Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-02-09

Sammanträde 2012-02-09

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag

3 Förbättrad vägvisning för trafik på Lindhagensgatan<br>Överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden

Dnr: 1.2.4- 036-2012

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

4 Utegym vid Karlbergskanalen<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-684-2011

Handläggare: Fredrik Ekroth, 508 09 307

5 Grus till cykel- och gångvägen mellan Essinge kyrkväg och Sällskapsvägen<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-685-2011

Handläggare: Britt Mattsson, 508 09 330

6 Parallell barr vid utomhusgymmet på Hornsbergs strand<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-695-2011

Handläggare: Fredrik Ekroth, 508 09 307

7 Hundrastgården i Kronobergsparken<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-697-2011

Handläggare: Fredrik Ekroth, 508 09 307

8 Boulebanor i Kronobergsparken och enklare tennisbana<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-716-2011

Handläggare: Fredrik Ekroth, 508 09 307

9 Spola is på dammen vid Kungsholms strand<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-721-2011

Handläggare: Fredrik Ekroth, 508 09 307

10 Hundrastgård i miniformat för små hundar<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-678-2011

Handläggare: Leila Massih, 508 09 306

13 Genomförande av utomhusgym på Kungsholmen

Dnr: 3.1-564-2011

Handläggare: Magnus Björkman, 508 09 149

14 Utvidgning av förskolan Eden, Pär Lagerqvists gata 8-10<br>Inriktningsärende

Dnr: 2.6-033-2012

Handläggare: Göran Sjöqvist, 508 08 341

15 Vinterparker – förläng säsongen på Kungsholmens parker<br>Skrivelse från alliansen

Yttranden

16 Yttrande till mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt

Remisser

17 Motion om inrättande av fler bryggplatser samt kajer med gästhamnar för turism och maritim handel<br>Remiss från kommunstyrelsen

18 Positionspapper om EU, staden och stockholmarna<br>Remiss från kommunstyrelsen

19 Principer för och hantering av bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning<br>Remiss från kommunstyrelsen

20 Förslag till kvalitetsgaranti för vuxna som söker vård och behandling för missbruks/beroendeproblem<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 1.5.1-706-2011

Handläggare: Matilda Ekström Sundberg, 508 08 079

21 Restaurang Stranden Bar & Matsalen AB<br>Remiss från socialförvaltningen

Dnr: 1.5.2-750-2011

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

22 Restaurang Flippin Burgers<br>Remiss från socialförvaltningen

Dnr: 1.5.2-009-2012

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Anmälningsärenden

23 Anmälan av balanslista

24 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

25 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

26 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

27 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

28 Gemensam upphandling av konsumentvägledningstjänster mellan stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm och Södermalm

32 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

Yttranden

33 Begäran om yttrande och handlingar<br>Yttrande till socialstyrelsen

Dnr: 1.4-734-2011

Handläggare: Matilda Ekström Sundberg, 508 08 079

34 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 120117

§2 Medborgarförslag

Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslagen till förvaltningen för beredning.

§3 Förbättrad vägvisning för trafik på Lindhagensgatan<br>Överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar medborgarförslaget till trafik- och renhållningsnämnden.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 23 januari 2012, dnr 1.2.4- 036-2012.

 

§4 Utegym vid Karlbergskanalen<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 17 januari 2012, dnr 1.2.4-684-2011.

 

§5 Grus till cykel- och gångvägen mellan Essinge kyrkväg och Sällskapsvägen<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 19 januari 2012, dnr 1.2.4-685-2011.

 

§6 Parallell barr vid utomhusgymmet på Hornsbergs strand<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 19 januari 2012, dnr 1.2.4-695-2011.

 

§7 Hundrastgården i Kronobergsparken<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 17 januari 2012, dnr 1.2.4-697-2011.

 

§8 Boulebanor i Kronobergsparken och enklare tennisbana<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 17 januari 2012, dnr 1.2.4-716-2011.

§9 Spola is på dammen vid Kungsholms strand<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 17 januari 2012, dnr 1.2.4-721-2011.

 

§10 Hundrastgård i miniformat för små hundar<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 20 januari 2012, dnr 1.2.4-678-2011.

 

§11 Verksamhetsberättelse 2011

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner verksamhetsberättelsen för 2011 och överlämnar den till kommunfullmäktige.

2.     Stadsdelsnämnden begär att 0,8 mnkr i ej förbrukade parkinvesteringsmedel ombudgeteras.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 20 januari 2012, dnr 1.2.-717-2011.

 

UTTALANDEN

Catarina Agrell m.fl. (S) lämnade följande uttalande:

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet eftersom verksamhetsberättelsen redogör för verksamhet under helt andra förutsättningar än vi föreslagit.

 

Vi kan dock konstatera att priset för skattesänkningarna nu blir tydligt. På många områden kan vi konstatera att kvalitén i verksamheten sjunker som exempelvis personaltätheten inom äldreomsorg och förskola

 

Vi har tidigare påpekat att beskrivningen av måluppfyllelse är svårläst och svårtolkad. Vi vill lyfta fram några områden där detta är påfallande.

 

Verksamhetsberättelsen visar i ett flertal exempel på att ambitionerna är högre än förmågan, och på flera punkter kan vi inte dela uppfattningen om måluppfyllelse.

 

· Trots att målet ”Företag ska välja etableringar i Stockholm” anses ha uppnåtts helt är många fortfarande beroende av ekonomiskt bistånd och budgeten på denna punkt överskrids.

 

· Målet att barn och unga är trygga i närområdet anses helt uppfyllt trots att vi vet att det ibland varit så stökigt i Rålambshovsparken att inte ens polisen vågat sig dit utan förstärkning. Detsamma gäller om målet för välskötta parker – Rålambshovsparken uppfattades som skräpig och bråkig av många medborgare i somras.

 

· Enligt uppgifter vi fått är konsumtionen av alkohol och droger extremt oroande på Kungsholmen men det framgår inte här – enda rimliga tolkningen är att punkten bör vara röd.

 

· Andelen förskollärare är långt under målen - 34,3 % mot 46 % - och punkten ” Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas” kan knappast anses uppfylld.

 

· Inom social omsorg kan vi konstatera att boende i grupp- och servicebostad är ganska långt från att vara så nöjda som nämndens mål.

 

Därtill finns det flera oroande tecken i budget och nyckeltal.

 

Vi reagerar starkt på försämringarna i förskolan det sista året - antal barn/vuxen har ökat under 2011 (från 4,5 till 5,1) och andel förskollärare minskat (från 34,4 till 36,8 %). Här ligger Kungsholmen långt under andra innerstads­stadsdelar. Vad gäller budgeten ökas resurserna till förskolan endast med 2,1 mnkr trots att antal barn beräknas öka - och när man samtidigt avser göra ett stort och kostsamt kompetenslyft vad gäller förskollärare – detta verkar inte rimligt.

 

Äldreomsorgen lämnar ett överskott på 13,8 miljoner kronor för året samtidigt som MAS pekar på en mängd brister som till mycket stor del hänförs till för lite personal.

 

Detta är några exempel, det finns många flera som visar att det krävs mera pengar för att uppnå de mål som nämnden själv har ställt upp.

 

 

Anders Ödmark m. fl. (MP) lämnade följande uttalande:

Det är svårt att med föreliggande verksamhetsberättelse som underlag bilda sig en uppfattning om nämndens samlade resultat. Det format (ILS-webben), som anbefallts av kommunfullmäktige, är visserligen genomgående för de olika planerings- och uppföljningsdokumenten. Icke desto mindre är materialet svårtillgängligt – detta gäller även om förvaltningen gjort ett försök att underlätta med en lättläst version.

I samhällsdebatten, som bl.a. orsakats av missförhållanden som uppdagats inom äldreomsorgen, påpekas ofta hur viktigt det är med uppföljning av kvalitet i upphandlade och för den del egna verksamheter. Verksamhetsberättelsen och tertialrapporterna är det verktyg som stadsdels­nämnderna har för uppföljning av de skattefinansierade verksamheterna. Vi anser det då viktigt att dessa dokument är tydliga och även innehåller information som gör det möjligt att få en uppfattning om vilka osäkerheter som informationen innehåller. T.ex. kan det vara intressant att veta hur många föräldrar som deltagit i enkät om förskoleverksamheten. Statistiskt underlag och frågeformulär kan med fördel presenteras i bilagor. En annan åtgärd som i någon mån skulle underlätta läsningen vore att lägga in en innehållsförteckning.

Det blir särskilt viktigt att säkerställa och tydliggöra om kvalitet uppnås eller inte när vinstdrivande privata utförare har omfattande uppdrag som specificeras i avtal. I slutändan är det fråga det en demokratifråga, om det inte möjligt för oss politiker och intresserade medborgare att få en uppfattning om hur kvalitetsmål är satta och i vilken grad de uppnås kan förtroendet för skattesystemet och offentliga myndigheter skadas.

Systemet att med färger markera måluppfyllelse är ägnat att underlätta för läsaren att få en översiktlig bild av verksamhetens resultat. För kommunfullmäktiges mål Stockholms livsmiljö ska vara hållbar, Förskolorna ska ge barn vad de behöver och Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg markeras grönt, något som innebär att de är helt uppfyllda. När man granskar de delmål (nämndmål), indikatorer och textkommentarer, som ligger under dessa mål finner man dock att det inte är rimligt att med grönt markera att målen är helt uppfyllda.

När det gäller de mål, som nämnden formulerat, är det i många fall svårt att se om de uppfyllts. Ofta ges allmänna beskrivningar som landar i ett omdöme om att målen nåtts. Då märks det att det saknas indikatorer eller andra mått som verifierar att målen verkligen uppnåtts.

Inom Kungsholmens äldreomsorg har förvaltningen - utöver de av kommunfullmäktige anbefallda indikatorerna - för nämndens räkning kompletterat med egna indikatorer. Det uppskattar vi. Med hjälp av dessa och genomgång av resultaten från de olika slagen av uppföljningar hos både egna utförare och entreprenörer har vi kunnat ta del av en uppföljning, som känns tillförlitlig och som också pekar ut förbättringsområden för framtiden.

Den ambitionsnivå för miljöfrågorna som staden angett för stadsdelsnämnderna är alldeles för låg. Kraven på verksamheterna att sortera ut matavfall för biologisk behandling behöver skärpas. Även andelen ekologiska livsmedel inom förskolornas kosthåll behöver ökas. Det är viktigt ur folkhälsoaspekt att barnen blir delaktiga i kostens betydelse för en god livskvalitet.

 

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet om verksamhetsberättelsen för 2011.

 

Vänsterpartiet reserverade sig mot Alliansens budget när stadsdelsnämnden på sitt sammanträde 2011-01-20 fattade beslut om verksamhetsplan för 2011. Vi ville ha en annan inriktning för verksamheten än den borgerliga majoriteten och har under 2011 i samband med nämndens behandling av månads- och tertialrapporterna framfört allvarlig kritik mot majoritetens politik. 

 

Verksamhetsberättelsen för 2011 är förvaltningens sammanställning av hur majoritetens politik verkställts på Kungsholmen under det gångna året. Vårt parti har velat föra en alternativ politik.

 

Nämnden kan visa upp ett överskott med 6,6 milj kr efter avsättning till resultatenheternas fonder. Överskottet blev betydligt större än vad man räknade med i månads- och tertialrapporterna. 

 

För överskottet står äldreomsorgen som till slut hamnade på +13,8 milj, efter ”anpassningar” och ”effektiviseringar” och ”noggranna biståndsbedömningar”.   Vi har kritiserat den enligt vår uppfattning ofta alltför restriktiva bedömningen av rätten till särskilt boende och har ofta fått medhåll från övriga nämndledamöter över blockgränsen. Slutresultatet visar att en mera generös bedömning av dessa ansökningar skulle t.o.m. kunnat rymmas inom budgetramen. 

 

Omsorgen om funktionshindrade respektive försörjningsstödsenheten visar större underskott, -8,5 milj och -3,7 milj. Båda verksamheterna har varit underbudgeterade och kommer inte att kunna uppnå en budget i balans utan att brukarna drabbas av hårda nedskärningar om inte mera medel tillförs av staden centralt. Alliansen saknar förståelse för de mest utsatta grupperna i vårt samhälle.

 

Nämndens verksamheter är splittrade i egen regi, på privata utförare, till andra stadsdelar, till stadens centrala förvaltningar. Nämnden får verksamhets­berättelser enbart för de verksamheter som drivs i egen regi alternativt tillsammans med andra stadsdelar. Skolan har av Alliansen flyttats bort från stadsdelarna. Den tidigare så självklara helheten av verksamheter har splittrats. Alliansens iver att främja privatisering och dess definition av valfrihet har ställt många medborgare, särskilt de äldre inför orimliga valsituationer med över bl.a. över 100 hemtjänstutförare att välja emellan.  Hittills har Alliansens politiker vägrat lyssna på bl.a. de allt fler forskare som påtalar att dessa valsituationer blir orimliga och stressande för de gamla.

 

Medborgarna vänder sig ofta till stadsdelsnämnden med frågor som de tycker är självklara att de lokala beslutsfattarna har ansvar för. Nämnden får dock ofta vidarebefordra frågorna och medborgarförslagen vidare till andra ansvariga nämnder. 

 

§12 Enheternas verksamhetsplaner 2012

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd lägger verksamhetsplanerna för Försörjningsstöd, Beställarenheten funktionsnedsättning inkl budget och skuld, Stadsmiljö, Stöd till resultatstyrning och Stöd till nämnd och förvaltning till handlingarna.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 25 januari 2012, dnr 1.1-512-2011.

 

Catarina Agrell m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) deltog inte i beslutet.

 

UTTALANDE

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

Vänsterpartiet deltog inte på stadsdelsnämndens sammanträde 2012-01-19 i beslutet om enheternas verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier för år 2012.  Vi hänvisade till vår reservation i anslutning till beslutet om nämndens verksamhetsplan för 2012 på nämndsammanträdet 2011-12-15.  Vi agerar på samma sätt nu när resten av enheternas verksamhetsplaner behandlas av nämnden.

 

Budgeten för 2012 år ytterligare en nedskärningsbudget från alliansen.  

 

Den borgerliga majoriteten har genomfört omfattande privatiseringar, centralisering av beslutsfattande till de stadsövergripande nämnderna samt en utlokalisering av en del av nämndens viktiga verksamheter bort från stadsdelen. Flera av de verksamhetsplaner som tas upp i detta ärende avser de utlokaliserade verksamheterna.

 

Vårt parti står för en annan politik med demokratisk kontroll och styrning av de offentligt finansierade verksamheterna och för solidaritet med de svaga grupperna.

 

Försörjningsstödsenheten har för i år fått ett anslag som ligger nästan två miljoner under slutresultatet för i fjol. Vi är övertygade om att detta anslag kommer att visa sig vara otillräckligt. Vi anser också att Parkmiljöenheten äntligen borde byta namn till Stads- och parkmiljöenhet. Budget- och skuldrådgivningens verksamhetsplan är mycket svårläst utifrån ett kungsholmsperspektiv.

 

§13 Genomförande av utomhusgym på Kungsholmen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar om genomförande i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 23 januari 2012, dnr 3.1-564-2011.

 

§14 Utvidgning av förskolan Eden, Pär Lagerqvists gata 8-10<br>Inriktningsärende

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att fullfölja planeringen av utvidgning av förskola i fastigheten Eden 1, Pär Lagerkvists gata 8-10.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 23 januari 2012, dnr 2.6-033-2012.

 

§15 Vinterparker – förläng säsongen på Kungsholmens parker<br>Skrivelse från alliansen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar skrivelsen med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 19 januari 2012, dnr 1.2.3-731-2011.

 

§16 Yttrande till mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet inklusive juridiska avdelningens yttrande till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt som sitt yttrande i mål nr P 5542-11.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 23 januari 2012, dnr 2.6-091-2011.

§17 Motion om inrättande av fler bryggplatser samt kajer med gästhamnar för turism och maritim handel<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnde besvarar motionen med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 20 januari 2012, dnr 1.5.1-637-2011.

§18 Positionspapper om EU, staden och stockholmarna<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BERDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 24 januari 2012, dnr 1.5.1-682-2011.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Lars Lundqvist (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Vänsterpartiet.

 

Anders Ödmark m. fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Miljöpartiet.

 

Catarina Agrell m.fl. (S) deltog inte i beslutet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATIONER

Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Vänsterpartiets förslag:
Nämnden lämnar följande svar på remissen.

 

Vi avvisar förslaget till positionspapper om EU. Vi arbetar för ett annorlunda alleuropeiskt samarbete. EU:s nyliberalt inspirerade fördrag måste ersättas av främst mellanstatliga samarbeten eller förändras i grunden.

 

Dagens EU begränsar Stockholms stad från att föra en självständig kommunalpolitik exempelvis genom hänvisningar till EU-bestämmelser när vi kräver kollektivavtal för anställda eller närproducerad kost i samband med våra upphandlingar. EU bidrar till allt osäkrare anställningsvillkor och till att ekologisk omställning försvåras.

 

Sociala och demokratiska rättigheter måste överordnas kapitalets frihet. Avregleringar, skattesänkningar och privatiseringar prioriteras av EU medan social trygghet, miljöskydd och arbetsrätt ses som handelshinder. EU bygger murar mot resten av världen. Som medlemsland har vi svårare att föra en asylpolitik som grundas på de mänskliga rättigheterna. I handelspolitiken gynnas europeisk jordbruks – och livsmedelsindustri på fattiga länders bekostnad.

 

Det demokratiska underskottet i EU är stort. Valdeltagandet till EU-parlamentet är mycket lågt. Kvinnor är sämre representerade än män i EU:s beslutande organ. Stockholmarna har mycket små chanser att utkräva ansvar av beslutfattarna i EU.

 

EMU är tillsammans med de militära ambitionerna ett starkt uttryck för strävan mot en federal statsbildning. Lagstiftningsmakt flyttas från Sveriges riksdag till ministerrådet och lagförslagen tas fram av tjänstemännen i EU-kommissionen. Vi vill istället föra tillbaka makt till medlemsländerna.

 

Beslut ska fattas på rätt politisk nivå. Mer kraft måste ägnas åt bekämpandet av klimatförändringarna då klimathotet kräver en snabb och rättvis nedskärning av klimatutsläppen och en rättvis fördelning av råvarutillgångarna.

 

Den kommunala självstyrelsen är viktig och det är stockholmarna som bäst vet hur de vill organisera sin stad. EU ska inte ha några synpunkter på om vi vill kräva kollektivavtal eller ställa högre miljökrav än vad som gäller på EU-nivå när vi upphandlar.

 

Den andra principen i positionspappret om valfrihet, kostnadseffektivitet och miljö är ren borgerlig politik. Välfärdens utveckling ska styras av medborgarnas behov och inte göras till en marknad med medborgaren som kund.

