Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-05-17

Sammanträde 2011-05-17

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag om plantering av häck utmed trottoarkanten Norr Mälarstrand

3 Anmälan av medborgarförslag om bad vid bryggorna i Kristineberg

4 Hundrastgård i Rålambshovsparken<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-143-2011

Handläggare: Fredrik Ekroth, 508 09 307

6 Ansökan om utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Dnr: 1.6-130-2011

Handläggare: Matilda Ekström-Sundberg, 508 08 079

7 Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS

Dnr: 1.2.1-256-2011

Handläggare: Matilda Ekström-Sundberg, 508 08 079

8 Fortsatt delegering till utredare anställda vid bedömnings-/förmedlingskansliet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Dnr: 1.1-259-2011

Handläggare: Matilda Ekström-Sundberg, 508 08 079

Yttranden

9 Svar på inkommet beslut från Socialstyrelsen<br>Redovisning till Socialstyrelsen

Dnr: 1.4-169-2011

Handläggare: Adelningschef Kerstin Olsson, 508 08 031

Remisser

10 Kommunal kommission för jämlik hälsa<br>Remiss av motion av Tomas Rudin och Salar Rashid (båda S)

11 La Solo restaurang Pizzeria<br>Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2-231-2011

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Anmälningsärenden

13 Stadsrevisionens årsrapport 2010 Kungsholmens stadsdelsnämnd

14 Projektet Barnkraft

15 Anmälan av ”Slutrapport från projekt som fått medel för utveckling av kvinnojoursverksamhet”

16 Kartläggning av länets gemensamma utveckling inom missbruks- och beroendevården hösten 2010

17 Överenskommelse med Stockholms läns landsting om riktlinjer för samordning av insatser för habilitering och rehabilitering

18 Överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

19 Granskning av korttidsvård för äldre 2010

22 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

23 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

24 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

25 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

26 Upphandling av trygghetslarm till Serafens vård- och omsorgsboende

28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

Anmälan av tjänstemannabeslut

29 Tillsyn Tobak och Folköl

30 Patientnämndens statistik 2010 Kungsholmens stadsdelsnämnd

31 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 110412

§3 Medborgarförslag

Anmälan av medborgarförslag om bad vid bryggorna i Kristineberg

dnr 1.2.4-245-2011. Stadsdelsnämnden överlämnade medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

§4 Hundrastgård i Rålambshovsparken<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

  1. Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
  2. Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att tillsammans med förslagsställarna se över möjligheten att ytterligare öka ytan för hundrastgården.
  3. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med reviderat beslutsunderlag.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 maj 2011, dnr 1.2.4-143-2011.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag med ett tillägg att uppdra åt förvaltningen att tillsammans med förslagsställarna se över möjligheten att ytterligare öka ytan för hundrastgården.

Robert Rydefjärd (KD) instämde i förslaget i form av ersättaryttrande.

 

§5 Tertialrapport 1 med prognos för 2011

BESLUT

 

1.     Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2.     Stadsdelsnämnden godkänner de fyra nya nämndindikatorer för ungdomsmottagningen som anges under avsnitt 2.3.

3.     Stadsdelsnämnden beslutar att ändra årsmålet om 60 sommarjobb till 90.

4.     Stadsdelsnämnden beslutar i enlighet med kommunstyrelsens uppmaning att ändra årsmålet för andel anhöriga som är nöjda med anhörigstödet från 70 % till 73 %.

5.     Stadsdelsnämnden redovisar omslutningsförändringar om 14,2 mnkr enligt blankettbilaga.

6.     Stadsdelsnämnden ansöker om 4 mnkr i stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler enligt blankettbilaga.

7.     Stadsdelsnämnden begär budgetjustering om 270 tkr avseende avveckling av lokaler enligt blankettbilaga.

8.     Stadsdelsnämnden ansöker om 203 tkr i bidrag för förbättrad nätverksaccess vid nio förskolor enligt bilaga 5.

9.     Stadsdelsnämnden begär budgetjustering för tillgänglighetsinvesteringar beskrivna under verksamhetsmålet 3.1 - Budgeten ska vara i balans - om sammanlagt 4,8 mnkr.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 maj dnr 1.2.1-137-2011.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Catarina Agrell m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

 

Anders Ödmark m. fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATIONER

Catarina Agrell m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

Stadsdelsnämnden föreslås besluta följande:

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tertialrapport 1 till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar enligt punkterna 2-9 i förvaltningens förslag till beslut.

3. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

 

I samband med att nämndens borgerliga majoritet godkände sin budget för 2011 reserverade vi oss mot beslutet och konstaterade att budgeten är en nedskärningsbudget.  Förvaltningens tertialrapport 1 för 2011 bekräftar våra farhågor.

 

Försörjningsstödet prognostiserar ett överskridande med 3,4 milj. Om den borgerliga majoriteten inte tillskjuter mera pengar från centralt håll alternativt inte inför mera restriktiv bedömning av rätten till ekonomiskt bistånd måste motsvarande nedskärningar göras i andra verksamheter om nämnden ska hålla sig inom budgetramen. Anslaget för försörjningsstöd var redan för början för lågt budgeterat och utgick inte ifrån den verklighet som råder på arbetsmarknaden och inom socialförsäkringssystemet för de grupper som i dag är hänvisade till att leva på försörjningsstöd. Vi ser inte något område som fått för mycket pengar och där man skulle kunna hämta resurser.

 

Äldreomsorgen ska fortsätta med redan ”vidtagna åtgärder”, dvs. mera restriktiv biståndsbedömning av ansökningarna till vård- och omsorgsboende och servicehus.  På förra mötet med stadsdelsnämndens sociala delegation anmäldes flera domar som gällde personer i mycket hög ålder (89-95 år) som hade fått avslag på sina ansökningar men fick rätt när de överklagade avslagsbesluten till förvaltningsrätten.  För oss verkar det tydligt att man i bästa fall beviljar bistånd för att folks fysiska behov någorlunda ska kunna tillfredsställas.  Men hela den sociala biten, den stora oro och ångest som många i hög ålder upplever med att bo i eget boende glöms bort.  I förvaltningens egen rapport som gäller statistik för vård- och omsorgsboendena konstateras att ”några av de boende som i dag flyttar in är så dåliga att de inte klarar inflyttningen utan går bort inom några dagar eller veckor”.  Det är en skrämmande bild av dagens äldreomsorg.

 

Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning finns ”ett underskott som behöver åtgärdas under verksamhetsåret”.  Underskottet beror till stor del på prisnivån hos en privat entreprenör som driver ett gruppboende i lokaler som stadsdelsnämnden själv lämnat som olämpliga gör gruppboende.  Denna prisnivå kan tvinga fram nedskärningar i andra verksamheter för målgruppen.

 

Socialpsykiatrin visar i dag ett mindre underskott som tidigare bedömts ”möjligt att vända efter åtgärder”.  Vilka dessa åtgärder är vet vi inget om i dag.

 

Förskolegrupperna har ökat i storlek och stadsdelen har i dag har 58 % småbarnsgrupper med fler än 14 barn och 40 % grupper för 4-5-åringar med fler än 18 barn. Vi inser problemen att få fram lokaler för att minska barngrupperna men menar att man kan kompensera de stora grupperna med större personaltäthet och väl utbildad persona. Med de larmrapporter som kommit när det gäller tillsynen av privata förskolor saknar vi förslag till åtgärder. Vi anser att ansvaret skyndsamt bör flyttas över till stadsdelsnämnderna.

 

Vi ser med stort allvar att konsumtionen av alkohol och droger ökar och är mycket bekymrade över att så lita satsas på att uppnå nämndens mål. Det är ofta ett samband mellan satsade medel och resultat.

 

Kommunfullmäktiges mål att ”stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm” uppfylls helt enligt tertialrapporten.  Nationaldagsfirandet, verksamheten på Baltzar och bidragen till föreningslivet nämns som bevis på detta.  Vi har högre ambitioner och anser att stadsdelsnämnden behöver någon form av kulturhus/­allaktivitetshus med möjlighet till utövande av olika former av kultur och som kan vara en resurs för föreningslivet. Vidare behövs en kultursekreterare som ska vara motorn i kultursatsningar i vår kulturfattiga - åtminstone om man jämför med övriga innerstaden - stadsdel.

 

Anders Ödmark  m. fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag:

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tertialrapport 1 till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar enligt punkterna 2-9 i förvaltningens förslag till beslut.

3. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

När nämndens fastställde budget för 2011 reserverade sig Miljöpartiet med konstaterandet att majoritetens förslag riskerar att medföra nedskärningar i kärnverksamheterna. Innehållet i förvaltningens tertialrapport visar att detta är på väg att inträffa.

För försörjningsstöd prognostiseras ett betydande överskridande. Om majoriteten inte tillskjuter budgetförstärkning från centralt håll alternativt inte inför mera restriktiv bedömning av rätten till ekonomiskt bistånd måste nedskärningar göras i andra verksamheter för att nämnden ska hålla sig inom budgetramen. Det belopp som beräknats för försörjningsstöd var redan för början för lågt och utgick inte ifrån den verklighet som råder på arbetsmarknaden och inom socialförsäkringssystemet för de grupper som i dag är hänvisade till att leva på försörjningsstöd.

Äldreomsorgen ska enligt förvaltningen fortsätta med redan vidtagna åtgärder, d.v.s. mera restriktiv biståndsbedömning av ansökningar till vård- och omsorgsboende. På senaste mötet med sociala delegationen anmäldes flera domar som gällde personer i mycket hög ålder som fått avslag på sina ansökningar men fått rätt när de överklagade avslagsbesluten till förvaltningsrätten. Det verkar alltså som om omsorgen om budgethållning drivs så hårt att det kan äventyra en rättsäker behandling av de äldres ansökningar om bistånd.

Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning uppger förvaltningen att det nu finns ett underskott som behöver åtgärdas under året. Underskottet beror till stor del på prisnivån hos en privat utförare, som inte ingår i stadens valfrihetssystem och som tar ut betydligt högre pris än de schablonbelopp som budgeteringen bygger på. Vissa placeringar hos den utföraren görs av andra stadsdelsnämnder medan betalningsansvaret faller på vår nämnd i och med att verksamheten är lokaliserad till Kungsholmen och att de som placeras blir skrivna här. Det är angeläget att den politiska majoriteten i kommunfullmäktige genom korrigering i stadens resursfördelningssystem undanröjer detta systemfel så att dess ekonomiska konsekvenser inte ska behöva finansieras genom nedskärningar i vår verksamhet.

Inom miljöområdet räknar förvaltningen med att nå de mål som kommunfullmäktige satt upp. När det gäller andel enheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling anger förvaltningen t.o.m. en högre ambitionsnivå, något som vi uppskattar. När det gäller andelen ekologiska livsmedel anser Miljöpartiet att stadens ambitionsnivå om 16 % bör höjas kraftigt. Överlag anser vi att ambitionerna avseende miljöområdet bör ställas högre än vad som beslutats i stadens budget samt att de mål som anges för miljöindikatorerna även gäller för de verksamheter som för nämndens räkning drivs på entreprenad.

Miljöpartiet upprepar därför sin ståndpunkt att en miljösamordnare ska anställas med ansvar för att leda omställningen till en långsiktigt hållbar framtid i den kommunala verksamheten samt handleda företag och boende på Kungsholmen och Essingeöarna och prioritera energirådgivning.

 

§6 Ansökan om utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd ansöker, tillsammans med stadsdelsnämnderna Norrmalm och Östermalm, om utvecklingsmedel om 1 927 000 kronor från Länsstyrelsen i Stockholms län.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 maj 2011, dnr 1.6-130-2011.

 

§7 Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden överlämnar rapporteringen till Socialstyrelsen, stadens äldreförvaltning, socialförvaltning och revisionskontor.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 maj 2011, dnr 1.2.1-256-2011.


§8 Fortsatt delegering till utredare anställda vid bedömnings-/förmedlingskansliet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att de utredare som är anställda vid bedömnings-/förmedlingskansliet vid socialförvaltningen får fortsatt rätt att för stadsdelsnämndernas räkning göra en bedömning av ersättningsnivåer för LSS-beslut som beviljats för gruppboende, korttidshem eller daglig verksamhet enligt LSS samt matchning av grupp- och servicebostäder.

Denna fortsatta delegering ska gälla 2011-05-01 och tills vidare.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 17 maj 2011, dnr 1.1-259-2011.

 

§9 Svar på inkommet beslut från Socialstyrelsen<br>Redovisning till Socialstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att besvara Socialstyrelsen med detta tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNIG

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 april 2011, dnr 1.4-169-2011.

 

§10 La Solo restaurang Pizzeria<br>Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 maj 2011, dnr 1.5.1-083-2011.

§11 Kommunal kommission för jämlik hälsa<br>Remiss av motion av Tomas Rudin och Salar Rashid (båda S)

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 maj 2011, dnr 1.5.1-083-2011.

§12 Anmälningsärenden

1.     Anmälan av tjänstemannabeslut – bygglovsremiss

2.     Stadsrevisionens årsrapport 2010 Kungsholmens stadsdelsnämnd, dnr 1.4-234-2011

 

3.     Projektet Barnkraft, dnr 1.2.6-199-2011

 

4.     Anmälan av ”Slutrapport från projekt som fått medel för utveckling av kvinnojoursverksamhet”, dnr 1.6-130-2011

 

5.     Kartläggning av länets gemensamma utveckling inom missbruks- och beroendevården hösten 2010, dnr 1.6-197-2011

 

6.     Överenskommelse med Stockholms läns landsting om riktlinjer för samordning av insatser för habilitering och rehabilitering, dnr 2.2.1-213-2011

 

7.     Överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län, dnr 1.5.1-107-2011

 

8.     Granskning av korttidsvård för äldre 2010, dnr 7.-216-2011

 

9.     Anmälan av balanslista

 

10.  Anmälan av inkomna skrivelser m m

 

11.  Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

12.  Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

§13 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

Skrivelse med medborgarförslag om Stockholms tennishall dukades vid sammanträdet . Stadsdelsnämnden lade skrivelsen till handlingarna.

§14 Information från stadsdelsförvaltningen

Nationaldagsfirandet – projektledaren Mathilda Lindgren informerade om förberedelserna för firandet i Rålambshovsparken och Smedsuddsbadet den 6 juni.

 

Stadsdelsdirektör Karin Norman informerade om:

×        Rapport om Stadsmissionens etablering

×        Rapport från informationskväll om droger bland ungdomar som arrangerades av det lokala brottsförebyggande rådet Brå-K.

×        Stadsdelsnämndens verksamhetsbesök den 7 juni med tillgänglighetsvandring tillsammans med handikapprådet.

§15 §§ 15 -19 Sekretessbelagda ärenden

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen