Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-09-08

Sammanträde 2010-09-08

Datum
Klockan
18.00
Plats
Sammanträdesrummet Vågen, St Eriksgatan 47

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

§2 Förlikningsavtal med Aleris Omsorg AB

BESLUT

 

1.     Förlikningsavtal, bilaga 1, mellan nämnden och Aleris Omsorg AB godkänns.

2.     Stadsdelsdirektören får i uppdrag att underteckna förlikningsavtalet för nämndens räkning.

3.     Punkt 1 i avtalet sekretessbeläggs enligt 31 kap 16 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen.

4.     Protokollet i detta ärendet förklaras härmed justerat.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 september 2010, dnr 7.-470-2010.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (M), Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag enligt följande:

 

Stadsdelsnämnden beslutar följande:

  1. Förlikningsavtal, bilaga 1, mellan nämnden och Aleris Omsorg AB godkänns.
  2. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att underteckna förlikningsavtalet för nämndens räk­ning.
  3. Protokollet i detta ärende förklaras omedelbart justerat.

Stadsdelsnämnden avslår punkt 3 i förvaltningens förslag till beslut som skulle innebära att punkt 1 i avtalet sekretessbeläggs.

 

Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

 

Offentlighetsprincipen är en av grundprinciperna i den svenska offentliga sektorn.  De senaste tidernas upphandlingar har dock i allt större utsträckning försvårat för medborgarna att ha insyn i de upphandlade skattefinansierade verksamheterna.  Vi anser att alla steg som leder bort från offentlig insyn är oacceptabla. 

 

Det blir svårt för politikerna att förklara sitt agerande inför medborgarna om en väsentlig pa­ragraf i avtalet sekretessbeläggs. Allmänhetens förtroende för stadsdelsnämndens politiker kommer att påverkas negativt.  Att Aleris gravt misskött verksamheten på Serafen under den tid de hade driftansvaret är väl känt hos allmänheten, som har rätt att fullt ut få veta hur politikerna hanterat det allvarliga avtalsbrottet. 

 

 

UTTALANDE

Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) och Catarina Agrell m.fl. (S)  lämnade följande uttalande:

 

Med full förståelse för att nämnden är angelägen att få frågan om ett förlikningsavtal med Aleris löst vill vi ändå uttrycka vår tveksamhet när det gäller 3. Punkt 1 i avtalet sekretessbeläggs enligt 31 kap 16 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen.

 

Det är oroväckande om ett avtal mellan å ena sidan en offentlig skattefinansierad myndighet och å’ andra sidan ett privat företag kan undandras det offentligas, d.v.s. medborgarnas insyn. Detta kan vi se som ett hot mot den offentlighetsprincip som vi kan vara stolta över, och som vi bör värna om som en av grundvalarna till vår demokrati, där all makt ska utgå från folket.

 

 

ERSÄTTARYTTRANDE

Oscar Fredriksson (C) lämnade följande ersättaryttrande:

 

Jag instämmer i alliansens yrkande och därmed i stadsdelsnämndens beslut.