ungdomar som vill idrotta på Kungsholmen ständigt ökar.

 

Vi kunde i vintras/våras notera andra tecken på den borgerliga alliansens idrottsfientlighet. Man vägrade att iordningsställa den uppvärmda konstgräsplanen på Stadshagen (Stockholms enda) och stoppade med det dam- och ungdomsfotbollslagens träningsmöjligheter.

 

För att i någon mån klara idrottens behov på Kungsholmen de kommande åren, utan Kristinebergs IP, vill vi slå vakt om Stadshagen i dess nuvarande utformning och pröva möjligheten att hitta nya ytor för idrott där.

Vi säger nej till bostadsbebyggelse på Stadshagen!

 

§11 Ändrad användning av f d biografen Draken till boendeförråd och butiker<br>samt ändring av byggnadens utseende

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 14 juni 2010, dnr 1.5.3-317-2010

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (M), Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:
Stadsdelsnämnden besvarar remissen med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande och anför därutöver följande:

Stadsdelsnämnden ställer sig frågande till att remissförfarandet efter att Draken stått tom i 14 år nu tvingas igenom på extremt kort varsel.  Stadsdelsnämnden ser helst att biografen Draken återigen kan användas som biograf eller till annan kulturell verksamhet.

§12 Åbergs mat och catering<br>Remiss från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att Åbergs mat och catering

får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan

klockan 12.00 - 01.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 juni 2010, dnr 1.5.2-280-2010

§13 Tures på piren<br>Remiss från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att Tures på piren får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 - 24.00 samt för uteservering alla dagar mellan klockan 11.00 - 22.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 juni 2010, dnr 1.5.2-287-2010

§14 Farfar Pär AB<br>Remiss från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsenhet

BESLUT

 

Stadsdelsnämndens tillstyrker att Farfar Pär får tillstånd att servera alkohol till allmänheten samt slutna sällskap alla dagar mellan klockan 11.00 - 01.00 samt för uteservering alla dagar mellan klockan 11.00 - 22.00

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 juni 2010, dnr 1.5.2-309-2010

§15 Revisionsberättelse för 2009<br>Yttrande till Stadsrevisionen i Stockholm

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt yttrande över revisionsberättelsen för 2009.

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 juni 2010, dnr 1.4-207-2010

§16 Ekonomisk rapport

Utbildningsförvaltningens rapport från inspektion av förskoleenheterna Kvarnbergen, Fridhem och Västra Kungsholmen dnr 4.3-300-2010

 

Utrednings- och statistikkontorets Förskoleundersökningar 2010 – Kungsholmens stadsdelsförvaltning och sammanfattande rapport Stockholms stad dnr 4.3-301-2010

 

Äldreomsorgsinspektörernas granskning av profilboende för äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar 2010, Serafens vård och omsorgsboende dnr 7.-290-2010

 

Kommunikativt ledarskap

 

Beslut från Socialstyrelsen ang verksamhetstillsyn av Solbackens äldreboende dnr 602-321-08

 

JO:s beslut ang anmälan mot förvaltningen om handläggningen av ärende om utlämnande av allmän handling m m dnr 499-404-09

 

Överenskommelse om samverkan med utbildningsförvaltningen avseende barn och ungdomar 2010 dnr 2.2.1-232-2010

 

Ekonomisk rapport

 

Anmälan av balanslista

 

Anmälan av inkomna skrivelser m m

 

Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

§17 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

Reijo Kittilä (V) frågade varför nämnden inte till dagens sammanträde fått tilldelningsbeslut avseende drift av Alströmerhemmet och S:t Eriks äldreboende som anmälningsärende. Kerstin Ohlsson svarade att besluten kommer att anmälas i augusti, eftersom förvaltningen först denna vecka fått de kompletta handlingarna i ärendet. 

 

Jan-Åke Porseryd (S) frågade om skälen till avstängningar i Rålambshovsparken. Förvaltningen svarade att det är fråga om återställning efter ledningsarbeten.

 

Jan-Åke Porseryd (S) frågade om socialstyrelsens nya regler gällande skyddsåtgärder för personer med åldersdemens. Kerstin Ohlsson svarade att de nya föreskrifterna i praktiken inte innebär några större förändringar för Kungsholmens äldreboenden.

 

§18 Information från stadsdelsförvaltningen

Karin Norman informerad om:

·        Det fortsatta arbetet med resultatbaserad styrning.

·        Att arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsatt ger goda resultat.

·        Skateparken i Rålambshovsparken beräknas färdigställd i höst.

·        Thomas Levin kommer i höst att lämna arbetet som avdelningschef men

       kvarstå i förvaltningen med andra arbetsuppgifter.

 

Kerstin Ohlsson informerade om:

·        Nya statliga stimulansbidrag till äldreomsorgen för utveckling av

samverkan mellan kommuner och landsting bl.a. när det gäller läkemedelsgenomgångar, förebyggande arbete, demensvård och rehabilitering.

§19 §§ 19-21 Sekretessbelagda ärenden

Sekretess enligt OSL 7 kap 1 c §