Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-04-14

Sammanträde 2011-04-14

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag om hundrastgård i Rålambshovsparken

3 Utveckla Kristinebergs Strandpark till en aktivitetspark<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-643-2010

Handläggare: Britt Mattsson, 508 09 330

4 Lekplats vid Thorildsplan<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-010-2011

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

Allmänna ärenden

5 Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

6 Bidrag år 2011 till lokala föreningar och frivilligorganisationer

Dnr: 2.1-040-2011

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

7 Månadsrapport för mars 2011

Dnr: 1.1-112-2011

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

8 Postens serviceställen på Kungsholmen och Essingeöarna<br>Skrivelse från (MP)

Remisser

9 Motion om framtagande av skyltprogram för ökad kunskap om Stockholms fantastiska gatunamn och dess historia<br>Remiss från kommunstyrelsen

10 Kummin Bistro & Café<br>Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2-121-2011

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

11 Papa & Razzi<br>Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2-166-2011

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

12 La Cafeteria<br>Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2-178-2011

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Anmälningsärenden

13 Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport 2010

14 Äldreombudsmannens årsrapport 2010

15 Årsrapport för funktionshinderinspektörer 2010

16 Stadsrevisionens rapport om äldre med sammansatta vårdbehov i gränssnittet mellan landsting och kommun

19 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

20 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

21 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

22 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

23 Gemensam upphandling av missbruksvård för Stockholms stad

Dnr: 2.2.2-170-2011

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen

Absolut sekretess

24 Yttrande till Socialstyrelsen om inkommet klagomål

25 Utredning angående inkommen anmälan enligt Lex Sarah SoL 14 2 §

28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

Yttranden

29 Yttrande till JO

Anmälningsärenden

30 Från Skolinspektionen anmälan om brister i förskolan Skorpan samt svar på anmälan

31 Från skolinspektionen om situationen vid förskolan Taffelberget

32 Socialstyrelsens beslut ang Lex Maria anmälan

33 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 110322

Tilläggslista

34 Gemensam upphandling av system för automatiserad nyckelhantering

Dnr: 2.2.2-201-2011

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen

Tilläggslista 2

35 Överflyttning av vårdnad<br>Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen

Allmänna ärenden

36 Förskola i fastigheten Pilgatan 2<br>Inriktnings- och genomförandebeslut

§2 Medborgarförslag

Anmälan av medborgarförslag om hundrastgård i Rålambshovsparken

dnr 1.2.4-143-2011. Stadsdelsnämnden överlämnade medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

 

§3 Utveckla Kristinebergs Strandpark till en aktivitetspark<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 januari 2011 dnr 1.2.4-643-2010.

 

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S), Anders Ödmark m. fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) lämnade följande gemensamma uttalande:

Vi stödjer tennishallen och dess verksamhet – gärna på Kungsholmen. En placering i närheten av Essingeleden kan vara en lösning så att nuvarande mark frigörs och Kristinebergs strandpark kan färdigställas på sätt som är beslutat enligt gällande stadsplan. Då omkringliggande bebyggelse har och får en tät stenstadskaraktär är det nödvändigt att de boende har tillgång till de öppna ytor som en park erbjuder.

§4 Lekplats vid Thorildsplan<br>Svar på medborgarförslag

 

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 mars 2011, dnr 1.2.4-010-2011.

 

§5 Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

 

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner förslaget till underlag till budget för 2012 med beräkningar för 2013 och 2014 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 25 mars 2011, dnr 1.1-055-2011.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Catarina Agrell m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Anders Ödmark m. fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett från Miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

 

 

 

RESERVATIONER

Catarina Agrell m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

Stadsdelsnämnden beslutar

-       att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag

-       att därutöver anföra följande

Förvaltningens förslag bygger på den borgerliga alliansens budgetram för de kommande åren och inte de förslag som våra partier står bakom. Vi hänvisar till oppositionens budgetunderlag i kommunfullmäktige.

Den borgerliga alliansens budget för staden innebär kraftiga nedskärningar som får allvarliga konsekvenser för de ekonomiskt och socialt svagaste invånarna i vår stad och visar enligt vår mening på en cynisk människosyn. Den givna budgetramen för de kommande åren innebär kraftiga ”effektiviseringar” – med andra ord nedskärningar – i många av de verksamheter som riktar sig till de mest utsatta grupperna i vår stadsdel.  Särskilt uppenbart är detta i och med att utvecklingen av löner och priser inte beaktas samt att beloppet för försörjningsstöd dragits ned till orealistiskt låg nivå redan under innevarande år.

Framgångsrika verksamheter förutsätter ett gott samarbete mellan ledning och anställda. Vi vill betona de fackliga organisationernas roll vid utformningen av verksamheten.

Uppdraget att arbeta med en värdegrund som talar om människors värde och värdighet kolliderar med stram budgethållning. För den borgerliga alliansen går budgethållning alltid först.

Befolkningsutvecklingen och förskolorna/skolorna

Antalet förskolebarn i stadsdelen har visat sig öka betydligt kraftigare än stadens prognoser räknat med och därmed följer stort behov av utbyggnad av förskolor. Det är rimligt att nämnden kompenseras för de extra kostnader som detta medför. 

Uppdelningen av ansvar för förskolan där stadsdelsnämnden har ansvar för de offentligt drivna förskolorna och utbildningsnämnden för de privata anser vi mycket olycklig. Det medför stora svårigheter att planera verksamheten och mycket dubbelarbete i kösystemet. För att kunna garantera en god kvalitet i all barnomsorg anser vi att stadsdelen även bör ha tillsynsansvaret för alla förskolor inom området.

Stadsdelsnämnden har tidigare haft ansvar för grundskolan, vilket hade många fördelar. Det underlättade övergången från förskola till skola och gav kontinuitet i stödet till barn med särskilda behov. Många rektorer upplevde det som en fördel att ha nära till beslutsfattarna. Vi anser därför att ansvaret för grundskolan bör återgå till stadsdelsnämnden.

Boenden för äldre

Andelen äldre sjunker något under den närmaste tiden för att sedan återigen öka. Det är angeläget att hitta flexibla lösningar så att man inte släpper bra lokaler utan att kunna få tillbaka dem. Vi anser att stadsdelsnämnden noga måste pröva hur många platser vi behöver. Sedan hösten 2010 har Alliansen infört en mera restriktiv bedömning av rätten till plats på äldreboenden - särskilt servicehus - vilket naturligtvis samtidigt resulterar i ett skenbart minskat behov av platser på servicehus.  Vi anser inte att servicehus kan ersättas av trygghetsboende då de ekonomiska förutsättningarna är helt olika för den enskilde.

Privatiseringarnas och valfrihetens baksidor

För att omsorg och vård ska bli framgångsrik är det av största vikt att samverkan med sjukvården är väl organiserad. Kundvalssystemet inom hemtjänsten och primärvården med ett stort antal utförare medför stora svårigheter för den samverkan som är så viktig för den enskilde brukaren. Valfrihetssystemet behöver ses över.  

Stadens resursfördelningssystem

Det är viktigt att stadens system för fördelning av resurser till stadsdelsnämnderna fortlöpande följs upp och revideras.

Ett systemfel, som förvaltningen beskriver, avser ersättningen för de personer med funktionsnedsättning (oftast autism) som genom biståndsbeslut erhåller boende inom enheter som inte ingår i stadens valfrihetssystem och därvid tar ut betydligt högre dygnspriser än de schablonbelopp som budgeteringen bygger på. Problemet är att kostnadsansvaret åvilar den stadsdelsnämnd där enheten är lokaliserad och inte den nämnd som fattar beslut om placering. Detta behöver rättas till.

Parkskötsel

Med allt flera boende på Kungsholmen och kraftigt ökat antal arbetsplatser ökar behovet av underhåll och skötsel av parkerna. Staden måste som förvaltningen framhåller ändra beräkningsgrunden för medel som budgeteras för underhåll och skötsel av parkerna. Den täta bebyggelsen förutsätter välskötta grönytor för att staden ska vara attraktiv.

Flyktingmottagande

Förvaltningen konstaterar att vår stadsdelsnämnd tar emot få flyktingar och skriver att antalet troligen kommer att vara fortsatt lågt.  Vi anser att detta är oacceptabelt.  Kungsholmen och de övriga innerstadsstadsdelarna ska aktivt delta i stadens flyktingmottagande.  Utan politisk vilja och politiska beslut kommer detta inte att ske och de nyanlända flyktingarna kommer till överväldigande del att hamna i de stadsdelar som alliansen kallar ”utanförskapsområden”.

Anders Ödmark m. fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett från Miljöpartiet.

Stadsdelsnämnden beslutar

-       att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag

-       att därutöver anföra följande

Förvaltningens förslag bygger på majoritetens budget och inte det förslag som Miljöpartiet lagt i kommunfullmäktige. Vi noterar att majoriteten har höga ambitioner men inte ger ekonomiska förutsättningar att leva upp till dessa ambitioner.

Kungsholmens stadsdelsnämnd får för lite pengar för att ge medborgarna den service som är utlovad. Särskilt uppenbart är detta i och med att utvecklingen av löner och priser inte beaktas samt att beloppet för socialbidrag dragits ned till orealistiskt låg nivå redan under innevarande år.

Hållbar utveckling

För att stadsdelsnämnden ska kunna ta en aktiv roll i omställningen till en långsiktigt hållbar framtid behövs helt andra satsningar än dem som kan finansieras med majoritetens budget. Bl.a. behöver miljösamordnare anställas. Stadsdelen ska ha resurser för att prioritera arbete med energirådgivning inom både förvaltningens egna verksamheter och gentemot företag och hushåll.

Andelen ekologiskt odlad mat ska öka i nämndens verksamheter. Målet ska vara att 40 % av maten i egna och upphandlade verksamheter ska vara ekologisk. Stadsdelsnämnden bör även i sina inköp sträva efter att handla rättvisemärkt. Samtliga verksamheter ska källsortera avfall och alla som serverar livsmedel ska sortera ut matavfall för biologisk behandling.

Befolkningsutvecklingen och förskolorna

De befolkningsprognoser som USK presenterat under senare åren har kraftigt underskattat pågående befolkningsökning - i synnerhet ökningen av antalet barn.

Detta innebär att den utbyggnad av förskolor som är nödvändig ställer mycket stora krav på nämnden. Det är rimligt att nämnden kompenseras för de extra kostnader som en utbyggnad av förskolor i innerstaden medför. Dessutom medför det ökande antalet barn och antalet förskolor, som saknar egna gårdar, att det blir än viktigare att slå vakt om Kungsholmens parker och andra grönområden. Vi är liksom förvaltningen bekymrade över hur lite medel som är avsatta för skötsel och underhåll av våra parker.

Boenden för äldre

Innan ytterligare beslut tas om avveckling av servicehus eller omvandling till andra boendeformer behöver noggrann bedömning göras avseende de äldre som nu bor i servicehus och de för vilka servicehus framgent kan vara en lämplig boendeform. Majoriteten har infört mer restriktiv bedömning av rätten till plats i vård- omsorgsboende vilket innebär ett skenbart minskat behov av platser på servicehus.

Vid trygghetsboende belastas den äldres hyra även av kostnader för gemensam personal och lokaler, något som inte är fallet i servicehus. Denna effekt tillsammans med den fördyring som uppkommer i och med att äldre servicehuslägenheter renoveras innebär att många äldre inte kommer att ha råd med trygghetsbostad.

Vård av äldre med demens

Den största utmaningen inom äldreomsorgen är det stora och ökande antalet äldre personer med demenssjukdomar. De ersättningsbelopp som stadens resursfördelningssystem ger för vård- och omsorgsboenden och hemtjänst för personer med demens är inte tillräckliga för att säkerställa nödvändig personalbemanning. Det framgår särskilt tydligt om dagens verklighet jämförs med socialstyrelsens nationella riktlinjer. Vi ser det som särskilt viktigt att följa upp om de extra medel för demensvården som i staden avsatts under tre år är tillräckliga och hur de fördelas.

Flyktingmottagande

Förvaltningen konstaterar att vår stadsdelsnämnd tar emot få flyktingar och att antalet troligen kommer att vara fortsatt lågt. Detta är inte acceptabelt. Kungsholmen och övriga innerstaden ska aktivt delta i stadens flyktingmottagande.

Den s.k. mångfaldens och valfrihetens baksidor

För att omsorg och vård av bl.a. demenssjuka personer ska bli framgångsrik är det av största vikt att samverkan med sjukvården är väl organiserad. Kundvalssystemet inom hemtjänsten med stort antal utförare samt de olika huvudmännen för primärsjukvården medför stora svårigheter för den samverkan som är viktig för den enskilde brukaren. Den mångfald i utbudet av välfärdstjänster som möter brukarna medför organisatorisk splittring som gör att angelägen professionell samordning är svår att genomföra.

Även om konkurrensutsättning och valfrihetssystem i viss mån har stimulerat verksamhetsutveckling och uppskattas av många brukare finns det sålunda skäl att uppmärksamma de svårigheter som uppkommit. För att få till stånd nödvändig planering och samverkan mellan olika aktörer för att få en god vård och omsorg för varje enskild brukare behöver det nuvarande valfrihetssystemet utvärderas och eventuellt omprövas.

 

Stadens resursfördelningssystem

Det är viktigt att stadens system för fördelning av resurser till stadsdelsnämnderna fortlöpande följs upp och revideras.

Ett systemfel, som förvaltningen beskriver, avser ersättningen för de personer med funktionsnedsättning (oftast autism) som genom biståndsbeslut erhåller boende inom enheter som inte ingår i stadens valfrihetssystem och därvid tar ut betydligt högre dygnspriser än de schablonbelopp som budgeteringen bygger på. Problemet är att kostnadsansvaret åvilar den stadsdelsnämnd där enheten är lokaliserad och inte den nämnd som fattar beslut om placering. Detta behöver rättas till.

Den kraftiga befolkningsökningen på Kungsholmen och även i staden i övrigt medför ökande behov av underhåll och skötsel av parkerna. Staden måste öka de medel som budgeteras för underhåll och skötsel av parker och se över fördelningen så att de riktligt besökta parkerna i innerstaden kan vara fortsatt attraktiva för boende och besökare.

 

§6 Bidrag år 2011 till lokala föreningar och frivilligorganisationer

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner fördelningen av bidrag enligt tjänsteutlåtandet.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 mars 2011, dnr 2.1-040-2011.

 

§7 Förskola i fastigheten Pilgatan 2<br>Inriktnings- och genomförandebeslut

BESLUT

1.     Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att fortsätta planeringen av ny förskola i fastigheten Asplunden 6, Pilgatan 2.

2.     Nämnden beslutar inhämta tillstånd för inhyrning från kommunstyrelsens ekonomiutskott.

3.     Under förutsättning av ekonomiutskottets bifall och att överenskommelse kan träffas med fastighetsägaren på i huvudsak de villkor som redovisas i detta tjänsteutlåtande uppdras till stadsdelsdirektören att teckna avtal för lokalen.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 april 2011, dnr 2.6-233-2011.

 

§8 Månadsrapport för mars 2011

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport för mars 2011.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 april 2011, dnr 1.1-112-2011

 

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) lämnade följande gemensamma uttalande:

I samband med att nämndens borgerliga majoritet godkände sin budget för 2011 reserverade Vänsterpartiet sig för beslutet och konstaterade att budgeten är en nedskärningsbudget.  Förvaltningens månadsrapport för mars 2011 ger oss rätt i våra farhågor.

 

Försörjningsstödet prognostiserar ett fortsatt överskridande med 3,4 milj. Om de borgerliga partierna inte tillskjuter mera pengar från centralt håll alternativt inför mera restriktiv bedömning av rätten till försörjningsstöd måste motsvarande nedskärningar göras i andra verksamheter om nämnden ska hålla sig inom budgetramen. 

 

Äldreomsorgen ska fortsätta med sin åtgärdsplan som beslutades av den borgerliga alliansen hösten 2010, dvs. striktare bedömning av ansökningarna till vård- och omsorgsboende och servicehus.  Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning finns ”ett underskott som behöver åtgärdas under verksamhetsåret”.  Socialpsykiatrin ”visar i dag ett mindre underskott”. 

 

De svaga och utsatta grupperna på Kungsholmen kan förvänta sig en svångremspolitik som kommer att drabba de sämst ställda i vår stadsdel. 

 

§9 Postens serviceställen på Kungsholmen och Essingeöarna<br>Skrivelse från (MP)

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar skrivelsen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 mars 2011, dnr 1.6-096-2011.

 

§10 Motion om framtagande av skyltprogram för ökad kunskap om Stockholms fantastiska gatunamn och dess historia<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 mars 2011, dnr 1.5.3-109-2011.

 

§11 Kummin Bistro & Café<br>Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att Kummin Bistro & Café får tillstånd att servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 – 01.00 samt för uteservering alla dagar mellan klockan 11.00 – 22.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 21 mars 2011, dnr 1.5.2-121-2011.

 

§12 Papa & Razzi<br>Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att Papa & Razzi får tillstånd att servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 - 22.00. Det finns redan tillstånd för uteservering alla dagar mellan klockan 11.00 - 22.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 mars 2011, dnr 1.5.2-166-2011.

 

§13 La Cafeteria<br>Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att La Cafeteria får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 - 22.00. Det finns redan tillstånd för uteservering alla dagar mellan klockan 11.00 - 22.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 mars 2011, dnr 1.5.2-178-2011.

 

§14 Anmälningsärenden

·       Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport 2010 dnr 7.-158-2011

 

·       Äldreombudsmannens årsrapport 2010 dnr 7.-157-2011

 

·       Årsrapport för funktionshinderinspektörer 2010 dnr 8.-135-2011

 

·       Stadsrevisionens rapport om äldre med sammansatta vårdbehov i gränssnittet mellan landsting och kommun dnr 1.4-122-2011

 

·       Anmälan av balanslista

 

·       Anmälan av inkomna skrivelser m m

 

·       Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

·       Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

§15 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

Lars Lundqvist (FP) lämnade skrivelse från folkpartiet om en framtidstrategi med utveckling och förtätning för Kungsholmens urbana centrum: Fridhemsplan - S:t Eriksgatan/Fleminggatan. Skrivelsen överlämnades till stadsdelsförvaltningen för beredning.

 

§16 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Karin Norman informerade om:

 

·       Broschyr med fakta om stadsdelsnämnden och stadsdelsnämndens verksamhet under 2011.

·       Kampanj på valborgsmässoafton

·       Städdag den 28 april med aktiviteter i Rålambshovs parklek.

·       Verksamhetsbesök den 10 maj vid förskolan Gula Villan.

·       Informationskväll den 10 maj om droger bland ungdomar.

 

§17 §§ 17 - 26 sekretessbelagda ärenden

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen