Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-03-15

Sammanträde 2012-03-15

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag

3 Våld i nära relationer<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-007-2012

Handläggare: Matilda Ekström Sundberg, 508 08 079

4 Tennisbana och klubbhus m m<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-034-2012

Handläggare: Fredrik Ekroth, 5008 09 307

5 Bullerplank mot Fredhällsparken längs Drottningholmsvägen<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-035-2012

Handläggare: Leila Massih, 508 09 306

6 Pingisbord i Kungsholmens parker<br>Svar på medborgarförslag

7 Större hundrastgård på Kungsholmen<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-699-2011

Handläggare: Fredrik Ekroth, 508 09 307

8 Förlorad promenadslinga på Stora Essingen<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-725-2011

Handläggare: Leila Massih, 508 09 306

9 Urban strand på Kungsklippan<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-735-2011

Handläggare: Fredrik Ekroth, 508 09 307

10 Promenadfiler enbart för singlar på Stockholms kajer<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-037-2012

Handläggare: Leila Massih, 508 09 306

13 Redovisning av den gemensamma upphandlingen av missbruksvård för Stockholms stad

14 Inbjudan till gemensam upphandling av enstaka platser för vuxna på hem för vård eller boende (HVB) inom socialpsykiatrin enligt SoL

15 Källsortering i Kungsholmens parker<br>Skrivelse från (MP)

Dnr: 1.2.3-076-2012

Handläggare: Magnus Björkman, 508 09 149

16 Tillgång till ILS-systemet för nämndledamöter<br>Skrivelse från (MP)

Dnr: 1.2.3-668-2011

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

17 Hur arbetar stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen med Hbt-frågor<br>Skrivelse från (V)

Dnr: 1.2.3-658-2011

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

18 Månadsrapport för februari 2012

Dnr: 2.1-111-2012

Handläggare: Alexandra Göranssson, 508 08 000

Yttranden

19 Förstärkt tillsyn av kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning enligt SoL och LSS<br>Yttrande till socialstyrelsen

Dnr: 1.4-743-2011

Handläggare: Matilda Ekström Sundberg, 508 08 079

20 Insatser för vuxna med missbruksproblematik<br>Yttrande till stadsrevisionen

Dnr: 1.4-736-2011

Handläggare: Matilda Ekström Sundberg, 508 08 079

Remisser

21 Förslag till framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030<br>Remiss från trafikkontoret

22 Översyn av ersättningssystem inom hemtjänsten<br>Remiss från kommunstyrelsen

23 Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet<br>Remiss från kommunstyrelsen

24 Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län<br>Remiss från kommunstyrelsen

Anmälan av tjänstemannabeslut

25 Tillstånd att ta del av sekretessbelagda handlingar

Anmälningsärenden

26 Stadsbyggnadskontorets information om<br>fastigheten Vallgossen 14, St Göransgatan 97<br>fastigheten Fristaden 5, St Göransgatan 160

27 Återrapportering av projekt som beviljades utvecklingsmedel lår 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Dnr: 2.1-102-2010

Handläggare: Matilda Ekström Sundberg, 508 08 079

28 Anmälan av kompletterande svar till Skolinspektionen gällande tillsyn av förskoleverksamheten i Stockholms stad

Dnr: 1.3-561-2011

Handläggare: Göran Sjöquist, 5008 08 341

30 Anmälan av inkomna protokoll, rapporter, skrivelser m m Anmälan av revisionsrapport – Styrning, uppföljning och kontroll av beviljade insatser inom äldreomsorgen<br>Patientsäkerhetsberättelser - entreprenörer

31 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

32 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

33 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

34 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

35 Yttrande till tingsrätten angående adoption

38 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

40 Anmälan av Lex Sarah enligt 14 kap 6 § SoL

41 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 120214

Tillägslista

42 Utvidgning av förskolan Eden, Pär Lagerkvists gata 8-10<br>GenomförandeärendeHandläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

§2 Anmälan av medborgarförslag

Stadsdelsnämnden överlämnar inlämnade medborgarförslag till förvaltningen för beredning.

§3 Våld i nära relationer<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande

 

 

ÄRENDENTS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 24 februari 2012, dnr 1.2.4-007-2012.

 

§4 Tennisbana och klubbhus m m<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

1.     Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

2.     Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar ärendet till idrottsnämnden för vidare handläggning.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 februari 2012, dnr 1.2.4-034-2012

§5 Bullerplank mot Fredhällsparken längs Drottningholmsvägen<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden för vidare beredning.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 februari 2012, dnr 1.2.4-035-2012.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Catarina Agrell m.fl. (S), Anders Ödmark m.fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Catarina Agrell m.fl. (S), Anders Ödmark m.fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:


Vi ställer oss i huvudsak bakom förvaltningens förslag till beslut, men vill ersätta de det nästa sista stycket i förvaltningens text med följande:

 

För att minska bullernivåerna i Fredhällsparken krävs fullgoda bullerskydd. Det är angeläget att allmänheten kan vistas i Fredhällsparken utan att störas av påträngande buller, både av hälso- och trivselskäl.

 

I dag finns ett bullerskydd längs Drottningholmsvägen, som uppfördes år 2003. Planket är ca 1- 2 meter högt och har för avsikt att minska spridningen av buller från däck. Effekten av detta bullerplank bör utredas omedelbart för att se vilka kompletterade åtgärder som måste genomföras för att minska bullret. Trafikkontoret bör vara samordnande från stadens sida.

§6 Pingisbord i Kungsholmens parker<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att ett pingisbord ska uppföras i Kristinebergs strandpark.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 februari 2012, dnr 1.2.4-698-2011 och 1.2.4-722-2011.

 

§7 Större hundrastgård på Kungsholmen<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 februari 2012, dnr 1.2.4-699-2011.

 

§8 Förlorad promenadslinga på Stora Essingen<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 februari 2012, dnr 1.2.4-725-2011.

 

§9 Urban strand på Kungsklippan<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

1.     Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

2.     Förvaltningen får i uppdrag att inleda en dialog med trafikkontoret om att närområdets grönytor på gatumark.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 februari 2012, dnr 1.2.4-735-2011.

 

§10 Promenadfiler enbart för singlar på Stockholms kajer<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd avslår medborgarförslaget.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den dnr 1.2.4-037-2012.

 

§11 Enheternas verksamhetsberättelser 2011

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd lägger enheternas verksamhetsberättelser till handlingarna.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 februari 2012, dnr 1.2.1-717-2011.

 

Catarina Agrell m.fl. (S) deltog inte i beslutet.

 

UTTALANDE

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

 

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet om enheternas verksamhetsberättelser för år 2011. Vi hänvisar till vår reservation i anslutning till beslutet om nämndens verksamhetsberättelse för 2011 på nämndsammanträdet 2012-02-09. 

 

Budgeten för 2011 var ytterligare en nedskärningsbudget från alliansen. 

 

Vänsterpartiet reserverade sig mot Alliansens budget när stadsdelsnämnden på sitt sammanträde 2011-01-20 fattade beslut om verksamhetsplan för 2011.  Vi ville ha en annan inriktning för verksamheten än den borgerliga majoriteten och har under 2011 i samband med nämndens behandling av månads- och tertialrapporterna framfört allvarlig kritik mot majoritetens politik. 

 

Enheternas verksamhetsberättelser för 2011 är förvaltningens sammanställning av hur majoritetens politik verkställts på Kungsholmen under det gångna året.  Vårt parti har velat föra en alternativ politik.

 

§12 Bevarande och upprustningsplan för Norr Mälarstrands gårdar - godkännande av program

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner bevarande- och upprustningsplan för Norr Mälarstrands gårdar och genomförande av upprustningen.

2.     Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att fatta beslut i genomförandeskedet inom godkänd budget för projektet.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 februari 2012, dnr 3.2-098-2012

 

UTTALANDE

Anders Ödmark m. fl. (MP) lämnade följande uttalande:

Stadsdelsnämndens verksamhetsmål är att Kungsholmens parker ska vara välskötta, attraktiva och tillgängliga.

Norr Mälarstrands gårdar är parkmark som ägs av staden. Gårdarna upplevs som privata varför frågeställningen om behålla gårdarna i stadens ägo eller sälja dem till fastighetsägarna har uppkommit. I parkplanen för Kungsholmen 2008 görs ställningstagandet att ett program för Norr Mälarstrands gårdar ska tas fram oberoendet om ansvaret skall vara stadens eller säljas till fastighetsägarna. Enligt ärendets tjänsteutlåtande borde målsättningen enligt parkplanen vara att ”de arkitektoniska värden bevaras samtidigt som gårdarna blir mer lättskötta.” Det nämns alltså inte som mål i parkplanen att göra gårdarna mer tillgängliga, vilket, som nämnts, är ett generellt nämndmål för samtliga parker.

Det har inkommit ett medborgarförslag om att sätta informationsskyltar vid gårdarnas entréer. På ett samrådsmöte för upprustningsplanen framkom att de boende var oroliga över att den föreslagna skyltningen kommer locka in fler besökare och äventyra det lugn som finns idag.

Enligt förvaltningens tjänsteutlåtande uppskattas det totala investeringsbehovet för Norr Mälarstrands gårdar till 8 mnkr, varav man har sökt centrala investeringsmedel för 3 mnkr. Vi tolkar det som att stadsdelsnämnden alltså ska skjuta till resterande 5 mnkr för upprustningen.

Som jämförelse har stadsdelsnämnden i budget för 2012 tilldelats totalt 6,2 mnkr för investeringar i parker och grönområden. Av dessa ska 4 mnkr användas för att rusta upp Kronobergsparken, en park som ligger mycket tillgänglig mitt på Kungsholmen och används som lekplats, hundrastgård, picknick yta och många Kungsholmsbor.

Är det rimligt att lägga ned så, i jämförelse, stora investeringskostnader på dessa gårdar som relativt få medborgare utnyttjar? Är det verkligen Kungsholmens stadsdelsnämnd som ska stå för merparten av kostnaderna om det är unika arkitektoniska värden man vill bevara?

Miljöpartiet anser att målet med gårdarna och upprustningen bör tydliggöras. Vad vill man att ska gårdarna användas för, idag och i framtiden? Vem ska vistas på gårdarna? Vi anser att om upprustningen ska betalas med offentliga medel ska målet med upprustningen omfatta att öka tillgängligheten.

Om upprustning genomförs med skattemedel vill vi att staden och Kungsholmens stadsdelsnämnd att lägger resurser på att synliggöra att dessa gårdar är offentliga och kan nyttjas av oss alla. Att sätta upp skyltar är ett bra förslag. Men man bör, bl a med tanke på investeringskostnaderna, göra mycket mer för att öka tillgängligheten. T ex bör man fundera på hur man kan öka tillgängligheten från promenadstråken längs norr Mälarstrand. Gatan fungerar idag som en barriär. Man bör också synliggöra att gårdarna finns på andra relevanta platser för informationsspridning. 

§13 Redovisning av den gemensamma upphandlingen av missbruksvård för Stockholms stad

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av den gemensamma upphandlingen av missbruksvård för Stockholms stad.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 21 februari 2012, dnr 2.2.2-170-2011.

§14 Inbjudan till gemensam upphandling av enstaka platser för vuxna på hem för vård eller boende (HVB) inom socialpsykiatrin enligt SoL

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att delta i den gemensamma upphandlingen av enstaka platser för vuxna på hem för vård eller boende (HVB) inom socialpsykiatrin enligt socialtjänstlagen (2001:453) för Stockholms stad.

 

2.   Kungsholmens stadsdelsnämnd ger Leif Fransson, administrativ chef på socialförvaltningen eller den han i sitt ställe förordnar, fullmakt att å nämndens vägnar företräda stadsdelsförvaltningen i medbestämmandeförhandlingar.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 21 februari 2012, dnr 2.2.2.-060-2012.

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

 

Vi utgår ifrån att staden i förfrågningsunderlaget ställer krav på att utföraren/utförarna ska ha gällande kollektivavtal för sina anställda.

Vi menar också att det i underlaget ska vara ett absolut krav att meddelarfrihet och meddelarskydd ska gälla för de anställda på samma villkor som i offentligt driven verksamhet.

Det är av stor betydelse för tjänstens kvalitet att personalen har goda anställningsvillkor, har inflytande över sin arbetssituation och kan larma om något är fel i verksamheten utan att riskera repressalier från arbetsgivaren.

 

§15 Källsortering i Kungsholmens parker<br>Skrivelse från (MP)

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar skrivelsen med stadsdelförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 februari 2012, dnr 1.2.3-076-2012.

§16 Tillgång till ILS-systemet för nämndledamöter<br>Skrivelse från (MP)

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar skrivelsen med stadsdelförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 24 februari 2012, dnr 1.2.3-668-2011.

§17 Hur arbetar stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen med Hbt-frågor<br>Skrivelse från (V)

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd ger stadsdelsförvaltningen i uppdrag att utveckla arbetet på det sätt som beskrivs i tjänsteutlåtandet.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 februari 2012, dnr 1.2.3-658-2011.

 

UTTALANDE

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

 

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande föreslår en utveckling av nämndens arbete med Hbt-frågorna som kommer att bli ett stort steg framåt.  Vänsterpartiet kommer att med stort intresse följa och medverka i hur arbetet utvecklas och hur detta kommer att tas in i verksamhetsplanen 2013 samt påverka nämndens jämställdhets- och mångfaldsplan. 

 

Vänsterpartiet har i fullmäktige motionerat om att Stockholms stad ska anta en Hbt-policy som ska gälla för hela staden.  Motionen är just nu på remiss hos stadens nämnder.  Kungsholmens stadsdelsnämnd och förvaltning kan bli föregångare för resten av staden.

 

Förvaltningens tjänsteutlåtande nämner ingenting om samarbete med RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.  De har en unik kännedom om Hbt-personers levnadsförhållanden och kan säkert bidra med många insikter till förvaltningens och nämndens arbete.  Förslagsvis kan nämnden göra ett besök hos RFSL eller bjuda in deras representanter till stadsdelsnämndens öppna möte och ha Hbt-frågor som tema.

 

§18 Månadsrapport för februari 2012

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner månadsrapporten för februari 2012.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 mars 2012, dnr 2.1-111-2012.

 

Reijo Kittilä (V) deltog inte i beslutet.

 

§19 Utvidgning av förskolan Eden, Pär Lagerkvists gata 8-10<br>Genomförandeärende

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar inhämta tillstånd för inhyrning
från kommunstyrelsens ekonomiutskott.

2.     Under förutsättning av ekonomiutskottets bifall uppdras till stadsdelsdirektören att teckna avtal för lokalen.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 mars 2012, dnr 2.6-033-2012

 

§20 Förstärkt tillsyn av kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning enligt SoL och LSS<br>Yttrande till socialstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar föreliggande redogörelse och handlingar till Socialstyrelsen.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 februari 2012, dnr 1.4-743-2011

 

§21 Insatser för vuxna med missbruksproblematik<br>Yttrande till stadsrevisionen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar föreliggande yttrande till stadsrevisionen.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 februari 2012, dnr 1.4-736-2011.

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S), Anders Ödmark m. fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) lämnade följande gemensamma uttalande:

 

Revisionsrapporten och tjänsteutlåtandet berör samarbetet mellan stadsdelens vuxengrupp och försörjningsstödsenheten för norra innerstaden. Vi har från början varit kritiska till sammanslagningen av försörjningsstödsenheterna på Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm bl.a. p.g.a. att vi såg risken att det geografiska avståndet och den organisatoriska tillhörigheten till olika huvudmän skulle göra samarbetet mycket krångligare mellan socialtjänstens olika enheter. 

 

Socialsekreterarna i försörjningsstödsenheten behöver nu samarbeta i individärenden med tre missbruksgrupper, tre socialpsykiatrigrupper samt tre barn- respektive ungdomsgrupper.  Med tanke på arbetsbelastningen i enheten blir detta en svår ekvation att få ihop.  Vi är övertygade om att åtminstone en del av minskningen av anmälningarna om misstänkt missbruk beror på att vår stadsdels socialtjänst har en splittrad organisation.

 

Även behovet av ett utvecklat samarbete och samverkan kring insatserna för berörda klienter med landstingets psykiatri och med primärvården lyfts fram.

Det är helt oacceptabelt att vårdcentralerna på Kungsholmen, som samtliga drivs i privat regi men finansieras med skattemedel, inte medverkar i det samverkansprojekt, som beskrivs i tjänsteutlåtandet. Vårdcentralerna uppfattar att denna samverkan inte ingår i det uppdrag de får betalt för.

Här behövs ett initiativ från alliansens sida gentemot majoriteten inom landstinget för att se till att primärvårdens uppdrag även inbegriper nödvändig samverkan med kommunala verksamheter.

 

§22 Förslag till framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030<br>Remiss från trafikkontoret

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 februari 2012, dnr 1.5.3-746-2011.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Anders Ödmark m. fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Anders Ödmark m. fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:


Stadsdelsnämnden hänvisar som svar på remissen delvis till förvaltningens tjänsteutlåtande och framför därutöver följande:

 

Förslaget till framkomlighetsstrategi innehåller många förslag som det är lätt att instämma i. Förslaget måste dock omarbetas och mer effektiva åtgärder och i mycket snabbare takt måste föreslås med syfte att:

-       Begränsa privatbilismen, i första steget genom en rejäl höjning av trängselskatterna och införande av trängselskatt på Essingeleden.

-       Satsa stort på utbyggnad av kollektivtrafiken.

-       Inga nya motorvägar ska byggas. De skulle i praktiken bara öka bilismen och försvåra arbetet med övergången till mera kapacitetsstarka och miljövänliga färdsätt.  Medel som har reserverats till motorvägsbyggen, t.ex. Förbifarten, ska i sin helhet i stället gå till satsningar på alternativ till privatbilismen.

-       Förbättra möjligheterna att kombinera resor med kollektivtrafik och cykel på enklast möjliga sätt genom att planera bra cykelvägar till kollektivtrafiken, bra cykelparkeringar i närheten av buss-/pendel-/tunnelbanestationer samt utökade möjligheter att ta med sig cykeln i kollektivtrafiken.

 

 

§23 Översyn av ersättningssystem inom hemtjänsten<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen från kommunstyrelsen.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 20 februari 2012, dnr 1.5.1-031-2012.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Catarina Agrell m.fl. (S), föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Socialdemokraterna.

 

Anders Ödmark m. fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Miljöpartiet.

 

Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATIONER

Catarina Agrell m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Socialdemokraternas förslag:
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslaget till nytt ersättningssystem inom hemtjänsten samt anför därutöver följande

 

Nämnden anser att förvaltningens redovisning är intressant och instämmer i att det är svårt att bedöma effekterna och rimligheten i förslagen varför vi kräver att ett pilotprojekt genomförs för att pröva förslagen i verkligheten. Vi instämmer helt i att ersättningen ska vara rättvis och enkel att förstå och kommunicera samt administrera.

 

Vi vill särskilt betona att mycket har hänt sedan kundvalet infördes. Antalet utförare är nu så stort att det för den enskilde är nästan omöjligt att sätta sig in i vilken skillnaden är mellan olika utförare och därmed finns det i realiteten inte någon valfrihet. Det stora antalet utförare medför vidare att mycket av personalens tid går åt till transporter mellan brukarna. Förutom att detta är stressande för personalen är det i hög grad kostnadsdrivande. Idag vet nog ingen hur stor andel av arbetstiden som läggs på resor. Att lägga bortåt hälften av personalkostnaden på resor i stället för insatser i hemmet anser vi vara slöseri med skattemedel.

 

Vi anser vidare att utförarna inte ska tillåtas använda underentreprenörer då kvalitetskontrollen, kostnadskontrollen och ansvarsfördelningen blir svårare.

 

Vi förutsätter att förslagen leder till väsentligt höjda ersättningar och kvalitetshöjningar, se även reservationerna i Äldrenämnden från socialdemokraterna och vänsterpartiet.

 

Inom hela äldreomsorgsområdet inom Stockholms stad är det många olika ansvariga nämnder samt kommunstyrelsen. Vi ser inte att detta medför att brukarna får snabba och tydliga beslut samt att resurserna används på bästa sätt.

 

Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Västerpartiets förslag:

Stadsdelsnämnden anser att hela förslaget till nytt ersättningssystem inom hemtjänsten måste arbetas om utifrån de grundförutsättningar som framförs i detta förslag till beslut.

 

Dagens hemtjänstorganisation är ett skräckexempel på borgerlig ”valfrihetsbyråkrati”.  På Kungsholmen har de äldre som beviljas hemtjänst över 100 utförare att välja emellan och antalet växer hela tiden. I hela staden handlar det om över 130 stycken.  Det är inte märkligt att det blir en omfattande administration kring denna organisation och mycket diskussioner om ersättningar.  Hela systemet blir också en stressfaktor för ett stort antal äldre som omöjligen kan göra ett rationellt val mellan samtliga utförare som erbjuder sina tjänster. Om hemtjänsten inte fungerar har den enskilde ”valt fel” och måste göra ett nytt val.  Ansvaret flyttas till den enskilde som måste göra ”rätt val” för att få god kvalitet på tjänsterna.

 

Hela hemtjänsten måste ses över med syfte att:

-       Skapa en bättre samordning i hemtjänsten. Restiden från en brukare till en annan måste minimeras för att brukarna verkligen ska få del av de insatser de har beviljats.

-       Kompetens och adekvat utbildning hos hemtjänstpersonalen måste premieras.  Det är farligt att ha en enhetstaxa som ger utföraren den högsta vinsten när personal med lägsta lön anlitas.

-       Det är helt oacceptabelt att anslaget räknas utifrån att bara 81 % av alla beviljade insatser blir utförda.  Målet måste självklart vara att 100 % blir utfört. 

 

Förslag från Anders Ödmark m.fl. (MP):

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen från kommunstyrelsen och anför dessutom följande.

Beräkningen av kostnaden för en hemtjänsttimme innehåller flera osäkerhetsmoment. Det gäller genomsnittlig månadslön, lokalhyror samt data- och telekostnader. Därför är det viktigt att noggrant i ett tidigt skede följa upp det nya systemets ekonomiska konsekvenser för att skyndsamt kunna besluta om nödvändiga korrigeringar.

Vidare vill nämnden betona förvaltningens observandum att äldreförvaltningens beräkning av det nya systemets kostnadskonsekvenser förefaller vara i underkant. Nämnden måste få full kompensation för de kostnader som det föreslagna systemet innebär.

Det är också nödvändigt att följa upp att konstruktionen med ersättning baserad på genomsnittlig lön inte får till följd att utförare frestas att anställa personal utan utbildning och erfarenhet för på så sätt hålla nere lönekostnaderna till förmån för större vinst.

 

§24 Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen från kommunstyrelsen.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 februari 2012, dnr 1.5.1-079-2012.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Catarina Agrell m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Socialdemokraterna.

 

Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATIONER

Catarina Agrell m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Socialdemokraternas förslag:

1.     Stadsdelsnämnden hänvisar delvis till förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2.     Stadsdelsnämnden vill utöver förvaltningens tjänsteutlåtande framföra nedanstående synpunkter.

 

I likhet med förvaltningen är vi i grund och botten positivt inställda till att öka valfriheten när det gäller att bestämma vilka hjälpmedel den enskilde vill använda.

