Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-02-17

Sammanträde 2011-02-17

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag om lekplats vid Thorildsplan

4 Enheternas verksamhetsplaner med kvalitetsgarantier 2011

5 Teman för stadsdelsnämndens sammanträden

Dnr: 1.1-002-2011

Handläggare: Avdelningschef Christin Bjuggren, 508 08 015

6 Nämndens verksamhetsbesök

Dnr: 1.1-003-2011

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

7 Delegationsförteckning

Dnr: 1.1-056-2011

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

8 Kompletterande val till stadsdelsnämndens handikappråd 2011

Dnr: 1.1-650-2010

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

Yttranden

9 Stadens gemensamma kösystem för förskolan<br>Yttrande till Stadsrevisionen

Dnr: 1.4-694-2010

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

10 Svar på inkommet beslut från Socialstyrelsen<br>Yttrande till Socialstyrelsen

Dnr: 1.2.2-638-2010

Handläggare: Verksamhetschef Kerstin Olsson, 508 08 031

Remisser

11 Långsiktig plan för stadens idrottsverksamhet<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 1.5.1-603-2010

Handläggare: Liselotte van den Tempel, 508 09 245

12 Motion om namngivande av täppan vid Thorildsplan till <br>”Bryggar Annas Täppa” <br>Remiss från kommunstyrelsen

13 Genomförandebeslut för ombyggnad av trafikplats Lindhagensgatan<br>Remiss från kommunstyrelsen

14 IT-strategi för bättre lärande<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 1.5.1-689-2010

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

15 Förslag på samarbete kring inrättande av en försöksverksamhet med sprututbyte<br>Remiss från kommunstyrelsen

16 Central upphandling av vård och omsorgsboende<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 1.5.1-669-2010

Handläggare: Verksamhetschef Kerstin Olsson, 508 08 031

17 Förslag till ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 1.5.3-007-2011

Handläggare: Liselotte van del Tempel, 508 09 245

18 Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 1.5.1-620-2010

Handläggare: Matilda Ekström Sundsberg, 508 08 079

19 Riktlinjer för handläggning av insatser enligt socialtjänstlagen till vuxna<br>med missbruks- eller beroendeproblematik<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 1.5.1-618-2010

Handläggare: Matilda Ekström Sundberg, 508 09 079

20 Restaurang Sushi Fusion KB<br>Remiss från socialtjänst- o arbetsmarknadsförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2-031-2011

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Anmälningsärenden

21 Konsumentvägledning nöjd kund-undersökning samt verksamhetsstatistik 2010

22 Anmälan av överenskommelse om samverkan i vårdkedjan inom<br>rehabiliteringsområdet

24 Anmälan av inkomna skrivelser m m

25 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

26 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

27 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

28 Information från stadsdelsförvaltningen

32 Yttrande till tingsrätten angående adoption

34 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

Yttranden

35 Yttrande om inkommet klagomål<br>Yttrande till Socialstyrelsen

Dnr: 1.3-642-2010

Handläggare: Lajla Wikström, 508 08 101

36 Svar på inkommet beslut från Socialstyrelsen om klagomål i enskilt ärende<br>Yttrande till Socialstyrelsen

Dnr: 603-604-09

Handläggare: Lajla Wikström, 508 08 101

37 Redovisning till Socialstyrelsen av vidtagna åtgärder

40 Socialstyrelsens beslut ang Lex Maria anmälan

Tilläggslista

41 Ny förskola i fastigheten Knoppen 15, Fleminggatan 103<br>Inriktnings- och genomförandeärendeHandläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

§2 Medborgarförslag

Anmälan av medborgarförslag om lekplats vid Thorildsplan dnr 1.2.4-010-2011. Stadsdelsnämnden överlämnade medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

§3 Verksamhetsberättelse 2010

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner verksamhetsberättelsen för 2010 och överlämnar den till kommunfullmäktige.

2.     Stadsdelsnämnden begär att 2,6 mnkr i ej förbrukade parkinvesteringsmedel ombudgeteras.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 januari 2011 dnr 1.2.1-015-2011.

 

UTTALANDEN

Catarina Agrell m.fl. (S) lämnade följande uttalande:

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet om verksamhetsberättelsen för 2010.

 

Verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser omfattar endast verksam­heter som bedrivs i egen regi, vilket ger en mycket missvisande bild av använd­ningen av stadsdelsnämndens medel.

 

Så saknas exempelvis redogörelse för verksamheten i de delar av äldre­omsorgen som är utlagd på privata utförare och redogörelse för verksamheten i de privata/enskilda förskolorna. Allt är verksamheter som betalas med skattemedel.

Detta blir mycket tydligt i avsnittet om hemtjänsten (i Verksamhetsplan 2011 Äldreomsorg). Där beskrivs enbart den av stadsdelsnämnden drivna hemtjänsten, som omfattar en mycket liten del av hemtjänsten på Kungsholmen. Vi vet att det finns över 100 utförare att välja på inom av hemtjänst; det är oklart hur många som har uppdrag på Kungsholmen. Att deras verksamhet inte finns beskriven i dokumenten är otillfredsställande.

 

Barnomsorgsverksamheten på Kungsholmen borde ses som en helhet, oavsett om den drivs i kommunal eller privat/enskild regi. De olika driftsformerna är beroende av varandra vilket också Stadsrevisionen påpekar (se i ärende 9 vid dagens sammanträde). Med en annan organisation får nämndens ledamöter en möjlighet att planera och styra den totala verksamheten.

 

Det är också angeläget att allmänheten kan få en allsidig information om till exempel äldreomsorg och barnomsorg på Kungsholmen. Den informationen finns f n inte att få i verksamhetsberättelsen eller i verksamhetsplanerna.

 

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet om verksamhetsberättelsen för 2010.

 

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet lämnade en gemensam reservation när stadsdelsnämnden på sitt sammanträde 2009-12-17 fattade beslut om verksamhetsplan för 2010. Vi ville ha en annan inriktning för verksamheten än den borgerliga majoriteten och har under 2010 vid ett antal tillfällen framfört allvarlig kritik mot majoritetens politik, t.ex. i samband med att nämnden behandlat tertialrapporterna. 

 

Verksamhetsberättelsen för 2010 är förvaltningens sammanställning av hur majoritetens politik verkställts på Kungsholmen under det gångna året. Vårt parti har velat föra en alternativ politik och deltar därmed inte i nämndens beslut om verksamhetsberättelsen för 2010.

 

Nämnden kan visa upp ett överskott med 1,2 milj kr efter avsättning till resultatenheternas fonder. Under hösten fick nämnden ett skadestånd med 17 milj kr från vårdbolaget Aleris som hade vanskött driften av Serafens äldreboende som nämnden övertog i egen regi 2009-04-01. Utan denna intäkt av engångskaraktär skulle stadsdelsnämnden ha visat upp ett negativt slutresultat trots de åtstramningar som den borgerliga alliansen genomfört i nämndens verksamheter.

 

§4 Enheternas verksamhetsplaner med kvalitetsgarantier 2011

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner kvalitetsgarantier för 2011 och lägger enheternas verksamhetsplaner till handlingarna.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 januari 2011, dnr 1.1-576-2010.

 

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S) lämnade följande uttalande:

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet om enheternas verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier för år 2011.

 

Verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser omfattar endast verksam­heter som bedrivs i egen regi, vilket ger en mycket missvisande bild av använd­ningen av stadsdelsnämndens medel.

 

Så saknas exempelvis redogörelse för verksamheten i de delar av äldre­omsorgen som är utlagd på privata utförare och redogörelse för verksamheten i de privata/enskilda förskolorna. Allt är verksamheter som betalas med skattemedel.

 

Detta blir mycket tydligt i avsnittet om hemtjänsten (i Verksamhetsplan 2011 Äldreomsorg). Där beskrivs enbart den av stadsdelsnämnden drivna hemtjänsten, som omfattar en mycket liten del av hemtjänsten på Kungsholmen. Vi vet att det finns över 100 utförare att välja på inom av hemtjänst; det är oklart hur många som har uppdrag på Kungsholmen. Att deras verksamhet inte finns beskriven i dokumenten är otillfredsställande.

 

Barnomsorgsverksamheten på Kungsholmen borde ses som en helhet, oavsett om den drivs i kommunal eller privat/enskild regi. De olika driftsformerna är beroende av varandra vilket också Stadsrevisionen påpekar (se i ärende 9 vid dagens sammanträde). Med en annan organisation får nämndens ledamöter en möjlighet att planera och styra den totala verksamheten.

 

Det är också angeläget att allmänheten kan få en allsidig information om till exempel äldreomsorg och barnomsorg på Kungsholmen. Den informationen finns f n inte att få i verksamhetsberättelsen eller i verksamhetsplanerna.

 

UTTALANDE

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet om enheternas verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier för år 2011. Vi hänvisar till vår reservation i anslutning till beslutet om nämndens verksamhetsplan för 2011 på nämndsammanträdet 2011-01-20.  Budgeten för 2011 år ytterligare en nedskärningsbudget från alliansen. 

 

Den borgerliga majoriteten hade redan tidigare genomfört omfattande privatiseringar, centralisering av beslutsfattande till de stadsövergripande nämnderna samt en utlokalisering av en del av nämndens viktiga verksamheter bort från stadsdelen. Vårt parti står för en annan politik med demokratisk kontroll och styrning av de offentligt finansierade verksamheterna och för solidaritet med de svaga grupperna.

 

Vi saknar i år igen verksamhetsplaner för några av nämndens verksamheter, som majoriteten utlokaliserat hos andra nämnder/förvaltningar men som stadsdelsnämnden fortfarande har politiskt ansvar för.  Detta gäller för t.ex. budget- och skuldrådgivningen och förskolan Eira.  

 

Äldreomsorgen är budgetmässigt stadsdelsnämndens största verksamhet.  Eftersom en stor del av verksamhetsområdet är utlagd på entreprenad alternativt drivs inom ramen för det sk kundvalssystemet får nämnden dock inga verksamhetsplaner för större delen av äldreomsorgen.  Det politiska inflytandet minimeras och medborgarnas möjlighet till insyn försvåras. 

 

I flera av enheternas verksamhetsplaner konstateras att det blir svårt att klara budgeten utan nedskärningar i verksamheten.  Ingen enhet har utrymme för särskilda satsningar. 

 

 

§5 Teman för stadsdelsnämndens sammanträden

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd fastställer teman för sammanträden under 2011 enligt nedanstående förslag.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 17 februari 2011, 1.1-002-2011.


§6 Ny förskola i fastigheten Knoppen 15, Fleminggatan 103<br>Inriktnings- och genomförandeärende

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att fullfölja planeringen av ny förskola i fastigheten Knoppen 15, Fleminggatan 103.

2.     Stadsdelsnämnden beslutar inhämta tillstånd för inhyrning från kommunstyrelsens ekonomiutskott.

3.     Under förutsättning av ekonomiutskottets bifall och att överenskommelse kan träffas med fastighetsägaren på i huvudsak de villkor som redovisas i detta tjänsteutlåtande uppdras till stadsdelsdirektören att teckna avtal för lokalen.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 16 februari 2011 dnr 2.6-002-2011.

 

§7 Delegationsförteckning

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd fastställer delegationsförteckningen.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 31 januari 2011 dnr 1.1-056-2011.

§8 Kompletterande val till stadsdelsnämndens handikappråd 2011

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd utser Lena Huss till ledamot i stadsdelsnämndens handikappråd för år 2011-2014.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 januari 2011, dnr 1.1-650-2010.

§9 Stadens gemensamma kösystem för förskolan<br>Yttrande till Stadsrevisionen

BESLUT

 

Kungsolmens stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens förslag till yttrande till revisorsgrupp 1.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 24 januari 2011, dnr 1.4-694-2010.

 

§10 Svar på inkommet beslut från Socialstyrelsen<br>Yttrande till Socialstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar Socialstyrelsen med detta tjänsteutlåtande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 25 januari 2011, dnr 1.2.2-638-2010.

 

§11 Långsiktig plan för stadens idrottsverksamhet<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsförvaltning besvarar remissen med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 januari 2011, dnr 1.5.1-603-2010.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag. Robert Rydefjärd (KD) instämde i form av ersättaryttrande helt i alliansens förslag och därmed i nämndens beslut.

 

Catarina Agrell m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Socialdemokraterna.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Catarina Agrell m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Socialdemokraternas förslag med följande lydelse:

Stadsdelsnämnden bifaller förvaltningens förslag

Stadsdelsnämnden anför därutöver:

 

Idrott i alla former är mycket viktigt för folkhälsan. Nu när Kungsholmen växer så kraftigt är det synnerligen angeläget att värna både den organiserade och den spontana idrotten. Detta måste finnas med i stadsplaneringen och därför är det inte möjligt att bygga bostäder på Stadshagens idrottsplats. Socialdemokraterna är också angelägna att Lilla Essingen får behålla sin strandlinje för promenader och gräsytor för spontana aktiviteter.

 

UTTALANDE

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

Vi instämmer med stadsdelsnämndens tjänsteutlåtande men vill lyfta fram följande frågor som vi anser vara viktiga för idrottsverksamhetens framtid i stadsdelen.

 

Stadshagens idrottsplats är ständigt aktuell när det planeras nybyggnationer i stadsdelen. Samtliga hittills offentliggjorda förslag skulle genomförda ha påverkat möjligheterna att utöva idrott och motion negativt.

 

Det planeras nybyggnation på Lilla Essingen som till stora delar redan är hårt exploaterat. I stället för att göra samma misstag med resten av ön bör i stället möjligheterna till att förbättra förutsättningarna för idrott, motion och friluftsliv på Lilla Essingen att ses över. 

 

En grundförutsättning för föreningslivet är att föreningarna kan lita på stöd från samhället. Den borgerliga majoritetens agerande gällande föreningsbidragen på sista tiden har inte ökat förtroendet för politikerna hos idrottsföreningarna.

 

§12 Motion om namngivande av täppan vid Thorildsplan till <br>”Bryggar Annas Täppa” <br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på kommunstyrelsens remiss.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 21 januari 2011, dnr 1.5.3-649-2010.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag. Robert Rydefjärd (KD) instämde i form av ersättaryttrande helt i alliansens förslag och därmed i nämndens beslut.

 

Catarina Agrell m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle bifalla motionen i sin helhet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Catarina Agrell m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag att nämnden skulle bifalla motionen i sin helhet.

§13 Genomförandebeslut för ombyggnad av trafikplats Lindhagensgatan<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsförvaltning besvarar remissen med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 21 januari 2011, dnr 1.5.3-696-2010.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag. Robert Rydefjärd (KD) instämde i form av ersättaryttrande helt i alliansens förslag och därmed i nämndens beslut.

 

Ingegerd Akselsson Le Douaron m. fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Miljöpartiet.

 

Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATIONER

Ingegerd Akselsson Le Douaron m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Miljöpartiets förslag:

1.     Stadsdelsnämnden beslutar att delvis bifalla förslaget

2.     Komplettera förslaget med plan för gång- och cykeltrafik samt därutöver anföra följande:

Föreliggande förslag om ombyggnad av trafikplats Lindhagensgatan kommer att förbättra trafikplatsen och minska ytan som den tar i anspråk vilket är positivt. Det är dock bekymmersamt att förslaget enbart beaktat framkomligheten för biltrafiken, och helt utelämnat gång- och cykeltrafiken i det som redovisas. När en ny trafikplats tas fram måste det finnas en tydlig plan för hur gång – och cykeltrafik kan förbättras i och kring trafikplatsen så att barriäreffekterna minskar och så att det blir lättare att ta sig fram med cykel och till fots.

Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Vänsterpartiets förslag:

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen och anför därutöver följande:

 

Vi ställer oss bakom att trafikplats Lindhagen byggs om men det är viktigt att gällande regler för bra boende-, vistelse- och arbetsmiljö tillämpas fullt ut på de bostäder, den idrottsanläggning och det bussgarage som planeras inom området. Det är också utomordentligt angeläget att nuvarande planering kompletteras med en plan för gång- och cykeltrafik inom området.

 

Kristinebergsparken är av vital betydelse för de boende i hela Nordvästra Kungsholmen och därför måste intrånget i parken begränsas så långt möjligt och kultur- och naturmiljön runt slottet bevaras.

 

§14 IT-strategi för bättre lärande<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsförvaltning besvarar remissen med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 januari 2011, dnr 1.5.1-689-2010.

§15 Förslag på samarbete kring inrättande av en försöksverksamhet med sprututbyte<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd anser att Stockholm stad ska delta i försök med sprututbyte tillsammans med Stockholms Läns landsting

 

För att stödja de som fastnat i missbruk bör Stockholms stad tillsammans med Stockholms Läns landsting införa försök med sprutbyten för injicerande narkomaner. Detta bör göras tillsammans med många andra åtgärder för att stödja personer att bryta sitt missbruk. Försöket ska ske under begränsad tid och göras på ett sätt som går att vetenskapligt utvärdera.

 

Det primära målet med sprututbytet är att förebygga spridning av hiv och andra blodburna infektioner bland personer med intravenöst missbruk. Verksamheten ska också arbeta med att motivera dem som deltar i sprututbytet att bryta sitt missbruk och ta emot vård och behandling. I enlighet med krav från Socialstyrelsen ska det därför finnas infektionsmedicinsk, beroendemedicinsk och psykosocial kompetens hos personalen. Vidare får sprututbyte endast bedrivas i samverkan med landstingets infektionsmedicinska eller beroendemedicinska verksamhet.  Landstinget har ett sjukvårdsansvar för personer som missbrukar narkotika och detta kräver en helhetssyn genom ett nära samarbete med socialtjänsten för att kunna samordna insatser och erbjuda det stöd som behövs.

 

Det är viktigt att försöksverksamheten ska kunna utvärderas vetenskapligt. Försöket måste förläggas på lämplig plats som minimerar olägenheten för omgivningen. Det är angeläget att inte koncentrera verksamheten för missbrukare till bara en stadsdel utan se till helhetsbilden över var dessa verksamheter lämpligast placeras. Sprutbytesförsöket ska ses som en del av en helhetsstrategi med flera åtgärder mot narkotikamissbruk och smittspridning såsom beskrivs i Stockholms läns landstings narkotiskpolitiska utredning Åtgärder för att begränsa smittspridning.

 

Sedan 1 juli 2006 ger lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler alla landsting möjlighet att bedriva sprututbytesverksamhet om tillstånd beviljas av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har utfärdat kompletterande föreskrifter (SOSFS 2007:2) om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika med anvisningar om ansökningsförfarande, krav på bemanning, kvalitet och rutiner, dokumentation och återrapportering.

 

I lagen fastslås att en spruta eller kanyl endast får lämnas ut om en begagnad spruta eller kanyl samtidigt lämnas in, såvida det inte finns särskilda skäl till varför motsvarande begagnade sprutor och kanyler inte kan lämnas in. Vidare får endast personer som fyllt 20 år och som kan anses vara bosatta i det aktuella landstinget delta i sprututbytet.

 

Det finns stark vetenskaplig evidens för att sprututbytesprogram är effektiva när det gäller att förebygga riskbeteende bland injektionsmissbrukare. I den svenska modellen för sprututbyte, som är fastslagen i lag och i Socialstyrelsens föreskrifter, är sprututbyte endast tillåtet som en integrerad del av en bredare vårdinsats.

 

Förebyggande arbete för att förhindra att människor missbrukar narkotika har alltid högsta prioritet. Beroende av droger beskär människans frihet och kan leda till mänskliga tragedier för missbrukaren själv och anhöriga. Socialstyrelsens uppfattning är att sprututbyte inte bara är en förebyggande insats för en grupp särskilt utsatta människor utan även innebär även en viktig hälsopolitisk insats för denna grupp. Stockholm Stad bör därför starta en försöksverksamhet med vårdprogram med sprututbyte.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 februari 2011, dnr 1.5.1-659-2010.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Charlotta Schenholm (FP), Astrid Gustafsson (C), Catarina Agrell m.fl. (S), Ingegerd Akselsson Le Douaron m. fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från Folkpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Robert Rydefjärd (KD) instämde i form av ersättaryttrande helt i förslaget och därmed i nämndens beslut.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt det gemensamma förslaget från Folkpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

 

RESERVATIONER

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till förvaltningens förslag till beslut.

UTTALANDE

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

Frågan om försöksverksamhet med sprututbyte har splittrat den borgerliga alliansen. Vi får en känsla av att man från olika håll vill förhala igångsättandet av försöket som inom landstinget fått en politisk majoritet bakom sig. Den remiss som stadsdelsnämnden har fått till sig innehåller komplicerade frågeställningar och flera av dem handlar om verksamheter som landstinget ansvarar för och som därmed ska beslutas där. Nu gäller det att komma i gång med denna verksamhet som kan vara nog så viktig för en mycket utsatt grupp i samhället, injektionsmissbrukarna. 

 

§16 Central upphandling av vård och omsorgsboende<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd avslår stadsdelsförvaltningens förslag till remissvar och anför istället följande:

 

Stadsdelsnämnden ser positivt på stadsledningskontorets förslag att Solbackens vård- och omsorgsboende ingår bland de verksamheter som ska upphandlas vid den fjärde centralupphandlingen av vård- och omsorgsboenden, i enlighet med det ursprungliga förslaget. Samtidigt vill vi framhålla vikten av att det i avtalen finns tydliga uppföljningsbara kvalitetskriterier som möjliggör en likvärdig uppföljning mellan olika entreprenörer. Stadsdelsnämnden tycker också att det är viktigt att man i avtalen tydliggör frågan om sanktioner i de fall entreprenören inte följer avtalet.

Av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande framgår även att upphandlingen av entreprenörerna ska utformas på ett sådant sätt att det blir det för staden som helhet och de äldre mest fördelaktiga utfallet, där en ökad mångfald i form av fler vårdgivare och därmed ökad valfrihet är en mycket betydelsefull kvalitetsaspekt. Stadsdelsnämnden understryker vikten av att förfrågnings­under­laget belyser frågan hur och värdegrunden ska förvaltas och hållas levande i verksamheten och att frågan viktas i utvärderingsarbetet.

Stadsdelsnämnden ställer sig i övrigt bakom stadsledningskontorets förslag till beslut och att upphandlingen ska genomföras i enlighet med de principer som anges i ärendet och tidigare kommunfullmäktigebeslut.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 31 januari 2011, dnr 1.5.1-669-2010.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet.

Robert Rydefjärd (KD) instämde i form av ersättaryttrande i alliansens förslag till beslut.

 

Catarina Agrell m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag.

 

Ingegerd Akselsson Le Douaron m. fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Miljöpartiet.

 

Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt det gemensamma förslaget från Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet.

 

RESERVATIONER

Catarina Agrell m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till förvaltningens förslag till beslut.

Ingegerd Akselsson Le Douaron m.fl. (MP)
reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Miljöpartiets förslag:

1.     Nämnden avser att avvakta med upphandling av Solbackens vård- och omsorgsboende samt anför följande

Upphandling och andra förändringar inom äldreomsorgen ska ha som utgångspunkt att höja kvalitén i verksamheterna och livskvalitén för de äldre. Av remissen från kommunstyrelsen framgår inte vad som specifikt motiverar upphandling av de förtecknade boendena.

Valfrihet för den enskilde är bra om det finns mångfald i tillgången på boenden. Mångfalden kan utgöras av boenden med varierande inriktning, av olika storlek m.m. Det är dock tveksamt om varierande upplåtelseform i sig skulle vara av så stort värde för de äldre att man enbart av det skälet förordar upphandling.

Det är viktigt att stadsdelsnämnden är klar över vilka äldreboenden, som uppfyller krav på god kvalitet och vilka som skulle behöva förbättra sin verksamhet och som av det skälet kan vara lämpliga att konkurrensutsätta.

Det är fel att mekaniskt låta alla stadens äldreboenden blir föremål för upphandling. I de fall en stadsdelsnämnd förordar konkurrensutsättning bör dess förvaltning även upprätta ett anbud i egenregi. Det är viktigt att de olika stadsdelsnämnderna inte avhänder sig driftansvaret för alla sina vård- och omsorgsboenden och i och med detta förlorar viktig kompetens avseende verksamhetsområde äldreomsorg.

 

Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Vänsterpartiets förslag:
Kungsholmens stadsdelsnämnd anför följande som sitt svar på remissen:

 

Stadsledningskontoret har föreslagit att Solbackens vård- och omsorgsboende ska ingå i årets centrala entreprenadupphandling medan stadsdelsförvaltningens förslag till remissyttrande är att man avvaktar för att först göra en bättre långsiktig bedömning av äldreboendebehovet.


Vi ställer oss negativa till ytterligare centralupphandling av vård- och omsorgs­boenden. Privatiseringen har redan drivits mycket långt i staden. Om den moderatstyrda majoriteten genomför konkurrensutsättningen fullt ut kommer de kommunala utförarna att vara mycket få, och de äldres frihet att välja kommunal utförare vara minimal.

 

Vi anser att Solbackens vård- och omsorgsboende behövs på Kungsholmen och att boendet fr.o.m. pågående avtalstids utgång ska drivas i stadsdelsnämndens egen regi.  Vi behöver de mindre boendena som alternativ till de stora, för att skapa mångfald för brukarna.

 

Genom att fortsätta upphandla släpper staden också ifrån sig stora delar av kontrollen av boendena. Det blir allt svårare att garantera kvaliteten och personalens kompetens, inte heller kan staden övervaka och styra utvecklingen av viktiga delar av äldreomsorgen. Konkurrensutsättningen ökar även personal­omsättningen vilket försämrar kontinuiteten för de äldre. När de kommunala alternativen försvinner hamnar staden i en låsningseffekt. Även om exempelvis fler gruppboendeplatser skulle behövas i en stadsdel, kan inte staden tillgodose det förrän avtalet löpt ut med den privata utföraren.

 

Dessutom anser vi att om det vid något tillfälle skulle finnas skäl att upphandla ska det alltid beslutas lokalt av respektive stadsdelsnämnd och personalen ska alltid kunna lägga egenregianbud. Idag toppstyrs stadens utbud av äldreboenden från kommunstyrelsen och avgörande tilldelningsbeslut lämnas till en tjänsteman. Stadsdelsnämnderna omvandlas från beslutande till förvaltande organ, trots att de har det faktiska ansvaret inför medborgarna. Uppföljningsansvaret blir mycket otydligt när stadsdelsnämnden inte kan säga upp avtalet vid ett allvarligt kontraktsbrott. Därmed försämras även medborgarnas, brukarnas och de anhörigas möjligheter till ansvarsutkrävande när det gäller en verksamhets kvalitet.

 

Sist men inte minst är vi djupt bekymrade över det faktum att meddelarfriheten för medarbetarna kommer att begränsas när kommunalt driven äldreomsorg går över i privat drift. Vår uppfattning är att stadens upphandlingar inte på något villkor får inskränka de grundlagsskyddade rättigheterna för anställda i kommunalt finansierad verksamhet.

 

§17 Förslag till ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsförvaltning besvarar remissen med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 januari 2011, dnr 1.5.3-007-2011.

 

§18 Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsförvaltning besvarar remissen med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 26 januari 2011, dnr 1.5.1-620-2010

 

UTTALANDE

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

Kungsholmens stadsdelsförvaltning får anvisningar på tränings- och försökslägenheter via bostadsförmedlingen för socialtjänstens klienter som själva inte kan bli godkända för ett förstahandskontrakt och som ofta har haft en missbruks- och/eller psykiatrisk problematik som de rehabiliterats ifrån. 

 

I dagsläget har stadsdelsförvaltningen totalt 19 försöks- och träningslägenheter varav endast tre i den egna stadsdelen och resten utanför.  Detta innebär tidskrävande resor i arbetet för våra boendestödjare som ska ge stöd åt dessa utsatta individer som fortfarande är i en pågående rehabiliteringsprocess. 

 

Att den överväldigande majoriteten av försöks- och träningslägenheterna är belägna utanför vår egen stadsdel är ytterligare ett bevis på den tilltagande segregationen som resulterat i en försvinnande liten andel allmännyttiga hyresrätter i innerstaden. 

 

I vissa fall kan det naturligtvis vara en poäng med att den som får en tränings- eller en försökslägenhet kommer till en annan miljö än den där han/hon missbrukade och har sitt tidigare umgänge. Vi tror dock att stadsdelsför­valtningarna i förorterna knappast får motsvarande andel försöks- och träningslägenheter i innerstaden.  Förorterna får ta en allt större del av det sociala ansvaret för utsatta människor medan innerstaden blir reserverad för de välmående, välutbildade och välbeställda medborgarna.

 

 

§19 Riktlinjer för handläggning av insatser enligt socialtjänstlagen till vuxna<br>med missbruks- eller beroendeproblematik<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsförvaltning besvarar remissen med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 26 januari 2011, dnr 1.5.1-618-2010

§20 Restaurang Sushi Fusion KB<br>Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsförvaltning besvarar remissen med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 26 januari 2011, dnr 1.5.1-618-2010

§21 Anmälningärenden

·       Konsumentvägledning nöjd kund-undersökning samt verksamhetsstatistik 2010, dnr 1.6-678-2010.

Reijo Kittilä (V) och Ingegerd Akselsson Le Douaron m. fl. (MP) lämnade följande uttalande:

När stadsdelsnämndens majoritet i april 2008 fattade beslut om att konkurrensutsätta konsumentvägledningen lämnade den rödgröna oppositionen följande reservation:

 

”Konsumentvägledning kan delvis bedrivas genom telefonrådgivning och via e-post.  För att nå de mest utsatta konsumentgrupperna är det dock viktigt att även ha en öppen mottagning för personliga besök.  Annars utesluter man t.ex. många gamla samt de kommuninvånare som har svårt med svenska språket.  Dessa har svårt att tillgodogöra sig rådgivning per telefon och e-post.  Konsumentvägledningen kan inte heller enbart arbeta individinriktat utan måste ha ett förebyggande arbetssätt genom riktade informationsinsatser för t.ex. högstadie- och gymnasieelever och pensionärsorganisationer.”

 

Den aktuella rapporten bekräftar våra farhågor till 100 %.   Vår kritik riktar sig inte mot entreprenören som på ett förnämligt sätt sköter det uppdrag som har upphandlats.  Men verksamheten når inte de svaga konsumenterna som mest skulle behöva hjälp från konsumentvägledningen.  De som vänder sig till konsumentvägledningen är de högutbildade som är vana att kommunicera via e-post och per telefon.  De övriga har ingen nytta av verksamheten.  Inget uppsökande och förebyggande arbete utförs. 

 

·       Anmälan av överenskommelse om samverkan i vårdkedjan inom rehabiliteringsområdet, dnr 2.2.1-053-2011

 

·       Anmälan av balanslista

 

·       Anmälan av inkomna skrivelser m m

 

·       Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

·       Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

§22 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

Ingegerd Akselsson Le Douaron m. fl. (MP) lämnade en skrivelse angående Postens serviceställen. Stadsdelsnämnden överlämnade skrivelsen till förvaltningen för beredning.

§23 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Karin Norman informerade om förskoleplanering och det aktuella behovet av förskoleplatser.

 

§24 Sekretessbelagda ärenden

§§ 24 - 32 Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen