Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-11-18

Sammanträde 2010-11-18

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Uteduschar och fasta toaletter vid Smedsuddsbadet<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-388-2010

Handläggare: Liselotte van den Tempel, 508 09 245

Allmänna ärenden

3 Ny förskola invid Vängåvans parklek, Stora Essingen<br>Inriktnings- och genomförandeärende

Dnr: 2.6-592-2010

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

4 Gemensam upphandling av årsentreprenör för parkinvesteringar

Dnr: 2.2.2-577-2010

Handläggare: Britt Mattsson, 508 09 330

5 Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel 2010

6 Månadsrapport för oktober 2010

Dnr: 1.1-132-2010

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

7 Stadsdelsnämndes sammanträdestider 2011

Dnr: 1.1-593-2010

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

8 Främjande av ökad källsortering för hemtjänstmottagare<br>Remiss från kommunstyrelsen

11 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

12 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

13 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

14 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

15 Utredning angående inkommen anmälan enligt Lex Sarah<br>14 kap 2 § SoL och 24a § LSS

Sekretess enligt OSL 7 kap 1 c §

Anmälningsärenden

16 Anmälan enligt Lex Maria

17 Beslut från Socialstyrelsen ang Solbackens vård- och omsorgsboende

18 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 101019

§2 Uteduschar och fasta toaletter vid Smedsuddsbadet<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 november 2010, dnr 1.2.4-388-2010.

 

UTTALANDE

Jan-Åke Porseryd m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) lämnade följande gemensamma uttalande:

Smedsuddsbadet är populärt och har blivit mycket välbesökt under varma sommardagar. Vi har, liksom förslagsställaren, noterat att de sanitära förhållandena behöver förbättras. Smedsuddsbadet behöver bättre tillsyn under sommartid. De inhyrda holkentoaletterna måste städas oftare än vad som skett de senaste somrarna. De borde kompletteras med fler än en avgiftsbelagd tillgänglighetsanpassad toalett som ska ha en högre hygienisk standard än vad som är möjligt med holkentoaletterna. 

 

§3 Ny förskola invid Vängåvans parklek, Stora Essingen<br>Inriktnings- och genomförandeärende

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att fullfölja planeringen av ny förskola invid Vängåvans parklek på Stora Essingen (Essingen 1:87).

2.     Under förutsättning att bygglov beviljas uppdras till stadsdelsdirektören att teckna avtal på de villkor som redovisas i tjänsteutlåtandet.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 november 2010, dnr 2.6-592-2010.

 

§4 Gemensam upphandling av årsentreprenör för parkinvesteringar

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att delta i en för Norrmalm, Östermalm, Kungsholmen och Södermalm gemensam upphandling av årsentreprenör för mindre parkinvesteringar enligt detta tjänsteutlåtande.

2.     Stadsdelsnämnden uppdrar till stadsdelsdirektören för Norrmalm att fatta nödvändiga beslut för upphandlingen, att teckna avtal med utsedd entreprenör samt besluta i övriga frågor som rör avtalet under avtalsperioden.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 24 oktober 2010, dnr 2.2.2-577-2010.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ian Lauritzen m.fl. (M), Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Jan-Åke Porseryd m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Tjänstgörande ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Jan-Åke Porseryd m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

1.     Stadsdelsnämnden beslutar delta i en för Norrmalm, Östermalm, Kungsholmen och Södermalm gemensam upphandling av årsentreprenör för mindre parkinvesteringar under förutsättning att förfrågningsunderslaget och förslaget till avtal tas upp till politisk behandling i stadsdelsnämnden. 

2.     I förfrågningsunderlaget och förslaget till avtal ska det framgå att utföraren ska ha gällande kollektivavtal samt att meddelarfrihet och meddelarskydd ska gälla för de anställda i företaget.

 

Det är viktigt att stadsdelsnämnden kan ta sitt politiska ansvar för innehållet i de upphandlingar som nämnden deltar i. Det bästa sättet för nämnden att ta detta ansvar är dels att nämnden fattar beslutet om att upphandlingen ska genomföras, dels att nämnden fastställer förfrågningsunderlaget och förslaget till avtal.

 

§5 Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel 2010

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att till Socialstyrelsen överlämna ansökan om 2 845 tkr i stimulansmedel för 2010 i enlighet med förvaltningens förslag.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 november 2010, dnr 1.2.1-588-2010

 

UTTALANDE

Jan-Åke Porseryd m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) lämnade följande gemensamma uttalande:

 

Vi är positiva till att förvaltningen ansöker om pengar för att höja kvalitén i vården och omsorgen om äldre personer, men vi tycker det är fel att med skattepengar betala för något som privata företag redan har fått betalt för och förbundit sig att göra. Genom att vi bekostar utbildning av anställda hos våra entreprenörer två gånger slösar vi bort skattepengar samtidigt som vi gör det möjligt för privata företag att ta ut en högre vinst.

 

Vi kommer inte att motsätta oss det liggande förslaget till beslut då vi anser att våra äldres behov av god vård är viktigare än våra principer men vi vill betona att detta är ett stort problem som måste lösas i framtiden, eventuellt genom att föra in i kommande avtal att förvaltningen ansvarar för alla utbildningar så att företagen kan räkna bort utbildning av sin personal från det pris de tar ut för att driva verksamheten.

§6 Månadsrapport för oktober 2010

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport för oktober 2010.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 november 2010, dnr 1.1-132-2010

 

UTTALANDE

Jan-Åke Porseryd m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) lämnade följande gemensamma uttalande:

 

Förvaltningen rapporterar ett fortsatt överskridande inom äldreomsorgen trots en mera restriktiv biståndsbedömning enligt nämndens beslut i september.

