Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-01-20

Sammanträde 2011-01-20

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Allmänna ärenden

2 Verksamhetsplan 2011

3 Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS

Dnr: 1.2.1-005-2011

Handläggare: Matilda Ekström Sundberg, 508 08 079

4 Val till sociala delegationen

Dnr: 1.1-001-2011

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

5 Delegation till socialjouren

Dnr: 1.1-655-2010

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

Yttranden

6 Tillsynsbesök av Serafens vård- och omsorgsboende<br>Yttrande till Socialstyrelsen

Dnr: 1.3-393-2010

Handläggare: Avdelningschef Kerstin Olsson, 508 08 031

Remisser

7 Motion om nedgrävning av Essingeleden<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 1.5.3-679-2010

Handläggare: Avdelningschef Thomas Levin, 508 08 056

8 Gästhamn vid Norr Mälarstrand<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 1.5.1-646-2010

Handläggare: Avdelningschef Thomas Levin, 508 08 056

9 Införandet av begreppet andragenerationssvenskar<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 1.5.1-651-2010

Handläggare: Avdelningschef Thomas Levin, 508 08 056

10 Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 1.5.1-617-2010

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032

11 Riktlinjer för utredning, dokumentation m m inom stadens socialpsykiatri<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 1.5.1-619-2010

Handläggare: Matilda Ekström Sundberg, 508 08 079

12 Planering på djupet – fysisk planering av havet Havsplaneringsutredningens betänkande<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 1.5.3-693-2010

Handläggare: Avdelningschef Thomas Levin, 508 08 056

Anmälningsärenden

13 Beslut från JO, initiativärenden mot Kungsholmens, Östermalms och<br>Norrmalms stadsdelsnämnder; frågan om förutsättningarna för att göra s k<br>hembesök inom ramen för en utredning om rätt till försörjningsstöd

14 Konsumentvägledning – nöjd kund-undersökning 2010

16 Anmälan av inkomna skrivelser m m

17 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

18 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

19 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

20 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

21 Förändring av avtal trygghetslarm

22 Ej verkställt beslut enligt LSS<br>Yttrande till socialstyrelsen

23 Utredning om inkommen anmälan enligt Lex Sarah

24 Yttrande till Stockholms tingsrätt

25 Yttrande till Stockholm tingsrätten

26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p Föräldrabalken

27 Medgivande enligt 6 kap 12 § socialtjänstlagen

Anmälan av tjänstemannabeslut

28 Personalärende

Anmälningsärenden

29 Anmälan av yttrande till skolinspektionen ang anmälan om situationen<br> vid förskolan Taffelberget

30 Socialstyrelsens beslut i ärende rörande leg sjuksköterska

31 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 101214

§2 Verksamhetsplan 2011

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd fastställer verksamhetsplan och budget för 2011 och överlämnar den till kommunstyrelsen

2.     Stadsdelsnämnden fastställer resultatenheter och internpriser för 2011

3.     Stadsdelsnämnden redovisar omslutningsförändringar om 158 mnkr.

4.     Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

Kungsholmens verksamhetsplan för 2011 präglas av satsningar på en trygg, tillgänglig och väl fungerande service. Vi fortsätter att satsa på ökad valfrihet och kvalité för medborgarna inom stadsdelens olika verksamhetsområden. Utgångspunkten för detta arbete är en budget i balans och en effektiv ekonomisk förvaltning.

En fortsatt satsning på god uppföljning och resultatstyrning kommer ske under 2011. Uppföljning och resultatstyrning är viktiga verktyg för att kunna prioritera och lägga resurser på insatser och verksamheter som ger resultat för den enskilda individen och för samhället.

                                                   

Under 2011 vill Alliansen på Kungsholmen fortsätta satsa på det arbete som påbörjades under förra mandatperioden. Vi vill:

·       Erbjuda en god barnomsorg,

·       Att fler ska gå från ett bidragsberoende till arbete

·       Att äldreomsorgen ska kännetecknas av hög kvalitet och ökad valfrihet.

·       Erbjuda en god parkmiljö som är trygg och tillgänglig för samtliga invånare.

 

Kungsholmen växer och det innebär nya utmaningar i den fysiska miljön, men också utmaningar när det gäller planering och utformning av service till medborgarna. Att möta nya behov inom områden som barnomsorg, äldreomsorg och annan service kräver en process där stadsdelen måste samverka med de centrala nämnderna för att på bästa sätt ta tillvara verksamheternas erfarenhet och lokala kunskap i planeringen.

 

De omfattande nybyggnadsprogrammen fortsätter. Västra Kungsholmen börjar ta form och befolkningen växer snabbt.  Stadsdelens verksamhetsplan har därför anpassats för att möta den allt yngre befolkningens önskemål om barnomsorg, fungerande stadsliv, god miljö och trygga livsbetingelser. Samtidigt återstår mycket vad gäller tillgängligheten för människor med olika funktionsnedsättningar. Insatser för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning är av stor betydelse och ska genomsyra stadsdelens verksamhet. Det är också ett område där stadsdelen bör samarbeta med näringsliv, landsting, föreningar och allmänheten för att Kungsholmen ska bli en mer lättillgänglig stadsdel.

 

Kungsholmen ska vara en stadsdel där företag växer och där fler arbetstillfällen skapas. Utbyggnaden och utvecklingen av Västra Kungsholmen kommer ha en viktig betydelse. Samtidigt som bostäder kommer till byggs den kommersiella servicen ut och småbutiker öppnar i bottenvåningarna på de nya bostadshusen. Detta skapar nya arbetstillfällen samtidigt som det ger närservice till de boende.


Kvaliteten inom äldreomsorgen måste förstärkas ytterligare liksom samarbetet med
Landstinget för att vi skall kunna erbjuda valfrihet och livskvalitet för våra äldre.

Samarbete med polis och frivilliga nattvandrare, trygghetsvandringar och förbättrad utomhusmiljö har under förra mandatperioden gett resultat. Detta arbete fortsätter och vi vill lyfta fram värdet av samarbete med frivilligorganisationer, församlingar och våra lokala pensionärs-, handikapp- och ungdomsråd.

 

Några exempel på vad vi vill göra under 2011:

 

 • Det ska finnas förskoleplatser till alla barn som föds i stadsdelen och det är viktigt att vi uppfyller barnomsorgsgarantin. I verksamhetsplanen för 2011 gör vi extra satsningar för att möta de växande barnkullarna och för att nå upp till de uppsatta målen.

