Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-10-27

Sammanträde 2011-10-27

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag om hundrastgård Broparken, Stora Essingen

3 Anmälan av medborgarförslag om hundrastgård på Stora Essingen

4 Medborgarförslag om marina i Luxviken

Dnr: 1.2.4-516-2011

Handläggare: Leila Massih, 508 09 306

5 Medborgarförslag om dödade pilträd utmed Norr Mälarstrand samt förslag om ökad städvård

Dnr: 1.2.4-532-2011

Handläggare: Leila Massih, 508 09 306

6 Måla botten i plaskdamm på Stora Essingen<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-390-2011

Handläggare: Liselotte van den Tempel, 508 09 245

7 Förlängning av avtal om verksamhetsdrift av Fridhemmets servicehus och dagverksamheten Titania

Dnr: 105-316-2011

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

8 Anläggande av utomhusgym - inriktningsbeslut

Dnr: 3.1-564-2011

Handläggare: Magnus Björkman, 508 09 149

9 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Dnr: 1.2.1-537-2011

Handläggare: Jan Francke, 50 08 351

10 Månadsrapport för september 2011

Dnr: 2.1-112-2011

Handläggare: Alex Göransson

11 Fyllnadsval till sociala delegationen

Dnr: 1.1-001-2011

Handläggare: Nämndsekreterare Christin Bjuggren, 508 08 015

Remisser

12 Förslag på ersättningsmodell i vård- och omsorgsboende i samband med parboendegaranti inom äldreomsorgen<br>Remiss från kommunstyrelsen

13 Thelins Konditori<br>Remiss från Socialförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2-510-2011

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Anmälan av tjänstemannabeslut

14 Anmälan av tjänstemannabeslut - Avsteg från kö- och placeringsregler

Anmälningsärenden

15 Anmälan av överenskommelse om samordnad handläggning av försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder på Östermalms stadsdelsförvaltning samt specialfunktioner på Norrmalms stadsdelsförvaltning under 2011

16 Skolinspektionens beslut angående förskolan Skorpan

17 Anmälan av skolinspektionens granskning av förskolan på Kungsholmen och Essingeöarna

20 Anmälan av inkomna skrivelser m m

21 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

22 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

23 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

24 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

26 Yttrande till Stockholms tingsrätt i adoptionsfrågan

29 Utredning angående inkommen anmälan enligt Lex Sarah 14 kap 2 § SoL och 24 a LSS

Yttranden

30 Yttrande angående ej verkställda beslut enligt SoL<br>Yttrande till Socialstyrelsen

Dnr: 1.4-523-2011

Handläggare: Matilda Ekström Sundberg, 508 08 079

32 Yttrande angående ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL)<br>Yttrande till Socialstyrelsen

Dnr: 1.4-454-2011

Handläggare: Kerstin Callinggård, 508 08 033

33 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm över begäran från Socialstyrelsen om särskild avgift för ej verkställda beslut<br>Yttrande till förvaltningsrätten

Dnr: 1.4-524-2011

Handläggare: Christina Egerbrandt, 508 08 032

Anmälan av tjänstemannabeslut

34 Anmälan av tjänstemannabeslut – personal

Anmälningsärenden

35 Anmälan av Lex Sarah enligt 14 kap 7 § SOL

36 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 110920

§3 Medborgarförslag

Anmälan av medborgarförslag om hundrastgård på Stora Essingen

dnr 1.2.4-560-2011. Stadsdelsnämnden överlämnade medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

 

§4 Medborgarförslag om marina i Luxviken

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar ärendet till exploateringskontoret för handläggning.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 oktober 2011, dnr 1.2.4-516-2011.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Anders Ödmark m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Anders Ödmark m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Miljöpartiets förslag:

1.     Stadsdelsnämnden besvarar medborgarförslaget med att utan ställningstagande översända det till exploateringskontoret för handläggning.

 

2.     Stadsdelsnämnden lämnar följande uttalande:

När det gäller att ta ställning till framställan om arrende ligger befogenheten hos exploateringskontoret. När det gäller att ta ställning till eventuella åtgärder för ökad trivsel kring Luxviken bör detta övervägas med beaktande av olika aspekter – bl.a. miljömässiga - och efter samråd med boende i området. Vi tar i detta ärende alltså inte ställning till det inlämnade förslaget om marina i Luxviken.

 

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) lämnade följande gemensamma uttalande:

Vi ställer oss positiva till förslaget om att öppna upp Luxviken för besökande fritidsbåtar. Det skulle som förslagsställaren påpekar bidra till mer liv i hamnen och ge en möjlighet till fler besökare till strandpromenader, cafeer och anslutning till bussar. Besökande båtar till Stockholm har en möjlighet att tillfälligt förtöja och fortsätta med buss 1 in till stan samt båtar som åker runt inne i stan har möjlighet att lägga till för matlagning eller besök av servering i land likt de skärgårdskrogar som främst finns i saltsjön.
 
För att hantera den möjligheten till tillfällig förtöjning förordar vi en lösning likt den vid Kungsholms hamnplan och Kornhamnstorg i Stockholms Hamnars regi. Det ger en kostnadsfri förtöjning för besökande båtar och möjlighet att markeras på sjökort samt i stadens turistinformation. 
 
Att däremot fylla viken med fritidsbåtar för uppläggning och hemmahamn är vi kritiska till. Området har redan ljudstörningar från Essingeleden och viken ligger omringad av bostadshus. Stillaliggande fritidsbåtar genererar ljud i form av tex gnissel från förtöjningar och slagljud från fallen när det blåser. En hamn fylld av båtar genererar dessutom mera trafik än enstaka dagsbesökare och begränsar vattenspegeln i området.

 

§5 Medborgarförslag om dödade pilträd utmed Norr Mälarstrand samt förslag om ökad städvård

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar ärendet till Trafikkontoret för handläggning vad gällde de delar av medborgarförslaget som Trafikkontoret ansvarar för.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 oktober 2011, dnr 1.2.4-532-2011.

 

§6 Måla botten i plaskdamm på Stora Essingen<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 oktober 2011, dnr 1.2.4-390-2011.

 

§7 Förlängning av avtal om verksamhetsdrift av Fridhemmets servicehus och dagverksamheten Titania

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att ge stadsdelsdirektören i uppdrag att förlänga avtalet med Temabo AB om verksamhetsdrift av Fridhemmets servicehus och dagverksamheten Titania med ett år fr.o.m. 2012-06-01, på i övrigt oförändrade villkor.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 16 september 2011, dnr 105-316-07.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Vänsterpartiets förslag:


Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att ge stadsdelsdirektören i uppdrag att förbereda att driften av Fridhemmets servicehus och dagverksamheten Titania fr.o.m. 2012-06-01 förs över i egen regi.

 

När stadsdelsnämnden 2008-02-14 fattade beslut om att tilldela avtalet om verksamhetsdriften av Fridhemmets servicehus till Temabo AB reserverade hela den samlade oppositionen V, S och MP sig mot beslutet och förespråkade verksamhetsdrift i egen regi.

 

Innan upphandlingen var Fridhemmet det enda äldreboendet som drevs i egen regi.  Därefter har Serafen och Pilträdet förts över i egen regi. Serafen missköttes av dåvarande entreprenören Aleris vilket resulterade i 17 milj i skadestånd från Aleris till stadsdelsnämnden. Vid upphandlingen av Pilträdets servicehus kom inga seriösa anbud, därmed var stadsdelsnämndens enda alternativ att driva verksamheten i egen regi. Någon medveten satsning på egen regi har inte gjorts.

 

Temabo AB var då ett helt nytt företag som aldrig hade drivit ett äldreboende någonstans. De hade 100 tkr i aktiekapital och var mycket förtegna om sina nyckelpersoner och ville sekretessbelägga stora delar av sitt anbud.

 

Öppenheten från Temabos sida har förvisso ökat.   De berättar nu gärna om sin verksamhet som dock enligt deras representant på nämndens verksamhetsbesök 2011-10-20 inte ger den avkastning som ledningen skulle önska. 

 

Temabo AB är fortfarande ett litet företag inom vårdbranschen där de stora internationella riskkapitalbolagen tidigare köpt upp mindre bolag och tagit över verksamhetsdriften under pågående avtalsperiod även på Kungsholmen. 

 

För att skapa långsiktig stabilitet i Fridhemmets verksamhet är egen regi enda alternativet.

§8 Anläggande av utomhusgym - inriktningsbeslut

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar i enlighet med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 oktober 2011, dnr 3.1-564-2011.

 

§9 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar rapporteringen till Socialstyrelsen, stadens äldreförvaltning, socialförvaltning och revisionskontor.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 oktober 2011, dnr 1.2.1-537-2011.

 

§10 Månadsrapport för september 2011

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport, september 2011.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 oktober 2011, dnr 2.1-112-2011.

 

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) lämnade följande gemensamma uttalande:

 

I samband med att nämndens borgerliga majoritet godkände sin budget för 2011 reserverade vi oss mot budgeten och konstaterade att den är en nedskärningsbudget. Förvaltningens månadsrapport för september 2011 ger oss fortsatt rätt.

 

Försörjningsstödet prognostiserar ett överskridande med 3,7 milj. Finansborgarrådet Sten Nordin uttalade sig i massmedia i början av sommaren om att stadsdelarna fullt ut ska kompenseras för överskridandena av budgetposten för ekonomiskt bistånd. Kungsholmen ska dock – vad vi vet i dag - enbart få 800 tkr, långt ifrån tillräckligt. Om de borgerliga partierna inte tillskjuter mera pengar från centralt håll alternativt inför mera restriktiv bedömning av rätten till försörjningsstöd måste motsvarande nedskärningar göras i andra verksamheter om nämnden ska hålla sig inom den redan snålt tilltagna budgetramen. Restriktioner vad gäller beviljandet av bistånd till månadskort på SL har redan gjorts.  Handläggarnas bedömningar har ansetts vara för generösa. 

 

Äldreomsorgen ska enligt prognosen gå med överskott jämfört med budgeten.  Den borgerliga alliansen har lyckats med sin åtgärdsplan som beslutades hösten 2010, dvs. striktare bedömning av ansökningarna till vård- och omsorgsboende och servicehus. Vi har fått domar från förvaltningsrätten där de som överklagat fått rätt mot de alltför restriktiva bedömningarna som först och främst inte har tagit hänsyn till den oro och ängslan som uppstår hos många av de multisjuka gamla som mot sin vilja måste stanna hemma och får insatser av hemtjänst.  På senaste mötet med sociala delegationen beslutade delegationen enhälligt att samtliga avslagsbeslut avs. vård- och omsorgsboende och servicehus ska skickas ut tilli delegationen med sammanträdeshandlingarna.

 

Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning kommer man enligt prognosen inte att nå en budget i balans, i stället prognostiseras ett överskridande med 6,4 milj. Det är anmärkningsvärt att en privat vårdgivare som driver verksamhet i lokaler som tidigare lämnats av stadsdelsnämnden som olämpliga för den verksamhet som i dag drivs i dem, kan plocka ut en ersättning som klart överskrider de ersättningar som stadsdelsnämnden får från staden. Den sammanlagda ersättningen från staden understiger med 4 milj kostnaderna för de avgifter stadsdelen är tvungen att betala till privata vårdgivare. En central upphandling av transporter bl.a. till och från dagliga verksamheter har fördubblat kostnaderna. Denna upphandling har nu även fått kritik av stadens revisorer.

 

Individ- och familjeomsorgen beräknas rymmas inom tilldelad budget.  Men ”intraprenaden inom socialpsykiatrin vidtar nu åtgärder för att visa en budget i balans”. Representanterna för Intresseföreningen för schizofreni (IFS) framförde vid möte med sociala delegationen att de redan upplever att förvaltningen beviljar boendestöds- och sysselsättningsinsatser mera restriktivt än tidigare. Dessutom har personalstyrkan i socialpsykiatrins Träfflokal skurits ned. Dessa åtgärder drabbar en brukargrupp som har mycket svårt att ta vara på sina rättigheter.

 

Budgetutfallsprognosen avslöjar inte vad förskolans prognostiserade överskott beror på. Vi misstänker att det handlar om stora barngrupper och överinskrivningar av barn på våra förskolor med ökad trängsel och minskad kvalitet som följd. Dessutom har förskolorna uttryckt att de vid anställningar prioriterar förskollärare före barnskötare enbart om budgeten så tillåter vilket också påverkar kvalitén i verksamheten negativt. 

 

De svaga och utsatta grupperna på Kungsholmen kan även fortsättningsvis förvänta sig en politik som kommer att drabba de sämst ställda i vår stadsdel. 

 

§11 Fyllnadsval till sociala delegationen

BESLUT

 

Till ersättare i Kungsholmens stadsdelsnämnds sociala delegation utses Mikael Valier.

 

 

ÄRENDETS BERDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 oktober 2011, dnr 1.1-001-2011.

 

§12 Förslag på ersättningsmodell i vård- och omsorgsboende i samband med parboendegaranti inom äldreomsorgen<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen från kommunstyrelsen.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 oktober 2011, dnr 1.5.1-452-2011.

§13 Thelins Konditori<br>Remiss från Socialförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att Thelins Konditori får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 - 20.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 oktober 2011, dnr 1.5.2-510-2011.

 

§14 Anmälan av tjänstemannabeslut - Avsteg från kö- och placeringsregler

Anmälan av tjänstemannabeslut – avsteg från kö- och placeringsregler

§15 Anmälningsärenden

·       Anmälan av överenskommelse om samordnad handläggning av försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder på Östermalms stadsdelsförvaltning samt specialfunktioner på Norrmalms stadsdelsförvaltning under 2011, dnr 1.2.5-332-2011

 

·       Skolinspektionens beslut angående förskolan Skorpan, dnr 1.4-144-2011.

 

·       Anmälan av skolinspektionens granskning av förskolan på Kungsholmen och Essingeöarna, dnr 1.3-561-2011.

 

·       Anmälan av förskoleundersökning 2011, dnr 4.3-570-2011.

 

·       Anmälan av balanslista

 

·       Anmälan av inkomna skrivelser m m

 

·       Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

·       Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor.

 

 

§16 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

·       Skrivelse från Catarina Agrell m.fl. (S) om sopsugsanläggning i Rålambshovsparken, dnr 1.2.3-610-2011. Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för beredning.

·       Skrivelse från Catarina Agrell m.fl. (S), Anders Ödmark m.fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) socialpsykiatrin, dnr 1.2.3-611-2011. Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för beredning.

·       Skrivelse från Reijo Kittilä (V), Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP), Astrid Gustafsson (C), Catarina Agrell m.fl. (S) och Anders Ödmark m.fl. (MP) om buller på Essingeleden, dnr 1.2.3-612-2011. Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för beredning.

§17 Information från stadsdelsförvaltningen

Kerstin Ohlsson informerade om:

·       Stadsdelsnämndens verksamhetsbesök den 10 november

·       Budgetkonferens den 11 november

·       Stadsdelsnämndens handikappråd har ändrat benämning till rådet för funktionshinderfrågor

·       Trygghetsundersökningen

·       Attendo har fått nytt avtal för Solbackens vård- och omsorgsboende

·       Utbildningsinsatser på Serafens vård- och omsorgsboende

 

Lisbeth Rieser svarade på frågor om boendestöd och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning.

 

§18 §§ 18-25 Sekretessbelagda ärenden