Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-03-17

Sammanträde 2011-03-17

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

RUFS - Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Allmänna ärenden

3 Förskoleplanering

Dnr: 2.6-126-2011

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

5 Enheternas verksamhetsplan, specialistfunktioner

6 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhetsarbete i hälso-<br>och sjukvården

Dnr: 1.2.1-104-2011

Handläggare: MAS Kerstin Callingård

7 Svar på frågor om sjukfrånvaro

Dnr: 2.3.2-665-2010

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

8 Nämndens verksamhetsbesök

9 Månadsrapport för februari 2011

Dnr: 2.1-112-2011

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

Yttranden

10 Stöd för personer som vårdar eller stödjer äldre närstående<br>Yttrande till stadsrevisionen

Dnr: 1.4-059-2011

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032

Remisser

11 Förslag till detaljplan för fastigheten Grinden 21 i stadsdelen Kungsholmen<br>Remiss från Stadsbyggnadskontoret

12 Restaurang R Hjärne & Co AB<br>Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2-088-2011

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Anmälan av tjänstemannabeslut

13 Personal - nyanställda

14 Vad tycker de äldre om stadens äldreomsorg?<br>Hemtjänst, servicehus och vård- och omsorgsboende – en redovisning<br>av stadens brukarundersökning

Dnr: 7.-093-2011

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032

15 Anmälan av synpunkter på besvär i ärende om tillfälligt bygglov<br>för förskolepaviljong inom Essingen 1:87

Dnr: 302-753-2010

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

16 Kommunikationsplan 2011

Dnr: 1.6-097-2011

Handläggare: Ulla Eriksson, 508 08 058

18 Anmälan av inkomna skrivelser m m

19 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

20 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

21 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

22 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

23 Centralupphandling av drift av vård- och omsorgsboenden<br>inom äldreomsorgen<br>brRemiss från kommunstyrelsen

Dnr: 1.5.1-106-2011

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen

24 Yttrande till Stockholms tingsrätt mål

Anmälningsärende

25 Anmälan av svar på anmälan till Skolinspektionen om situationen<br>vid förskolan Taffelberget

26 Socialstyrelsens beslut i ärende om patientsäkerhet Serafens vård-<br>och omsorgsboende

27 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 110222

§2 Förskoleplanering

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar om delegation till stadsdelsdirektören enligt förslagen i tjänsteutlåtandet.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 mars 2011, dnr 2.6-126-2011.

 

§3 Enheternas verksamhetsberättelser 2010

BESLUT

 

Kungsholmens Stadsdelsnämnd lägger enheternas verksamhetsberättelser till handlingarna.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 mars 2011, dnr 1.2.1-015-2011.

 

Catarina Agrell m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) deltog inte i beslutet.

 

UTTALANDE

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet om enheternas verksamhetsberättelser för 2010.

 

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet deltog inte i beslutet och lämnade ett gemensamt särskilt uttalande när stadsdelsnämnden på sitt sammanträde 2010-01-21 fattade beslut om enheternas verksamhetsplaner för 2010. 

 

Vi ville ha en annan inriktning för verksamheten än den borgerliga majoriteten och har under 2010 vid ett antal tillfällen framfört allvarlig kritik mot majoritetens politik, t.ex. i samband med att nämnden behandlat tertialrapporterna. 

 

Enheternas verksamhetsberättelser för 2010 är förvaltningens sammanställning av hur majoritetens politik verkställts på Kungsholmen under det gångna året.  Vårt parti har velat föra en alternativ politik och deltar därmed inte i nämndens beslut om verksamhetsberättelserna för 2010.

 

Vi hänvisar även till vårt särskilda uttalande avseende nämndens verksamhetsberättelse 2011-02-17.

 

§4 Enheternas verksamhetsplan för vissa specialistfunktioner

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd lägger verksamhetsplanen till handlingarna.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 mars 2011, dnr 1.1-576-2011.

 

Catarina Agrell m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) deltog inte i beslutet.

 

UTTALANDE

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

Vänsterpartiet deltog inte i beslutet om enheternas verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier för år 2011 på nämndsammanträdet 2011-02-17. Vi hänvisade till vår reservation i anslutning till beslutet om nämndens verksamhetsplan för 2011 på nämndsammanträdet 2011-01-20.  Vi agerar på samma sätt med detta ärende.

 

Den borgerliga majoriteten har redan tidigare genomfört en utlokalisering av en del av nämndens viktiga verksamheter bort från stadsdelen, bland dessa finns budget- och skuldrådgivningen och boutredningarna. Det är glädjande att budget- och skuldrådgivarna nu vill arbeta mera förebyggande samt med ”öppen mottagning”. De borde finnas mera ute i stadsdelarna, t.ex. ha öppen mottagning på biblioteket för att vara lättillgängliga för dem som har behov av råd och stöd och som ofta har svårt att ta det första steget och komma till en mottagning som kräver tidsbokning och finns i en annan stadsdel.

 

§5 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhetsarbete i hälso-<br>och sjukvården

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till reviderat ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhetsarbete i hälso- och sjukvården inom Kungsholmens stadsdelsförvaltning.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 februari 2001, dnr 1.2.1-104-2011.

 

§6 Svar på frågor om sjukfrånvaro

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 februari 2011, dnr 2.3.2-665-2010.

 

§7 Stadsdelsnämndens verksamhetsbesök

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd fastställer plan för verksamhetsbesök under 2011.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 mars 2011, dnr 1.1-003-2011.

 

 

 

§8 Månadsrapport för februari 2011

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner månadsrapporten för februari 2011.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 14 mars 2011, dnr 2.1-112-2011.

 

UTTALANDE

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

 

I samband med att nämndens borgerliga majoritet godkände sin budget för 2011 reserverade Vänsterpartiet sig för beslutet och konstaterade att budgeten är en nedskärningsbudget. Förvaltningens månadsrapport för februari 2011 ger oss redan rätt i våra farhågor.

 

Försörjningsstödet prognostiserar ett överskridande med 3,4 milj. Om de borgerliga partierna inte tillskjuter mera pengar från centralt håll alternativt inför mera restriktiv bedömning av rätten till försörjningsstöd måste motsvarande nedskärningar göras i andra verksamheter om nämnden ska hålla sig inom budgetramen. 

 

Äldreomsorgen ska fortsätta med sin ”åtgärdsplan”, dvs. striktare bedömning av ansökningarna till vård- och omsorgsboende och servicehus.  Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning vidtas ”ett flertal åtgärder för att minska det budgetöverskridande som finns i dag”. Socialpsykiatrin ”visar i dag ett negativt resultat som bedöms möjligt att vända efter åtgärder”. 

 

De svaga och utsatta grupperna på Kungsholmen kan förvänta sig en svångremspolitik som kommer att drabba de sämst ställda i vår stadsdel. 

 

§9 Stöd för personer som vårdar eller stödjer äldre närstående<br>Yttrande till stadsrevisionen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt yttrande över revisionsrapporten.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 mars 2011, dnr 1.4-059-2011

 

§10 Förslag till detaljplan för fastigheten Grinden 21 i stadsdelen Kungsholmen<br>Remiss från Stadsbyggnadskontoret

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 februari 2011, dnr 1.5.3-087-2011.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Vänsterpartiets förslag:
Stadsdelsnämnden anser att ställningstagandet till den föreslagna tillbyggnaden bör vänta tills staden har tagit fram ett program som innebär ett helhetsgrepp över området.

 

En alltför stor del av dagens stadsplanering handlar om en liten tillbyggnation här och en rivning där och ett hus på en tom plätt i stället för att planera en förnyelse för större områden. Detta är beklagligt.

 

Den aktuella fastigheten saknar estetiska värden och dess fasad är i stort behov av ansiktslyftning. Hyresgästföreningen på Kungsholmen anser att hela byggnaden ska rivas och en annan arkitektoniskt mera värdefull fastighet byggas i stället. Vi vill åtminstone för tillfället inte gå så långt i vårt ställningstagande men håller med om att en eventuell tillbyggnad även måste resultera i en estetiskt mera tilltalande fasad för fastigheten. 

 

UTTALANDEN

Charlotta Schenholm (FP) lämnade följande uttalande:

Folkpartiet liberalerna välkomnar påbyggnad av nämnda fastighet. Vi vill dock påpeka vikten av att en samlad framtidsstrategi görs för området – inte bara avseende nybyggnation utan även andra aspekter som behövs för att säkerställa en god livskvalitet, med avseende på planering för förskoleplater, bilparkering och en fungerande kollektivtrafiklösning.

 

 

Anders Ödmark m. fl. (MP) lämnade följande uttalande:

Miljöpartiet tycker det är bra att det byggs fler bostäder på Kungsholmen.

Miljöpartiet vill generellt att ny- och ombyggnationen av bostadsfastigheter ska fokusera på miljöförbättringar. Vi tycker det är viktigt att se till att man bygger på ett ekologiskt hållbart sätt och att bostäderna blir energieffektiva.

För att möta allmänhetens behov av tydlig och kvalitetssäkrad information kring byggnaders miljöprestanda används miljöcertifieringssystem både i Sverige och internationellt. En miljöcertifiering är ett verktyg som möjliggör en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Ett certifieringssystem ger ett certifikat och en prestanda för byggnader, något som efterfrågas i allt större utsträckning på marknaden. Systemen bidrar även till ökad konkurrenskraft för svensk teknik och svenskt kunnande.

I Sverige tillhandahåller Sweden Green Building Council information och vägledning om 4 st utvalda certifieringssystem som lämpar sig för olika typer av fastigheter. Sweden Green Building Council är en ideell organisation som vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i svenska bygg- och fastighetssektorn.

Som stöd och garanti för att tillbyggnaden på Grinden 21 genomförs på ett hållbart sätt som värnar om både människors hälsa och miljön ser Miljöpartiet det som angeläget att tillbyggnaden certifieras enligt ett tillämpligt system som t ex handhas av Sweden Green Building Council eller motsvarande aktör som kan säkra en god kvalitet på systemet.  §11 Restaurang R Hjärne & Co AB<br>Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att Hjärne & CO AB får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 - 22.00 samt för uteservering alla dagar mellan klockan 11.00 - 22.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 mars 2011, dnr 1.5.2-088-2011.

 

§12 Anmälan av tjänstemannabeslut

Personal – nyanställda dnr 1.1-039-2011.

 

§13 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

Catarina Agrell (S) efterfrågade PM med instruktion om hantering av allmänna handlingar. Stadsdelsförvaltningen tar fram en sådan instruktion.

 

§14 Anmälningsärenden

·       Vad tycker de äldre om stadens äldreomsorg? Hemtjänst, servicehus och vård- och omsorgsboende – en redovisning av stadens brukarundersökning dnr 7.-093-2011

 

·       Anmälan av synpunkter på besvär i ärende om tillfälligt bygglov för förskolepaviljong inom Essingen 1:87 dnr 302-753-2010

 

·       Kommunikationsplan 2011 dnr 1.6-097-2011

 

UTTALANDE

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

Stadsdelsnämnden får för kännedom stadsdelsförvaltningens kommunikationsplan 2011. 

 

Även stadens kommunikation – som så mycket annat - blir alltmer centralstyrd.  All kommunikation ska utgå ifrån den borgerliga alliansens visioner för Stockholms stad och Kungsholmens stadsdelsnämnd. Att dessa visioner har fått majoritet i Stockholms kommunfullmäktige och Kungsholmens stadsdelsnämnd gör visionerna inte opolitiska. 

 

Staden har faktiskt även en politisk opposition. Ingenstans i kommunikations­planen finns dock något spår av att även oppositionens visioner någon gång skulle kunna synas i stadens och stadsdelens externa eller interna kommunikation.

 

·       Anmälan av balanslista

 

·       Anmälan av inkomna skrivelser m m

 

·       Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

·       Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

§15 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Karin Norman informerade om:

·       Feriearbete för ungdomar

·       Brottsförebyggande arbete

·       Avdelningschef  Piotr Koscielniak kommer att vara föräldraledig hösten 2011.

Avdelningschef Lisbeth Rieser informerade om att Barncentrum fortsätter att vara kvar i nuvarande lokaler.

§16 §§ 16 - 19

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen