Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-01-19

Sammanträde 2012-01-19

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

3 Fler sopkorgar och mer frekvent städning på gatorna i Stadshagen<br>Överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden

Dnr: 1.2.4-696-2011

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

4 Minskad belysning och nytt träd på Lidnersplan<br>Överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden

Dnr: 1.2.4-723-2011

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

5 Restaurang på torget på Stora Essingen<br>Överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden

Dnr: 1.2.4-687-2011

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

6 Cykelställ utanför gallerian Lindhagen<br>Överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden

Dnr: 1.2.4-677-2011

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

7 Utrusta Essinge IP för 5-mannaspel<br>Överlämnas till idrottsnämnden

Dnr: 1.2.4-709-2011

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

8 Utökning av badplatsen på Stora Essingen<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.-675-2011

Handläggare: Leila Massih, 508 09 306

9 Öppen idrottsanläggning och öppen tennisbana på nordöstra Kungsholmen<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-676-2011

Handläggare: Britt Mattsson, 508 09 330

10 Fritt vårdval-Dementas växelboende<br>Svar på medborgarförslag

11 Träfflokalen<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-596-2011

Handläggare: Matilda Ekström Sundberg, 508 08 079

13 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Dnr: 1.2.1-737-2011

Handläggare: Jan Francke, 508 08 351

14 Ansökan om medel för utökad bemanning på boenden för äldre med demenssjukdomar

Dnr: 2.1-261-2011

Handläggare: Kerstin Olsson, 508 08 031

15 Verksamhetsbesök och teman för stadsdelsnämndens sammanträden 2012

Dnr: 1.1-751-2011

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

16 Sopsugsanläggning i Rålambshovsparken<br>Skrivelse från (S)

17 Om socialpsykiatrin<br>Skrivelse från (S) och (V)

Dnr: 1.2.3-611-2011

Handläggare: Matilda Ekström Sundberg, 508 08 079

18 Ett lyft för förskolan<br>Skrivelse från (S)

Dnr: 1.2.3-548-2011

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

Remisser

19 Förslag till detaljplan för Paradiset 23 i stadsdelen Stadshagen<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

20 Restaurang Sitting Bull Steakhouse<br>Remiss från Socialförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2-671-2011

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

21 Restaurang Fischer Sushi AB<br>Remiss från Socialförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2-714-2011

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Anmälningsärenden

22 Avtal avseende driften av Solbackens vård- och omsorgsboende

23 Svar på bygglovsremiss om uppförande av monopole/stolpe med utomhuskabinett på Norr Mälarstrand

24 Konsumentvägledning Nöjd kund-undersökning

26 Anmälan av inkomna skrivelser m m

27 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

28 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

29 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

30 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

31 Anmälan av Lex Sara

32 Anmälan av Lex Sara ang daglig verksamhet

33 Socialstyrelsens beslut i ärende om särskild avgift

34 Socialstyrelsens beslut i ärende om särskild avgift dnr 1.4-521-2011 och 1.4-522-2011

35 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 111213

§2 Anmälan av medborgarförslag

Stadsdelsnämnden överlämnade medborgarförslagen till förvaltningen för beredning.

§3 Fler sopkorgar och mer frekvent städning på gatorna i Stadshagen<br>Överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar medborgarförslaget till trafik- och renhållningsnämnden.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 december 2011, dnr 1.2.4-696-2011.

 

§4 Minskad belysning och nytt träd på Lidnersplan<br>Överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar medborgarförslaget till trafik- och renhållningsnämnden.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 december 2011, dnr 1.2.4-723-2011 .

 

§5 Restaurang på torget på Stora Essingen<br>Överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar medborgarförslaget till trafik- och renhållningsnämnden.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 december 2011, dnr 1.2.4-687-2011.

 

§6 Cykelställ utanför gallerian Lindhagen<br>Överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar medborgarförslaget till trafik- och renhållningsnämnden.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 december 2011, dnr 1.2.4-677-2011.

 

§7 Utrusta Essinge IP för 5-mannaspel<br>Överlämnas till idrottsnämnden

 

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar medborgarförslaget till idrottsnämnden.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 december 2011, dnr 1.2.4-709-2011.

 

§8 Utökning av badplatsen på Stora Essingen<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmen stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 20 december 2011, dnr 1.2.-675-2011.

 

§9 Öppen idrottsanläggning och öppen tennisbana på nordöstra Kungsholmen<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmen stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 december 2011 dnr 1.2.4-676-2011 .

 

§10 Fritt vårdval-Dementas växelboende<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmen stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 20 december 2011, dnr 1.2.4-605-2011.

 

§11 Träfflokalen<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmen stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 19 december 2011, dnr 1.2.4-596-2011.

 

§12 Enheternas verksamhetsplaner med kvalitetsgarantier 2012

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner kvalitetsgarantier för 2012 och lägger enheternas verksamhetsplaner till handlingarna.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 januari 2012, dnr 1.1-512-2011

 

UTTALANDEN

Catarina Agrell m.fl. (S) lämnade följande uttalande:

Verksamhetsplanerna omfattar endast verksamheter som bedrivs i egen regi, vilket ger en mycket missvisande bild av användningen av stadsdelsnämndens medel.

Så saknas exempelvis redogörelse för verksamheten i de delar av äldreomsorgen som är utlagd på privata utförare och redogörelse för verksamheten i de privata/enskilda förskolorna. Allt är verksamheter som betalas med skattemedel.

Som vi påtalade redan förra året blir detta mycket tydligt i avsnittet om hemtjänsten.  Där beskrivs enbart den av stadsdelsnämnden drivna hemtjänsten, som omfattar en mycket liten del av hemtjänsten på Kungsholmen. Vi vet att det finns otroligt många utförare att välja på inom av hemtjänst; det är oklart hur många som har uppdrag på Kungsholmen. Att deras verksamhet även i år saknas i dokumenten är otillfredsställande.

Barnomsorgsverksamheten på Kungsholmen borde ses som en helhet, oavsett om den drivs i kommunal eller privat/enskild regi. De olika driftsformerna är beroende av varandra. Med en sammanhållen organisation inom stadsdelsnämnden får nämndens ledamöter en möjlighet att planera och styra den totala verksamheten.

Vi anser, att samtliga verksamheter som drivs av privata/enskilda utförare inom stadsdelsnämndens ansvarsområden (inklusive den enskilt drivna barnomsorgen) ska redovisas i kommande verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner.

 

Enhetsvisa synpunkter

I avsnittet om Baltzar träfflokal nämns inget om att man just nu är hänvisad till tillfällig lokal eller att behovet av träfflokal är så stort att den nuvarande blir mycket trång och därför inte fungerar maximalt. Ingen plan för förändring nämns. Däremot talas om ansvarstagande för den gemensamma ekonomin. Med tanke på den allt mera restriktiva biståndsbedömningen för att flytta till servicehus ökar behovet av träfflokal.

 

Flera förskoleenheter hänvisar till att de fått stramare budget, till att ekonomin är kärv och att de till följd av detta riskerar att få öka barngrupperna och dra ner på kompetensutveckling. Hantverkaren skriver om ”det kärva ekonomiska läget” och att de kommer att göra åtstramningar inom alla områden. Kvarnbergen skriver om ökande kostnader för lokaler och administration, om att årets budgetutrymme är betydligt mindre än föregående år och om att de drar in på bl.a. livsmedel och fortbildning. Eira pratar om ett ansträngt ekonomiskt läge. Västra Kungsholmens förskoleenhet skriver att de på grund av det ansträngda ekonomiska läget är restriktiva med resurserna och eventuellt kommer att förtäta barngrupperna.

 

Detta i en situation när förskoleverksamheten gått med överskott under förra året – vi befarar att förskolan nu förlorar resurser för att täta till andra hål i budgeten. Enheternas verksamhetsplaner visar en entydig bild av att det ekonomiska läget riskerar att gå ut över kvaliteten på förskoleverksamheten. Detta tycker vi inte är acceptabelt, utan vi vill istället satsa på våra yngsta medborgare.

 

Servicehuset Pilträdet skriver att man noterat en förändring av målgruppen, vilket innebär nya utmaningar. Det går inte att utläsa om det medför ökad personalstyrka för att ge den omsorg som planen utlovar.

Generellt kan sägas att valfrihet endast handlar om att få välja utförare av de tjänster man beviljas. Möjligheten som tidigare funnits att välja om man vill bo kvar i bostaden eller flytta till servicehus är avskaffad.

Handläggning av trygghetslarm centraliseras och flyttas alltså från stadsdelen. Det betyder att den enskilde som har flera hjälpbehov ska hålla kontakt med flera handläggare och verksamheten splittras. Detta förefaller inte särskilt ändamålsenligt.

Vi är frågande till en del åtaganden inom social omsorg. ”Vi åtar oss att utforma vårt arbete så att ungdomar med risk- eller missbruk uppvisar varaktig drogfrihet” är ett exempel. Innebär det att alla våra ungdomar kommer att uppvisa drogfrihet eftersom det är ett åtagande? Flera likande löften finns i verksamhetsplanen.

Det känns alarmerande för habiliteringsverksamheten att man är helt beroende av intäkter från andra kommuner. I planen står att ”om alla platser skulle utnyttjas av barn boende i Stockholm räcker inte givet anslag för att fullfölja uppdraget. Vilka följder kan det få?

 

 

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet om enheternas verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier för år 2012. Vi hänvisar till vår reservation i anslutning till beslutet om nämndens verksamhetsplan för 2012 på nämndsammanträdet 2011-12-15. 

Budgeten för 2012 år ytterligare en nedskärningsbudget från alliansen. 

 

Den borgerliga majoriteten har genomfört omfattande privatiseringar, centralisering av beslutsfattande till de stadsövergripande nämnderna samt en utlokalisering av en del av nämndens viktiga verksamheter bort från stadsdelen.   Vårt parti står för en annan politik med demokratisk kontroll och styrning av de offentligt finansierade verksamheterna och för solidaritet med de svaga grupperna.

 

Vi saknar i år igen verksamhetsplaner för några av nämndens verksamheter, som majoriteten utlokaliserat hos andra nämnder/förvaltningar men som stadsdelsnämnden fortfarande har politiskt ansvar för. Detta gäller för t.ex. parkmiljögruppen, budget- och skuldrådgivningen och försörjnings­stödsenheten.

 

Äldreomsorgen är budgetmässigt stadsdelsnämndens största verksamhet.  Eftersom en stor del av verksamhetsområdet är utlagd på entreprenad alternativt drivs inom ramen för det sk kundvalssystemet får nämnden dock inga verksamhetsplaner för större delen av äldreomsorgen. Det politiska inflytandet minimeras och medborgarnas möjlighet till insyn försvåras. 

 

I flera av enheternas verksamhetsplaner konstateras att det blir svårt att klara budgeten utan åtstramningar, effektiviseringar och mycket omsorgsfullt gjorda bedömningar. Förvaltningen måste få budgeten att gå ihop vilket oundvikligen kommer att resultera i försämringar för brukarna. 

§13 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar rapporteringen till Socialstyrelsen, stadens äldreförvaltning, socialförvaltning och revisionskontor.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 december 2011, dnr 1.2.1-737-2011.

§14 Ansökan om medel för utökad bemanning på boenden för äldre med demenssjukdomar

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att godkänna förvaltningens ansökan om medel för att öka bemanningen på Serafens boendeenheter för personer med demenssjukdom.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 19 januari 2012, dnr 2.1-261-2011.

 

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S), Karin Tornberg m. fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) lämnade följande gemensamma uttalande:

 

När ansökan om medel för år 2011 behandlades 2011-06-16 skrev vi att Socialstyrelsen gett ut nationella riktlinjer för bemanning inom demensvården. Med utgångspunkt i dessa har Äldrecentrum gjort en avancerad studie för att belysa vilken personaltilldelning som behövs för att ett boende för personer med demenssjukdomar ska kunna ge vård och omsorg som lever upp till riktlinjerna. Enligt studien är det en rad förutsättningar som påverkar vilken bemanning som behövs. Dock – utan att gå in i alla detaljer – framgick att det behövs ungefär 1,2 heltids anställning per boende.

I det ärendet såg vi att antalet anställningar (omräknade i heltid) vård- och omsorgspersonal uppgick till 51,6. Relaterat till antalet boende (63 personer) blev antalet anställningar per boende 0,82. Med den förstärkning som söks ökar antalet anställningar med 2,24 (sju enheter à 0,32) till 53,9 och antalet anställda per boende till 0,85. Förhållandena är idag i stort desamma som den gången.

Beräkningar på motsvarande sätt för Kungsholmens fyra demensboenden i privat regi eller i entreprenaddrift gav liknande resultat.

Detta antyder att frågan om rimlig kvalitet inom demensvården ställer krav på ökade ekonomiska resurser av helt annan storleksordning än de extra ca 50 mnkr per år som staden avsatt i budget för åren 2011-2013.

 

§15 Verksamhetsbesök och teman för stadsdelsnämndens sammanträden 2012

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd fastställer verksamhetsbesök och teman för sammanträden under 2012 enligt förslag.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 18 januari 2012, dnr 1.1-751-2011.

 

§16 Sopsugsanläggning i Rålambshovsparken<br>Skrivelse från (S)

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnds besvarar skrivelsen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 december 2011, dnr 1.2.3-610-2011.

§17 Om socialpsykiatrin<br>Skrivelse från (S) och (V)

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnds besvarar skrivelsen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 december 2011, dnr 1.2.3-611-2011.

UTTALANDE

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

 

Vi tackar för svaret och förvaltningens klargörande redovisning av de olika typer av insatser som socialpsykiatrins brukare kan få del av. Samtidigt som vi med ett beklagande måste konstatera att det antal brukare som får någon form av insatser har minskat klart de senaste åren. Såväl boendestöd, sysselsättning som studiecirkeldeltagande har minskat och förvaltningen redogör för några möjliga förklaringar till detta.

 

En viktig bidragande orsak tror vi också är den restriktiva bedömning av insatser som såväl Intresseföreningen för Schizofreni (IFS) som Träfflokalens brukare vittnat om. Och som i sin tur beror på den återhållsamhet som förvaltningen tvingas till för att kompensera för en underbudgetering. Denna typ av besparingar är till sin natur kortsiktiga och riskerar ökade kostnader på lite längre sikt.

 

Ytterligare en förklaring kan vara den tilltagande segregationen i staden.  De psykiskt funktionsnedsatta har ofta dålig ekonomi och i och med att allmännyttan nästan blivit utraderad på Kungsholmen och priserna på bostadsrätter stigit i höjden har många i målgruppen svårt att efterfråga bostäder i vår stadsdel samtidigt som andra fått det besvärligt som hyresgäster hos nybildade bostadsrättsföreningar och kanske valt att flytta.

 

Vi noterar med tillfredsställelse beskedet om ett långsiktigt åtagande när det gäller Träfflokalen även om man måste beklaga den oro och osäkerhet som brukarna fick uppleva under hösten.

 

§18 Ett lyft för förskolan<br>Skrivelse från (S)

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar skrivelsen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 december 2011, dnr 1.2.3-548-2011.

§19 Förslag till detaljplan för Paradiset 23 i stadsdelen Stadshagen<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

 

Kungsholmen stadsdelsnämnd besvarar förslag till detaljplan för Paradiset 23 & 27 med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 20 december 2011, dnr 1.5.3-674-2011.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Karin Tornberg m. fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Karin Tornberg m. fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

1.     Förslag till detaljplan för Paradiset 23 & 27 besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

2.     Paragrafen justeras omedelbart.

3.     Stadsdelsnämnden anför därutöver följande.

 

Kungsholmen har allt större brist på hyresrätter med rimliga hyror som folk med normala inkomster kan efterfråga. Vi anser att de lägenheter som planeras i Paradiset 23 & 27 ska ha hyresrätt som upplåtelseform, radhusen eventuellt undantagna. 

Kvarteret Paradiset har ett mycket utsatt läge alldeles intill Essingeleden. Det är extremt viktigt att så långt det är möjligt minimera motorvägens skadliga påverkan på boendemiljön. 

 

§20 Restaurang Sitting Bull Steakhouse<br>Remiss från Socialförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd föreslår att restaurang Sitting Bull

får tillstånd att servera alkohol till allmänheten fredag – lördag mellan

klockan 01.00 - 03.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 20 december 2011, dnr 1.5.2-671-2011.

§21 Westermalms sushiAB<br>Remiss från Socialförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd föreslår att Westermalms sushi får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 – 23.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 december 2011, dnr 1.5.2-714-2011.

§22 Avtal avseende driften av Solbackens vård- och omsorgsboende

UTTALANDEN

Karin Tornberg m. fl. (MP) lämnade följande uttalande:

Nämnden har tidigare som remissinstans behandlat ärendet kring upphandlingen av Solbackens äldreboende. I samband med att nämnden då tog del av ett utkast till förfrågningsunderlag i ärendet påtalade Miljöpartiet att utformningen av upphandlingens miljökrav var olyckligt utformade och eventuellt skulle kunna bryta mot lagens (LOU) krav på transparens och konkurrensneutralitet.

Att Miljöpartiets synpunkter inte beaktats framgår när nu avtalet visar sig innehålla nästan exakt samma vaga skrivningar (8.11). Formuleringarna kring att entreprenören ska ”sträva efter” (räcker det att försöka?) att ”minimera” (hur mycket?) ”negativt miljöpåverkande faktorer ”(vilka faktorer avses?) och att arbetet i ”tillämpliga delar” (vilka delar?) ska ”inriktas” (vad innebär detta?) mot de miljömål som finns i stadens miljöprogram (vilka av målen?) lämnar så mycket åt tolkning att det är tveksamt om det överhuvudtaget går att bryta mot avtalet.

Enligt punkten 1.14 i avtalet är entreprenörens miljöarbete inte heller underställd någon granskning varför det torde kunna te sig frestande för en entreprenör med små marginaler och vinstkrav att inte bedriva något miljöarbete överhuvudtaget.

Så väl Stockholms stad som Kungsholmens stadsdelsnämnd har högt ställda ambitioner vad gäller miljöarbete. I nämndens verksamhetsplan finns skrivningar kring hur nämnden i den verksamhet som drivs i egen regi arbetar med miljömässig avfallshantering, att minska elförbrukningen, minska transporter med bil samt erbjuda brukarna ekologisk mat. I verksamhetsplanen står också om att ställa miljökrav vid inköp och upphandling.

Inget tyder på att nämnden eller staden medvetet avser att ställa lägre krav på den upphandlade verksamheten än den som drivs i egen regi. Trots att det inte är avsikten innebär de knapphändiga formuleringarna kring miljö i avtalet att det ställs lägre krav på den aktuella verksamheten än på motsvarande verksamheter i nämndens egen regi. Att snedvrida konkurrensen på detta sätt är inte bara olämpligt utan troligen också olagligt.


Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

Resultatet av den senaste centralt genomförda upphandlingen av driften av Solbackens vård- och omsorgsboende blev att Attendo vann upphandlingen och att staden tecknade avtal med Attendo. Attendo vann upphandlingen av ett boende även på Södermalm men i det fallet tilldelades Attendo inte avtalet p.g.a. omfattande protester från anhöriga och brukare då Attendo tidigare grovt misskött driften av ett annat äldreboende på Söder, Vintertullen.

 

Totalt kan avtalet sträcka sig över 9 år. Inga krav ställs på Attendo att ha fackliga kollektivavtal för sina anställda. 

 

Attendo ägs av ett av de på sistone flitigt diskuterade riskkapitalbolagen. Vi anser att dessa inte har något existensberättigande i vård och omsorg. Vi välkomnar inte Attendo till fortsatt drift av ett av våra äldreboenden.

§23 Konsumentvägledning Nöjd kund-undersökning

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S), Karin Tornberg m. fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) lämnade följande gemensamma uttalande:

När stadsdelsnämndens majoritet i april 2008 fattade beslut om att konkurrensutsätta konsumentvägledningen lämnade den rödgröna oppositionen följande reservation:

 

”Konsumentvägledning kan delvis bedrivas genom telefonrådgivning och via e-post.  För att nå de mest utsatta konsumentgrupperna är det dock viktigt att även ha en öppen mottagning för personliga besök.  Annars utesluter man t.ex. många gamla samt de kommuninvånare som har svårt med svenska språket.  Dessa har svårt att tillgodogöra sig rådgivning per telefon och e-post.  Konsumentvägledningen kan inte heller enbart arbeta individinriktat utan måste ha ett förebyggande arbetssätt genom riktade informationsinsatser för t.ex. högstadie- och gymnasieelever och pensionärsorganisationer.”

 

Den nya rapporten bekräftar våra farhågor till 100 %.   Vår kritik riktar sig inte mot entreprenören som på ett förnämligt sätt sköter det uppdrag som har upphandlats.  Men verksamheten når inte de svaga konsumenterna som mest skulle behöva hjälp från konsumentvägledningen.  De som vänder sig till konsumentvägledningen är de högutbildade som är vana att kommunicera via e-post och per telefon. De övriga har ingen nytta av verksamheten.  Inget uppsökande och förebyggande arbete utförs. 

 

Konsumentvägledningen bör även ha en tydlig anknytning till den budget- och skuldrådgivning som drivs i stadsdelens egen regi i samarbete med övriga innerstadsstadsdelar.

 

§24 Anmälningsärenden

Svar på bygglovsremiss om uppförande av monopole/stolpe med utomhuskabinett på Norr Mälarstrand dnr 1.4-720-2011

 

Anmälan av balanslista

 

Anmälan av inkomna skrivelser m m

 

Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

 

§25 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Karin Norman informerade om

·       Bokslutsresultatet 2011

·       Förskoleorganisationen med översyn av ledning, styrning och struktur

 

Kerstin Ohlsson informerade om en vattenskada i den öppna träfflokalen Baltzar som för närvarande begränsar möjligheten att bedriva verksamheten.§26 Sekretessbelagda ärenden