Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-08-26

Sammanträde 2010-08-26

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Tema: Val 2010 (valinformation)

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag ang krattning av gräsmattor, Rålambshovsparken

3 Anmälan av medborgarförslag ang uteduschar på Smedsuddsbadet

Allmänna ärenden

4 Stadens modell för fördelning av medel till stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet

Dnr: 1.2.-298-2010

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

6 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Dnr: 1.2.1-355-2010

Handläggare: Lisbeth Rieser, 508 08 022

7 Månadsrapport för juli månad 2010

Remisser

8 Införande av trängselavgifter på Essingeleden<br>Remiss från kommunstyrelsen

9 Reviderade föreskrifter i renhållningsordningen för Stockholms kommun<br>Remiss från trafikkontoret

Dnr: 1.5.1-313-2010

Handläggare: Liselotte van den Tempel, 508 09 245

10 Ändrade riktlinjer för folköl- och tobakstillsyn i Stockholm<br>Remiss från Kommunstyrelsen

11 Revidering av stadens basnyckeltal<br>Remiss dnr från kommunstyrelsen

Dnr: 1.5.1-319-2010

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

12 Översyn av resursfördelningssystem för omsorgen om personer med funktionsnedsättning – Ändring av mätinstrument för nivåbedömning<br>Remiss från Kommunstyrelsen

Dnr: 1.5.1-289-2010

Handläggare: Matilda Ekström-Sundgren, 508 08 099

13 Öppna standarder – tillgång till och vidareutnyttjande av offentlig information i elektronisk format<br>Remiss från Kommunstyrelsen

Anmälningsärenden

14 Avtal med Stiftelsen rödakorshemmet avseende S:t Eriks vård- och omsorgsboende

15 Avtal med Temabo avseende Alströmerhemmets vård- och omsorgsboende

17 Arrendeavtal för koloniträdgård med koloniträdgårdsföreningen Karlbergs- Bro

18 Oanmäld inspektion vid Serafens vård- och omsorgsboende

21 Anmälan av inkomna skrivelser m m

22 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

23 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

24 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

25 Information från stadsdelsförvaltningen

27 Utredning ang inkommen anmälan enligt Lex Sarah SoL 14 kap 2 §

Dnr: 1.2.2-392-2010

Sekretess enligt OSL 7 kap 1 c §

29 Yttrande till tingsrätten angående adoption

Sekretess enligt OSL 26 kap 1-10 §§

30 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p Föräldrabalken

Sekretess enligt OSL 26 kap 1-10 §§

Anmälningsärenden

31 Anmälan enligt Lex Maria

32 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 100629 o 100727

§2 Medborgarförslag

·       Medborgarförslag om krattning av gräsmattor, Rålambshovsparken, dnr 1.2.4-389-2010. Förvaltningen fick i uppdrag att besvara skrivelsen.

 

·       Medborgarförslag om uteduschar på Smedsuddsbadet, dnr 1.2.4-388-2010. Stadsdelsnämnden överlämnade medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

 

§3 Stadens modell för fördelning av medel till stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker de förslag till ändringar och tillägg i databasen PARK som framförs i tjänsteutlåtandet

 

2.     Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering

 

 

ÄRENDET BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 31 juni 2010, dnr 1.2.1-298-2010.

 

§4 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar rapporteringen till Socialstyrelsen, stadens äldreförvaltning, socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltning och revisionskontor.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 juni 2010, dnr 1.2.1-355-2010.

 

§5 Månadsrapport för juli månad 2010

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner månadsrappor för juli 2010.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 augusti 2010, dnr 1.1-132-2010.

 

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) lämnade följande gemensamma uttalande:

Vi uppskattar mycket de kommentarer från förvaltningen som följer månadsrapporten.

När det gäller stöd och service till personer med funktionsnedsättning är det anmärkningsvärt att stadens valfrihetssystem enligt LOV (lagen om valfrihetssystem) tillåter att enskilda anordnare kan ta ut priser som är upp till tre gånger högre än kommunens kostnader för samma tjänst. Man kan fråga sig om även kvaliteten är tre gånger bättre eller om skattebetalarnas pengar istället går till privata vinster.

 

§6 Införande av trängselavgifter på Essingeleden<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd bifaller i huvudsak stadsdelsförvaltningens förslag till beslut.

