Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-08-25

Sammanträde 2011-08-25

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

2 Anmälan av medborgarförslag om belysning till tennisbana i Fredhäll

3 Bad vid bryggorna i Kristineberg<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-245-2011

Handläggare: Liselotte van den Tampel, 508 09 245

4 Anläggning av spontanidrottsplan vid Scheelegatan 21- 23<br>Svar på medborgarförslag

5 Skyltning av Norr Mälarstrands gårdar<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-296-2011

Handläggare: Fredrik Ekroth, 508 09 307

6 Nybyggande av boulebanor i Kristinebergs strandpark<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-318-2011

Handläggare: Britt Mattsson, 508 09 330

Allmänna ärenden

7 Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel 2011

8 Rapport av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Dnr: 1.2.1-389-2011

Handläggare: Jan Francke, 508 08 351

9 Månadsrapport för juli 2011

Remisser

10 Arkitektur Stockholm – En strategi för stadens gestaltning<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

11 Motion om internationellt språklyft inom äldreomsorgen<br>Remiss dnr från kommunstyrelsen

12 Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden – för barns och elevers bästa<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 1.5.1-323-2011

Handläggare: Matilda Ekström Sundberg, 508 08 079

13 Avveckling av dagverksamheten Utgångspunkten<br>Remiss från kommunstyrelsen

14 Restaurang 85Kvadrad<br>Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2-383-2011

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

15 Restaurang Kungsvalvet<br>Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2-357-2011

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Anmälan av tjänstemannabeslut

16 Personalärende

Anmälningsärenden

17 Slutrapport – Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående

18 Överenskommelse om bildande av Utvecklingsråd vid Kungsholmens stadsdel

19 Överenskommelse om samverkan med Utbildningsförvaltningen<br>avseende barn och ungdomar dnr

21 Anmälan av inkomna skrivelser m m

22 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

23 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

24 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

25 Information från stadsdelsförvaltningen

28 Yttrande till tingsrätten angående adoption

30 Utredning ang inkommen anmälan enligt Lex Sarah SoL 14 kap 2 §

Yttranden

31 Begäran om yttrande med anledning av ej verkställt beslut<br>Yttrande till Socialstyrelsen

33 Anmälan enligt Lex Maria

34 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 110607, 110628 och 110726

Tilläggslista<br>Medborgarförslag

35 Anmälan av medborgarförslag om att måla botten i plaskdammen vid parkleken på Stora Essingen, blå eller grön

Allmänna ärenden

36 Alkoholförbud i St Göransparken

37 Tillfällig förskola på Mariedalsvägen, Västra Kungsholmen

38 Yttrande till stadsbyggnadsnämnden

Dnr: 2.6-091-2011

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

§3 Medborgarförslag

Anmälan av medborgarförslag om att måla botten i plaskdammen vid parkleken på Stora Essingen dnr 1.2.4-390-2011. Stadsdelsnämnden överlämnade medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

§4 Bad vid bryggorna i Kristineberg<br>Svar på medborgarförslag

1. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att ytterligare utreda förutsättningarna för ett nytt bryggbad vid Hornsbergs Strand och/eller Kristinebergs strandpark

2. Stadsdelsnämnden överlämnar till exploateringsnämnden för vidare utredning förslag om att anlägga en nedsänkt sjövattenbassäng vid Hornsbergs Strand och/eller Kristinebergs strandpark

3. I övrigt besvara medborgarförslaget med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande

Därutöver anförs följande.

Det är önskvärt att i största möjliga mån göra Kungsholmens stränder tillgängliga för bad. Detta gäller i synnerhet i närheten av högt exploaterade bostadsområden. Motsvarande provtagningar av vattenkvalitén som föreslagits för Hornsbergs Strand bör göras även vid Kristinebergs strandpark för att få ett bredare och mer säkert underlag inför avgöranden om att anlägga ytterligare bad.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 augusti 2011, dnr 1.2.4-245-2011.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Anders Ödmark m. fl. (MP), ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP), Astrid Gustafsson (C), Catarina Agrell m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett för hela stadsdelsnämnden gemensamt förslag.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden konstaterade att nämnden enhälligt hade beslutat enligt det gemensamma förslaget.

 

§5 Anläggning av spontanidrottsplan vid Scheelegatan 21- 23<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden beslutar att återremittera ärendet till stadsdelsförvaltningen för fortsatt beredning.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 juni 2011, dnr 1.2.4-287-2011.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Anders Ödmark m. fl. (MP), ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP), Astrid Gustafsson (C), Catarina Agrell m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle återremittera ärendet för fortsatt beredning.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden konstaterade att nämnden enhälligt hade beslutat att återremittera ärendet.

 

§6 Skyltning av Norr Mälarstrands gårdar<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 augusti 2011, dnr 1.2.4-296-2011.

§7 Nybyggande av boulebanor i Kristinebergs strandpark<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 juni 2011, dnr 1.2.4-318-2011.

 

UTTALANDE

Anders Ödmark m. fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) lämnade följande gemensamma uttalande:

 

Kristinebergs strandpark har inte kunnat färdigställas eftersom tennishallen står kvar trots att arrendetiden för länge sedan gått ut. Så fort hallen har flyttat och byggnaden rivits kan även de redan planerade boulebanorna, som motionären efterlyser, anläggas. Det är angeläget att detta sker så fort som möjligt.

 

§8 Alkoholförbud i St Göransparken

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd begär att kommunfullmäktige rättar sitt beslut från 9 juni 2008, så att S:t Göransparken på Kungsholmen åter omfattas av ett totalt alkoholförbud.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 23 augusti 2011, dnr 3.2-458-2011.

 

§9 Tillfällig förskola på Mariedalsvägen, Västra Kungsholmen

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd beställer förskolepaviljong från PCS Projektservice AB för uppställning i parkyta vid Mariedalsvägen (Stadshagen 1:1) på i ärendet angivna villkor.

2.     Stadsdelsnämnden hemställer om ekonomiutskottets godkännande av inhyrning av paviljongen.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 23 augusti 2011 dnr 2.6-463-2011.

§10 Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel 2011

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att till Socialstyrelsen överlämna ansökan om 932,5 tkr i stimulansmedel för 2011 i enlighet med förvaltningens förslag.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 augusti 2011, dnr 1.2.1-425-2011.

 

§11 Rapport av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar rapporteringen till Socialstyrelsen, stadens äldreförvaltning, socialförvaltning och revisionskontor.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 juni 2011, dnr 1.2.1-389-2011.

 

§12 Månadsrapport för juli 2011

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport för juli 2011.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 augusti 2011 dnr 2.1-112-2011.

 

UTTALANDE

Reijo Kittilä (V) och Catarina Agrell m.fl. (S) lämnade följande uttalande:


I samband med att nämndens borgerliga majoritet godkände sin budget för 2011 reserverade vi oss mot budgeten och konstaterade att den är en nedskärningsbudget.  Förvaltningens månadsrapport för juli 2011 ger oss fortsatt rätt i våra farhågor.

 

Försörjningsstödet prognostiserar ett överskridande med 3,8 milj. Finansborgarrådet Sten Nordin har i massmedia i början av sommaren uttalat sig om att stadsdelarna fullt ut ska kompenseras för överskridandena av budgetposten för ekonomiskt bistånd.  Vi väntar fortfarande på bekräftelse från nämndens majoritet om att så kommer att ske.  Om de borgerliga partierna inte tillskjuter mera pengar från centralt håll alternativt inför mera restriktiv bedömning av rätten till försörjningsstöd måste motsvarande nedskärningar göras i andra verksamheter om nämnden ska hålla sig inom den redan snålt tilltagna budgetramen. 

 

Äldreomsorgen ska nu enligt den aktuella prognosen t.o.m. gå med ett litet överskott jämfört med budgeten.  Den borgerliga alliansen verkar ha lyckats med sin åtgärdsplan som beslutades hösten 2010, dvs. striktare bedömning av ansökningarna till vård- och omsorgsboende och servicehus.  Vi har fått domar från förvaltningsrätten där de som överklagat fått rätt mot de alltför restriktiva bedömningarna som helt klart har upprört även några av alliansrepresentanterna. 

 

Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning kommer man enligt prognosen inte att nå en budget i balans, i stället prognostiseras ett överskridande med 4,3 milj. Det är anmärkningsvärt att en privat vårdgivare som driver verksamhet i lokaler som tidigare lämnats av stadsdelsnämnden som olämpliga för den verksamhet som i dag drivs i dem, kan plocka ut en ersättning som med 2,8 milj överskrider de ersättningar som stadsdelsnämnden får från staden.

 

Budgetutfallsprognosen avslöjar inte vad förskolans prognostiserade överskott beror på.  Vi misstänker att det handlar om allt fler överinskrivningar av barn på våra förskolor med ökad trängsel och minskad kvalitet som följd. 

 

De svaga och utsatta grupperna på Kungsholmen kan även fortsättningsvis förvänta sig en politik som kommer att drabba de sämst ställda i vår stadsdel. 

 

§13 Yttrande till stadsbyggnadsnämnden

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet till stadsbyggnadsnämnden som svar på yttrande i ärende dnr 2011-10689-577.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 23 augusti 2011, dnr 2.6-091-2011.

 

§14 Arkitektur Stockholm – En strategi för stadens gestaltning<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 21 juni 2011, dnr 1.5.3-353-2011.


FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Catarina Agrell m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Socialdemokraterna.

Anders Ödmark m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Miljöpartiet.

Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATIONER

Catarina Agrell m.fl. (S), reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Socialdemokraternas förslag.

 

Stadsdelsnämnden föreslås besluta i huvudsak enligt förvaltningens förslag samt anföra följande:

 

När Stockholm växer så snabbt är det angeläget att ha en genomtänkt idé om stadens gestaltning. En tät stad har många fördelar men det finns en gräns när tätheten sker på bekostnad av så viktiga värden att staden tappar sin trivsel. Vi är väl medvetna om att det fortfarande finns områden som lämpar sig för bebyggelse och som då tillför staden nya värden. Nedgrävning av Essingeleden är en sådan möjlighet.

 

Socialdemokraterna anser att man bör satsa på flera centra så att inte all verksamhet måste koncentreras till innerstaden. För att ett centrum ska bli attraktivt måste det finnas ett stort utbud av service, både kommersiell och övrig. Där bör finnas ett torg med t. ex bibliotek, museum, teater, biograf.

 

Det måste finnas gröna ytor för rekreation och trivsel. Parkerna spelar en central roll inte minst i innerstaden. Tillsammans med vattnet ger de en relief åt stenstaden. Parkbyggarna i mitten av 1900-talet gav parkerna fyra uppgifter:

- att ge stadsmiljöerna dess individuella karaktär

- att ge plats för promenad och vila

- att vara samlingsplats och skapa gemenskap

- att bevara natur och kultur

 

Trycket och slitaget på innerstadens parker är idag helt annorlunda än när de anlades och detta ställer andra krav på skötsel och underhåll.

Rålambshovsparken är stadens populäraste park. Den besöks under sommaren av cirka 2000 personer per dygn, vilket medför en kraftig nedslitning av gröna ytor och annan växtlighet. Till detta kommer en ökad nedskräpning och ökad brottslighet som tidvis gör parken mindre trivsam och inbjudande.

Vi anser att erfarenheten från Rålambshovsparken gör det nödvändigt att ta fram ett program för hur vi ska kunna värna våra parker och behålla dem som de rekreationsytor de är avsedda att vara.

 

I förslaget nämns att vissa grönområden kan bebyggas. Vi anser att man ska behålla stadens gröna kilar och värna den grönska som finns i centrala staden.

 

Vår erfarenhet säger också att man måste vara mycket tydlig i miljökrav när man bygger nytt och dessa krav måste följas upp. Lindhagensområdet blev inte den miljövänliga stadsdel som vi hade hoppats. Stockholm är en stad med högt ställda krav på hållbar utveckling, att hänvisa till en automatisk utveckling av nya miljövänliga material räcker inte – höga miljökrav måste ställas från stadens sida. En kontinuerlig övergång till miljövänliga och energieffektiva lösningar måste också prioriteras vid restaurering av befintlig bebyggelse.

 

Även tillgängligheten måste preciseras och följas upp. Stockholm har långt kvar till att bli Europas mest tillgängliga stad och än i dag byggs nytt utan tanke, trots att kostnaden för tillgänglighet är mycket låg när man tar med den från början.

 

Anders Ödmark m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Miljöpartiets förslag.

 

Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande jämte vad som anförs i det följande.

I förslaget nämns att vissa grönområden kan bebyggas. Det är dock viktigt att slå vakt om stadens gröna kilar och den grönska som finns i centrala staden.

Man måste vara mycket tydlig i miljökrav när man bygger nytt och dessa krav måste följas upp. Lindhagensområdet blev inte den miljövänliga stadsdel som förväntades. Stockholm är en stad med högt ställda krav på hållbar utveckling. Att hänvisa till en automatisk utveckling av nya miljövänliga material räcker inte – höga miljökrav måste ställas från stadens sida. En kontinuerlig övergång till miljövänliga och energieffektiva lösningar måste också prioriteras vid restaurering av befintlig bebyggelse.

Även tillgängligheten måste preciseras och följas upp. Stockholm har långt kvar till att bli Europas mest tillgängliga stad och än i dag byggs nytt utan tanke, trots att kostnaden för tillgänglighet är mycket låg när man tar med den från början.

Klimatförändringarnas påverkan på framtidens bebyggelse får ingen plats i dokumentet. De senaste årens för våra breddgrader extrema väderförhållanden med snörika vintrar och regniga somrar med ibland häftiga skyfall måste påverka stadsplaneringen. Samtidigt som klimatpåverkan ska minskas måste byggas en hållbar stad. Hur ska man bygga t.ex. med tanke på att vattennivån i Mälaren sannolikt kommer att stiga?

I arbetet med planering av staden och nybyggnationsområden behövs mer av lokalt medborgarinflytande. Utöver förvaltningens förslag att det ska utarbetas råd och riktlinjer för hur samrådsmöten ska utformas och genomföras behöver hela samrådsprocessen och medborgarinflytandet utvecklas.

Kungsholmen saknar i dag det som i dokumentet kallas inbjudande och tillåtande offentliga rum som främjar möten. Det saknas torg och öppna platser - förutom parkerna sommartid. Västermalmsgallerian är privat mark och accepterar t.ex. inte politiska möten och kulturella arrangemang.

I tjänsteutlåtandets sida 10 anger förvaltningen att ett citerat avsnitt ur Stockholms byggnadsordning (från 1999 års översiktsplan) om innerstadens siluett bör överföras till Arkitektur Stockholm – En strategi för stadens gestaltning. Det citerade avsnittet bör inte ingå i remissvaret avseende Arkitektur Stockholm. Det är tveksamt att binda upp sig till en stadsbild från 1800-talet. Stockholm måste tillåtas vara en levande stad där arkitekturen förändras utifrån de behov som stadens medborgare har.

 

Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Vänsterpartiets förslag.

Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

Nämnden vill därutöver anföra följande:

 

Arkitektur Stockholm innehåller mycket allmänt hållna skrivningar om Stockholms framtida gestaltning. Det mesta låter väldigt bra men det är ändå svårt att se vad dessa allmänna formuleringar kommer att innebära i praktiken. 

 

”Mindre värdefulla grönområden” kan bebyggas enligt dokumentet.  Men ingenstans definierar man vem som bestämmer vilka grönområden som är mindre värdefulla och enligt vilka kriterier.  

 

Både översiktsplanen 2010 och det nu aktuella dokumentet tar upp vikten av att ”koppla samman stadens olika delar”. Vi ser en risk för att en del grönområden kommer att försvinna, att man bygger bort en del av de gröna lungor och kilar av grön mark som fortfarande finns i staden och som med tiden blir allt viktigare.

 

Klimatförändringarnas påverkan på framtidens bebyggelse får ingen plats i dokumentet.    De senaste årens för våra breddgrader extrema väderförhållanden med snörika vintrar och regniga somrar med ibland häftiga skyfall måste påverka stadsplaneringen. Samtidigt som vi ska minska vår klimatpåverkan måste vi bygga en hållbar stad. Hur ska man bygga t.ex. med tanke på att vattennivån i Mälaren sannolikt kommer att stiga?

 

I arbetet med planering av staden och nybyggnationsområden behövs mer av lokalt medborgarinflytande. Vi har tyvärr dåliga erfarenheter av samrådsmöten bl.a. i samband med den pågående stadsplaneringen för nybyggnation på Lilla Essingen. Vi instämmer fullt ut i förvaltningens förslag att det ska utarbetas råd och riktlinjer för hur samrådsmöten ska utformas och genomföras. Men hela samrådsprocessen och medborgarinflytandet behöver utvecklas.

 

Kungsholmen saknar i dag det som i dokumentet kallas inbjudande och tillåtande offentliga rum som främjar möten. Vi saknar torg och öppna platser - förutom våra parker sommartid förstås. Västermalmsgallerian är privat mark och accepterar t.ex. inte politiska möten och kulturella arrangemang. Vi har väldigt lite av torghandel i vår stadsdel. 

 

Alltför ofta har stadsplaneringen på Kungsholmen handlat om till- och påbyggnationer på enstaka hus. Vi saknar mera övergripande perspektiv i planeringen dels för större stadsdelsområden, dels för Kungsholmen som helhet.

 

§15 Motion om internationellt språklyft inom äldreomsorgen<br>Remiss dnr från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 augusti 2011, dnr1.5.1-225-2011.

§16 Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden – för barns och elevers bästa<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 augusti 2011, dnr 1.5.1-323-2011.

 

§17 Avveckling av dagverksamheten Utgångspunkten<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 augusti 2011, dnr 1.5.1-326-2011.

§18 Restaurang 85Kvadrad<br>Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att 85kvadrat får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 - 23.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 juni 2011, dnr 1.5.2-383-2011.

§19 Restaurang Kungsvalvet<br>Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att Kungsvalvet får tillstånd för slutna sällskap att servera alkohol alla dagar mellan klockan 11.00 – 01.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 juni 2011, dnr 1.5.2-357-2011.

§20 Anmälan av tjänstemannabeslut

§21 Anmälningsärenden

·       Slutrapport – Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående, dnr 1.2.1-431-2011

 

·       Utvecklingsråd inom äldreomsorgen, dnr 1.2.5-384-2011

 

·       Överenskommelse om samverkan med Utbildningsförvaltningen avseende barn och ungdomar, dnr 1.2.5-427-2011

 

·       Anmälan av balanslista

 

·       Anmälan av inkomna skrivelser m m

 

·       Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

§22 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Karin Norman informerade om:

·       Trygghetsvandring den 15 september tillsammans med lokala brottsförebyggande rådet, Brå-K, parkmiljöavdelningen och trafikkontoret.

·       Situationen i Rålambshovsparken

Avdelningschef Kerstin Emriksson-Wallin informerade om planeringen för fler förskoleplatser. För att tillgodose det omedelbara behovet kommer öppna förskolan tillfälligt att omlokaliseras till Rålambshovsparkens parklek.

Avdelningschef Kerstin Ohlsson informerade om:

·       Verksamheterna inom äldreomsorgen har fungerat väl under sommaren.

·       Projektet Arbetssam som syftar till att utveckla kompetensen i svenska språket bland medarbetare inom äldreomsorgen på Kungsholmen.

 

§23 §§ 23 - 30 sekretessbelagda ärenden