Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-09-29

Sammanträde 2011-09-29

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag om fastmonterade solstolar vid kajkanten vid Orangeriet/restaurang Kungsholmen

3 Medborgarförslag om bänkar på gatumark

Dnr: 1.2.4-483-2011

Handläggare: Leila Massih, 508 09 306

4 Medborgarförslag om blomlådor på gatumark vid Norr Mälarstrand

5 Medborgarförslag om boendeparkeringsavgifter samt hantering av medborgarförslag

6 Belysning till tennisbana i Fredhäll<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-337-2011

Handläggare: Liselotte van den Tempel, 508 09 245

7 Hundrastgård i Rålambshovsparken<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-143-2011

Handläggare: Fredrik Ekroth, 508 09 307

9 Bidrag år 2011 till lokala föreningar och frivilligorganisationer

Dnr: 2.1-040-2011

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

Remisser

10 Stockholms Miljöprogram 2012-2015<br>Remiss från kommunstyrelsen

11 Förslag till detaljplan för Lyckan 9 och 10 mm i stadsdelarna Stadshagen och Kristineberg<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

12 Förslag till strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2011-2015<br>Remiss från kommunstyrelsen

13 Förslag till reviderade riktlinjer för familjevård för barn och ungdomar<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 1.5.1-407-2011

Handläggare: Matilda Ekström Sundberg, 508 08 079

14 Klimat- och energistrategi för Stockholms län<br>Remiss från kommunstyrelsen

15 Restaurang Jonas<br>Remiss från Socialförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2-505-2011

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Anmälningsärenden

16 Yttrande till Nacka tingsrätt gällande tillfälligt byggnadslov för förskolepaviljong invid Vängåvans parklek, Stora Essingen

18 Anmälan av inkomna skrivelser m m

19 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

20 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

21 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

22 Information från stadsdelsförvaltningen

24 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare

25 Begäran från Socialstyrelsen om yttrande 9.2-21052/2011

26 Begäran från Socialstyrelsen om yttrande 9.2-23278/2011

28 Utredning ang inkommen anmälan enligt Lex Sarah SoL 14 kap 2 §

30 Anmälan enligt Lex Maria

31 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 110823

§2 Medborgarförslag

Anmälan av medborgarförslag om fastmonterade solstolar vid kajkanten vid Orangeriet/restaurang Kungsholmen dnr 1.2.4-426-201. Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

 

§3 Medborgarförslag om bänkar på gatumark

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar ärendet till trafikkontoret för handläggning.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 september 2011, dnr 1.2.4-483-2011

 

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S), Christer H Sjöblom m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP), Astrid Gustafsson (C), Anders Ödmark m.fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) lämnade följande gemensamma uttalande:

 

Vi ställer oss självklart bakom förvaltningens förslag till beslut och vill därutöver göra följande tillägg:

 

Vi vill betona det värdefulla med medborgarförslag. Det stimulerar till gemensamt ansvarstagande och vi anser därför att alla förslag ska behandlas positivt.

När det gäller ärende 3 delar vi förslagsställarens åsikt att det skulle vara bra med bekväma soffor på de platser som utpekas.

Vi tycker också att det finns anledning att se över möjligheterna att placera ut blomlådor på strategiska platser som föreslås i ärende 4.

 

§4 Medborgarförslag om blomlådor på gatumark vid Norr Mälarstrand

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar ärendet till trafikkontoret och Stockholms Hamnar för handläggning.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 september 2011, dnr 1.2.4-492-2011

 

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S), Christer H Sjöblom m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP), Astrid Gustafsson (C), Anders Ödmark m.fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) lämnade följande gemensamma uttalande:

 

Vi ställer oss självklart bakom förvaltningens förslag till beslut och vill därutöver göra följande tillägg:

 

Vi vill betona det värdefulla med medborgarförslag. Det stimulerar till gemensamt ansvarstagande och vi anser därför att alla förslag ska behandlas positivt.

När det gäller ärende 3 delar vi förslagsställarens åsikt att det skulle vara bra med bekväma soffor på de platser som utpekas.

Vi tycker också att det finns anledning att se över möjligheterna att placera ut blomlådor på strategiska platser som föreslås i ärende 4.

 

§5 Medborgarförslag om boendeparkeringsavgifter samt hantering av medborgarförslag

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar medborgarförslaget om boendeparkeringsavgifter till trafikkontoret för handläggning.

2.     Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget om hantering av medborgarförslag till stadsdelsförvaltningen för beredning.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 110913, dnr 1.2.4-497-2011

 

§6 Belysning till tennisbana i Fredhäll<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande

2.     Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att genomföra belysning av tennisbanan i Fredhäll enligt förvaltningens tjänsteutlåtande

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 september 2011, dnr 1.2.4-337-2011 

 

§7 Hundrastgård i Rålambshovsparken<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att åtgärda de brister i Konradsbergsparkens hundrastgård som påtalats av förslagsställarna samt att bygga ut densamma med omkring 200 m2.

2.     Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i dialog med exploateringskontoret ta fram ett förslag till placering av en hundrastgård inom stadsutvecklingsområdet Västra Kungsholmen.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 14 september 2011, dnr 1.2.4-137-2011

 

§8 Tertialrapport 2 med prognos för 2011

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner tertialrapport 2 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2.     Stadsdelsnämnden beslutar att göra tillägg i internkontrollplanen i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

3.     Stadsdelsnämnden beslutar att justera indikatorer och målvärden i enlighet med detta tjänsteutlåtande, samlat redovisade under rubriken Övrigt i slutet av detta ärende.

4.     Stadsdelsnämnden redovisar omslutningsförändringar om 9,4 mnkr enligt blankettbilaga.

5.     Stadsdelsnämnden ansöker om 2 mnkr i stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler enligt blankettbilaga.

6.     Stadsdelsnämnden beslutar att återta driften av förskolan Eira fr.o.m den 1 januari 2012

7.     Stadsdelsnämnden återremitterar förslaget om korttidshemmet för vidare utredning och ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med nytt förslag till stadsdelsnämndens sammanträde i oktober.  

8.     Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens anmälan om avveckling av gruppbostaden Fleminggatan 113 i enlighet med detta ärende.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart  justerad.

 

ÄRENDETS BERDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 16 september 2011, dnr 1.2.1-260-2011.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Christer H Sjöblom m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP), Astrid Gustafsson (C) och Anders Ödmark m. fl. (MP) föreslog att nämnden skulle återremittera förslaget om korttidshemmet för vidare utredning och ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med nytt förslag till stadsdelsnämndens sammanträde i oktober samt att i övrigt besluta enligt förvaltningens förslag.

Catarina Agrell m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden tog först upp det för samtliga partier gemensamma förslaget om att återremittera frågan om korttidshemmet. Ordföranden fann att stadsdelsnämnden hade beslutat att återremittera frågan om korttidshemmet. Därefter ställde ordföranden de båda förslagen till beslut i övrigt mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATIONER

Catarina Agrell m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag:

Stadsdelsnämnden föreslås besluta följande:

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tertialrapport 2 till kommunstyrelsen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar enligt punkterna 2-6 och 8 i förvaltningens förslag till beslut.

3. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

 

Stadsdelsnämnden har under året allt mer blivit en remissinstans för stadsövergripande policydokument.  De beslutsärenden som handlar om nämndens egen verksamhet är få.  Anslagen styrs allt mer av diverse pengsystem och stadsdelsnämndens eget verksamhetsutrymme är starkt kringskuret.  Alliansen har medvetet minskat stadsdelsnämndernas roll och det är svårt att se något annat syfte med detta än en planerad nedläggning av stadsdelsnämnderna. 

 

I samband med att nämndens borgerliga majoritet godkände sin budget för 2011 reserverade vi oss mot beslutet och konstaterade att budgeten är en nedskärningsbudget.  Förvaltningens tertialrapport 2 för 2011 bekräftar våra farhågor.

 

Försörjningsstödet prognostiserar ett överskridande med 3,7 milj. Den borgerliga majoriteten har tillskjutit 0,8 milj extra pengar från centralt håll vilket är långt ifrån tillräckligt för att täcka underskottet.  Finansborgarråd Sten Nordin lovade tidigare i år i en tidningsintervju att stadsdelsnämnderna fullt ut skulle kompenseras för sina underskott, vilket tydligen inte skett, och vi frågor oss varför.  Anslaget för försörjningsstöd var redan från början för lågt budgeterat och utgick inte ifrån den verklighet som råder på arbetsmarknaden och inom socialförsäkringssystemet för de grupper som i dag är hänvisade till att leva på försörjningsstöd. Vi ser inte någon annan verksamhet som har fått för mycket pengar och där man skulle kunna hämta de resurser som fattas från försörjningsstödet.

 

Ett sätt att ge ungdomar förberedande arbetslivserfarenhet och därmed underlätta för dem att komma ut på arbetsmarknaden är att ge dem sommarjobb. I år har endast 90 ungdomar fått sommarjobb, vilket vi anser alldeles för lite. Att ge ungdomar arbete i exempelvis stadens parker vore en utmärkt möjlighet att slå ”två flugor i en smäll”: att ge ungdomar en sommarsysselsättning och därmed ökad självständighet, samtidigt som situationen i parkerna förbättras.

 

Stadsdelsnämndens verksamheter måste fortsätta med ”återhållsamhet och anpassningar”.  Äldreomsorgens brukare får möta en restriktiv biståndsbedömning av ansökningarna till vård- och omsorgsboende och servicehus.  En stor del av dem som överklagar avslagsbeslutet om vård- och omsorgsboende får rätt i förvaltningsrätten.   Det verkar tydligt att man i bästa fall beviljar bistånd för att folks fysiska behov någorlunda ska kunna tillfredsställas.  Men hela den sociala biten, den stora oro och ångest som många i hög ålder upplever med att bo i eget boende glöms bort.  I förvaltningens egen rapport som gäller statistik för vård- och omsorgsboendena konstateras att ”några av de boende som i dag flyttar in är så ålderdomssvaga att de inte klarar inflyttningen utan går bort inom relativt kort tid”.  Det är en skrämmande bild av dagens äldreomsorg där flera av de gamla alldeles för länge måste stanna kvar i det egna boendet med hemtjänst.

 

Äldreomsorgen får ett överskott även delvis för att antalet mycket gamla minskar.  Den restriktiva bedömningen tenderar att bli en kvinnofälla då anhöriga, främst gamla hustrur, förväntas ta ett stort ansvar. Vi vet också att den minskade efterfrågan på äldreomsorg är temporär och kommer att öka inom något årtionde. För våra partier är det angeläget att finna användningsområden för dessa boenden så att de vid behov kan återgå till äldreomsorg. 

 

Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning finns det största underskottet enligt prognosen.  Underskottet beror till stor del på prisnivån hos en privat entreprenör som driver ett gruppboende i lokaler som stadsdelsnämnden själv lämnat som olämpliga gör gruppboende.  Denna prisnivå kan tvinga fram nedskärningar i andra verksamheter för målgruppen.  Dessutom har transportkostnaderna till och från daglig verksamhet nästan fördubblats p.g.a. en ny central upphandling. 

 

Kungsholmens korttidshem har vid studiebesök och på annat sätt visat att det fungerar mycket bra och är en viktig utrednings- och träningsverksamhet innan ungdomarna flyttar till eget boende. En fungerande utslussning i vuxenlivet är kostnadseffektiv för samhället i långa loppet. Genom ett förändrat ersättnings­system slår staden ut denna angelägna verksamhet som stadsdelsförvaltningen nu föreslår ska läggas ner. Det framgår inte i skrivningarna om det finns något annat korttidshem med samma inriktning. Det förefaller som det inte finns någon samlad kö till korttidshem och det blir därför svårt för nya brukare att hitta hit. Med lite marknadsföring är vi övertygade om att hemmet kan drivas vidare. Det är värdefullt att det finns korttidshem för funktionshindrade som ligger centralt i staden för att underlätta kontakt med arbetsplatser, kulturutbud mm. Kortsiktiga ekonomiska fördelar får inte slå ut en viktig verksamhet.

 

Individ- och familjeomsorgen ”prognostiserar en budget i balans under förutsättning att utförarverksamheternas åtgärdsplaner får förväntat resultat”.  Socialpsykiatrin har tidigare visat ett mindre underskott som bedömts ”möjligt att vända efter åtgärder”.  Vilka dessa åtgärder är vet vi inget om efter att ha läst tertialrapporten. Vi har sett neddragningar på personal vid Träfflokalen, vilket skapar bekymmer hos brukarna.

 

Förskolegrupperna ökar hela tiden i storlek. Det ger ekonomiska fördelar för stadsdelen men påverkar kvalitén negativt. Årets brukarundersökning visar också att nöjdheten med förskolorna minskat på flera områden. Föräldrarna upplever i lägre grad förskolan som en trygg plats för sina barn, en oroande utveckling. Rekryteringen av förskollärare går anmärkningsvärt dåligt, Kungsholmen har pekats ut som tillhörande den absoluta bottenligan vad gäller förskollärare. Detta är särskilt anmärkningsvärt då Kungsholmen i många avseenden anses som en attraktiv stadsdel. Överskottet i verksamheten borde satsas på förbättringar i anställningsförhållanden för förskollärare för att få en högre kunskapsnivå bland de anställda.

 

Med de larmrapporter som kommit när det gäller tillsynen av privata förskolor saknar vi förslag till åtgärder från staden centralt. Vi anser att ansvaret skyndsamt bör flyttas över till stadsdelsnämnderna.

 

Målet ”Konsumtion av alkohol och droger bland ungdomar är låg” (sid 13) beskrivs som delvis uppfyllt trots att vi fått alarmerande siffror om att Kungsholmsungdomar ligger i den absoluta toppligan vad gäller alkohol- och narkotikabruk, där särskilt konsumtionen av cannabis oroar. En rimligare tolkning är att målet är ej uppfyllt.

 

Kommunfullmäktiges mål att ”stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm” uppfylls helt enligt tertialrapporten.  Nationaldagsfirandet, verksamheten på Baltzar och bidragen till föreningslivet nämns som bevis på detta.  Vi har högre ambitioner och anser att stadsdelen behöver någon form av kulturhus/ allaktivitetshus med möjlighet till utövande av olika former av kultur och som kan vara en resurs för föreningslivet.

 

Stadsdelsnämnden saknar samordnat miljöarbete.  Förslaget till Stockholms miljöprogram 2012-2015 är ambitiöst.  Det är hög tid att stadsdelen får en miljösamordnare som ska ha huvudansvaret för att dels ge stöd i det interna miljöarbetet, dels ge stöd åt invånarna och andra intressenter.  Miljö- och klimatfrågorna är våra avgörande framtidsfrågor och samtliga nämnder och styrelser i staden måste organiserat bidra till vår gemensamma framtid.

 

Rålambshovsparken är stadens populäraste park. Den besöks under sommaren av cirka 2000 personer per dygn, vilket medför en kraftig nedslitning av gröna ytor och annan växtlighet. Till detta kommer en ökad nedskräpning och ökad brottslighet som tidvis gör parken mindre trivsam och inbjudande. Vi anser att erfarenheten från Rålambshovsparken gör det nödvändigt att ta fram ett program för hur vi ska kunna värna våra parker och behålla dem som de rekreationsytor för alla de är avsedda att vara.

 

 

UTTALANDE
Anders Ödmark m fl (MP)
lämnade följande uttalande:

För ekonomiskt bistånd prognostiseras underskott om 3,7 mnkr. Finansborgarrådets utfästelse att stadsdelsnämnderna fullt ut skulle kompenseras för de ökade kostnaderna för försörjningsstöd har ännu inte infriats. Om stadshusmajoriteten inte anvisar ytterligare medel kan ned­skärningar få lov att göras i andra verksamheter om nämnden ska hålla sin budget.

Äldreomsorgen kommer enligt den nu presenterade prognosen att ge överskott. Detta beror på att antalet äldre personer minskar mer än vad som tidigare bedömts. Den av majoriteten anbefallda striktare bedömningen av ansökningar till vård- och omsorgsboende och servicehus kan även ha spelat in. I flera domar från förvaltningsrätten har de som överklagat fått rätt mot alltför restriktiva bedömningar.

Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott om 6,4 mnkr. Det är inte acceptabelt att kommunfullmäktiges resurs­fördelningssystem innehåller sådana systemfel att underskott av betydande storlek beräknas i samtliga stadsdelsnämnders verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Avvecklingen av Kungsholmens korttidshem, som drivs i egen regi, har framtvingats av kommunfullmäktiges resursfördelningssystem. Ersättningsnivåerna medger inte att verksamheten går runt och vår nämnd får bära förlusterna för både våra två egna brukare och de sju brukare, som andra stadsdelsnämnder placerat. Vad som sedan troligen inträffar är att brukarna kommer att få plats vid privat drivna korttidshem som inte omfattas av ersättningssystemet utan debiterar väsentligt högre dygnspriser. För staden som helhet blir det alltså inte någon besparing. Det är oacceptabelt att ersättningssystemet genom att inte omfatta privata utförare framtvingar avveckling av kommunal verksamhet.

 

§9 Bidrag år 2011 till lokala föreningar och frivilligorganisationer

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner fördelningen av bidrag enligt tjänsteutlåtandet.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 september 2011, dnr 2.1-040-2011.

 

§10 Stockholms Miljöprogram 2012-2015<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens

tjänsteutlåtande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 augusti 2011, dnr 1.5.3-404-2011.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Christer H Sjöblom m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Anders Ödmark m. fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Miljöpartiet.

Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATIONER

Anders Ödmark m. fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Miljöpartiets förslag:

1.     Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande samt med nedanstående text

2.     Paragrafen justeras omedelbart

Det är positivt att miljöprogrammet inarbetas i stadens integrerade system för planering och uppföljning (ILS). Detta underlättar att miljöfrågorna fortlöpande synliggörs och beaktas i de olika nämndernas verksamhet.

Förslaget till nytt miljöprogram behöver dock utvecklas och kompletteras i flera avseenden:

• Förslaget har för låg ambitionsnivå. Det saknar mål och åtgärder som gör att Stockholm på allvar kan bli en hållbar storstad. Det är tydligt på klimatområdet där man har som mål att varje Stockholmare ska släppa ut högst 3,0 ton koldioxid per år till 2015 trots att det är långt över vad som är en hållbar nivå och trots att staden kan göra mycket för att sänka utsläppen. Rimligt är att kräva högst 2,0 ton koldioxid till år 2015. Vad gäller ekologiska livsmedel bör ambitionen redan nu vara 40 %. När det gäller luftföroreningar ligger förslaget på den nivå som redan krävs av lagen – här bör ett mer ambitiöst förslag läggas fast.

Ett annat exempel är att det i bilaga 2 till förslaget konstateras att kollektivtrafiken år 2009 stod för 76 % av resorna i innerstaden respektive 43 % i regionen och att det i delmål 1.5 slås fast att kollektivtrafiken år 2015 bör stå för 78 % av innerstadsresorna och 45 % av resorna i ytterstaden. Målet är alltså en ökning av kollektivtrafikresandet med endast två procentenheter under en sjuårsperiod.

• Målen är för vaga. Istället för att ange konkreta mått på hur långt man behöver nå anges oftast att bara att miljöpåverkan ska ”minska” eller att bra miljöagerande ska ”öka”. Det gör att det blir svårt att följa upp programmet och utvärdera om man har lyckats nå målen.

• Förslaget innehåller inte tillräckligt med åtgärder för att målen ska kunna nås. Ett ambitiöst miljöprogram måste innehålla fler tydliga uppdrag till nämnder och styrelser om vad de förväntas göra för att målen ska kunna nås. I förslaget är åtgärderna och uppdragen för få, för otydliga och inte tillräckligt ambitiösa.

• Det bör förtydligas att samma krav gäller för de upphandlade verksamheterna som för de verksamheter som drivs i stadens egen regi. Med förslagets skrivning rörande till exempel matavfallshantering och biogasproduktion är inte detta tydligt.

Det finns också skäl att beakta påpekandet från äldrenämndens handikappråd att det finns många människor som bor eller vistas i Stockholm och som på grund av funktionsnedsättning har problem med både utomhus- och inomhusmiljö, t.ex. i samband med astma, allergier, nedsatt syn eller annat rörelsehinder. Rådet anför att förslaget till nytt miljöprogram saknar en beskrivning av hur staden planerar för bättre utomhus- och inomhusmiljö utifrån funktionsnedsättningsaspekter.

Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Vänsterpartiets förslag:

1.     Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

2.     Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

Förslaget till miljöprogram har i första hand som syfte att skapa en ekologiskt hållbar stad.  Stadsdelsnämndernas roll berörs väldigt lite i texten.  Men det är viktigt att samtliga nämnder i staden tar sitt ansvar för att både den egna verksamheten ska utvecklas enligt de mål som fastställs i Miljöprogrammet och att stadsdelsnämnderna inom sitt geografiska område arbetar för programmets mål. 

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd måste på ett tydligare sätt samordna och organisera sitt miljöarbete än vad som sker i dag.  Stadsdelsnämnden behöver en fastställd strategi för ett ekologiskt hållbart Kungsholmen.

 

Naturskyddsföreningen har kritiserat programmet för att programförslaget saknar nyckeltal för de delmål som föreslås och tidpunkt när delmålen ska uppnås.  Vi instämmer i denna kritik.

 

UTTALANDE

Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) lämnade följande uttalande:

 

Miljöfrågorna fortsätter att växa i betydelse och Stockholms Stad har en hög ambitionsnivå när det gäller miljöarbetet, inte minst när det gäller att uppnå konkreta mätbara resultat inom området.

Det är viktigt att miljöarbetet är långsiktigt och fokuserar på områden där staden kan påverka och ta ansvar. Det är också viktigt med en viss avgränsning för att kunna arbeta fokuserat. Det är därför bra att i miljöprogrammet fokusera på den miljömässiga dimensionen och vilka åtgärder som kan ge effekt på miljön.

§11 Förslag till detaljplan för Lyckan 9 och 10 mm i stadsdelarna Stadshagen och Kristineberg<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

 

Kungsholmen stadsdelsnämnd besvarar förslag till detaljplan för Lyckan 9 & 10 med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDENTS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 september dnr 1.5.3-491-2011.

§12 Förslag till strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2011-2015<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens

tjänsteutlåtande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 14 september 2011, dnr 1.5.1-398-2011.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Christer H Sjöblom m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lämnade ett gemensamt uttalande.

 

Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Vänsterpartiet.

 

 

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATIONER

Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Vänsterpartiets förslag:

 

  1. Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
  2. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

Förslaget till strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad är ett mycket ambitiöst program med många bra målsättningar.  En strategisk plan är en bra grund men blir verkningslös utan medföljande resurser.  Under de senaste åren har biblioteken – som så många andra verksamheter i staden – drabbats av nedskärningar av både personal som anslag till medieinköp. 

 

Stadsdelsbiblioteken hörde tidigare till stadsdelsnämndernas organisation.  Då var det naturligt med ett tätt samarbete mellan stadsdelsnämndernas övriga verksamheter och biblioteken.  Ett samarbete mellan stadsdelsbiblioteket och t.ex. förskolan och äldreomsorgen pågår förstås fortfarande i dag.   Vi tycker dock att det är oroväckande att stadsdelsnämnderna inte nämns i utkastet till strategisk plan. 

 

UTTALANDEN
Charlotta Schenholm (FP), Christer H Sjöblom m.fl. (M) och Astrid Gustafsson (C) lämnade följande uttalande:

 

Biblioteken är en viktig plats för lärande och upplevelser för många olika grupper och kan också fungera som en viktig mötesplats där man tillsammans eller enskilt söker kunskap.

På Kungsholmen där många familjer bor trångt och där vi också har många friskolor som inte har egna skolbibliotek är det också viktigt att biblioteket kan fungera som studieplats för skol – och gymnasieungdomar. Genom att det finns studieplatser blir det också det naturligt att besöka biblioteket och man kan på det sätta locka tonåringar till hitta vägen till att läsa olika typer av litteratur och uppmuntra till läsning enbart för nöjes skull.

 

Catarina Agrell m.fl. (S) och Anders Ödmark m.fl. (MP) lämnade följande uttalande:

Tillgängliga bibliotek med generösa öppettider och välutbildad personal har en given plats i samhället. Biblioteken bedriver ett folkbildande arbete och har många viktiga uppgifter; att stärka och utveckla demokratin, att bidra till och göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och engagera sig i samhällsutvecklingen, att bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället etc.

 

På biblioteken kan barn grundlägga ett intresse för läsning och för böcker som källa till kunskap. Studerande kan söka information och låna kursböcker. För andra kan biblioteket fungera som en plats för att träffas, att lyssna på musik, läsa tidningar etc. På Kungsholmens bibliotek möts förskolegrupper, föräldralediga, äldre m. fl.  

 

Vi socialdemokrater och miljöpartister ser positivt på de spännande och ambitiösa skrivningarna i Strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2011-2015. Det är en självklarhet att biblioteken ska erbjuda alla medborgare en god service med tillgängliga och funktionella lokaler och väl tilltagna öppettider. Detta gäller inte minst för Kungsholmens bibliotek, mot bakgrund av att befolkningen i stadsdelen växer och att trångboddheten i många fall är påtaglig. Ökade öppettider till klockan 21 på vardagskvällar är mycket angeläget.

 

Vi vill också undersöka möjligheterna att ordna hemkörning av böcker och andra media för personer som av olika anledning har svårt att ta sig till biblioteket.

 

För att fortsätta det viktiga arbete som redan pågår, för att kunna ta sig an de många angelägna utmaningar som väntar och för att nå fler krävs dock att betydligt större resurser än idag ställs till verksamhetens förfogande.

 

§13 Förslag till reviderade riktlinjer för familjevård för barn och ungdomar<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens

tjänsteutlåtande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 september 2011, dnr 1.5.1-407-2011.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Christer H Sjöblom m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Christer H Sjöblom m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Catarina Agrell m.fl. (S), föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Socialdemokraterna.

 

Anders Ödmark m. fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Miljöpartiet.

Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATIONER

Catarina Agrell m. fl. (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Socialdemokraternas förslag.

Vi ställer oss i huvudsak bakom förvaltningens förslag till beslut och vill anföra följande:

Familjehemsplacerade barn är en mycket utsatt grupp i vårt samhälle och vi anser det angeläget att tillsynen och stödet till barnen garanterar att inga placerade barn far illa. Historien är verkligen avskräckande.

Förvaltningen pekar också på att ett utökat antal besök i familjehemmet kan vara kvalitetshöjande men pekar på svårigheten för handläggare att hinna med så många besök. Vi anser att man då får anställa flera handläggare, stora insatser i detta skede kan vara mycket kostnadsbesparande om barnet får en bra start i livet.

Oanmälda besök kan ge ytterligare information om familjehemmet men vi ser klara risker för resursslöseri om en handläggare åkt många mil för att finna att familjen just då inte är hemma. Kungsholmens stadsdelsnämnd har ju barn placerade över ett mycket stort geografiskt område.

Vi vill understryka behovet av stabilitet och trygghet för placerade barn och ser positivt till förslaget att tydliggöra riktlinjer för adoption eller vårdnadsöverflyttning vid långvariga placeringar. Vi vill också betona vikten av eftervård som tas fram i förslaget.

 

Anders Ödmark m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Miljöpartiets förslag:

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar

1. att i huvudsak godkänna förslaget till revidering av nuvarande riktlinjer för familjevård av barn och ungdomar

2. att i riktlinjerna införa en rättighet för barnet att ha tillgång till en egen socialsekreterare som inte samtidigt ansvarar för kontakterna med familjehemmet.

3. att barn som placerats i familjehem ska erbjudas samtalsstöd i grupp.

4. att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Därutöver anförs följande.

Vi välkomnar att de föreslagna riktlinjerna utgår från FN:s Barnkonvention. Ett ytterligare steg när man utgår från barnets bästa vore att dela uppföljningsansvaret för barnet respektive familjehemmet på två handläggare. Det finns risk för lojalitetskonflikter när samma socialsekreterare eller familjevårdsinspektör ansvarar både för å ena sidan barnets vård, fostran och utbildning och å andra sidan stöd och handledning samt ekonomisk ersättning till familjehemmet. Barnet bör därför ha rätt till en ”egen” socialsekreterare eller barninspektör som enbart ser till barnets bästa och i vars roll ingår att stötta barnets tro på den egna förmågan till förändring och framgång. Uppföljningar med barn som varit placerade visar tydligt hur viktig socialsekreterarens roll ofta är.

Det är positivt att minst fyra besök per år ska göras i familjehem och även oanmälda besök är viktiga. Alla barn ska vara i trygg omsorg när de bor i familjehem eller hem för vård eller boende.

Staden borde också kunna erbjuda gruppverksamhet för barn som är placerade i familjehem. De har en särskilt utsatt situation och upplever nästan alltid att de inte riktigt hör till i familjen. Att få träffa andra barn med liknande erfarenheter och få insikt om att andra har samma känslor kan vara betydelsefullt.

Det vore bra om staden kunde ha som rutin att följa upp barn som varit placerade. Exempel från andra kommuner, där socialtjänsten haft uppföljningssamtal med barnen två år efter avslutad placering, har tydliggjort för socialsekreterarna vilken oerhört viktig funktion de ofta fyllt i barnens liv. Barnens erfarenheter är viktiga att ta tillvara för att ständigt kunna förbättra familjehemsvården.

Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Västerpartiets förslag.

 

1.     Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

2.     Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

 

Förslaget till reviderade riktlinjer för familjevård är mycket ambitiöst och genomtänkt och blir ett bra stöd för handläggarna när de arbetar med dessa mycket svåra och krävande ärenden.  Om det ska bli möjligt att i verkligheten leva upp till de nya riktlinjerna måste det tillföras resurser till stadsdelarnas individ- och familjeomsorg. 

 

Kungsholmens individ- och familjeomsorg har under en lång rad av år fått anpassa sig till en krympande budgetram.  Då är det svårt att klara av nya eller utökade åtaganden oavsett om staden centralt fattar beslut om reviderade riktlinjer, hur väl motiverade de än är.  Staden måste också se till att anslagen till individ- och familjeomsorgen höjs så att de fina riktlinjerna inte blir ett slag i luften och ett nytt svek mot de placerade barnen.

 

UTTALANDE
Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) lämnade följade uttalande:

Vi har under de senaste åren kunnat följa i media flera uppmärksamma fall där barn och ungdomar vittnat om att deras uppväxt i familjehem inte har fungerat alls. Det är därför viktigt att kvalitetssäkra arbetet. För ett barn är även några månader lång tid och mycket kan hända.

Det är därför mycket viktigt att familjevårdsinspektören har fortlöpande kontakt med barnet och familjehemmet och besöker dem 4 ggr per år, varav ett skall vara oanmält. Om det finns särskilda skäl till något förre besök, t ex att placeringen fungerar utmärkt och ar gjort det under en längre tid, skall dessa skäl motiveras, dokumenteras och redovisas och också löpande uppdateras.

 

 

§14 Klimat- och energistrategi för Stockholms län<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens

tjänsteutlåtande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbar t justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 september 2011, dnr 1.5.1-409-2011

FÖRSLAG TILL BESLUT

Christer H Sjöblom m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Anders Ödmark m. fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Miljöpartiet.

Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

 

RESERVATIONER

Anders Ödmark m. fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Miljöpartiets förslag:

 

1.     Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande med följande tillägg.

2.     Paragrafen justeras omedelbart

Rapporten konstaterar att konsumtionens klimatpåverkan med all nödvändighet måste minska för att de mål om utsläppsminskningar som satts upp av till exempel EU och regeringen ska kunna nås. Emellertid menar man att det för närvarande saknas underlag för att formulera regionala mål om konsumtionens klimatpåverkan av den typ som tagits fram rörande minskade utsläpp av växthusgaser, energianvändning och förnybara energikällor. Istället föreslås att mätmetoder utvecklas vilka sedan preciseras och vid behov delas upp på olika slags konsumtion.

Det blir sannolikt svårt att inom en nära framtid utveckla tillförlitliga mätmetoder då ett stort antal parametrar bestämmer varje specifik vara eller tjänsts klimatpåverkan.

Istället för att först uppfinna mätmetoder bör man börja med att ställa upp mål för de delar av konsumtionen som det offentliga har direkt rådighet över. I delstrategi 5 ställer rapporten upp möjliga åtgärder de berörda aktörerna (hushåll, näringsliv och offentlig verksamhet) kan vidta för att minska sin klimatpåverkan.

En sådan åtgärd är att utnyttja offentlig upphandling för att främja innovationer och stimulera klimateffektiva lösningar. Detta är bra men inte tillräckligt. I ”Förslag till reviderad handlingsplan för miljömässig offentlig upphandling” (rapport 6329 - januari 2010) föreslår Naturvårdsverket att 80 % av all offentlig upphandling i Sverige ska vara miljöanpassad - det vill säga ställa väldefinierade miljökrav på det som upphandlas (i nuläget ställs sådana krav i cirka 60 % av upphandlingarna). Denna typ av kvantitativa mål (som även EU driver) bör kunna ställas upp även i Klimat- och energistrategin.

De flesta av de tematiska delstrategierna är bra om än onödigt vagt formulerade även oaktat att den aktuella rapporten inte är en handlingsplan utan bara formulerar mål och underlag. I vissa fall är det dock tveksamt om dessa leder till en minskad klimatpåverkan. På vilket sätt minskar till exempel hemkörningen transporternas klimatpåverkan?

I delstrategi 1 saknas särskilt möjliga åtgärder rörande samordnad distribution genom samlastningscentraler vilket är en effektiv åtgärd för att minska antalet godstransporter.

 

 

Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Vänsterpartiets förslag:


Förslaget till klimat- och energistrategi behöver omarbetas från grunden.  63 % av utsläppet av växthusgaser kommer i dag från transporter.  68 % av transporterna sker med privatbil.  Trots detta har programförslaget som utgångspunkt, dock inte tydligt uttalat, att Förbifart Stockholm byggs med de konsekvenser av ökad biltrafik och ökade utsläpp som den nya motorvägen medför.  Även själva vägbygget är oerhört energislukande. 

 

En klimat- och energistrategi för Stockholms län måste ha som utgångspunkt en kraftig begränsning av privatbilismen och en storsatsning på kollektivtrafiken.  I annat fall kan programmet inte betraktas som seriöst.

 

§15 Restaurang Jonas<br>Remiss från Socialförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att restaurang Jonas får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 - 01.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 september 2011, dnr 1.5.2-505-2011.

§16 Anmälningsärenden

·       Yttrande till Nacka tingsrätt gällande tillfälligt byggnadslov för förskolepaviljong invid Vängåvans parklek, Stora Essingen,
dnr 2.6-592-2010

 

·       Anmälan av balanslista

 

·       Anmälan av inkomna skrivelser m m

 

·       Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

·       Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

 

§17 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

·       Skrivelse från Catarina Agrell m.fl. (S) om utveckling av förskolan. Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för beredning.

·       Skrivelse från Anders Ödmark m.fl. (MP) om fotbollsplan i Rålambshovsparken. Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för beredning.

·       Skrivelse från Anders Ödmark m.fl. (MP) om medborgarförslag. Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för beredning.

·       Fråga från Christer H Sjöblom m.fl. (M) om arbetet med ökade kunskaper i svenska vid Serafens vård- och omsorgsboende. Förvaltningen får i uppdrag att till nästa sammanträde återkomma med redovisning av arbetet.

·       Fråga från Jan-Åke Porseryd (S) om restaurangbåten Gerda. Förvaltningen besvarade frågan.

·       Fråga från Reijo Kittilä om behov av fördjupning i stadsplaneringsfrågor. Frågan tas med till kommande möten med stadsdelsnämndens gruppledare.

 

§18 Information från stadsdelsförvaltningen

Karin Norman informerade om att stadsdelsförvaltningen inleder en utredning om förskolans framtida organisation, struktur och pedagogiska arbete.

Kerstin Ohlsson informerade om att Socialstyrelsen gör inspektion vid Serafens vård- och omsorgsboende. Inspektionen omfattar bland annat frågor till stadsdelsnämnden som redovisas vid nästa sammanträde.

Lisbeth Rieser besvarade fråga från stadsdelsnämndens sammanträde i augusti om ej verkställda beslut samt om arbetet med personliga ombud.

Thomas Levin informerade om resultatet av årets medborgarundersökning.

 

§19 §§ 19 - 25 sekretessbelagda ärenden