2.     Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd har länge påtalat problemen med Essingeleden och att över 40 000 kungsholmsbor och besökare drabbas varje dygn av buller, avgaser och hälsofarliga partiklar.

 

Stadsdelsnämnden har föreslagit en nedgrävning av Essingeleden över Kungsholmen. En sådan lösning skulle minska bullret och utsläppen samtidigt som trafiksäkerheten och framkomligheten ökar. Dessutom skulle 50 000 kvadratmeter mark frigöras som skulle kunna användas till grönområden och bostäder åt stockholmarna.

 

Alliansregeringen genomför nu en stor nationell satsning på spår och vägar tillsammans med en ambitiös klimatpolitik för kraftigt minskade utsläpp.

När Förbifart Stockholm är klar ska trängselskatt också tas ut på Essingeleden.

 

Alliansen på Kungsholmen fortsätter att driva frågan om att gräva ned alternativt glasa/kapsla in Essingeleden.

 

 

ÄRENDETS BERENING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 juni 2010, dnr 1.5.3-311-2010.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (M), Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna.

Catarina Agrell m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från vänsterpartiet och miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt det gemensamma förslaget från Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna.

 

RESERVATIONER

Catarina Agrell m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till förvaltningens förslag till beslut.

Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

Att tillstyrka att kommunfullmäktige bifaller motionen

En enig nämnd driver sedan flera år frågan att gräva ner alternativt överdäcka den del av Essingeleden som passerar Kungsholmen. I väntan på att detta blir verklighet skulle en trängselavgift på Essingeleden bidra till bättre miljö för alla dem som bor bredvid Essingeleden på Kungsholmen. Vi understödjer därför förslaget att utreda hur trängselavgifter snarast kan införas på Essingeleden. 

 

§7 Reviderade föreskrifter i renhållningsordningen för Stockholms kommun<br>Remiss från trafikkontoret

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på kommunstyrelsens remiss.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 augusti 2010, dnr 1.5.1-313-2010.

 

§8 Ändrade riktlinjer för folköl- och tobakstillsyn i Stockholm<br>Remiss från Kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på kommunstyrelsens remiss.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 augusti 2010, dnr 1.5.1.-350-2010

§9 Revidering av stadens basnyckeltal<br>Remiss dnr från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på kommunstyrelsens remiss.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningens redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 augusti 2010, dnr 1.5.1-319-2010.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (M), Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:


Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen och anför därutöver följande:

 

Vi efterlyser genusperspektivet i nyckeltalen och vill lyfta fram vikten av könsuppdelad statistik.

 

Inom ekonomiskt bistånd är det ur brukarperspektiv viktigt med nyckeltal som visar både utredningstid och väntetid.  Det bör vara klart och tydligt vad som ska mätas och hur.  Ett it-baserat system bör kunna tas fram för att manuella beräkningar ska kunna undvikas.

 

Även väntetid till budget- och skuldrådgivningen bör vara ett nyckeltal.

 

Antal årsarbetare per omsorgstagare i särskilt boende för personer med funktionsnedsättningar bör också vara ett nyckeltal, i likhet med vad som föreslås för äldreomsorgen.

 

Inom personalområdet vill vi även ha nyckeltal om andelen timanställningar samt andel av den kommunalt finansierade verksamheten som omfattas av kollektivavtal respektive meddelarfrihet och meddelarskydd.

 

§10 Översyn av resursfördelningssystem för omsorgen om personer med funktionsnedsättning – Ändring av mätinstrument för nivåbedömning<br>Remiss från Kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på kommunstyrelsens remiss.

 

 

 Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 augusti 2010, dnr 1.5.1-289-2010

 

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) lämnade följande gemensamma uttalande:

 

I detta ärende är det mycket viktigt att ta del av handikapprådets och handikapporganisationernas synpunkter. Deras uppfattning måste väga tungt. Tidigare har handikapporganisationerna riktat en hel del kritik mot det centrala bedömningskansliet och bland annat ifrågasatt att nivåbedömningarna inte kan överklagas, vilket vi instämmer i. Det är av stor vikt att mätinstrumenten uppfattas som trovärdiga av alla parter.

 

§11 Öppna standarder – tillgång till och vidareutnyttjande av offentlig information i elektronisk format<br>Remiss från Kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på kommunstyrelsens remiss.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 augusti 2010, dnr 1.5.1-304-2010.

 

§12 Anmälningsärenden

·       Avtal med Stiftelsen rödakorshemmet avseende S:t Eriks vård- och omsorgsboende dnr 2.2.2-399-2010

 

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) lämnade följande gemensamma uttalande:

Våra partier riktade stark kritik mot beslutet att centralt genomföra upphandlingen av driften av S:t Eriks äldreboende.  Stadsdelsnämnderna har reducerats till enbart förvaltande nämnder vad gäller driften av äldreboendena.  Vi anser att stadsdelsnämnderna självständigt ska kunna besluta om driften av de vård- och omsorgsboenden som finns inom deras geografiska område.    Även rätten att besluta om drift i egen regi ska vara självklar.

 

Stadsdelsförvaltningen skickade i maj ut tilldelningsbeslutet avs. driften av S:t Erik till nämndledamöterna.  Beslutet har dock aldrig formellt anmälts för nämnden.

 

Fem anbud lämnades in i denna upphandling.   Fyra av dem kunde dock av olika skäl inte godkännas varefter anbudet från Stiftelsen rödakorshemmet var det enda anbudet som utvärderades.  Anbudsutvärderingen resulterade i påfallande låga poäng och referenserna har inte varit översvallande positiva heller. 

 

S:t Eriks äldreboende har under de senaste tio åren bytt entreprenör i varje genomförd upphandling, någon gång även mellan upphandlingarna när entreprenören blivit uppköpt av ett större vårdbolag.  Kontinuiteten i verksamheten har blivit lidande. 

 

Upphandlingen av driften av S:t Eriks äldreboende borde ha avbrutits och verksamheten i stället drivas i egen regi.

 

·       Avtal med Temabo avseende Alströmerhemmets vård- och omsorgsboende

dnr 2.2.2-340-2010

 

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) lämnade följande gemensamma uttalande:

Våra partier riktade stark kritik mot beslutet att centralt genomföra upphandlingen av driften av Alströmerhemmets äldreboende.  Stadsdelsnämnderna har reducerats till enbart förvaltande nämnder vad gäller driften av äldreboendena.  Vi anser att stadsdelsnämnderna självständigt ska kunna besluta om driften av de vård- och omsorgsboenden som finns inom deras geografiska område.    Även rätten att besluta om drift i egen regi ska vara självklar.

 

Stadsdelsförvaltningen skickade i maj ut tilldelningsbeslutet avs. driften av Alströmerhemmet till nämndledamöterna.  Beslutet har dock aldrig formellt anmälts för nämnden.

 

Fyra anbud lämnades in i denna upphandling.   Ett av dem kunde dock av olika skäl inte godkännas varefter tre anbud fanns kvar för utvärdering.  Anbudsutvärderingen resulterade i mycket låga poäng för en av anbudsgivarna.  Två anbudsgivare kvarstod därmed.  Antalet inlämnade och godkända anbud som kunde komma ifråga för avtal var därmed påfallande lågt. 

 

Alströmerhemmets äldreboende har under de senaste tio åren flera gånger bytt entreprenör vilket blev resultatet även nu.  Kontinuiteten i verksamheten har blivit lidande. 

 

 

·       Arrendeavtal för koloniträdgård med koloniträdgårdsföreningen Karlbergs- Bro dnr 2.2.1-261-2010

 

·       Oanmäld inspektion vid Serafens vård- och omsorgsboende dnr 1.3.393-2010

 

·       Rapport om nationaldagsfirandet 2010 dnr 300-424-09

 

·       Anmälan av balanslista

 

·       Anmälan av inkomna skrivelser m m

 

·       Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

·       Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

 

§13 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

Skrivelse från Folkpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet om SL:s förslag till trafikförändringar. Förvaltningen får i uppdrag att söka förlängd remisstid hos SL och återkomma med förslag till beslut, dnr 1.5.3-449-2010.§14 Information från stadsdelsförvaltningen

Karin Norman informerade om:

·       Stockholmsenkäten presenteras i september.

·       Skateparken i Rålambshovsparken invigs första veckan i november.

 

Britt Mattsson informerade om:

·       Uppföljning av remisser om Kristinebergs IP samt Primusområdet.

·       Plaskdamm har färdigställts i Kristinebergs strandpark.

 

§15 §§ 15 20 sekretess belagda ärenden