 

Det förslag vi har att ta ställning till lämnar dock flera frågor olösta och obesvarade. Det är exempelvis rimligt att kunna ställa krav på att alla erbjuds en likvärdig hälso- och sjukvård oavsett var i landet man bor och vistas. Vi menar att utredningens förslag i denna del inte nämnvärt bidrar till att göra regelverket mer överskådligt och lättare att förstå, något som hade varit önskvärt.

 

Vi delar också förvaltningens uppfattning att det finns oklarheter, bl. a. vad gäller flera ansvarsfrågor.

 

För att på allvar kunna utnyttja den valfrihet som det föreslagna systemet är tänkt att erbjuda ställs stora krav på den enskilde, exempelvis när det gäller att hitta information om vilka hjälpmedel som erbjuds, hur dessa fungerar etc.

 

De brukare som av olika orsaker är i behov hjälpmedel för den dagliga livsföringen är i många fall ”svaga kunder” och har begränsade möjligheter till den rörlighet och det informationsövertag som en fri marknad förutsätter.

 

 

RESERVATION

Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Västerpartiets förslag:


Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande och stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

Alliansen har byggt upp en omfattande ”valfrihetsbyråkrati” inom vården, skolan och omsorgen. Allt större del av samhällsservicen och vården omvandlas till en marknad där medborgarna och brukarna förutsätts skaffa sig tillräckliga kunskaper för att kunna göra rationella val i frågor som är av yttersta vikt för deras liv och hälsa.  Besluten blir alltmer de enskildas ensak och de professionellas roll blir otydlig. Vems är ansvaret när den enskilda har gjort sitt fria val och hjälpmedlet måste bytas ut?  Hur många fria val får man göra?  Hur mycket blir man utsatt för kommersiell reklam med risk för att brukarna lockas köpa dyrare hjälpmedel än vad som är relevant?  Kommer det att ställas krav på personalen att hålla sig neutral när de ger information om de olika produkterna, ungefär som vid valet av hemtjänstutförare? 

 

När man läser detta förslag så skulle man kunna tro att patienten i dag inte har något som helst inflytande över valet av hjälpmedel.  Så är det naturligtvis inte.  Men för att kunna påverka valet och förhoppningsvis få bästa möjliga hjälpmedel behöver den enskilda stöd av de professionella som arbetar med hjälpmedelsförskrivning. Och det är de professionella som måste ha det yttersta ansvaret för att patienten får bästa möjliga hjälpmedel. 

 

Vi som är brukare och patienter kan inte själva bli kunniga i allt.  Vi behöver i stället själva hjälp från experter men vi måste självklart ha möjligheter att påverka. Det nuvarande systemet måste kunna utvecklas för att öka patientens inflytande utan att en ny valfrihetsbyråkrati byggs upp. 

 

§25 Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen från kommunstyrelsen.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 februari 2012, dnr 1.5.3-085-2012.

§26 Anmälan av tjänstemannabeslut

Tillstånd att ta del av sekretessbelagda handlingar

§29 Anmälningsärende

Anmälan av kompletterande svar till Skolinspektionen gällande tillsyn av förskoleverksamheten i Stockholms stad

§30 Anmälningsärenden

Anmälan av inkomna protokoll, rapporter, skrivelser m m
Anmälan av revisionsrapport – Styrning, uppföljning och kontroll av beviljade insatser inom äldreomsorgen<br>Patientsäkerhetsberättelser - entreprenörer

§31 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

Skrivelse från Charlotta Schenholm (FP) dnr 4.3-155-2012 om pedagogisk mångfald i förskolan.

Stadsdelsnämnden överlämnade skrivelsen till förvaltningen för beredning.

 

§32 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Karin Norman informerade om

·       Omorganisationen av förskolan

·       Kerstin Emriksson-Wallin har anställts som chef för verksamhetsavdelningen Barn och ungdom.

·       Kulturnämndens strukturplan för biblioteken innebär att biblioteket på
S:t Eriksgatan 33 utvecklas.

 

§33 §§ 33 - 37 sekretessbelagda ärenden