Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-09-30

Sammanträde 2010-09-30

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag om utegym i parken vid Essingebryggbad

4 Planering av bostäder för personer med funktionsnedsättning i kv<br>Lusten och Välgången

Dnr: 1.2.1-390-2010

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032

5 Ny förskola invid Stefansskolan, kv Kristinebergs slott 4

Dnr: 2.6-492-2010

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

6 Kvalitets- och ledningssystem enligt SOSFS 2006:11

7 Anvisningar för kontroll och attest samt utbetalning av pengar

Dnr: 2.1-477-2010

Handläggare: Jan Francke, 508 08 000

8 Revidering av delegationsförteckning

Dnr: 1.1-485-2010

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

Remisser

9 Sjuksköterskors specialistutbildning – vilket slag examen<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 1.5.1-375-2010

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032

10 Departementspromemorian Bortom fagert tal – Om bristande<br>tillgänglighet som diskriminering<br>Remiss från kommunstyrelsen

Anmälningsärenden

11 Från ord till handling – SNAC-K rapport nr 16<br>Vårdbehov och insatser för de äldre 2002 – 2009 SNAC-K rapport 17

12 Dokumentera eller ge vård och omsorg? – utvärdering av projektet<br>”Social dokumentation på Kungsholmen”

13 Sammanfattning av Stockholmsenkäten

15 Anmälan av inkomna skrivelser m m

16 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

17 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

18 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

19 Information från stadsdelsförvaltningen

21 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p Föräldrabalken

Sekretess enligt OSL 26 kap 1-10 §§

22 Yttrande till Stockholms tingsrätt

Sekretess enligt OSL 26 kap 1-10 §§

Anmälan av tjänstemannabeslut

23 Personalärenden

Anmälningsärenden

24 Anmälan av beslut från JO

25 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 100824

Tilläggslista

26 Teman för stadsdelsnämndens sammanträden 2010

Dnr: 000-716-09

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

§2 Medborgarförslag

Anmälan av medborgarförslag om utegym i parken vid Essinge bryggbad, dnr 1.2.4-436-2010. Stadsdelsnämnden överlämnade medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

§3 Tertialrapport 2 Kungsholmen

BESLUT

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner tertialrapport 2 med delårsbokslut och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2.     Stadsdelsnämnden beslutar att internkontrollplanen revideras i enlighet med detta tjänsteutlåtande

3.     Stadsdelsnämnden beslutar att justera indikatorn för andel personer med långvarit beroende av ekonomiskt bistånd till 0,3 procent

4.     Stadsdelsnämnden redovisar omslutningsförändringar om 4,2 mnkr enligt blankettbilaga

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 september 2010, dnr 1.2.1-239-2010.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (M), Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:
Förslag till beslut

1.     Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tertialrapport 2 till kommunstyrelsen med de kommentarer som medföljer detta förslag till beslut.

2.     Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag under punkterna 2-4.

3.     Stadsdelsnämnden stoppar allt arbete med upphandlingar av verksamheterna inom vård och omsorg.

4.     Stadsdelsnämnden stoppar allt arbete med avknoppning av verksamheter.

 

Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

Den borgerliga alliansens budget 2010 för Stockholms stad och Kungsholmens stadsdelsnämnd är en riktig nedskärningsbudget.  Verksamheterna kommer enligt tjänsteutlåtandet ”med hjälp av stor återhållsamhet och anpassningar att rymmas inom tilldelad budgetram”.  Dessa åtgärder och anpassningar kommer att vara kännbara i samtliga av nämndens verksamheter från förskola till äldreomsorg. 

 

Mest oroade är vi just nu över äldreomsorgens utveckling.  Budgetläget för äldreomsorgen är ansträngt och nu ska antalet platser i vård- och omsorgsboende minska.  Kungsholmen har en större andel personer i vård- och omsorgsboende enligt förvaltningen än jämförbara stadsdelar.  På förra sociala delegationen anmäldes ett ovanligt stort antal avslag avseende ansökningar om vård- och omsorgsboende.  Många av dem som hade fått avslag var 90-98 år gamla.  Samtidigt hade vi för en vecka sedan 17 tomma platser på våra servicehus.  Förutom restriktivitet i bedömningarna beror detta på att många äldre inte vågar flytta in på servicehusen eftersom de är rädda för att dessa ska omvandlas till trygghetsboenden.  På Serafen minskar man personalstyrkan för att anpassa den till budgetramen.  Försämringarna drabbar de äldre som är i behov av stöd från samhället för att uppnå en skälig levnadsnivå.

 

Alliansen skryter med att ha infört valfrihet inom socialpsykiatrin. Gång på gång avslås dock ansökningar från brukare som önskar delta i kursverksamheter hos andra anordnare än stadsdelsnämnden själv. Många av dem som orkar överklaga till förvaltningsrätten får beslutet ändrat. Till ett privat drivet gruppboende betalar nämnden tredubbla avgifter jämfört med vad nämnden har täckning för och vad verksamheter i egen regi får.  

 

Individ- och familjeomsorgen ska sträva efter så stor andel öppenvårdslösningar som möjligt. Väl fungerande öppenvård är naturligtvis bra men får inte användas av kostnadsskäl när slutenvård är det som behövs. Kostnaderna för öppenvården är i regel lägre än för slutenvård.  I ett ansträngt budgetläge blir det frestande att välja öppenvårdslösningar även när dyrare slutenvård är motiverad. 

 

Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat något, flera hushåll är därmed beroende av försörjningsstöd till sin försörjning. Vi saknar resonemang kring hur många av dem som blivit utförsäkrade från försäkringskassans ersättningar nu finns hos socialtjänsten.

 

Skattesänkningspolitiken resulterar i rejäla kvalitetssänkningar för dem som är i behov av stöd, vård och omsorg från stadsdelsnämndens verksamheter.

 

Stadsdelsnämndens preventionsenhet Fält och fritid har en del problem i sin verksamhet. Vi är särskilt oroliga för att verksamheten inte riktigt når tjejerna som enligt stockholmsenkäten mår ganska dåligt i vår stadsdel. Det finns en viss förtroendeklyfta mellan en del av ungdomarna och fältassistenterna.  I stället för satsningar för att möta problemen har enheten fått minskade resurser i år.

 

Ansvaret för en lång rad verksamheter har under mandatperioden flyttats från stadsdelsnämnderna till centrala nämnder, däribland till den nybildade servicenämnden.  Vi misstänker att detta har varit en medveten strategi från majoritetens sida för att det ska vara enklare att lägga ned stadsdelsnämnderna alternativt att minska antalet nämnder.  Den genomförda centraliseringen har inte ens resulterat i lägre kostnader – tvärtom - och dessutom tvingat en del personal till övertalighet.

 

Grunden för all vård och omsorg bör enligt oss vara en högkvalitativ verksamhet i egen regi.  Splittringen på ett stort antal utförare inom äldreomsorgen innebär svårigheter i genomförandet av kompetensutvecklingsinsatser och i samarbetet med andra huvudmän.

 

Jakten på nya förskolelokaler blir allt svårare i och med att allt färre fastigheter på Kungsholmen ägs av staden eller dess bolag.  Hyrorna överskrider de av staden fastställda takhyrorna. Antalet barn i många barngrupper är för stort.  Förvaltningens planering för framtida förskoleplatser försvåras av att enskilda förskolor startas utan att förvaltningen är informerad och en bristsituation kan helt plötsligt omvandlas till ett överskott av platser.

 

Kungsholmen har i dag ett fåtal flyktingar i pågående introduktion. Det är en skam för vår stadsdel att vi inte tar vår del av ansvaret för de flyktingar som Stockholms stad tar emot. 

 

Stadsdelsnämnden vill vara en attraktiv arbetsgivare. Då måste nämnden och förvaltningen aktivt samarbeta med facken vilket dock inte nämns med ett enda ord i tertialrapporten.

 

Nämnden och medborgarna bör ha ett avgörande inflytande när det gäller planeringen av vår stadsmiljö. Det är bra att nämndens verksamheter anstränger sig för att minska belastningen på miljön genom att sortera avfall, köpa in kravmärkt mat m.m. Men resten av miljöfrågorna lyser med sin frånvaro i tertialrapporten. För att åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling krävs genomgripande struktur- och livsstilsförändringar. Nämnden behöver minst en miljösamordnare som aktivt arbetar för att vi alla i vår närmiljö hjälps åt att rädda vår jord till våra barn och barnbarn. Dessutom måste nu planerat parkunderhåll och tilläggsbeställningar avs parkskötseln stoppas. I detta fall skjuter man upp kostnaderna till framtiden med risk för fördyringar. 

§4 Planering av bostäder för personer med funktionsnedsättning i kv<br>Lusten och Välgången

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd uppdrar, förutsatt ekonomiutskottets medgivande, åt stadsdelsdirektören att teckna avtal på i ärendet redovisade villkor.

 

2.     Stadsdelnämnden söker stimulansbidrag för inrättande av nya boenden för personer med funktionshinder med totalt 4,6 mnkr.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 september 2010, dnr 1.2.1-390-2010.

 

§5 Ny förskola invid Stefansskolan, kv Kristinebergs slott 4

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att fullfölja planeringen av ny förskola invid Stefanskolan, kv. Kristinebergs slott 4.

 

 

§6 Kvalitets- och ledningssystem enligt SOSFS 2006:11

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd antar förvaltningens förslag till Kvalitets- och ledningssystem.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 14 september 2010, dnr 1.2.1-478-2010.

 

§7 Anvisningar för kontroll och attest samt utbetalning av pengar

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd fastställer stadsledningskontorets anvisningar för kontroll och attest samt utbetalning av pengar.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 augusti 2010, dnr 2.1-477-2010.

 

§8 Revidering av delegationsförteckning

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd fastställer den reviderade delegationsförteckningen.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 14 september 2010, dnr 1.1-485-2010.

§9 Teman för stadsdelsnämndens sammanträden 2010

BESLUT

 

Teman för stadsdelsnämndens sammanträden i oktober och november fastställs i ärendet.

 

 

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 september 2010, dnr 000-716-2009.

 

§10 Sjuksköterskors specialistutbildning – vilket slag examen<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

 Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 september 2010, dnr 1.5.1-375-2010.

 

§11 Departementspromemorian Bortom fagert tal – Om bristande<br>tillgänglighet som diskriminering<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 september 2010, dnr 1.5.1-351-2010.

 

 

§13 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

·       Ordföranden informerade om att stadsdelsnämnden vid sammanträdet i oktober behandlar två planremisser; kv. Brädstapeln respektive Krillans krog. Remissunderlag utsändes till nämndens samtliga ledamöter.

·       Catarina Agrell (S) ställde fråga om socialpsykiatrin. Avdelningschef Lisbeth Rieser besvarade frågan.

§14 Information från stadsdelsförvaltningen

Thomas Levin informerade om stadsdelsnämndens verksamhetsbesök vid Serafens vård- och omsorgsboende den 21 oktober.

 

§15 §§ 15 -19 sekretessbelagda ärenden