Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-12-16

Sammanträde 2010-12-16

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag om att utveckla Kristinebergs Strandpark<br>till en aktivitetspark

3 Utegym i parken vid Essisnge bryggbad<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-436-2010

Handläggare: Fredrik Ekroth, 508 09 000

Allmänna ärenden

4 Kvalitetsredovisning för Kungsholmens kommunala förskolor läsåret 2009/2010

Dnr: 1.2.1-633-2010

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

5 Val till stadsdelsnämndens pensionärsråd

Dnr: 1.1-594-2010

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032

6 Val till stadsdelsnämndens handikappråd 2011-2014

Dnr: 1.1-650-2010

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

7 Månadsrapport för november 2010

Dnr: 2.1-132-2010

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

Yttranden

8 Aktiv avtalsförvaltning inom hemtjänst<br>Yttrande till stadsrevisionen i Stockholm

Dnr: 1.4-582-2010

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032

Remisser

9 Förslag till detaljplan för Roddaren 8 i stadsdelen Kungsholmen<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

10 Förbättrade demokratiska processer i den fysiska planeringen av Stockholm<br>Remiss från kommunstyrelsen

11 Förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om laser och<br>intensivt pulserande ljus<br>Remiss från kommunstyrelsen

13 Socialstyrelsens brukarundersökning: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

14 Revisionsrapport om nämndernas serviceskyldighet

17 Anmälan av inkomna skrivelser m m

18 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

19 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

20 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

21 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

22 Utredning ang inkommen anmälan enligt Lex Sarah 14 kap 2 § SoL

Dnr: 1.2.2-621-2010

Sekretess enligt OSL 7 kap 1 c §

23 Utredning ang inkommen anmälan enligt Lex Sarah 14 kap 2 § SoL

Dnr: 1.2.2-630-2010

Sekretess enligt OSL 7 kap 1 c §

Anmälningsärenden

24 Anmälan enligt Lex Maria

25 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 101116

§2 Anmälan av medborgarförslag om att utveckla Kristinebergs Strandpark<br>till en aktivitetspark

Anmälan av medborgarförslag om att utveckla Kristinebergs Strandpark till en aktivitetspark dnr 1.2.4-643-2010. Stadsdelsnämnden överlämnade medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

§3 Utegym i parken vid Essisnge bryggbad<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 november 2010, dnr 1.2.4-436-2010

 

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) lämnade följande gemensamma uttalande:

Vi ställer oss helt bakom förvaltningens förslag till beslut och vill dessutom påminna om behovet av rekreationsmöjligheter på Lilla Essingen och utgår från att planförslaget tar hänsyn till att ön redan är hårt exploaterad och att den fina miljön bevaras så långt möjligt med grönområden och tillgång till vattnet.

§4 Kvalitetsredovisning för Kungsholmens kommunala förskolor läsåret 2009/2010

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd översänder redovisningen till utbildningsförvaltningen.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 december 2010, dnr 1.2.1-633-2010.

 

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) lämnade följande gemensamma uttalande:

 

Kvalitetsredovisningen för Kungsholmens kommunala förskolor läsåret 2009/2010 är ytterligare en bekräftelse på det fantastiska arbete som personalen på våra förskolor presterar trots allt stramare ekonomi.

 

Vi är dock oroliga för utvecklingen utifrån flera aspekter:

·       Förvaltningen klarar inte av att minska antalet barn i barngrupperna.

·       Andelen förskollärare är fortsatt låg och de ekonomiska ramarna styr om förskolorna har råd att anställa en förskollärare eller en barnskötare som har lägre lön.

·       Det är fortsatt mycket svårt att få tag på lämpliga lokaler för nya förskolor.  Utförsäljningen av allmännyttan har försvårat lokalsituationen ytterligare och driver upp kostnaderna.

 

Den rapport som nämnden får handlar enbart om de kommunalt drivna förskolorna.  35 procent av förskoleverksamheten drivs i privat regi.  Den centrala utbildningsnämnden har ansvaret för uppföljningen av dessa förskolors verksamhet. Vi anser att stadsdelsnämnden borde ha ansvaret för uppföljningen av hela förskoleverksamheten inom nämndens geografiska område. Först då kan nämnden få en helhetsbild av kvalitén i hela förskoleverksamheten på Kungsholmen.

§5 Val till stadsdelsnämndens pensionärsråd

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd utser följande företrädare till stadsdelsnämndens pensionärsråd för år 2011:

 

ledamot             Kjerstin Genell Andrén, SPF

ledamot             Birgitta Jonsson, SPF

ledamot             Ulla Pilsäter, SPF

ledamot             Sten Persson, PRO

ledamot             Gunnar Nyberg, PRO

 

ersättare            Kerstin Jernow, SPF

ersättare            Karin Thorsné Gustafsson, SPF

ersättare            Ewa Grannars, SPF

ersättare            Carri Ekström, PRO

ersättare            Berit Örnevall, SPRF

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 december 2010, dnr 1.1-594-2010.

§6 Val till stadsdelsnämndens handikappråd 2011-2014

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd utser följande ledamöter till lokala handikapprådet 2011-2014.

 

Hedvig Svedlund, IFS

Bertil Sten, RSMH

Emanuel Mörk, FA

Maria Johansson, DHR

Yvonne Fondén, HRF

Karin Häkkinen, NHR

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 december 2010, dnr 1.1-650-2010.

§7 Månadsrapport för november 2010

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport för november 2010.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 december 2010, dnr 2.1-132-2010.

 

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) lämnade följande gemensamma uttalande:

 

Efter ett förlikningsavtal med vårdbolaget Aleris har nämnden fått ett tillskott med 17 miljoner kr på intäktssidan som gör det möjligt att få budgeten 2010 att gå ihop.  Dessa pengar är ett engångsbelopp och väcker frågan om vilka nedskärningar som kommer att behövas för att uppnå budgetbalans 2011. 

 

Förvaltningen rapporterar ett överskridande inom äldreomsorgen trots en fortsatt restriktiv biståndsbedömning enligt nämndens beslut i september.

 

Vi ser med stor oro på de konsekvenser detta medför. På de senaste sammanträdena med sociala delegationen har det anmälts att ett stort antal mycket gamla människor fått avslag på sina ansökningar om korttidsboende eller plats på servicehus eller i heldygnsomsorg. Detta när vi vet att det står bostäder tomma i våra servicehus och när vi hör diskussioner om att Alliansen p.g.a. detta nu ifrågasätter den framtida existensen av våra servicehus, trots sina vallöften.

 

Vi anser att till en god valfrihet hör att kunna påverka vilken service man ska få rätt till. Det finns anledning att respektera äldre människors önskemål att flytta från sina hem för att de anser sig inte längre kunna klara av att bo kvar, ofta i en både fysiskt och psykiskt nedbrytande ensamhet och utsatthet.  För den som bor i en fastighet med liten hiss eller många trappsteg kan det vara svårt att ta sig ut på egen hand. Att då få ledsagarservice eller daglig verksamhet är inte alltid ett fullgott alternativ då det kräver framförhållning och att man på förutbestämda tider orkar med planerade aktiviteter. Avslag på servicehus kan bli en form av husarrest.

 

På Kungsholmen har vi tidigare enligt förvaltningen beviljat äldreboende mera generöst än i flera jämförbara stadsdelar. Nu har förvaltningen med nya riktlinjer från alliansens politiker förändrat bedömningarna till nackdel för dagens äldre.

 

Vi anser det rimligt att äldreomsorgen får mera resurser så att de gamla får en reell valfrihet.  Om det nu är så att biståndsbedömningen på Kungsholmen hittills varit mera generös än i övriga jämförbara stadsdelar är den självklara lösningen enligt vår uppfattning inte att vi blir mera restriktiva.  Biståndsbedömningen bör i stället bli mera generös i hela staden.

 

Det är även anmärkningsvärt att staden inte kan lösa problemet med att privata utförare inom omsorgen för funktionshindrade kan ta ut priser som ligger på en mycket högre nivå än vad stadens egenregiverksamheter får i ersättning.

 

§8 Aktiv avtalsförvaltning inom hemtjänst<br>Yttrande till stadsrevisionen i Stockholm

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt yttrande över revisionsrapporten.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 november 2010 dnr 1.4-582-2010.

§9 Förslag till detaljplan för Roddaren 8 i stadsdelen Kungsholmen<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 november 2010 dnr 1.5.3-640-2010.

 

JÄV

Regina Kevius (M) deltog inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

 

§10 Förbättrade demokratiska processer i den fysiska planeringen av Stockholm<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

2.     Förslaget om en särskild planombudsman bör inte utredas.

3.     Kungsholmens stadsdelsnämnd anför i huvudsak förvaltningens tjänsteutlåtande som svar.

4.     Kungsholmens stadsdelsnämnd anföra därutöver:

 

För Stockholm är det av stor vikt att den demokratiska processen fungerar – särskilt i den dynamiska period staden står inför med många och stora nybyggnationer. Det är viktigt att både samrådsmöten och dialog förs på ett förtroendegivande sätt och med respekt för den enskilda individen. Av särskild vikt är det att lokalerna för samrådsmöten uppfyller krav på tillgänglighet, så att alla medborgare ges samma möjlighet att ta del i den demokratiska processen på samma villkor. 

 

När det gäller frågan om planombudsman anser vi att det är fel väg att gå. Det finns i dag redan goda möjligheter till att överklaga beslut.  Redan i dag finns det fem-sex nivåer att överklaga byggen på i både plan- och bygglovsprocessen. Även om det säkert finns fler sätt att förbättra dialogen gentemot medborgarna på, så är idén om att instifta en planombudsman definitivt inte rätt väg. Även om en s.k. planombudsman endast skulle vara av rådgivande karaktär, blir det ytterligare en instans att vända sig till och som därmed både skulle försena processen och också ge falska förhoppningar för den enskilde i en process som i slutändan – när alla juridiska aspekter prövats - främst är av politisk karaktär. Det är också väsentligt att inte devalvera ombudsmannaskapet som begrepp. Främst och historiskt har det varit ett stöd för den enskilda individen i samband med myndighetsutövning, och med syfte att granska den myndighet som fattat beslutet. I detta sammanhang finns inte någon sådan koppling och det blir därmed även ett missvisande namn.

 

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 25 november 2010, dnr 1.5.1-583-2010.

 

JÄV

Regina Kevius (M) deltog inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Lars Lundqvist (FP), Ingrid Gunnarsson Radford m.fl. (M) och Robert Rydefjärd (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från folkpartiet, moderaterna och kristdemokraterna.

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt det gemensamma förslaget från folkpartiet, moderaterna och kristdemokraterna.

 

RESERVATION

Catarina Agrell m.fl. (S), Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

Stadsdelsnämnden godtar förvaltningens förslag till beslut med två tillägg:

Vi föreslår att

1. enkla planärenden ska kunna behandlas av stadsdelsnämnden som har den bästa lokalkännedomen

2. stadsbyggnadsnämndens sammanträden ska vara öppna för allmänheten

 

Vi vill därutöver framföra följande

Det är mycket glädjande att stadsdelsförvaltningen svarat så positivt på motionen om förbättrade demokratiska processer i den fysiska planeringen av Stockholm. Stadsbyggnadsfrågor är frågor som engagerar våra medborgare eftersom de rör deras livsmiljö Det är viktigt att ta vara på det engagemanget. Ärendemängden på stadsbyggnadsnämndens sammanträden, där man tar de slutgiltiga besluten, kan inte vara ett skäl till att stänga ute engagerade medborgare. Man bör tvärtom uppmuntra allt politiskt intresse och engagemang. Det tjänar hela samhället på. Facknämndernas sammanträden brukar vara mycket korta. Där ägnar man sig inte åt dialog och diskussion, utan att klubba igenom ärenden i en rasande takt. Det vore en stor demokratisk vinst att göra dessa möten till riktiga möten, där åsikter kan få brytas mot varandra och där både ledamöter och medborgare får möjligheter att ställa frågor till ansvariga politiker och tjänstemän. Man kan där tillämpa samma modell som används på stadsdelsnämndsmöten, att stadsbyggnadsnämndens möten inleds med en frågestund för medborgarna och därefter följs av beslutsärenden där förtroendevalda politiker diskuterar – och beslutar. Demokrati är både besvärlig och tidsödande, men vinner i längden eftersom besluten blir mer accepterade, bättre förankrade, får en bättre kvalitet och därigenom blir långsiktigt mer hållbara.

 

§11 Förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om laser och<br>intensivt pulserande ljus<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 december 2010 dnr 1.5.1-613-2010.

§12 Anmälningsärenden

1.     Medborgarundersökning – stadsmiljö dnr 1.1-637-2010  

 

2.     Socialstyrelsens brukarundersökning: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?, dnr 7.-645-2010

 

3.     Revisionsrapport om nämndernas serviceskyldighet, rapportsammandrag, dnr 1.4-631-2010

 

4.     Rapport om sjukfrånvaro, dnr 2.3.2-665-2010

 

5.     Anmälan av balanslista

 

6.     Anmälan av inkomna skrivelser m m

 

7.     Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

8.     Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

§13 Information från stadsdelsförvaltningen

Karin Norman informerade om att stadsdelsnämnden har introduktionskonferens den 15 januari.

Kerstin Ohlsson svarade på fråga om demensvården.

§14 §§ 14-18 sekretessbelagda ärenden