 

Vi ser med stor oro på de konsekvenser detta medför. På de senaste sammanträdena med sociala delegationen har det anmälts att ett stort antal mycket gamla människor fått avslag på sina ansökningar om boende på servicehus eller i heldygnsomsorg. Detta när vi vet att det står bostäder tomma i våra servicehus.

 

Vi anser att till en god valfrihet hör att kunna påverka vilken service man ska få rätt till. Det finns anledning att respektera äldre människors önskemål att flytta från sina hem för att de anser sig inte längre kunna klara av att bo kvar, ofta i en både fysiskt och psykiskt nedbrytande ensamhet och utsatthet. För den som bor i en fastighet med liten hiss eller många trappsteg kan det vara svårt att ta sig ut på egen hand. Att då få ledsagarservice eller daglig verksamhet är inte alltid ett fullgott alternativ då det kräver framförhållning och att man på förutbestämda tider orkar med planerade aktiviteter. Avslag på servicehus kan bli en form av husarrest.

 

På Kungsholmen har vi tidigare enligt förvaltningen beviljat äldreboende mera generöst än i flera jämförbara stadsdelar. Nu har förvaltningen med nya riktlinjer från alliansens politiker förändrat bedömningarna till nackdel för dagens äldre.

 

Vi anser det rimligt att äldreomsorgen får mera resurser så att de gamla får en reell valfrihet.  Om det nu är så att biståndsbedömningen på Kungsholmen hittills varit mera generös än i övriga jämförbara stadsdelar är den självklara lösningen enligt vår uppfattning inte att vi blir mera restriktiva.  Biståndsbedömningen bör i stället bli mera generös i hela staden.

 

Det är även anmärkningsvärt att staden inte kan lösa problemet med att privata utförare inom omsorgen för funktionshindrade kan ta ut priser som ligger på en mycket högre nivå än vad stadens egenregiverksamheter får i ersättning.

 

Efter ett förlikningsavtal med Aleris får nämnden ett tillskott på intäktssidan som underlättar för nämnden att få budgeten att gå ihop.  Förvaltningen avstår t.v. från att redovisa hur man har tänkt sig använda dessa medel. I vilket fall som helst handlar det om ett engångsbelopp.

 

§7 Stadsdelsnämndes sammanträdestider 2011

BESLUT

 

1.     Stadsdelsnämnden sammanträder under 2011 på följande datum:
20 januari, 17 februari, 17 mars, 14 april, 17 maj, 16 juni, 25 augusti,
29 september, 27 oktober, 24 november och 15 december.

2.     Sammanträdena i januari – november börjar kl. 19.00. Före varje sammanträde hålls en öppen frågestund som börjar kl. 18.00.

3.     Sammanträdet i december börjar 18.00. Frågestunden inleds då kl. 17.00.

4.     Sammanträdena hålls i Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 november 2010, dnr 1.1-593-2010.

 

 

§8 Främjande av ökad källsortering för hemtjänstmottagare<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 november 2010, dnr 1.5.1-530-2010.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ian Lauritzen m.fl. (M), Lars Lundqvist (FP) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Jan-Åke Porseryd m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna och vänsterpartiet.

Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Tjänstgörande ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATIONER

Jan-Åke Porseryd m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

Stadsdelsnämnden beslutar att bifalla motionen med nedanstående förbehåll.

 

Stadsdelsnämnden finner det synnerligen angeläget att all hemtjänstpersonal har kunskaper om källsortering och därmed har möjlighet att utföra den om brukaren så önskas. Vi finner det naturligt att källsortering ingår i hemmets skötsel men förutsätter att ingen brukare tvingas till detta mot sin vilja. Vi förutsätter vidare att kostnaden för den enskilde inte ökar.

 

Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag:

 

Stadsdelsnämnden beslutar att bifalla motionen

 

Vi lever i en värld där det börjar bli akut snålt med naturresurser. De fattigaste på vår planet kommer att lida allra mest skada när bristen blir ännu tydligare. Varje medborgares skyldighet är därför ta ansvar för att allt det vi har skaffat oss, och sen vill göra oss av med, ska kunna tas tillvara och föras in i kretsloppet igen, för att kunna användas igen. Istället för att belasta vår miljö ytterligare. Det gäller alla medborgare, ung som gammal och fattig som rik. Om man av olika skäl, funktionsnedsättning, sjukdom eller ålder, har svårt att sköta sitt hushåll krävs det att andra rycker in och gör jobbet. Källsortering av sopor bör därför vara en naturlig del av en vad en kunnig hemtjänst erbjuder. Det gäller för övrigt all annan service, vård och omsorg. Och det bör finnas med i all biståndsbedömning. Det ska med andra ord alltid finnas tid för att sortera sopor. Och kostnaden kan vi alla, som fortfarande är friska och arbetsföra, i så fall stå för.

§9 Anmälningsärenden

·       Anmälan av balanslista

 

·       Anmälan av inkomna skrivelser m m

 

·       Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

·       Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

§10 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

·       Ian Lauritzen rapporterade om möte om Stadsmissionens dagverksamhet.

·       Jan-Åke Porseryd frågade om de äldreboenden som stadsdelsnämnden ansvarar för uppfyller Socialstyrelsens krav. Stadsdelsförvaltningen återkommer med svar.

·       Lars Lundqvist frågade om beslutet om alkoholförbud i S:t Göransparken. Thomas Levin besvarade frågan.
 

 

 

§11 Information från stadsdelsförvaltningen

Karin Norman informerade om öppet hus den 9 december med presentation av projekt inom äldreomsorgen.

 

Thomas Levin informerade om resultatet av medborgarenkäten.

§12 §§ 12-13 sekretessbelagda ärenden