Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-10-28

Sammanträde 2010-10-28

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Förslag till användning av Kungsholmens brandstation<br>Svar på medborgarförslag

Allmänna ärenden

3 Upprustning av Lilla Essingens småparker<br>godkännande av program och genomförande

4 Bidrag år 2010 till lokala föreningar och frivilligorganisationer

Dnr: 2.1-031-2010

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

5 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Dnr: 1.2.1-542-2010

Handläggare: Matilda Ekström Sundberg, 508 08 079

6 Månadsrapport för september månad 2010

Dnr: 1.1-132-2010

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

7 Ändrat sammanträdesdatum

Dnr: 1.1-535-2010

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

Remisser

8 Detaljplan för del av kvarteret Brädstapeln m m<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

9 Detaljplan för Krillans Krog 1, m m<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

10 Gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stockholm<br>Remiss från kommunstyrelsen

11 Framtida Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)<br>och Medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR)<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 1.5.1-354-2010

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032

Anmälan av tjänstemannabeslut

12 Avslag på begäran att få tal del av allmän handling

Anmälningsärenden

13 Uppdrag från kommunfullmäktige att upprätta platser för snöupplag

14 Upphandlingsrapport/Tilldelningsbeslut upphandling av hantverkstjänster

16 Anmälan av inkomna skrivelser m m

17 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

18 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

19 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

20 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

21 Upphandling av lokalvård

Dnr: 2.2.2-533-2010

Sekretess enligt OSL 19 kap 3 §

22 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare<br>enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

Sekretess enligt OSL 26 kap 1-10 §§

23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

Sekretess enligt OSL 26 kap 1-10 §§

§2 Förslag till användning av Kungsholmens brandstation<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 oktober 2010 dnr 1.2.4-284-2010 .

 

§3 Upprustning av Lilla Essingens småparker<br>godkännande av program och genomförande

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner program och genomförande av upprustningen av småparkerna på Lilla Essingen.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 oktober 2010, dnr 3.2-543-2010.

 

§4 Bidrag år 2010 till lokala föreningar och frivilligorganisationer

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner fördelningen av bidrag enligt tjänsteutlåtandet.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 oktober 2010, dnr 2.1-031-2010.

 

§5 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar rapporteringen till Socialstyrelsen, stadens äldreförvaltning, socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltning och revisionskontor.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 oktober 2010, dnr 1.2.1-542-2010.

 

§6 Månadsrapport för september månad 2010

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner månadsrapporten för september 2010.

2.     Stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med redovisning av arbetet med att minska sjukfrånvaron.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 14 oktober 2010, dnr 1.1-132-2010.

 

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) lämnade följande gemensamma uttalande:

Förvaltningen rapporterar ett fortsatt överskridande inom äldreomsorgen trots en mera restriktiv biståndsbedömning enligt nämndens beslut i september.

 

Vi ser med stor oro på de konsekvenser detta medför. På den senaste sociala delegationens sammanträde rapporterades att det var ett stort antal mycket gamla människor som fått avslag på sina ansökningar om boende på servicehus eller i heldygnsomsorg. Detta när vi vet att det står allt flera bostäder i servicehus tomma.

 

Vi anser att till en god valfrihet hör att kunna välja vilken service man behöver. Det finns anledning att respektera äldre människors val att flytta från sina hem för att de anser sig inte längre kunna klara av att bo kvar, ofta i en både fysiskt och psykiskt nedbrytande ensamhet och utsatthet.  För den som bor i en fastighet med liten hiss eller många trappsteg kan det vara svårt att ta sig ut på egen hand. Att då få ledsagarservice eller daglig verksamhet är inte alltid ett gott alternativ då det kräver framförhållning och att man på förutbestämda tider orkar planerade aktiviteter. Avslag på servicehus kan bli en form av husarrest.

 

På Kungsholmen har vi tidigare enligt förvaltningen beviljat serviceboende mera generöst än i flera jämförbara stadsdelar. Nu har förvaltningen med nya riktlinjer från alliansens politiker förändrat bedömningarna ganska drastiskt, de som nu behöver flytta tycks få betala för tidigare bedömda.

 

Vi anser det rimligt att äldreomsorgen får mera resurser så att de gamla får en reell valfrihet.  Om det nu är så att biståndsbedömningen på Kungsholmen hittills varit mera generös än i övriga jämförbara stadsdelar är den självklara lösningen enligt vår uppfattning inte att vi blir mera restriktiva.  Biståndsbedömningen bör i stället bli mera generös i hela staden.

 

§7 Ändrat sammanträdesdatum

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd ändrar datum för sitt sammanträde i november till torsdagen den 18 november 2010.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 oktober 2010, dnr 1.1-535-2010.

 

§8 Detaljplan för del av kvarteret Brädstapeln m m<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar förslag till detaljplan för del av kvarteret Brädstapeln med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

2.     Stadsdelsnämnden avstyrker planförslaget.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 oktober 2010, dnr 1.5.3-461-2010.

 

JÄV

Regina Kevius (M) deltog inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

 

RÖSTFÖRKLARING

Robert Rydefjärd (KD) deltog ej i beslutet.§9 Detaljplan för Krillans Krog 1, m m<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar förslag till detaljplan för Krillans krog 1 m.m. med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 oktober 2010, dnr1.5.3-463-2010.

JÄV

Regina Kevius (M) deltog inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ingrid Gunnarsson Radford m.fl. (M), Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Tjänstgörande ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

  1. Nämnden beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande över remissen.
  2. Därutöver vill vi framföra nedan ytterligare synpunkter.
  3. Paragrafen justeras omedelbart

Nämnden instämmer med förvaltningens synpunkter och invändningar, men vill lägga till ytterligare några.

Vi förutsätter att det kommer att byggas hyresrätter i beståndet.

Förvaltningen lyfter att gården kan uppfattas som otillgänglig om den ligger på en högre nivå, vi vill gärna understryka tillgänglighetsaspekten ur ett funktionsperspektiv. Kommer gården att kunna nås med barnvagn och rullstol?

Området är väldigt trafikstört av såväl biltrafik, tunnelbana som flyg. Huvudproblemet är dock inte husen som ska byggas utan de trafikproblem som finns i området och som bör åtgärdas. Vill vi bygga en tätare stad så ökar möjligheterna att göra detta på ett rimligt sätt om vi kommer tillrätta med de stora trafikproblem som finns bland annat på nordvästra Kungsholmen.

Utifrån nuvarande trafikstörda förutsättningar så vill vi understryka förvaltningens kritik av det höga slutna kvarteret och håller med om att en bebyggelse med karaktär ”hus i park” med bullerskydd skulle vara att föredra. Hela denna del av Kungsholmen exploateras starkt och det är viktigt att värna slottsparken som en värdefull länk bakåt i tiden och en viktig oas för de boende i framtiden.

 

 

§10 Gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stockholm<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 juli 2010, dnr 1.5.1-349-2010.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (M), Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

 

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen och framför därutöver följande kompletterande och delvis från tjänsteutlåtandet avvikande synpunkter.

 

Nämnden är i grunden skeptisk till tanken att ta fram en särskild värdegrund för just äldreomsorgen.  Vi anser att såväl socialtjänstlagen som FN:s konventioner om mänskliga rättigheter är nog så bra utgångspunkter för diskussioner om etik inom äldreomsorgen. Det mesta som sägs i förslaget till värdegrund för äldreomsorgen är enligt vår uppfattning lika tillämpbart inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar och inom socialpsykiatrin.

 

Det stora hotet mot en värdig äldreomsorg är inte brist på värdegrund utan bristen på resurser. Arbetet med värdegrunden kan bli ett sätt att dölja resursbristen i vackra ord om värdighet, självbestämmande, meningsfullhet, trygghet, valfrihet etc. I dag tvingar dock resursbristen personalen att stressa för att hinna utföra beviljade insatser inom hemtjänsten eller för att klara av att ge de äldre en socialt innehållsrik dag på vård- och omsorgsboendet. Det viktigaste är att staden tillför de resurser som krävs för en god vård och omsorg. Först då blir det möjligt för personalen att ha tid för reflektion och diskutera värdegrund och etik så att det inte bara blir vackra tomma ord som personalen inte ges några möjligheter att leva upp till i det dagliga arbetet med de äldre.

 

Ifall beslut trots allt fattas om en värdegrund för äldreomsorgen bör två av formuleringarna ändras. Första meningen innehåller begrepp som överlappar varandra. En bättre formulering som också tillför innehåll skulle vara ”Äldreomsorgen i Stockholms stad ska präglas av självbestämmande, individualisering och integritet”.

 

I den andra meningen föredrar vi begreppet ”ett liv som andra”, vilket används i funktionshinderssammanhang för att betona människors lika värde istället för ”ett värdigt liv”. Meningen skulle då lyda ”Utformningen av det stöd som ges ska inriktas på att äldre personer får leva ett liv som andra och känna välbefinnande, trygghet och meningsfullhet.

§11 Framtida Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)<br>och Medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR)<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 oktober 2010, dnr 1.5.1-354-2010.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Regina Kevius m.fl. (M), Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

  1. Nämnden beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande över remissen.
  2. Därutöver vill vi framföra följande.

 

Enbart 35 % av alla platser i stadens vård- och omsorgsboenden drivs i dag i egen regi, resten 65 % drivs på entreprenad av privata vårdbolag. Staden har i upphandlingar under senare tid ställt krav på att entreprenörerna ska ha en egen medicinskt ansvarig sjuksköterska.  Stadsdelarnas MAS har haft stor betydelse i arbetet med att utveckla kvaliteten och patientsäkerheten i den kommunala hälso- och sjukvården. Att de privata vårdbolagen ska ha egen MAS kommer att ställa stora krav på att dessa oberoende ska kunna utföra sina arbetsuppgifter och rapportera brister och avvikelser i vården till stadsdelens MAS. Vi är rädda för att ändringarna kommer att underminera MAS-funktionens betydelse. MAS riskerar hamna i lojalitetskonflikter mellan sina arbetsgivare, de boende och stadsdelarna.  Samma gäller även för dem som eventuellt ska ha befattningar som medicinskt ansvariga för rehabilitering hos de privata vårdbolagen.

 

Staden bör markera vikten av att stadens egna MAS och MAR får goda förutsättningar att verka och att funktionerna ska organiseras fristående och centralt i stadsdelsförvaltningarna.  Exakt placering i organisationen måste varje stadsdelsnämnd själv få avgöra.

 

§12 Avslag på begäran att få tal del av allmän handling

Avslag på begäran att få ta del av allmän handling, dnr 2.8-534-2010.

§13 Anmälningsärenden

·       Uppdrag från kommunfullmäktige att upprätta platser för snöupplag,
dnr 3.-488-2010

 

·       Upphandlingsrapport/Tilldelningsbeslut upphandling av hantverkstjänster, dnr 103-325-09

 

·       Anmälan av balanslista

§14 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

Ordförande Regina Kevius inviger skateparken i Rålambshovsparken onsdagen den 3 november.

§15 Information från stadsdelsförvaltningen

·       Stadsdelsnämndens och förvaltningens budgetkonferens genomförs den 3 december

·       Alexandra Göransson har anställts som chef för avdelningen till stöd för resultatstyrning.

§16 §§ 16 -20 sekretessbelagda äreden