 

Samverkan mellan länder ska utgå från mänskliga rättigheter, demokrati och ekologisk omställning. De fackliga rättigheterna och kvinnornas rättigheter behöver stärkas. Finansmarknaden behöver regleras och social dumpning motverkas. Miljöpolitiken bör regleras över gränserna men inte hindra länder att gå före med en radikalare lagstiftning.

 

Vi blir väldigt förvånade över formuleringarna i förslaget om lägsta möjliga kostnad som grundkrav för upphandlingar. Merparten av stadens verksamhet ska utföras av staden själv.

 

Det måste vara möjligt att ta miljöhänsyn och sociala hänsyn. Sociala och etiska krav ska kunna ingå i alla förfrågningsunderlag utan att anses vara handelshinder. Att följa ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet ska ingå som grundläggande krav i upphandlingar.

 

 

Anders Ödmark m.fl. reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Miljöpartiets förslag:
Nämnden lämnar följande svar på remissen.

Av följande skäl avvisar vi förslaget till positionspapper om EU.

Sverige har förbundit sig att följa de beslut vi tillsammans med de andra medlemsländerna i EU-samarbetet tagit på såväl politisk som på tjänstemannanivå. I de fall vi inte vill följa EUs beslut är detta en fråga för Sveriges riksdag och inte för kommunpolitiker och lokala tjänstemän. En av EU-samarbetets mest fundamentala principer är subsidiaritetsprincipen vilken slår fast att besluten inom unionen ska fattas så nära medborgarna som möjligt.

Därför är det förbryllande att läsa Stadsledningskontorets förslag till policy som innehåller formuleringar om att EU inte bör ”stifta lagar som begränsar städers och medlemsstaters rätt att själva utforma sin politik på ett sätt som passar lokala förhållanden”, och att det ”är stockholmarna själva som bäst vet hur de vill organisera sin stad [g]enom sina folkvalda representanter i kommunfullmäktige ska de ha möjlighet att själva bestämma hur stadens tjänster ska utformas och finansieras.”

Detta kan inte förstås på annat sätt än som ett ifrågasättande av EUs kompetens att fatta beslut inom de områden svenska folket genom en folkomröstning och flera riksdagsbeslut gett dem mandat att göra.

På miljöområdet spelar EU-samarbetet en särskilt viktig roll då miljöproblem sällan är lokala. Att offentlig upphandling är ett viktigt verktyg för att uppnå miljömål är något som visats i flertalet studier. Regeringen har också flera gånger betonat detta, bland annat genom 2006 års regeringsförklaring och införandet av ”bör-krav” i LOU.

Det har tidigare i nämnden påtalats att Stockholms stad i vissa upphandlingar varit dåliga på att ställa miljökrav (inga alls eller så dåligt formulerade att de är omöjliga att följa upp). I ljuset av detta är det är särskilt allvarligt att föreliggande utkast till positionspapper uttryckligen föreslår att staden bör motarbeta EUs ambitioner att ställa tvingande miljökrav i offentlig upphandling (se princip 2 ”Valfrihet, kostnadseffektivitet och miljö” andra punkten).

Slutligen vill nämnden påtala att policydokument, av den typ positionspappret får sägas vara (jämför till exempel stadens miljöprogram), bör vara skrivna för att kunna användas långsiktigt och därigenom tas i bred politisk enighet. Föreliggande skrift är tvärtemot detta mycket politiskt kontroversiell då den står i rak motsats till såväl Sveriges hållning gentemot EU-samarbetet, som Sveriges och EUs miljöpolitik.

 

§19 Principer för och hantering av bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 24 januari 2012, dnr 1.5.1-688-2011.

§20 Förslag till kvalitetsgaranti för vuxna som söker vård och behandling för missbruks/beroendeproblem<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 16 januari 2012, dnr 1.5.1-706-2011.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Lars Lundqvist (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Catarina Agrell m.fl. (S), föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Socialdemokraterna.

 

Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATIONER

Catarina Agrell m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Socialdemokraternas förslag:

1.     Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag

2.     Att i kvalitetsgarantin lägga till att alla klienter ska erbjudas stödsamtal under utredningstiden

3.     Att för unga vuxna ska ett första samtal garanteras inom tre dagar


För att en kvalitetsgaranti ska fungera måste den förenas med tillräckliga resurser.

 

 

Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Vänsterpartiets förslag:

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen och framför därutöver följande:

Socialtjänstlagen stadgar att socialnämnden ska sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma från missbruket. I princip bör lagens skrivningar vara tillräckliga om de kompletteras med preciseringar i riktlinjer om maximala vänte- och handläggningstider.

I verkligheten sätter snäva budgetramar ofta upp hinder för att lagens intentioner ska uppnås. Den verkliga kvalitetsgarantin kräver därför en ökad budget jämfört med dagens. När insatserna styrs av en snål budget blir missbruksarbetet akutstyrt istället för långsiktigt. Kvalitetsgarantin måste backas upp med pengar för att möjliggöra stödinsatserna.

Allt större del av missbruksbudgeten går idag till att betala för boende, eftersom så många missbrukare som har kontakt med socialtjänsten är hemlösa. De har ofta så grava problem att det krävs stora insatser och långsiktiga vårdkedjor för att bryta missbrukslivet. 

Den föreslagna garantin kan med tillräckliga resurser fungera väl i de fall missbrukaren är motiverad till att bli av med sitt missbruk. En väldigt stor del av missbrukarna är dock inte det, behovet av motivations- och uppsökande arbete är stort.  Samarbetet med landstingets psykiatri måste fungera väl eftersom många har dubbeldiagnoser.

Ofta måste det första motivationsarbetet göras någon annanstans än i själva missbruksgrupperna, t.ex. inom försörjningsstödsenheten. Det är ytterst viktigt att även försörjningsstödet har tillräckliga resurser för att kunna ägna tid åt motiverande arbete av de missbrukare som är i behov av ekonomiskt bistånd men som ännu inte erkänner sitt missbruk eller inser behovet av stöd för att bli av med det.

Unga vuxna mellan18 och 25 år ska kunna få ett personligt samtal redan inom två till tre dagar. Samtliga ska erbjudas stödsamtal under utredningstiden i likhet med det stöd Malmö kommun erbjuder.

§21 Restaurang Stranden Bar & Matsalen AB<br>Remiss från socialförvaltningen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd föreslår att restaurang Stranden Bar & Matsalen får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 – 01.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 16 januari 2012, dnr 1.5.2-750-2011.

 

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Catarina Agrell m.fl. (S), Anders Ödmark m.fl. (MP), Lars Lundqvist (FP), Astrid Gustafsson (C) och Reijo Kittilä instämmer i det krav som rådet från funktionshinderfrågor framför att tillstånd endast ska ges under förutsättning att det blir tillgängligt och användbart för alla.

§22 Restaurang Flippin Burgers<br>Remiss från socialförvaltningen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd föreslår att restaurang Flippin Burgers får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 17.00 – 22.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den17 januari 2012, dnr 1.5.2-009-2012.

 

§23 Anmälningsärenden

×        Anmälan av balanslista

 

×        Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

×        Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

 

§24 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

×        Skrivelse från (MP) om källsortering i Kungsholmens parker, dnr 1.2.3-076-2012.

×        Skrivelse från (S) om vilket ansvar stadsdelsnämnden har om en enskild förskola går i konkurs, dnr 1.2.3-077-2012.

×        Skrivelse från (V) om befolkningsutvecklingen och budgetutvecklingen, dnr 1.2.3-078-2012.

§25 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Karin Norman informerade om

×        Finsk kulturdag den 11 februari på Folkkulturcentrum

×        Föreläsning om cannabis den 21 februari i Kungsholms kyrka.

 

Avdelningschef Kerstin Ohlsson rapporterade om arbete med uppföljning inom äldreomsorgen.

§26 §§ 26 - 32 Sekretessbelagda ärenden