 

 • Våra parker och grönområden ska vara välskötta och attraktiva. Efter allmänhetens behov och önskemål ska fler funktioner utvecklas i våra parker. Här är det viktigt att vi i vår roll lyssnar och tar in synpunkter från medborgarna.

Vi ska också förbereda parkerna i enlighet med visionen om Stockholm som en promenadstad.

 

 • Det är även viktigt att unga har en trygg miljö. Genom samarbete med skolor, socialtjänst, polis, SL och det lokala näringslivet ska vi öka tryggheten för barn och ungdomar, minska risken för unga att inleda en kriminell karriär och att lindra brottens skadeverkningar för såväl unga brottsoffer som förövare. Föräldrar och vuxna har en betydande roll i det brottsförebyggande arbetet genom närvaro och ökad dialog.

 

 • Vi ska ge ökat inflytande till den enskilde med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i hur genomförandeplan och insats ska utformas. Det stöd och den service som ges ska i större utsträckning utformas efter individuella behov snarare än generella. Ett par nya gruppbostäder öppnar under året och blir ett viktigt tillskott i stadens bostäder för personer med funktionsnedsättning. Anpassningen av kvalitetssäkring och uppföljning/resultatstyrning till LSS fortsätter.

 

 • En av stadsdelsnämndens främsta uppgifter är att se till att det finns en omsorg av hög kvalitet för äldre kungsholmsbor som behöver service, omsorg och vård. Deras upplevelse och önskemål ska vara vägledande inom äldreomsorgen. Kvalitetshöjningen inom äldreomsorgen fortsätter. Äldreomsorgen ska präglas av hög kvalitet, inflytande, individualisering och trygghet. En särskild satsning görs nu på omsorgen för personer med demenssjukdomar. För att kunna tillhandahålla välskötta och trygga äldrebostäder görs en satsning på renovering av äldreboenden. Boendet är viktigt för äldre och alliansen vill att valfriheten skall öka när det gäller att välja boendeform. Det innebär att såväl servicehus som trygghetsboende utan biståndsbedömning skall finnas att välja mellan. De som fortsatt önskar servicehus skall kunna välja det samtidigt som vi utreder om det finns möjlighet att utveckla boendeformen trygghetsboende. Genom den nya parboendegarantin säkerställs att äldre par med olika vårdbehov ska kunna fortsätta leva ihop livet ut. Matens betydelse för äldres hälsa och välbefinnande kommer fortsatt att vara i centrum för en stor del av utvecklingsarbetet.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 januari 2011, dnr 1.1-576-2010.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag med ett gemensamt tillägg från allianspartierna.

Robert Rydefjärd (KD) instämde i form av ersättaryttrande helt i alliansens förslag och därmed i nämndens beslut.

 

Ingegerd Akselsson Le Douaron m. fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från miljöpartiet.

 

Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag med ett tillägg från Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet.

 

RESERVATIONER

Ingegerd Akselsson Le Douaron m. fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till miljöpartiets förslag:
Stadsdelsnämnden beslutar

- att avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2011

Därutöver vill Miljöpartiet anföra följande

 

Det framlagda förslaget till verksamhetsplan och budget för år 2011 präglas av fortsatt stora nedskärningar i nämndens kärnverksamheter. I Miljöpartiets budgetförslag avsätts 18,3 Mkr mer än hos den moderatledda majoriteten till stadsdelen.

Nedskärningarna drabbar främst de som har störst behov; barn och unga, personer med funktionshinder, äldre, sjuka och arbetslösa. Satsningar för att kunna ställa om samhället mot en långsiktigt hållbar framtid både socialt och miljömässigt saknas också.

Miljöpartiet vill att:

Minst en miljösamordnare ska anställas med ansvar för att leda omställningen till en långsiktigt hållbar framtid i den kommunala verksamheten samt handleda företag och boende på Kungsholmen och Essingeöarna. Stadsdelen ska prioritera arbetet med energirådgivning inom förvaltningens egna verksamheter och gentemot företag och hushåll

Personaltätheten på förskolorna ska öka. Alla förskolor ska ges tillgång till genuspedagog och bör sträva efter att arbeta för Grön flagg.

Miljöpartiet vill verka för ett ungdomens hus på Kungsholmen. I huset kan finnas kommersiell, föreningsbaserad och kommunal verksamhet; föreningsverksamhet, café, festlokal, utställningar, teater, musik, rådgivningsverksamhet, danskurser m.m.

Stadsdelsnämnden ska verka för fler sommarjobb och praktikplatser för unga.

Miljöpartiet vill också, som ett komplement till rådgivning per internet och telefon, verka för ett medborgarkontor dit stadsdelens invånare kan vända sig för att få personlig information och rådgivning, inklusive konsumentrådgivning. Den enskilde medborgaren tvingas idag till allt fler val, som påverkar framtiden på både individ- och samhällsnivå. En personlig, kompetent och effektiv rådgivning är en satsning på en hållbar framtid.

 

Upphandling som rör verksamhet i stadsdelsnämnden i Kungsholmens regi, bör ske på Kungsholmen. Arbetet med policy för upphandling bör vidareutvecklas, särskilt med fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav samt med tydliga och uppföljningsbara antidiskrimineringsklausuler. Ett av de miljökrav som ska ställas är att inga dubbdäck får användas av dem som utför transporter. Det bör även finnas krav på att det finns kollektivavtal, meddelarfrihet och meddelarskydd.

 

Egenregianbud ska alltid läggas när verksamhet konkurrensutsätts. Medborgarna ska alltid kunna välja verksamhet som är kommunalt driven.

 

Andelen ekologiskt odlad mat ska öka. År 2011 ska målet vara att 40 % av maten i stadsdelens egna och upphandlade verksamheter ska vara ekologisk. Stadsdelsnämnden bör även i sina inköp sträva efter att handla etiskt producerad mat, när det finns möjlighet.

 

Stadsdelen ska bedriva offensivt arbete mot diskriminering. Den diskrimineringsklausul som Miljöpartiet införde under den förra mandatperioden ska återinföras. Föreningar som diskriminerar ska på samma sätt som företag riskera att förlora sina bidrag. Stadsdelen ska tydligt prioritera arbetet med att säkerställa att ingen diskrimineras.

 

Servicehusen ska finnas kvar för äldre kungsholmsbor som har svårt att klara av att bo kvar i sina lägenheter. Biståndsbedömningen får inte bli så restriktiv att äldre antingen tvingas bo kvar i sina bostäder trots att de känner behov av tryggare boende, eller flytta till ett trygghetsboende med betydligt högre kostnad än i ett servicehus.

 

Arbetstiden för personal inom äldreomsorgen och omsorgen för människor med funktionsnedsättningar bör sänkas. Arbetet är fysiskt och psykiskt tungt. En friskare och mer utvilad personal skulle också innebära en högre kvalitet på de omsorgsinsatser som de äldre får.

Åtta timmars hemtjänst per månad för äldre över 75 år med förenklad biståndsbedömning ska införas.

Stadsdelsnämnden ska utveckla ”En-dörr-in”-verksamhet där alla arbetssökande erbjuds skräddarsytt och individuellt stöd - vägledning, jobbcoachning, kompetensutveckling, utbildning och arbetsträning. Alla som får försörjningsstöd ska ha rätt till SL-kort.

Socialtjänsten behöver upprustas. Den sociala barn- och ungdomsvården är sedan flera år kraftigt underfinansierad. I arbetet med barn och unga är de förebyggande insatserna viktiga. Staden ska aktivt stödja föräldrar med missbruksproblem, barn till psykiskt funktionshindrade och andra barn som far illa. Resurserna till missbruksvården ska öka så att de som söker behandling ska kunna beviljas detta. Vård och behandling för personer med missbruk ska alltid utgå från den enskilde.

Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenserna för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Ett barnperspektiv innebär att det inte ska vara möjligt att vräka barnfamiljer. Praxis för hur man hanterar och förebygger vräkningar bör ses över och förbättras så att alla typer av vräkningar kan undvikas.

 

Det behövs fler skuldrådgivare. För att korta ner orimligt långa kötider och förebygga vräkningar p.g.a. hyresskulder. Ju tidigare människor får hjälp, desto större chans har de att ta sig ur den uppkomna situationen.

 

Många anställda inom framför allt inom äldreomsorgen har endast begränsade kunskaper i svenska. De bör även i fortsättningen erbjudas fortbildning i svenska språket samtidigt som deras modersmål och kulturkompetens på olika sätt tas tillvara i nämndens verksamheter.

 

Socialt företagande ska uppmuntras och stödjas i stadsdelen

 

 

Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till vänsterpartiets förslag:
Stadsdelsnämnden föreslås besluta:

-       att avslå förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan 2011

-       att avslå förslaget till aktivitetsplan för upphandling och konkurrens

-       att återremittera ärendet till förvaltningen för omarbetning

-       att uppdra åt förvaltningen att återkomma med ett nytt förslag till verksamhetsplan och budget för 2011 som bygger på ramarna och intentionerna i Vänsterpartiets budgetförslag för staden och på detta förslag för Kungsholmens stadsdelsnämnd

 

Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

Majoritetens budgetförslag:

De budgetmedel som stadsdelsnämnden fördelas av kommunfullmäktige minskar år efter år.  Budgeten ställer krav på ”omprioriteringar och anpassningar av verksamheterna” som ska ”bedrivas så kostnadseffektivt som möjligt”. Detta kommer att innebära en ännu mera restriktiv biståndsbedömning inom äldreomsorgen, svårigheter att bevilja den hjälp som den enskilde har rätt till inom individ- och familjeomsorgen och större barngrupper inom förskolan. Anslaget för ekonomiskt bistånd har dragits ner kraftigt trots att riksnormen för försörjningsstöd har höjts och övriga kostnader som en försörjningsstödstagare – t.ex. hyrorna – kommer att gå upp. Många av dem som i dag har försörjningsstöd är mycket långt borta ifrån den reguljära arbetsmarknaden.

 

Inga särskilda satsningar görs av majoriteten, verksamheterna blir alltmer anorektiska trots att Alliansen i år inte ens sänker skatten.

 

Stadsdelsnämndens möjligheter att påverka den egna budgeten minskar år för år.  Förutom av den budgetram som kommunfullmäktige bestämmer styrs medelsfördelningen av diverse pengsystem, avtalsbundna kostnader och öronmärkta anslag vilket omöjliggör det lokala politiska inflytandet.

 

Vänsterpartiet vill återställa den kommunalskatten till 2006 års nivå.  På detta sätt får vi in medel som vi vill satsa på stadsdelsnämnderna, dels för att kunna stoppa Alliansens fleråriga nedskärningspolitik dels för att höja kvalitén på den gemensamma välfärden. 

 

Alliansen har hela den gångna mandatperioden flyttat verksamheter från stadsdelsnämnderna till centrala nämnder och minskat på det lokala inflytandet.  Kärnverksamheter har utlokaliserats till andra stadsdelsnämnder.  En stor del av driften har flyttats över till vinstdrivande företag.  Vi vill satsa på verksamhet av hög kvalitet i egen regi.

 

 Vårt Kungsholmen:

 

-     Hela verksamhetsplanen skall genomsyras av ett barn- och ett genusperspektiv samt av jämställdhet, mångfald och rättvisa. 

-     Stadsdelsnämnden skall återta verksamheter från entreprenaddrift till egen regi när de nuvarande avtalen löper ut.

-     Inga nya verksamheter inom vård, omsorg och utbildning skall konkurrensutsättas. 

-     Stadsdelsnämnden ska vidareutveckla demokratin genom en utökad dialog mellan medborgarna och de förtroendevalda.   Nya forum för dialog måste skapas.

-     Stadsdelen ska öka medborgarnas inflytande över viktiga stadsplanerings- och stadsmiljöfrågor.

 

Kungsholmen ska vara en stadsdel för alla, oavsett social och etnisk bakgrund.  Kungsholmen ska vara en ekologiskt hållbar, rättvis, trygg och tillgänglig del av Stockholm och stadsdelens befolkning ska återspegla den mångfald av människor som i dag befolkar staden i stort.  Stadsdelsnämnden ska i sina verksamheter tydligt inkludera ett HBT-perspektiv. 

 

Kungsholmen är i dag en segregerad stadsdel.  Befolkningen har en högre utbildnings- och inkomstnivå än staden i genomsnitt.  Andelen allmännyttiga hyresrätter är försvinnande liten efter alla ombildningar till bostadsrätter som skett.  Denna utveckling måste vändas och en stor del av de nya bostäderna som byggs i stadsdelen måste bli allmännyttiga hyresrätter med hyror som folk med vanliga inkomster har råd med. 

 

Andelen personer med utländsk bakgrund bland befolkningen är klart lägre än i staden som helhet.  Kungsholmen bör ta ett större ansvar för stadens flyktingmottagande än hittills.

 

Vänsterpartiet vill ha en stadsdel i miljömässig, social och ekonomisk balans. Vi vill satsa förebyggande, långsiktigt, jämställt och klimatvänligt. Främlingsfientlighet, rasism och alla typer av diskriminering ska bekämpas. Jämställdhet ska genomsyra alla verksamheter.

 

Kungsholmen ska vara en stadsdel där alla barn har goda uppväxtvillkor oavsett social, ekonomisk och etnisk bakgrund.  Barnen ska inte betraktas som kunder på en marknad utan som små medborgare som ska ha inflytande över sin vardag i takt med ålder och mognad.  Barnperspektivet ska styra allt beslutsfattande och all stadsplanering.  Ett Kungsholmen som är bra för barn är bra för alla.

 

Så stor del som möjligt av beslutsfattandet som rör stadsdelens invånare skall finnas på lokal nivå. Lokalpolitikerna måste få mera inflytande och insyn, inte mindre. Kungsholmens medborgare skall inte behöva få svaret att de måste vända sig till annan instans för att få svar på sina frågor.   De senaste årens utveckling mot allt mera centraliserat beslutsfattande i staden har minskat medborgarnas möjligheter till inflytande och insyn. 

 

Vi vill öka de boendes deltagande i den lokala demokratin och vill därför bland annat flytta tillbaka ansvaret för skolan till stadsdelsnämnderna, närmare medborgarna.

 

Stadsdelen har i dag en stor andel av verksamheterna utlagd på privata entreprenörer. Deras verksamhet ska följas upp noga och avtalen med de privata utförare som inte uppfyller kraven ska sägas upp. Alla verksamheter som betalas av Stockholms stad ska ha mycket god kvalitet. Det förutsätter bra arbetsmiljö, goda arbetsvillkor och stort medbestämmande.

 

Stadsdelsnämndens öppna frågestund måste utvecklas så att allt fler med­borgare känner sig motiverade att delta i debatten.  Nämnden bör uppmuntra Kungsholmsborna att lämna in medborgarförslag. Vi vill vidareutveckla närdemokratin och medborgarnas möjligheter till politiskt inflytande med öppna möten innan budget och verksamhetsplan fastställs för att ge medborgarna rejäla möjligheter att framföra sina synpunkter innan besluten är fattade.  Fler forum där politiker och medborgare kan träffas för en dialog måste skapas. Medborgaren får inte reduceras till en kund på en marknad. 

 

Förskolan:

 

·       Stadsdelen ska göra en satsning på att minska barngrupperna inom förskolan för att vända den negativa utvecklingen vad gäller gruppstorleken.  Småbarnsgrupperna får inte vara större än 14 barn med sikte på 12 barn och de äldre barnens grupper får inte vara större än 18 och siktet ska vara på 16 barn.

·       Andelen förskollärare i personalgrupperna måste öka.  Det får inte vara fråga om ifall ”det ryms inom budget”.

·       Förskolan ska ha ett demokratiskt och jämställt förhållningssätt.

·       Arbetet med barns språkutveckling och modersmålsstöd ska prioriteras.

·       Barns förmåga att uttrycka sig i olika former ska uppmuntras och utvecklas.

·       Alla föräldrar ska kunna vara delaktiga i förskolans pedagogiska arbete.

·       Staden bör avskaffa det kommunala vårdnadsbidraget för att alla barn ska få samma förutsättningar att delta i den pedagogiska förskoleverksamheten.

·       Jämställdhets- och genusperspektivet ska fortsätta integreras i det dagliga arbetet i förskolan och skolan.

·       Stadsdelen ska ha ansvaret för tillsynen av kvalitén även för den privat drivna förskoleverksamheten. 

 

Förskolan och grundskolan ska tillhöra samma organisation dels för att det ska gå att skapa en helhet för ett livslångt lärande, dels för att samarbetet med individ- och familjeomsorgen ska kunna fungera på ett smidigt sätt.  Över­förandet av skolan till utbildningsnämnden under föregående mandatperiod har minskat föräldrarnas möjligheter att ha inflytande över sina barns skolgång.

  

Förvaltningen bedriver ett ambitiöst genusarbete i förskolan och detta arbete måste få fortsätta att utvecklas.  Genusperspektivet bör finnas med i samtliga barn- och ungdomsverksamheter som stadsdelsnämnden driver. 

 

Personalen bör få utbildning i HBT-kunskap.  På förskolorna ska det bl.a. finnas barnböcker som även innefattar regnbågsfamiljer.

 

Verksamhet för barn och ungdom:

 

·     Alla ungdomar ska ha nära till icke-kommersiella och tillgängliga mötesplatser.

·     Ungas inflytande över den egna vardagen ska förbättras.

·     Fritidsverksamheten ska vara lika attraktiv för flickor som för pojkar.

·     Arbetet med drogpreventionen ska vara en integrerad del i den verksamhet som Preventionsenheten Fält och Fritid bedriver. 

·     Parklekarna ska få budgetmedel som täcker kostnaderna för verksamheten.  Eventuella intäkter för uthyrning av lokalerna ska oavkortade gå till de satsningar som parklekarna bedömer som mest angelägna.

·     Avgifterna till sommarkollo ska sänkas.

·     Antalet sommarjobb till skolungdomar ska motsvara behoven.

 

Barn och unga har rätt till en kreativ fritid som uppmuntrar eget skapande och medbestämmande. Fritidsverksamheten ska vara lika attraktiv för flickor som för pojkar. Våra väl fungerande parklekar ska få möjligheter till att utvecklas. Utomhuspedagogiken är viktig och personalen ska ha adekvat utbildning.

 

Resursfördelning och genuspedagogik ska säkra att ungdomsverksamheten är lika attraktiv för flickor som för pojkar. Motion och rörelse ska främjas. Personalen ska ha kunskap om risk- och skyddsfaktorer när det gäller droger, kriminalitet och hedersrelaterat liv. Personalen ska även ha kompetens att kunna inkludera hbt-ungdomar i verksamheterna. 

Ungdomsrådets verksamhet ska få utvecklas med egen budget och andra former av verkligt ungdomsinflytande ska testas.

 

Kolloplats ska finnas för alla barn 9-16 år som söker kollo. Sänkta avgifter för kollo gör det möjligt för fler barn i familjer med låga inkomster att kunna vara med. Barn med funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att vara med i ordinarie fritidsverksamhet.

 

Äldreomsorg:

 

·       Stadsdelens båda servicehus ska behållas som servicehus och inget av dem ska förvandlas till trygghetsboende.

·       De äldre skall ha rätt att välja vård- och omsorgsboende i hela staden men ska garanteras ett boende med hög kvalitet i den egna stadsdelen.

·       Den restriktiva biståndsbedömningen avseende äldreboendeplatser som infördes hösten 2010 måste bli betydligt generösare.

·       Stadsdelsnämnden kommer i framtiden inte att överlåta driften av sina äldreboenden till vinstdrivande företag. 

·       Bemanningen ska höjas i demensboendena.

·       Alla över 75 år får hemtjänst två timmar per vecka med enkel biståndsbedömning.

·       Det nuvarande kundvalssystemet för hemtjänsten måste ses över.  Det är orimligt med 83 alternativa utförare att välja emellan samtidigt som samtliga åtta husläkarmottagningar i stadsdelen har olika huvudmän. 

·       De gamla får rätt till ökad utevistelse, mera sociala aktiviteter.

·       Utökning av fixartjänsten så att även äldre mellan 67 och 75 år kan få hjälp

·       Stadsdelsnämnden ska inrätta en särskild tillsynsfunktion för det sociala innehållet i stadsdelens äldreomsorg.

·       All biståndsbedömning bör ha ett tydligt genusperspektiv och stadsdelsnämnden bör initiera ett forskningsprojekt inom äldreomsorgen utifrån ett genusperspektiv.

·       Baltzar ska få resurser för att kunna utöka öppettiderna och skapa fler aktiviteter.

 

Det är mycket svårt att utöva ett demokratiskt inflytande över äldreomsorgen när den till så stor del drivs på entreprenad och är avtalsstyrd över flera år i taget och avtalen är okänsliga för hur medborgarna röstar i de allmänna valen. Det finns stora bekymmer med kontinuiteten i den omsorg som upphandlas med jämna mellanrum. Upphandlingarna skapar stor oro både bland brukarna och bland den personal som berörs.  Vänsterpartiet vill värna om såväl kontinuiteten som demokratin och arbetar för att ta tillbaka verksamheter i egen regi.  Den nuvarande ordningen där stadsledningen beslutar över detta är djupt odemokratisk. 

 

Enligt forskning behandlas kvinnor och män olika inom vården och omsorgen. Det gäller inte minst den geriatriska vården. Vi vill implementera ett genusperspektiv i äldreomsorgen.  Vi vill vidare understryka vikten av att det finns HBT-kunskap inom äldreomsorgen för bästa bemötande av äldre HBT-personer. Omsorgen om våra äldre ska även präglas av ett förebyggande folkhälsoperspektiv.

 

Individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri och omsorg om funktionshindrade:

 

·     Individ- och familjeomsorgen ska ha en samlad verksamhet i den egna stadsdelen, inklusive försörjningsstödsenheten.

·     Personer med försörjningsstöd p.g.a. arbetslöshet ska erbjudas individuellt anpassade stödåtgärder i stadsdelens egen regi med egen försörjning som mål.

·     Vi vill stärka arbetet med stödinsatser mot våld i nära relationer.

·     Barn och ungdomar som lever i familjer med missbruk eller psykisk sjukdom ska
garanteras hjälp och stöd.

·     Vi vill stärka missbruksvården och arbetet med att hemlösa ska få bostad.  Stadsdelen bör få tränings- och försökslägenheter i första hand i den egna stadsdelen.

·     Individ- och familjeomsorgen ska ha ett barn- och genusperspektiv i all handläggning.

·     Personer med försörjningsstöd ska ha rätt till bistånd till SL-kort.

·     Stadsdelsnämnden ska pröva möjligheterna till särskilda boenden i samtliga nya bostadsprojekt på Kungsholmen.

·     Den dagliga verksamheten för psykiskt funktionshindrade ska utvecklas i samråd med personalen och arbetstagarna för att bättre motsvara kraven och förväntningarna från dagens unga funktionshindrade.  Den dagliga verksamheten ska inte konkurrensutsättas.

·     Stockholm blev inte världens mest tillgängliga huvudstad 2010 vilket tidigare var målet för tillgänglighetsarbetet.  Vi måste intensifiera arbetet enligt de indikatorer som stadens handikappråd tagit fram för stadsdelarnas tillgänglighetsarbete.

·     Stadsdelen ska aktivt bidra till stadens flyktingmottagning.   

·     Individ- och familjeomsorgen ska tillförsäkra sig om att det finns HBT-kompetens för att på bästa sätt kunna bemöta samkönade par och ensamstående HBT-personer.  

 

Individ- och familjeomsorgen arbetar med den del av vår befolkning som behöver ett individuellt utformat stöd för att kunna leva ett självständigt liv.  Verksamheten bör garanteras tillräckliga resurser och drivas av den egna stadsdelen för att den ska ha god kännedom om både de aktuella hushållen och levnadsvillkoren i stadsdelen.  Vi avvisar standardlösningar som strider mot socialtjänstlagens anda om individuell bedömning.

 

Socialtjänsten ska baseras på kunskap, erfarenhet, brukarinflytande, utvärdering och forskning. Alla som söker stöd ska få ett gott bemötande.

 

Förebyggande insatser för att minska barnfattigdom och barns ohälsa prioriteras.  Föräldrautbildning och gruppstöd för barn till föräldrar som missbrukar eller har psykisk ohälsa ska erbjudas. Utbildning om risk- och skyddsfaktorer ska ges i samverkan med förskola, skola och landstinget. Barn i familjehem ska få utökat stöd.

 

Hemlösheten måste reduceras till ett minimum genom en stor satsning i hela staden, där stadsdelsnämnderna spelar en viktig roll. Drogförebyggande arbete måste utökas.

Människor med psykiska funktionsnedsättningar ska få stöd i boende, sysselsättning och fritid. Planer för boende ska göras för alla som idag bor på hem för vård eller boende eller som måste utnyttja stadens tak över huvudet – garanti.

Budget- och skuldrådgivningen och konsumentvägledningen bör bedrivas i egen regi i stadsdelen.   De bör tillföras mera resurser för att kunna arbeta mera offensivt. Särskilda satsningar ska göras på stadsdelens ungdomar och deras konsumtionsvanor. 

 

Stadsdelen som arbetsgivare:

 

·     Stadsdelen ska satsa på bättre arbetsvillkor för de anställda genom rätt till heltid, god arbetsmiljö och intensifierad satsning på kompetensutveckling för alla yrkesgrupper.

·     Stadsdelen ska fortsätta att arbeta med att få ned personalens sjukfrånvaro och erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter till dem, som kommer tillbaka efter en längre tids sjukskrivning.

·     Stadsdelen ska satsa på förkortad arbetstid för utvalda personalgrupper – i första hand anställda över 55 år – med prioritering av personal i förskola och äldreomsorg.

 

Kungsholmens stadsdelsförvaltning ska vara en mönsterarbetsgivare som tar vara på medarbetarnas kompetens och har ett tätt samarbete med de fackliga organisationerna för att utveckla verksamheten och göra stadsdelen ännu mera attraktiv som arbetsplats. 

   

Kultur:

 • Stödet till kultur- och föreningsverksamheten i stadsdelen måste öka.
 • Stadsdelsnämnden ska anställa en kultursekreterare.
 • Kulturverksamheten ska särskilt riktas till barn, ungdomar och äldre.

Stadsdelsnämnden ska aktivt delta i arbete med att starta ett kultur- och föreningshus på Kungsholmen. Föreningslivet behöver samlingslokaler som kan hyras till rimliga priser.

 

Stadsmiljö:

 

·     Stadsdelsnämnden ska ha ett reellt inflytande över stadsplaneringen på Kungsholmen.

·     Beslutsgången ska garantera verkligt inflytande för både stadsdelens invånare och lokala politiker.

·     Ett barnperspektiv ska alltid finnas med i planeringsprocessen.

·     Goda kollektivtrafiklösningar måste prioriteras när nya bostäder planeras. 

·     Eftersom vi vill att stadsdelsnämnden ska få utökat verksamhetsansvar finns det underlag för en stads- och parkmiljöverksamhet av hög kvalitet i den egna stadsdelen.   

·     Stadsdelsnämnden ska kraftigt agera för att Kungsholmen ska bli en mera tillgänglig och fotgängarvänlig stadsdel.

·     Stadsdelen ska agera för att Stockholms innerstad på sikt ska bli bilfri. Ett första steg för att minska trafiken på Kungsholmen kan vara borttagande av ett körfält för bilar i vardera riktningen på Fleminggatan.

·     Barn och unga ska få yttra sig i frågor om stadsmiljö.

·     Agenda-21-arbetet och lokal demokrati i stadsmiljöfrågor ska utvecklas.  En Agenda 21-samordnare ska anställas för att stimulera och samordna inom miljöarbetet både inom stadsdelnämndens verksamheter och bland invånarna i stadsdelen.

·     Upprustning och bättre skötsel av parker och grönområden enligt den lokala parkplanen.

·     Stadsdelnämnden ska fortsätta att med kraft agera för en nedgrävning alternativt överdäckning av Essingeleden.

·     Planerna för nybyggnation på Lilla Essingen bör göras om med mycket lägre exploateringsgrad som utgångspunkt.  Den obebyggda delen av ön ska reserveras i första hand för friluftsliv och sport/idrott. 

·     Kungsholmens parkprogram ska genomföras.

·     Våra park- och grönområden ska skötas på ett sätt som gör det möjligt för alla Kungsholmsbor och hitresta att njuta av att vistas i dem.

 

Lokala strategier för hållbar utveckling utvecklas för en miljöpåverkan inom ett rättvist miljöutrymme. Den demokratiska delen av Agenda 21 fördjupas genom ökat medborgarinflytande om trafik, parker och stadsplanering. En lokal Agenda 21-funktion inrättas. Barn och unga ska få säga sin mening innan beslut fattas om frågor som rör deras vardag, exempelvis planer att bygga bostäder på skolans mark. Staden ska i ökad utsträckning arbeta med områdes­planering och omvänd planprocess. När människor är delaktiga blir planeringen bättre och antalet överklaganden minskar. Därmed går byggprocessen smidigare och det blir lättare att klara målen.

 

Stadsmiljön ska vara trygg och vacker med bra möjligheter till spontanidrott och rörelse. Otrygga offentliga platser ska kartläggas och åtgärdas i samverkan med boende och berörda förvaltningar. Vi ska ha nära till parker och grönom­råden med hög kvalitet. Bostadsnära grönområden är grundläggande för en god folkhälsa.

Fastighetsnära insamling och återbruk ska uppmuntras genom information och råd.

 

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S)lämnade följande uttalande:

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet om verksamhetsplan då den bygger på helt andra förutsättningar än den budget vi röstat för.

 

Den borgerliga alliansens budget för staden innebär kraftiga nedskärningar som får allvarliga konsekvenser för de ekonomiskt och socialt svagaste invånarna i vår stad och den visar enligt vår mening på en cynisk människosyn. De direktiv som stadsdelsnämnden fått innebär att budgethållning och ytterst stram bedömning av hjälpbehov är den övergripande principen. Parallellt med detta ska nämnden arbeta med en värdegrund som talar om människans värde och värdighet. När dessa principer kolliderar går budgethållning först.

 

Stockholm har en vision att vara en stad i världsklass och Kungsholmen ska bidra till att uppnå denna vision. Därför betonas utbyggnaden av den kommersiella servicen men ytterst lite pengar avsätts för kultur och då främst för barn. Socialdemokraterna anser att kultur och icke-kommersiella mötesplatser är nödvändiga för en attraktiv stad. Ingen egen kommun med över 60.000 innevånare skulle kunna tänka sig att så totalt bortse från de kulturella behoven.

 

Stadsdelsnämnderna kom till i slutet av 1990-talet för att öka den lokala demokratin och öka möjligheterna till rationell användning av de gemensamma resurserna genom närhetsprinciper och lokal kännedom. Mycket av detta är nu på väg att försvinna då beslut i många ärenden centraliseras.

 

Skolorna ligger nu under central nämnd liksom de privata förskolorna. Detta medför svårigheter vid övergången från förskola till skola. De privata förskolorna ligger utanför nämndens inflytande och ingår därför inte helt i nämndens planering för att leva upp till sitt åtagande att ordna förskola till alla som begär det. För föräldrar innebär det att de måste stå i många olika köer och för förvaltningen att man inte vet vilken reell kö som finns. Utbildningsförvaltningen som svarar för tillsynen av de enskilda förskolorna har mycket små resurser för tillsyn vilket medför en stor osäkerhet om en enskild förskola motsvarar stadens krav på kvalitet. Vi anser att stadsdels­nämnden bör ha ansvar för alla förskolor inom området med gemensam kö, naturligtvis med möjlighet att önska vilken förskola man vill ansöka till.

 

Alkoholkonsumtionen bland ungdom på Kungsholmen är oroande stor. Verksamhetsplanen är synnerligen vag när det gäller förebyggande insatser för denna målgrupp.

 

Nämnden får en kraftig nedskärning av medel för ekonomiskt bistånd trots att hyror och övriga levnadsomkostnader stiger. De människor i vår stadsdel som är beroende av ekonomiskt bistånd står ofta långt från arbetsmarknaden och deras möjlighet att klara egen försörjning är därmed mycket begränsad. Klyftorna mellan de som har arbete och de som tvingas leva på bidrag ökar ytterligare. Socialdemokraterna anser att detta på sikt leder till allvarliga samhällsproblem

 

Enligt verksamhetsplanen skall äldreomsorgen planeras utifrån budgetförut­sättningarna. Socialdemokraterna anser att en självklar utgångspunkt bör vara de äldres behov av insatser. Vi har under en tid med stor oro sett att allt flera som söker plats på servicehus fått avslag trots att antalet lediga lägenheter hela tiden ökar. Oron för att servicehusen ska omvandlas till trygghetsboende har gjort att många tvekar att ansöka om plats. Hittills har vi fått beskedet att en sådan omvandling inte är aktuell på Kungsholmen så vår förvåning och bestörtning är stor när vi i verksamhetsplanen läser att man under året kommer att påbörja planeringen för omvandling. Många gamla bor idag i hus med små hissar och trånga trappuppgångar som gör det omöjligt för den som har rullator att komma ut utan hjälp. Plats i servicehus skulle underlätta den sociala kontakten och därmed förebygga för tidigt åldrande. Trygghetsboende kräver andra ekonomiska förhållanden, många äldre kvinnor på Kungsholmen har låg pension.

 

Antalet utförare inom hemtjänsten ökar för varje år och är nu uppe i 83. För de allra flesta som är i behov av hemtjänst är det fullständigt omöjligt att avgöra vilken av alla dessa företag som ger den bästa servicen och därmed är valfriheten en illusion. Med så många utförare blir det långa transportsträckor för personalen vilket minskar tiden för tjänster i hemmen. Skattebetalarna och mottagarna av hjälpen får betala för detta. Vi finner detta system helt orimligt.

 

 

 

ERSÄTTARYTTRANDE

Robert Rydefjärd (KD) lämnade följande ersättaryttrande:

Jag instämmer helt i alliansens förslag och därmed i nämndens beslut.

 

§3 Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar rapporteringen till Socialstyrelsen, stadens äldreförvaltning, socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltning och revisionskontor.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 januari 2011, dnr 1.2.1-005-2011.

 

§4 Val till sociala delegationen

BESLUT

 

1.     Till ordinarie ledamöter (fem) i sociala delegationen utses:
Christer H Sjöblom (M), Anita Mofors (M), Lars Lundqvist (FP), Catarina Agrell (S) och Anders Ödmark (MP).

2.     Till ersättare (fyra) i sociala delegationen utses:
Britt Tryding (M), Robert Rydefjärd (KD), Mårten Svensson Risdal (S) och Reijo Kittilä (V).

3.     Ersättarna inträder för tjänstgöring i följande ordning: För ledamöterna Sjöblom, Mofors och Lundqvist ersättarna Tryding, Rydefjärd, Svensson Risdal och Kittilä. För ledamoten Agrell ersättarna Svensson Risdal, Kittilä, Tryding och Rydefjärd. För ledamoten Ödmark ersättarna Kittilä,
Svensson Risdal, Tryding och Rydefjärd.

4.     Till ordförande och vice ordförande i sociala delegationen utses: Christer H Sjöblom, ordförande och Catarina Agrell (s) vice ordförande.

5.     Sammanträdena hålls i förvaltningens lokaler S:t Eriksgatan 47, och börjar kl 16.15

6.     Instruktion för sociala delegationen fastställs.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 december 2010, dnr 1.1-001-2011.

 

§5 Delegation till socialjouren

BESLUT

 

1.      Kungsholmens stadsdelsnämnd delegerar till nedan nämnda socialinspektörer och socialsekreterare vid socialjouren att begära polishandräckning enligt 45 § 1 och 2 st LVM inom nämndens eget ansvarsområde.

 

2.      Stadsdelsnämnden förordnar nedan nämnda personer vid socialjouren att begära polishandräckning enligt 43 § 1 st 2 p LVU inom nämnden eget ansvarsområde.

 

Socialinspektörer/socialsekreterare vid socialjouren: Ann Bergholz Flynn,

Annette Borell, Chris Bremark, Roland Carlsén, Susanne Cavallius, Lars

Cronstrand, Agneta Engström, Rolf Eriksson, Anita Habel, Maria Hansson, Stefan Heinebäck, Anna-Carin Jevrell Monié, Maria Larsson, Britt-Marie Lind, Maria Mistander, Johanna Nilsson, EliKristin Norberg, Inga-Lill Renhorn Källgren, Maj-Stina Samuelsson, Ulla Schöldström, Lars Stenman, Roland Stjärnfeldt, Monica Svederoth, Margareta Svensson, Charlotta Thorelius, Therese Travis, Anneli Wernstedt, Tuija Viljakka, Titti Wincentsson, Ulla-Maija Yrjänä och Inger Åsebo.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 december 2010, dnr 1.1-655-2010.

§6 Tillsynsbesök av Serafens vård- och omsorgsboende<br>Yttrande till Socialstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att besvara Socialstyrelsen med detta tjänsteutlåtande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 23 december 2010, dnr 1.3.-393-2010.

§7 Motion om nedgrävning av Essingeleden<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 januari 2011, dnr 1.5.3-679-2010.

 

§8 Gästhamn vid Norr Mälarstrand<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

 1. Kungsholmens stadsdelsnämnd anser att en gästhamn för fritidsbåtar på Kungsholmen är positiv för turist­näringen i Stockholm.

 2. Stadsdelsnämnden instämmer dock i förvaltningens bedömning att den av motionären föreslagna platsen nära Stadshuset inte är en lämplig plats för en båthamn.

 1. Stadsdelsnämnden vill istället undersöka möjligheten att etablera en gästhamn för segelbåtar och motorbåtar på annan plats på Kungsholmen.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 december 2010, dnr 1.5.1-646-2010.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Catarina Agrell m.fl. (S), Charlotta Schenholm (FP), Astrid Gustafsson (C) och Reijo Kittilä (V) lämnade ett gemensamt förslag till beslut.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden konstaterade att nämnden hade beslutat enligt det gemensamma förslaget.


UTTALANDE
Catarina Agrell m.fl. (S)
och Reijo Kittilä (V) lämnade följande
gemensamma uttalande:

 

I Västerbrohamnen har Stockholms Segelsällskap SSS en småbåtshamn för segelbåtar och motorbåtar med 160 bryggplatser för medlemmar i båtklubben.

Sedan några år har SSS åter öppnat en mindre gästhamn i anslutning till klubbhamnen.

 

Västerbrohamnen ligger vid Riddarfjärden vid Västerbrons nordvästra fäste intill Rålambshovsparken. Omedelbart väster om och i anslutning till hamnen ligger Smedsudden och Smedsuddsbadet. Vi menar att det finns anledning att pröva möjligheten att i området Västerbrohamnen-Smedsudden-Smedsuddsbadet uppföra en sådan modern marina som motionären efterlyser med tillhörande restauranger, caféer, scen, badplats och publika bryggor.

 

§9 Införandet av begreppet andragenerationssvenskar<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 januari 2011, dnr 1.5.1-651-2010.

 

§10 Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 december 2010, dnr 1.5.1-617-2010.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Catarina Agrell m.fl. (S), Ingegerd Akselsson Le Douaron m. fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Catarina Agrell m.fl. (S), Ingegerd Akselsson Le Douaron m.fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:
Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen och anför därutöver följande.

 

Förslaget till nya riktlinjer innehåller många välkomna förtydliganden i hur gällande lagstiftning ska tillämpas.  Införandet av barnperspektivet och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är viktiga tillägg.

 

Vi har dock synpunkter på vissa förslag som behöver ändras och förtydligas:

-       Den enskilde ska få större inflytande över vad beviljad ledsagning ska kunna användas till. Vi förespråkar en hög grad av valfrihet för den enskilde.

-       Det är viktigt att slå fast att ett funktionshinder inte ska medföra merkostnader för den enskilde. Beslutet att funktionshindrade som bor i gruppboenden måste betala hyra även för gemenskapsutrymmen bör upphävas.

-       Vi motsätter oss förslaget att sänka antalet timmar per månad som en anhörig som vårdar en enskild kan beviljas i avlastning. Det finns snarare behov av en utökning.

-       Det är viktigt att motarbeta diskriminering av funktionshindrade på arbetsmarknaden. Alla bör ha rätt till ett arbete eller en sysselsättning utifrån den enskildes behov och förutsättningar.

 

§11 Riktlinjer för utredning, dokumentation m m inom stadens socialpsykiatri<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 december 2010, dnr 1.5.1-619-2010

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Catarina Agrell m.fl. (S), Ingegerd Akselsson Le Douaron m. fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Catarina Agrell m.fl. (S), Ingegerd Akselsson Le Douaron m.fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:
Stadsdelsnämnden besvarar remissen med stadsdelsförvaltningens tjänsteut­låtande och anför därutöver följande:

För flera av insatserna gäller s.k. valfrihet men t.ex. för bostad med särskild service och stödboende är valfriheten bara en chimär. Vid brist på boenden blir valfriheten en pappersprodukt utan egentligt innehåll.

 

För insatsen studiecirklar gäller inte valfriheten fast den för denna verksamhet enkelt skulle kunna tillämpas. I vår stadsdel har under 2010 många sökande fått avslag på den studiecirkelverksamhet som de önskat. Flera av dem som har överklagat har fått rätt i förvaltningsrätten. Gränsdragning mellan syssel­sättning, där valfrihet gäller, och studiecirkeldeltagande kan ibland vara svår. 

 

§12 Planering på djupet – fysisk planering av havet Havsplaneringsutredningens betänkande<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd avstår från att yttra sig över remissen.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 januari 2011, dnr 1.5.3-693-2010.

§13 Beslut från JO, initiativärenden mot Kungsholmens, Östermalms och<br>Norrmalms stadsdelsnämnder; frågan om förutsättningarna för att göra s k<br>hembesök inom ramen för en utredning om rätt till försörjningsstöd

·       Beslut från JO, initiativärenden mot Kungsholmens, Östermalms och Norrmalms stadsdelsnämnder; frågan om förutsättningarna för att göra s k hembesök inom ramen för en utredning om rätt till försörjningsstöd, dnr 006-742-2009

 

·       Anmälan av balanslista

 

·       Anmälan av inkomna skrivelser m m

 

·       Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

·       Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

§14 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

§15 Information från stadsdelsförvaltningen

·       Beslut från JO, initiativärenden mot Kungsholmens, Östermalms och Norrmalms stadsdelsnämnder; frågan om förutsättningarna för att göra s k hembesök inom ramen för en utredning om rätt till försörjningsstöd, dnr 006-742-2009

 

·       Anmälan av balanslista

 

·       Anmälan av inkomna skrivelser m m

 

·       Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

·       Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

§16 §§ 16 - 25 sekretessbelagda ärenden

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen