Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-06-16

Sammanträde 2011-06-16

Datum
Klockan
18.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag om anläggning av spontanidrottsplan vid Scheelegatan

3 Anmälan av medborgarförslag om parkskyltning utmed Norr Mälarstrand

4 Anmälan av medborgarförslag om nybyggande av boulebanor i Kristinebergs Strandpark

5 Upprättande av brukaravtal samt plantering av häck och parkeringsförbud vid Fridhemsgatan 1-3<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-190-2011

Handläggare: Fredrk Ekroth, 508 09 307

Allmänna ärenden

6 Ny förskola invid Stefansskolan kv Kristinebergs slott 4<br>genomförandeärende

Dnr: 2.6-492-2010

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

7 Ny förskola Welanders väg<br>Inriktnings- och genomförandeärende

Dnr: 2.6-307-2011

Publiceras senare

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

8 Riktlinjer för flerspråkiga barn i Kungsholmens kommunala förskolor

Dnr: 4.3-265-2011

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

9 Ansökan om medel för ökad bemanning på boenden för äldre med demenssjukdomar

Dnr: 2.1-215-2011

Handläggare: Kvalitetsuppföljare Lajla Wikström, 508 08 101

10 Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från 1 juli 2011

Dnr: 1.2.2-314-2011

Handläggare: Kvalitetsuppföljare Lajla Wikström, 508 08 101

11 Om framtidsstrategi med utveckling och förtätning av Fridhemsplan-S:t Eriksplan-Fleminggatan<br>Svar på skrivelse från (FP)

12 Nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse

Dnr: 1.2.1-305-2011

Handläggare: Ulla Eriksson, 508 08 058

13 Månadsrapport för maj 2011

Dnr: 2.1-112-2011

Publiceras senare

Handläggare: Alex Göransson, 508 08 000

14 Delegationsförteckning

Dnr: 1.1-056-2011

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

Yttranden

15 Revisionsberättelse 2010 Kungsholmens stadsdelsnämnd<br>Yttrande till stadsrevisionen

Remisser

16 Förslag till detaljplan för Gladan 2 och 8, Warfvinges Väg 18 i stadsdelen Stadshagen<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

17 Bygglov för uppförande av café/servering på Kungsholmstorg<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

18 Restaurang Il Ponte<br>Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2-284-2011

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

19 Restaurang Pong<br>Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2-312-2011

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

20 Restaurang Frida och Jag<br>Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2-324-2011

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Anmälningsärenden

21 Överenskommelse om samverkan i City polismästardistrikt

22 Avsteg från kö- och placeringsregler förskola

23 Jämix - uppföljning av jämställdhet

25 Anmälan av inkomna skrivelser m m

26 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

27 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

28 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

29 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

30 Gemensam upphandling av insatser för barn, ungdomar och familjer

Dnr: 2.2.2-279-2011

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen

31 Socialstyrelsens beslut rörande Alströmerhemmet

32 Socialstyrelsens beslut rörande korttidsboende

33 Socialstyrelsens beslut rörande omsorgen på särskilt boende

34 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 110510

Tilläggslista

35 Förskola i fastigheten Pilgatan 2 Återgatande av tidigare beslut

Dnr: 2.6-233-2011

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

§4 Medborgarförslag

Anmälan av medborgarförslag om nybyggande av boulebanor i Kristinebergs Strandpark dnr 1.2.4-318-2011. Stadsdelsnämnden överlämnade medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

 

§5 Upprättande av brukaravtal samt plantering av häck och parkeringsförbud vid Fridhemsgatan 1-3<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 maj 2011, dnr 1.2.4-190-2011.

 

 

§6 Ny förskola invid Stefansskolan kv Kristinebergs slott 4<br>genomförandeärende

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att under förutsättning av ekonomiutskottets godkännande beställa förskola från SISAB på i tjänsteutlåtandet angivna villkor.

2.     Nämndens beslut översändes till kommunstyrelsens ekonomiutskott för prövning.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 juni 2011, dnr 2.6-492-2010.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Catarina Agrell m.fl. (S), Anders Ödmark m. fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och ett gemensamt tilläggsförslag från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Catarina Agrell m.fl. (S), Anders Ödmark m. fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut men anför därutöver följande:

 

För att ekonomin för den nya förskoleenheten ska gå ihop lyfter förvaltningen i tjänsteutlåtandet fram som ett alternativ att en pedagogtjänst dras in.  På så sätt kan den del av hyreskostnaden täckas som inte kompenseras av de schabloner som staden centralt beviljar till förskoleenheternas hyreskostnader. Detta är orimligt. Staden bör i stället skapa ett system som ersätter stadsdelarna för de lokalkostnader som oundvikligen uppstår vid utbyggnaden av förskolan. 

 

§7 Ny förskola Welanders väg<br>Inriktnings- och genomförandeärende

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att fullfölja planeringen av ny förskola på Welanders väg 3.

2.     Under förutsättning att bygglov beviljas uppdras till stadsdelsdirektören att teckna avtal på de villkor som redovisas i tjänsteutlåtandet.

3.     Tillstånd till inhyrningen begärs hos kommunstyrelsens ekonomiutskott.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 31 maj 2011, dnr 2.6-307-2011.

 

§8 Förskola i fastigheten Pilgatan 2 Återgatande av tidigare beslut

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd återtar beslutet från 2011-04-14 om att inrätta en förskola i fastigheten Asplunden 6, Pilgatan 2.

2.     Stadsdelsnämndens beslut förutsätter att SISAB godkänner att det hyreskontrakt som tecknats mellan stadsdelen och SISAB kan annulleras utan ersättnings­anspråk från SISABs sida.

3.     Stadsdelsnämnden anför därutöver följande
I takt med att Kungsholmen växer följer nya utmaningar vad gäller planering och utformning av såväl den fysiska miljön som servicen till medborgarna. Vi möter inte minst nya behov inom barnomsorgen.

Efterfrågan på förskoleplatser på Kungsholmen ökar snabbt och stadsdelsnämnden är ständigt på jakt efter lämpliga lokaler för att kunna möte efterfrågan. Det är av väsentlig betydelse att vi upprätthåller barnomsorgsgarantin. Vi välkomnar olika driftsformer med såväl privata entreprenörer, kooperativ som i egen kommunal regi.

Kungsholmens stadsdelsnämnd fattade den 14 april 2011 beslut om att tacka ja till av SISAB erbjudna lokaler för förskoleverksamhet. Endast ett förslag i egen regi förelåg. Med hänsyn till att det har tillkommit ny information begär Alliansen att det tidigare beslutet omprövas.

I den aktuella fastigheten ryms sedan 1993 en av barn och föräldrar mycket omtyckt förskola i privat regi. Nu har det framkommit att samma entreprenör gärna utökar sin verksamhet att omfatta även de lokaler som berör vårt beslut.

En utökning av den befintliga förskolan skulle underlätta för den dagliga planeringen och kommunikationen med föräldrarna.
En omprövning av tidigare beslut förutsätter att den befintliga förskolan godkänner att fullt ut erbjuda sina platser till den gemensamma kön och upprättar 60-70 nya förskoleplatser enligt samma tidsplan som nämndens tidigare planering.

Med dessa förhoppningar ser vi positivt på att den befintliga förskolan ges möjlighet att utöka sin verksamhet och vi instämmer i förvaltningens förslag till beslut att häva tidigare beslut samt ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta en positiv dialog med den aktuelle entreprenören för att kunna upprätthålla kravet på att öppna en utökad verksamhet med minst 60 nya förskoleplatser under tidig höst.
     

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 juni 2011, dnr 2.6-233-2011.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag med ett gemensamt tillägg från Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet.

 

Catarina Agrell m.fl. (S), Anders Ödmark m. fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Catarina Agrell m.fl. (S), Anders Ödmark m. fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:
Stadsdelsnämnden vidhåller tidigare beslut från 2011-04-14 om att inrätta en förskola i fastigheten Asplunden 6, Pilgatan 2.

 

Kungsholmen har ett stort behov av ytterligare förskoleplatser.  Stadsdelsnämnden beslöt därför enhälligt på sitt sammanträde 2011-04-14 att inrätta en förskola i fastigheten Asplunden 6, Pilgatan 2.  Det finns ingen anledning att ändra på detta beslut.

 

Intill den beslutade förskolan ligger en privat driven förskoleenhet som protesterat emot att bli granne med en kommunalt driven förskola.  Stadsledningskontoret och den borgerliga alliansen vill nu rätta sig efter dessa protester och överlåta lokalerna till den privata förskolan ifall fastighetsägaren SISAB är med på noterna.

 

Att i detta skede av planeringen återta ett beslut vars syfte var att skapa förskoleplatser till tidig höst riskerar stadsdelens möjligheter att klara förskolegarantin i höst, åtminstone blir risken att inte kunna erbjuda platser inom stadsdelsområdet överhängande.  

 

I dag finns en tredjedel av Kungsholmens förskoleplatser i privat drivna förskolor. Bara en bråkdel av dessa är anslutna till stadsdelens barnomsorgskö.  Ju större andelen platser i privat drivna förskoleenheter blir, desto mera försvåras förskoleplaneringen i vår stadsdel.

 

§9 Riktlinjer för flerspråkiga barn i Kungsholmens kommunala förskolor

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd antar förvaltningens förslag till riktlinjer för flerspråkiga barn i förskolan.

 

 

ÄRENDETS BERDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 maj 2011, dnr 4.3-265-2011.

 

§10 Ansökan om medel för ökad bemanning på boenden för äldre med demenssjukdomar

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att godkänna förvaltningens ansökan om medel för att öka bemanningen på Serafens boendeenheter för personer med demenssjukdom.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 maj 2011, dnr 2.1-215-2011.

 

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S), Anders Ödmark m. fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) lämnade följande gemensamma uttalande:

 

Socialstyrelsen har gett ut nationella riktlinjer för bemanning inom demensvården. Med utgångspunkt i dessa har Äldrecentrum gjort en avancerad studie för att belysa vilken personaltilldelning som behövs för att ett boende för personer med demenssjukdomar ska kunna ge vård och omsorg som lever upp till riktlinjerna. Enligt studien är det en rad förutsättningar som påverkar vilken bemanning som behövs. Dock – utan att gå in i alla detaljer – framgick att det behövs ungefär 1,2 heltids anställning per boende.

I föreliggande ärende ser vi att antalet anställningar (omräknade i heltid) vård- och omsorgspersonal uppgår till 51,6. Relaterat till antalet boende (63 personer) är antalet anställningar per boende 0,82. Med den förstärkning som söks ökar antalet anställningar med 2,24 (sju enheter à 0,32) till 53,9 och antalet anställda per boende till 0,85.

Beräkningar på motsvarande sätt för Kungsholmens fyra demensboenden i privat regi eller i entreprenaddrift ger liknande resultat.

Detta antyder att frågan om rimlig kvalitet inom demensvården ställer krav på ökade ekonomiska resurser av helt annan storleksordning än de 50 mnkr per år som staden avsatt i budget för åren 2011-2013.

§11 Nya Lex Sarah-bestämmelser inom hela socialtjänsten från 1 juli 2011

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att utse biträdande avdelningschef inom äldreomsorg och verksamhetsplaneraren inom social omsorg till Lex Sarah-ansvariga för att ta emot rapporter enligt de nya Lex Sarah-bestämmelser som införts i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) från 1 juli 2011.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 maj 2011, dnr 1.2.2-314-2011.

 

 

§12 Om framtidsstrategi med utveckling och förtätning av Fridhemsplan-S:t Eriksplan-Fleminggatan<br>Svar på skrivelse från (FP)

BESLUT

 

1.   Kungsholmens stadsdelsnämnd besvaras skrivelsen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

2.   Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till stadsbyggnadsnämnden.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 maj 2011, dnr 1.2.3-277-2011.

 

 

§13 Nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner att verksamheterna Familjeenheten samt Kungsholmens och Kristinebergs gruppbostäder deltar i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2011.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 maj 2011, dnr 1.2.1-305-2011.

 

§14 Månadsrapport för maj 2011

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport för maj 2011.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 juni 2011, dnr 2.1-112-2011.

 

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) lämnade följande gemensamma uttalande:

 

I samband med att nämndens borgerliga majoritet godkände sin budget för 2011 reserverade vi oss mot budgeten och konstaterade att den är en nedskärningsbudget.  Förvaltningens månadsrapport för maj 2011 ger oss fortsatt rätt i våra farhågor.

 

Försörjningsstödet prognostiserar ett överskridande med 3,4 milj, eventuellt lite mer, men förvaltningen avvaktar tills vidare med att justera budgetutfallsprognosen. Finansborgarrådet Sten Nordin har dock i massmedia uttalat sig om att stadsdelarna fullt ut ska kompenseras för överskridandena av budgetposten för ekonomiskt bistånd. Vi väntar på en bekräftelse från nämndens majoritet om att så kommer att ske. Om de borgerliga partierna inte tillskjuter mera pengar från centralt håll alternativt inför mera restriktiv bedömning av rätten till försörjningsstöd måste motsvarande nedskärningar göras i andra verksamheter om nämnden ska hålla sig inom budgetramen. 

 

Äldreomsorgen ska fortsätta med sin åtgärdsplan som beslutades av den borgerliga alliansen hösten 2010, dvs. striktare bedömning av ansökningarna till vård- och omsorgsboende och servicehus.  Vi har fått domar från förvaltningsrätten där de som överklagat fått rätt mot de gjorda enligt vår uppfattning alltför restriktiva bedömningarna i avslagsbesluten. 

 

Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning behöver man ”vidta ett flertal åtgärder för att minska det budgetöverskridande som finns idag”. Det är anmärkningsvärt att en privat vårdgivare som driver verksamhet i lokaler som tidigare lämnats av stadsdelsnämnden som olämpliga för den verksamhet som i dag drivs i dem, kan plocka ut en ersättning som med 2,8 milj överskrider de ersättningar som stadsdelsnämnden får från staden.

 

Socialpsykiatrin förväntas efter vidtagna åtgärder ”visa en budget i balans”.  

 

De svaga och utsatta grupperna på Kungsholmen kan förvänta sig en politik som kommer att drabba de sämst ställda i vår stadsdel. 

 

§15 Delegationsförteckning

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd fastställer delegationsförteckningen.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 maj 2011, dnr 1.1-056-2011.

 

§16 Revisionsberättelse 2010<br>Yttrande till stadsrevisionen

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt yttrande över revisionsberättelsen för 2010.

2.     Förvaltningen får i uppdrag att genomföra de åtgärder som redovisas i tjänsteutlåtandet.

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den juni 2011, dnr 1.4-234-2011.

 

UTTALANDEN

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

Förvaltningen kommenterar ingående och förtjänstfullt de flesta av de anmärkningar som revisionen har på nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten samt på nämndens bokslut, delårsrapport och räkenskaper. 

 

Mellan T2 och bokslutet har nämndens beräknade nettokostnader sjunkit med 5,8 milj kronor. Samtidigt har de beräknade intäkterna ökat med 17,4 milj kr, tack vare skadeståndet från vårdbolaget Aleris. Detta skadestånd kunde man naturligtvis inte räkna med förrän under sista kvartalet och det var dessa pengar som gjorde att Alliansens nedskärningsbudget för 2010 kunde klaras med ett litet överskott.

 

Revisionen konstaterar att stadsdelsnämndens uppföljning och kontroll av de externa utförarna av hemtjänst är otillräcklig. För att kunna följa upp alla dessa skulle stadsdelsförvaltningen behöva ha en stor uppföljningsenhet. Alliansen har skapat behov av en omfattande valfrihetsbyråkrati vilket man dock vägrar bygga upp och de privata vårdbolagen får därmed agera relativt okontrollerade.  På Kungsholmen är antalet hemtjänstföretag i dag väldigt stort.

 

Tidigare i år hade Kungsholmen 19 tränings- och försökslägenheter och av dessa var endast 3 på Kungsholmen. Eftersom revisionen påpekar att den placerande nämnden innan placeringen ska kontakta den nämnd inom vars område lägenheten ligger så tolkar vi det som så att så inte alltid skett vilket är beklagligt.  Men det mest beklagliga i sammanhanget är att vi inte kan få de flesta försökslägenheterna i den egna stadsdelen.  

 

Catarina Agrell m.fl. (S) hänvisade till sitt ställningstagande då stadsdelsnämnden behandlade tertialrapport 1.

§17 Förslag till detaljplan för Gladan 2 och 8, Warfvinges Väg 18 i stadsdelen Stadshagen<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelnämnd besvarar remissen med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 maj 2011, dnr 1.5.3-294-2011.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lämnade ett gemensamt uttalande från Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet:

I takt med att inflyttningen till Kungsholmen ökar kommer nya utmaningar och nya krav att ställas på den service som vi som stadsdelsnämnd erbjuder. Ett ökat antal barnfamiljer i områden som Stadshagen innebär exempelvis utmaningar i form av att erbjuda fler bra och attraktiva förskole- och skolplatser. Alliansen ser positivt på inflyttningen till Kungsholmen och att befolkningen ökar och vill värna om att servicen till medborgarna svarar upp mot deras krav och förväntningar.

 

I exploateringsområden som Stadshagen där befintlig kontorsbebyggelse ersätts med bostadsbebyggelse har vi möjligheten att ta ett helhetsgrepp kring den planerade bebyggelsen och i ett tidigt skede ta ansvar för medborgarnas behov av olika serviceverksamheter i området. En sådan verksamhet är förskolan. Alliansen anser därmed att det redan i detaljplanen ska ges goda förutsättningar för förskola att bedriva sin verksamhet med bl.a. tillgång till bra och tillfredsställande lekmiljöer utomhus.

 

 

Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:
Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen och anför därutöver följande.

 

Kungsholmen lider stor brist på hyreslägenheter med rimliga hyresnivåer. Det behövs fler bostäder som även normalinkomsttagare och de med begränsade ekonomiska resurser kan efterfråga.

 

Byggfirman Einar Mattsson AB är känd som ägare och förvaltare av bl.a. ett relativt stort bestånd av hyresfastigheter. Det framgår inte av de utsända handlingarna vilken upplåtelseform de nya lägenheterna kommer att få men det är nya hyresrätter som behövs på Kungsholmen. Vi utgår ifrån att det är hyreslägenheter som planeras i Gladan 2 och 8. 

 

§18 Bygglov för uppförande av café/servering på Kungsholmstorg<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelnämnd besvarar remissen med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande. Bygglovet avstyrks.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 31 maj 2011, dnr 1.5.3-292-2011

 

UTTALANDE
Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP), Astrid Gustafsson (C), Catarina Agrell m.fl. (S) och Anders Ödmark m. fl. (MP) lämnade följande gemensamma uttalande:

Vi eftersträvar en stadsmiljö med höga krav på den yttre miljön vad gäller skönhet och tillgänglighet. Det framlagda förslagna planen på ett café på Kungsholmstorg tillför en välkommen mötesplats.

 

Vi stödjer själva idén men önskar se ett nytt förslag som är bättre anpassat efter den helhetssyn som presenterades i samband med Kungsholmstorgs nyligen genomförda totalrenovering.

 

Önskemålet om öppenhet och helt sammanhang med utsikt över fjärden förutsätter en mer småskalig och i miljön bättre anpassad lösning som även värnar den växtlighet som redan finns.

 

Vi avstyrker det framlagda förslaget och välkomnar ett nytt förslag.

§19 Restaurang Pong<br>Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att restaurang Pong får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 - 24.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 31 maj 2011, dnr 1.5.2-312-2011.

 

§20 Restaurang Il Ponte<br>Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att restaurang Il Ponte får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 -23.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 23 maj 2011, dnr 1.5.2-284-2011.

 

§21 Restaurang Frida och Jag<br>Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att Frida & Jag får tillstånd att servera starköl, vin samt andra jästa alkoholdrycker till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 - 19.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 31 maj 2011, dnr 1.5.2-324-2011.§22 Anmälningsärenden

·       Överenskommelse om samverkan i City polismästardistrikt,
dnr 1.2.5-288-2011

 

·       Avsteg från kö- och placeringsregler förskola, dnr 4.2-280-2011

 

·       Jämix – uppföljning av jämställdhet, dnr 1.6-317-2011

 

·       Anmälan av balanslista

 

·       Anmälan av inkomna skrivelser m m

 

·       Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

·       Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

§23 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

Ordförande Tina Ghasemi (M) välkomnade Maja Fjaestad (S) som valts in som ny ersättare i stadsdelsnämnden.

Jan-Åke Porseryd (S) frågade om skötseln av Rålambshovsparken. Thomas Levin besvarade frågan.

Catarina Agrell (S) frågade om chefsbyten vid Fridhemmet. Kerstin Ohlsson besvarade frågan.

 

§24 Information från stadsdelsförvaltningen

Lisbeth Rieser informerade om verksamheten med personliga ombud. Förvaltningen fick i uppdrag att återkomma i frågan.

§25 §§ 25 - 26 sekretessbelagda ärenden

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen