Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-11-24

Sammanträde 2011-11-24

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag om äppelträd och koloniträdgårdar

3 Anmälan av medborgarförslag om Fritt vårdval-Dementas växelboende

4 Anmälan av medborgarförslag om Träfflokalens fortsatta verksamhet

5 Anmälan av medborgarförslag om isbana i Rålambshovsparken

6 Anmälan av medborgarförslag om hundrastgård Broparken

7 Medborgarförslag om bänkar och träd på Sankt Eriksgatan och Fleminggatan

Dnr: 1.2.4-582-2011

Handläggare: Leila Massih, 508 09 306

8 Anläggning av spontanidrottsplan vid Scheelegatan 21-23<br>återremitterat ärende<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-287-2011

Handläggare: Leila Massih, 508 09 036

9 Solstolar utmed Kungsholmens stränder<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-426-2011

Handläggare: Fredrik Ekroth, 508 09 307

10 Boendeparkeringsavgifter samt hantering av medborgarförslag<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-497-2011

Handläggare: Ulla Eriksson, 508 08 058

Allmänna ärenden

11 Kungsholmens Korttidshem<br>Återremitterat ärende

Dnr: 1.2.1-617-2011

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

12 Lägesredovisning för Kristinebergs slottspark

Dnr: 3.2-533-2011

Handläggare: Leila Massih, 508 09 306

13 Fotbollsplan i Rålambshovsparken<br>Skrivelse från (MP)

Dnr: 1.2.3-547-2011

Handläggare: Britt Mattson, 508 09 330

14 Redovisning av medborgarförslag<br>Skrivelse från (MP)

Dnr: 1.2.3-546-2011

Handläggare: Ulla Eriksson, 508 08 058

15 Stadsdelsnämndens sammanträden 2012

Dnr: 1.1-613-2011

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

16 Månadsrapport för oktober 2011

Dnr: 2.1-112-2011

Handläggare: Alex Göransson, 508 08 278

Remisser

17 Riktlinjer för stadens budget- och skuldrådgivning<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 1.5.1-466-2011

Handläggare: Matilda Ekström Sundberg, 508 08 079

18 Program för kvalitetsutveckling i Stockholms stad<br>Remiss från kommunstyrelsen

19 Evenemangsstrategi för Stockholms stad<br>Remiss från kommunstyrelsen

20 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2012 - 2015<br>Remiss från kommunstyrelsen

21 Restaurang Fleming<br>Remiss från Socialförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2-608-2011

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Anmälningsärenden

22 Socialstyrelsens beslut om stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre personer

23 Socialstyrelsens meddelande om tillsyn

24 Beslut från Socialstyrelsen

25 Överenskommelse om samordning av personliga ombud i stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm

27 Anmälan av inkomna skrivelser m m

28 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

29 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

30 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

31 Information från stadsdelsförvaltningen

33 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

34 Yttrande till Stockholms tingsrätt i adoptionsfrågan

Yttranden

35 Begäran om särskild avgift för ej verkställt beslut<br>Yttrande till förvaltningsrätten

Dnr: 1.4-524-2011

Handläggare: Christina Egergrandt, 508 08 032

Anmälan av tjänstemannabeslut

36 Anmälan av tjänstemannabeslut - personal

Anmälningsärenden

37 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 111018

§6 Anmälan av medborgarförslag

Anmälan av medborgarförslag om hundrastgård Broparken

dnr 1.2.4-614-2011. Stadsdelsnämnden överlämnade medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

§7 Medborgarförslag om bänkar och träd på Sankt Eriksgatan och Fleminggatan

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar ärendet till trafikkontoret för handläggning.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 november 2011, dnr 1.2.4-582-2011.

 

§8 Anläggning av spontanidrottsplan vid Scheelegatan 21-23<br>återremitterat ärende<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 november 2011, dnr 1.2.4-287-2011.

 

UTTALANDE

Anders Ödmark m. fl. (MP) lämnade följande uttalande:

 

Förvaltningen anför att en spontanidrottsyta kan utgöras av en bollplan eller av en mindre ytkrävande anläggning t.ex. ett utomhusgym.

Behovet av ytterligare en bollplan i östra delen av Kungsholmen får inte stå tillbaka med hänvisning till att ett s.k. utomhusgym eventuellt inrättas vid Kungsholms strandstig.

 

§9 Solstolar utmed Kungsholmens stränder<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att utreda platser för solstolar längs Kungsholmens stränder, dels inom programarbetet för Kungsholms strandstig, dels i samband med uppdatering av parkplan för Kungsholmen.

2.     Stadsdelsnämnden beslutar att förvaltningen överlämnar den del av ärendet som berör gatumark till trafikkontoret för handläggning.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 november 2011, dnr 1.2.4-426-2011.

 

§10 Boendeparkeringsavgifter samt hantering av medborgarförslag<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget i den del som rör hantering av medborgarförslag med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 november 2011, dnr 1.2.4-497-2011.

 

§11 Kungsholmens Korttidshem<br>Återremitterat ärende

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att en avveckling av Kungsholmens korttidshem snarast inleds och att den ska vara slutförd under första kvartalet 2012. Korttidshemmet Navet kan erbjuda alla ungdomar inskrivna på Kungsholmens Korttidshem en plats med motsvarande inriktning på verksamheten.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 november 2011, dnr 1.2.1-617-2011. Stadsdelsnämnden hade behandlat ärendet vid sammanträdet den 27 oktober 2011 och beslutat att återremittera ärendet för fortsatt beredning.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle återremittera ärendet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden tog först upp förslaget om att återremittera ärendet. Ordföranden fann att stadsdelsnämnden hade beslutat att inte återremittera ärendet. Ordföranden konstaterade att stadsdelsnämnden därmed hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S) och Anders Ödmark m.fl. (MP) lämnade följande gemensamma uttalande:

 

Den första juli 2009 infördes ett nytt ersättningssystem för korttidshemmen i Stockholms stad.  2009 var första året då Kungsholmens korttidshems bokslut visade ett mindre underskott med -19 tkr. De två tidigare årens budgetresultat var +147 tkr och +149tkr. Resultatet 2010 var -306 tkr och 2011 prognostiseras ett underskott med c:a -500 tkr.

 

Vi har inte fått någon redovisning om minskat behov eller försämrad kvalitet.  I stället är det omgjorda ekonomiska ersättningssystemet det som tvingar fram en nedläggning av korttidshemmet.

 

Vi godtar förvaltningens förslag till beslut med stor tveksamhet. Efter nedläggningen finns tre kommunala korttidshem kvar. Kvarstår 33 privat drivna korttidshem som kommunen alltmer blir beroende av vid beviljandet av insatser av denna typ. Det är en oroväckande utveckling.

 

UTTALANDE

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

 

Den första juli 2009 infördes ett nytt ersättningssystem för korttidshemmen i Stockholms stad.  2009 var första året då Kungsholmens korttidshems bokslut visade ett mindre underskott med -19 tkr. De två tidigare årens budgetresultat var +147 tkr och +149tkr. Resultatet 2010 var -306 tkr och 2011 prognostiseras ett underskott med c:a -500 tkr.

 

Vi har inte fått någon redovisning om minskat behov eller försämrad kvalitet.  I stället är det omgjorda ekonomiska ersättningssystemet det som tvingar fram en nedläggning av korttidshemmet.

 

Efter nedläggningen finns tre kommunala korttidshem kvar. Kvarstår 33 privat drivna korttidshem som kommunen alltmer blir beroende av vid beviljandet av insatser av denna typ. Det är en oroväckande utveckling.

 

§12 Lägesredovisning för Kristinebergs slottspark

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande avseende lägesredovisning för Kristinebergs slottspark.

2.     Stadsdelsnämnden överlämnar utlåtandet till kommunstyrelsen som underlag för beredning av genomförandeärende till kommunfullmäktige.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 november 2011, dnr 3.2-533-2011.

 

UTTALANDE

Anders Ödmark m. fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) lämnade följande gemensamma uttalande:

 

Det är angeläget att genomförandet av upprustningen av Kristinebergs slottspark sker skyndsamt (men med beaktande av säkerhet för framförallt alla barn som vistas i området) med tanke på de förskolor som ska starta och det stora antalet barnfamiljer som nu flyttar in på nordvästra Kungsholmen.

Miljöpartiet vill också betona att färdigställandet av den intilliggande Kristinebergs strandpark är av synnerlig betydelse för den ökande befolkningen - tennishallen måste flyttas snarast.

Nordenflychtsvägen längs slottsparken föreslås enligt planeringen få utökad bredd för att möjliggöra parkering som alternativ till parkeringsplatser som tas bort från slottsparken.Vi anser att utrymmen för parkering för inpendlande arbetskraft bör minimeras eftersom det bästa är om kollektiva färdmedel nyttjas för arbetsresor.

§13 Fotbollsplan i Rålambshovsparken<br>Skrivelse från (MP)

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar skrivelsen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 november 2011, dnr 1.2.3-547-2011.

UTTALANDE

Anders Ödmark m. fl. (MP) lämnade följande uttalande:

 

Miljöpartiet anser att det är viktigt att det bland spontanidrottsytorna även finns fotbollsplaner. I arbetet med att öka tryggheten i Rålambshovsparken och i samband med kommande uppdatering av stadsdelens parkplan hoppas vi att vårt uppslag att anlägga en fotbollsplan i Rålambshovsparken ånyo kan övervägas.

§14 Redovisning av medborgarförslag<br>Skrivelse från (MP)

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar skrivelsen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 november 2011, dnr 1.2.3-546-2011.

 

UTTALANDE

Anders Ödmark m. fl. (MP), Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP), Astrid Gustafsson (C), Catarina Agrell m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) lämnade följande gemensamma uttalande:

Vi anser att inflytandet i stadens verksamhet från dem som bor i stadsdelsområdet på olika sätt ska uppmuntras. En viktig del är hanteringen av de medborgarförslag som lämnas in till stadsdelsnämndens förvaltning. Här har förvaltningen och nämnden överlag på ett engagerat sätt behandlat de förslag som kommit.

Det vi ville sätta fingret på med skrivelsen är sättet att på ett tydligt sätt för medborgarna åskådiggöra resultaten av medborgarförslagen. Vi tänker oss en förteckning över inlämnade förslag i en kolumn och vad förslagen resulterat i i en angränsande kolumn. Denna förteckning hålls aktuell och läggs in i webben och vid några tillfällen även i månadsannonsen. Den skulle även kunna anslås i entrén till förvaltningens lokaler och på biblioteket.

Dessutom anser vi att den som lämnat ett förslag rutinmässigt inbjuds till dels det nämndsammanträde då förslaget anmäls och dels det sammanträde det behandlas. Förslagsställaren ges då möjlighet att agera under frågestunden.

 

Mikael Valier (KD) instämde i uttalandet i form av ersättaryttrande.

 

§15 Stadsdelsnämndens sammanträden 2012

BESLUT

 

1.     Stadsdelsnämnden sammanträder under 2012 på följande datum:
19 januari, 9 februari, 15 mars, 19 april, 24 maj, 14 juni, 30 augusti,
27 september, 25 oktober, 22 november och 18 december.

2.     Sammanträdena i januari – november börjar kl. 19.00. Före varje sammanträde hålls en öppen frågestund som börjar kl. 18.00.

3.     Sammanträdet i december börjar 18.00. Frågestunden inleds då kl. 17.00.

4.     Sammanträdena hålls i Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 oktober 2011, dnr 1.1-613-2011.

 

§16 Månadsrapport för oktober 2011

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport, oktober 2011

 

 

ÄRENDETS BERDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 17 november 2011, dnr 2.1-112-2011.

 

UTTALANDE

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

 

I samband med att nämndens borgerliga majoritet godkände sin budget för 2011 reserverade vi oss mot budgeten och konstaterade att den är en nedskärningsbudget. Förvaltningens månadsrapport för oktober 2011 ger oss fortsatt rätt.

 

Försörjningsstödet prognostiserar ett överskridande med 3,4 milj. Finansborgarrådet Sten Nordin uttalade sig i massmedia i början av sommaren om att stadsdelarna fullt ut ska kompenseras för överskridandena av budgetposten för ekonomiskt bistånd. Kungsholmen har i samband med kommunfullmäktiges behandling av tertialrapport 2 fått en budgetjustering med 300 tkr, vilket är långt ifrån tillräckligt. Förvaltningen håller på och ”vidta åtgärder”, som redan resulterat i ett ökat antal avslag på ansökningar om månadskort på SL. Handläggarnas tidigare bedömningar har ansetts vara för generösa. 

 

Äldreomsorgen ska enligt prognosen gå med överskott jämfört med budgeten.  Den borgerliga alliansen har lyckats med sin åtgärdsplan som beslutades hösten 2010, dvs. striktare bedömning av ansökningarna till vård- och omsorgsboende och servicehus. Vi har fått domar från förvaltningsrätten där de som överklagat fått rätt mot de alltför restriktiva bedömningarna som först och främst inte har tagit hänsyn till den oro och ängslan som uppstår hos många av de multisjuka gamla som mot sin vilja måste stanna hemma och får nöja sig med hemtjänstinsatser. På mötet med sociala delegationen i oktober beslutade delegationen enhälligt att samtliga avslagsbeslut avs. vård- och omsorgsboende och servicehus ska skickas ut till delegationen med sammanträdeshandlingarna.

 

Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning kommer man enligt prognosen inte att nå en budget i balans, i stället prognostiseras ett överskridande med 6,4 milj. Det är anmärkningsvärt att en privat vårdgivare som driver verksamhet i lokaler som tidigare lämnats av stadsdelsnämnden som olämpliga för den verksamhet som i dag drivs i dem, kan plocka ut en ersättning som klart överskrider de ersättningar som stadsdelsnämnden får från staden. Den sammanlagda ersättningen från staden understiger med 4 milj kostnaderna för de avgifter stadsdelen är tvungen att betala till privata vårdgivare. En central upphandling av transporter bl.a. till och från dagliga verksamheter har fördubblat kostnaderna. Denna upphandling har nu även fått kritik av stadens revisorer.

 

Individ- och familjeomsorgen beräknas rymmas inom tilldelad budget.  Men socialpsykiatrin vidtar nu åtgärder för att visa en budget i balans.  Representanterna för Intresseföreningen för schizofreni (IFS) framförde vid möte med sociala delegationen i oktober att de redan upplever att förvaltningen beviljar boendestöds- och sysselsättningsinsatser mera restriktivt än tidigare.  Nedskärningen av personalstyrkan i socialpsykiatrins Träfflokal har väckt omfattande oro och protester hos brukarna och kritik mot ensamarbete med denna brukargrupp. Många vittnar om att de fått besked om att de enbart kan beviljas bistånd till en studiecirkel. Dessa åtgärder drabbar en grupp som i regel har mycket svårt att ta vara på sina rättigheter men som denna gång aktivt stått emot nedskärningarna.

 

Budgetutfallsprognosen avslöjar inte vad förskolans prognostiserade överskott beror på.  Vi misstänker att det handlar om stora barngrupper och överinskrivningar av barn på våra förskolor med ökad trängsel och minskad kvalitet som följd. Dessutom har förskolorna uttryckt att de vid anställningar prioriterar förskollärare före barnskötare enbart om budgeten så tillåter vilket också påverkar kvalitén i verksamheten negativt. 

 

De svaga och utsatta grupperna på Kungsholmen kan även fortsättningsvis förvänta sig en politik som kommer att drabba de sämst ställda i vår stadsdel. 

 

§17 Riktlinjer för stadens budget- och skuldrådgivning<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 november 2011, dnr 1.5.1-466-2011.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Catarina Agrell m.fl. (S), Anders Ödmark m. fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Catarina Agrell m.fl. (S), Anders Ödmark m. fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

Stadsdelsnämnden anför därutöver följande.

 

Förslaget till riktlinjer för budget- och skuldrådgivningen är på många sätt ett utmärkt dokument.  Vi anser dock att tre månader är en alltför lång väntetid till budget- och skuldrådgivningen. Många plågas av stor oro och ångest när de väl tagit steget till att kontakta rådgivningen och enligt vår mening ska väntetiden aldrig överstiga en månad om inte mycket speciella skäl föreligger.

 

Vi välkomnar skrivningarna om öppen verksamhet och förebyggande arbete. 

 

I många kommuner är budget- och skuldrådgivarna möjliga att träffa t.ex. på kommunens bibliotek vissa tider i veckan då intresserade utan bokning av besökstid och kravlöst kan få en första kontakt med rådgivningen.   

 

Förebyggande arbete är mycket viktigt men något som rådgivarna knappt har utrymme alls med i dag.  Ungdomar och psykiskt funktionsnedsatta är exempel på grupper som via extra informationsinsatser skulle kunna undvika framtida skuldfällor och/eller få kunskap om att det finns möjligheter att få stöd om de redan är skuldsatta.

 

Det finns i dag 3,75 tjänster för budget- och skuldrådgivning för hela Stockholms innerstads befolkning. Näringsidkare blir ny målgrupp för verksamheten. Att bedriva öppen och förebyggande verksamhet med dessa resurser är i det närmaste omöjligt.

 

§18 Program för kvalitetsutveckling i Stockholms stad<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 november 2011, dnr 1.5.1-440-2011.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Vänsterpartiets förslag:


Remissen besvaras med stadsdelförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

Ett program för kvalitetsutveckling borde utformas så att det kan överleva skiften av politiska majoriteter. Det aktuella förslaget är kopplat till den borgerliga majoritetens politiska målsättningar och visioner vilket gör att programmet inte överlever ett majoritetsskifte.

 

Den borgerliga alliansen producerar på löpande band nya program, policies, riktlinjer och strategier som leder till en allt större centralstyrning av de verksamheter som staden driver i egen regi. Men alliansen har själv skapat ett system i vilket en allt större andel drivs av privata företag på entreprenad.  Kopplingen mellan stadens program och hur de privata entreprenörerna sköter sig har på många håll blivit allt mer obefintlig. Den senaste tidens skandaler på vård- och omsorgsboenden som drivs med skattepengar av internationella riskkapitalbolag har mycket konkret visat hur liten roll kvalitén för brukarna spelar när de privata bolagens vinstbegär tar över.  Men att skapa en god kvalitet i samtliga verksamheter som staden finansierar med skattepengar är politikernas skyldighet.  Ansvaret för kvalitén ska inte överlämnas till de enskilda brukarna som ofta är i ett så utsatt läge att de rimligtvis inte klarar av at välja ett bättre alternativ.  Inga verksamheter som finansieras med skattemedel ska vara så dåliga och omöjliga att påverka för den enskilde att han/hon behöver byta till en annan utförare.

 

Vi befinner oss i en situation där t.o.m. den moderatstyrda ledningen blivit tvungen att ifrågasätta sin egen privatiseringspolitik som på sina håll resulterat i en katastrofalt dålig kvalitet och till att våra skattepengar förs ut ur landet.  Detta är ett problem som måste lösas innan man kan besluta om ett program för kvalitetsutveckling för samtliga verksamheter finansierade av Stockholms stad. 

 

Meddelarfrihet och meddelarskydd samt gällande fackliga avtal är garantier för att personalen vågar påtala de missförhållanden de upplever i sitt dagliga arbete. Om de anställda riskerar förlora sitt arbete när de går ut i massmedia med uppgifter om brister i offentligt finansierade verksamheter skapar politikerna en tystnadens kultur som kväver all kvalitetsutveckling.

 

UTTALANDE

Anders Ödmark m. fl. (MP) lämnade följande uttalande:

 

Miljöpartiet ser positivt på att programmet omfattar alla nivåer i organisationen och att stor tonvikt läggs på att följa upp resultaten för brukarna. Inte minst för äldreomsorgen är det viktigt att all personal – även de hos entreprenörerna - engageras i kvalitetsarbetet.

Vi ser också att förvaltningens pågående arbete med att förankra värdegrunden i hela organisationen samt utvecklingen av resultatbaserad styrning ligger helt i linje med det föreslagna programmet

En del i programmet behandlar dialogen mellan olika nivåer. När det gäller dialogen mellan dels kommunledning och nämnd och dels mellan nämnd och verksamhet bör programmet tydligare precisera hur detta praktiskt ska kunna genomföras.

§19 Evenemangsstrategi för Stockholms stad<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 november 2011, dnr 1.5.1-493-2011.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Vänsterpartiets förslag:


Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

Stadsdelsnämnden anför därutöver följande.

Evenemangsstrategin bör ha tydligare formuleringar om vilka värderingar staden vill förmedla via de evenemang som staden själv arrangerar och ger stöd till. 

 

Under rubriken ”Grundläggande förhållningssätt” kan man läsa att ”Staden ska inte aktivt stödja evenemang som är negativa för Stockholms varumärke eller som är direkt skadliga för invånarna, till exempel om det medför negativ påverkan på miljön, hotar säkerheten eller är diskriminerande”.

 

Den här inställningen är alltför defensiv. Vi vill att evenemang som staden stödjer eller själv arrangerar ska ha ett uttalat miljö- och klimatperspektiv och syfta till att stärka integration, demokrati och jämställdhet. Då får omvärlden en positiv bild av Stockholm som stad som aktivt arbetar för dessa värden.

 

Självklart måste även all personal som arbetar för att genomföra dessa evenemang ha goda anställnings- och lönevillkor enligt gällande kollektivavtal. 

 

UTTALANDE

Anders Ödmark m. fl. (MP) lämnade följande uttalande:

 

Miljöpartiet är positivt till att evenemangen i staden samordnas, planeras i en långsiktig aktivitetsplan och prioriteras efter en genomtänkt strategi.

Miljöpartiet anser dock att det måste vara en tydlig gränsdragning mellan det strategiska arbetet i styrgruppen, och de enskilda evenemangens programinnehåll och operativa genomförande. Det operativa genomförandet bör ske på lokal nivå och ledas av stadens nämnder/bolag.

Miljöpartiet ställer sig tveksam till förslaget att den övergripande styrgruppen i stadsledningskontoret ska innehålla permanenta deltagare från evenemangsindustrin. Samverkan och samråd med olika intressegrupper bör ske från fall till fall beroende vilka frågor som övervägs. Staden måste ha integritet och insikt om drivkrafterna i den kommersiella världen. Filmreklamen med jordekorrar som nyligen hamnade på Stureplanssvampen istället för juldekorationer är en ypperlig illustration av vad som kan ske när riktlinjer, gränsdragningar och roller är otydliga. Det talar även för att stadens centrala styrgrupp inte ska innehålla permanenta företrädare för evenemangsindustrin.

Det operativa arbetet bör ledas av stadens nämnder/bolag för att behålla kunskap, kompetens och erfarenheter inom staden som annars riskerar att förloras om t.ex. ledning och operativa nyckelpositioner förläggs på utomstående aktörer. Dessutom har stadens förvaltningar/bolag tillgång till upparbetade nätverk och samarbeten inom staden som är viktigt för att genomföra evenemang på ett effektivt och lyckat sätt. Sponsorsamarbeten bör ske mycket nära verksamheten och själva evenemanget för att de ska bli lyckade och ge mest effekt enligt Kulturförvaltningens erfarenhet. 

Vi tycker det är positivt att man utarbetar strategi för vilken typ av evenemang staden avser att stödja, men anser att det inte får begränsas så att t.ex. Ung08 med andra ledord och kärnvärden inte kan genomföras. Under rubriken ”Grundläggande förhållningssätt” anges endast negativa formuleringar kring miljö och diskriminering (att vi inte ska stödja evenemang som medför försämrad miljö m.m.) Strategin bör istället ha positivt formulerade krav. Vi vill att evenemang som staden stödjer eller själva arrangerar ska ha ett uttalat miljö- och klimatarbete, och syfta till att stärka integration, demokrati och jämställdhet.  

All avlönad personal ska också ha goda anställningsvillkor och arbeta enligt kollektivavtal. Sannolikt skulle de flesta evenemangen idag ha relativt lätt att formulera sådana ambitioner.

§20 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2012 - 2015<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 november 2011, dnr 1.5.1-494-2011.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Vänsterpartiets förslag:


Stadsdelsnämnden avstyrker förslaget till kommunikationsprogram.

 

Förslaget till kommunikationsprogram är ytterligare ett exempel på ökad centralstyrning i Stockholms stad.  Kraven på likriktning i kommunikationen är slående.

 

Förslaget anger som mål för kommunikationen att ”attityden till visionen om ett Stockholm i världsklass och den växande staden är positiv”.  Som ett av nyckeltalen anges ”andel medarbetare som har en positiv attityd till visionen”.  Vision 2030 är den borgerliga Alliansens viktigaste politiska dokument.

 

Det är en mycket oroväckande utveckling i staden att fastställa nyckeltal där man mäter hur stor del av de anställda delar Alliansens politiska vision.  En stark centralisering av administration och ekonomi samt en utökad detaljstyrning av verksamheterna kompletteras nu med centrala direktiv för inte bara hur alla måste kommunicera utan också vad som ska förmedlas. 

 

Vi avstyrker att staden antar detta kommunikationsprogram som kan medföra allvarliga ingrepp i yttrandefriheten.  

 

UTTALANDE

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP), Astrid Gustafsson (C) och Catarina Agrell m.fl. (S) lämnade följande gemensamma uttalande:

 

Det är mycket positivt med ett gemensamt kommunikationsprogram för staden som tydligt och klart talar om hur man skall hantera och kommunicera varumärket Stockholm Stad och dess olika delar. Inte minst också vilket gemensamt ansvar alla som arbetar inom Stockholms Stad har för utvecklingen av Stockholms Stads varumärke. 

 

Det är däremot problematiskt att kommunikationsprogrammet/Stockholms Stads grafiska profil inte innehåller undantag för verksamheter som idag har ett starkt eget varumärke. Bland dessa kan bl a nämnas Kulturhuset, Södra Latin, Östra real, Liljevalchs konsthall, Stockholms Stadsmuseum och Stockholms Medeltidsmuseum, som alla sedan lång tid har inarbetade egna varumärken och grafiska profiler. Att införliva dessa varumärken i stadens koncept innebär stora risker för verksamheterna och det saknas en konsekvensanalys av vad detta skulle innebära. Om avsikten är att dessa skall kunna behålla sina varumärken och grafiska profiler, så framkommer det inte tydligt i programmet hur detta skall hanteras vilket är en stor brist. 

 

Mikael Valier (KD) instämde i förslaget i form av ersättaryttrande.

 

UTTALANDE

Anders Ödmark m. fl. (MP) lämnade följande uttalande:

 

Miljöpartiet anser att ”Stockholm – Capital of Scandinavia” generellt är ett olämpligt varumärke för Stockholm stad och motsätter sig att det ska finnas med i all stadens övergripande kommunikation, som kommunikationsprogrammet anger.

Varumärket omöjliggör en gemensam profilering av Skandinavien internationellt och ger upphov till ett onödigt irritationsmoment hos vissa aktörer inom näringslivet i övriga skandinaviska länder. Tidigare lanserade sig Stockholm, Oslo och Köpenhamn tillsammans under parollen ”The Capitals of Scandinavia”.

Att använda “Stockholm - Capital of Scandinavia” kan vilseleda. Oavsett vilka den vänder sig till finns det risk att det blir fel och att man inte ser detta som skämtsamt.

Det kan dessutom hindra stadens olika bolag och andra verksamheter att särprofilera sig. Exempelvis har kulturförvaltningen framhållit att det kan uppstå ekonomiskt negativa konsekvenser om möjligheten till särprofilering tas bort genom att intresset för samarbetet från bland annat näringslivets sida minskar.

§21 Restaurang Fleming<br>Remiss från Socialförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker att restaurang Fleming får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 – 03.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 november 2011, dnr 1.5.2-608-2011.

§22 Anmälningsärenden

·       Socialstyrelsens beslut om stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre personer, dnr 1.2.1-425-2011

 

·       Socialstyrelsens meddelande om tillsyn, dnr 1.4-536-2011

 

·       Beslut från Socialstyrelsen, dnr 1.2.2-638-2011

 

·       Överenskommelse om samordning av personliga ombud i stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm, dnr 1.2.5-568-2011

 

·       Anmälan av balanslista

 

·       Anmälan av inkomna skrivelser m m

 

·       Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

·       Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

§23 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

·       Skrivelse från Reijo Kittilä (V) och Catarina Agrell m.fl (S) om hur stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen arbetar med Hbt-frågor, dnr 1.2.3-658-2011. Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för beredning.

·       Skrivelse från Anders Ödmark m.fl. (MP) behörighet för stadsdelsnämndens ledamöter till det integrerade systemet för ledning och styrning, ILS. Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för beredning.

·       Fråga från Catarina Agrell (S) om upphandlingen av Solbackens vård- och omsorgsboende. Stadsdelsförvaltningen återkommer i frågan.

§24 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Karin Norman påminde om att stadsdelsnämndens sammanträde den 15 december börjar kl 17.00.

 

§25 §§ 25 - 30 sekretessbelagda ärenden