Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-04-19

Sammanträde 2012-04-19

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Bilagor till föredragningslista
Föredragningslista (57 kb)

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

3 Utöka bryggor på Lilla Essingen<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-019-2012

Handläggare: Britt Mattsson, 508 09 330

4 Håll staden välstädad<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-032-2012

Handläggare: Britt Mattson, 508 09 330

5 Underhåll av vilsoffor<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-038-2012

Handläggare: Britt Mattson, 508 09 330

6 Utomhusbad med pool i Rålambshovsparken<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-041-2012

Handläggare: Magnus Björkman, 508 09 149

7 Fler gungor till barnen<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-043-2012

Handläggare: Leila Massih, 508 09 306

8 Parkvakter i Rålambshovsparken<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-056-2012

Handläggare: Leila Massih, 508 09 306

9 Promenadstig utmed Fredhällsklipporna<br>Svar på medborgarförlag

Dnr: 1.2.4-071-2012

Handläggare: Leila Massih, 508 09 306

10 Farthinder på cykelbanan utanför förskolan Scheele<br>Svar på medborgarförlag

Dnr: 1.2.4-112-2012

Handläggare: Fredrik Ekroth, 508 09 307

11 Fria tider på förskola<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-710-2011

Handläggare: Göran Sjöqvist, 508 08 448

12 Förbättrad framkomlighet för stombusslinje 1 mellan Lilla Essingen och Fridhemsplan<br>Medborgarförslaget lämnas över till trafik- och renhållningsnämnden

Dnr: 1.2.4-057-2012

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

13 Åtgärder för minskade miljöstörningar utmed Essingeleden<br>Medborgarförslaget lämnas över till trafik- och renhållningsnämnden

Dnr: 1.2.4-160-2012

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

Allmänna ärenden

14 Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015

15 Bidrag år 2012 till lokala föreningar och frivilligorganisationer

Dnr: 2.1-075-2012

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

16 Delegationsförteckning

Dnr: 1.1-182-2012

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

17 Vilket ansvar har stadsdelsnämnden om en enskild förskola går i konkurs?<br>Skrivelse från (S)

Dnr: 1.2.3-077-2012

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

18 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Dnr: 1.2.1-161-2012

Handläggare: Jan Francke, 508 08 000

19 Månadsrapport för mars 2012

Dnr: 2.1-111-2012

Publiceras senare

Handläggare: Alexandra Göransson, 508 08 000

Yttranden

20 Redovisning av vidtagna åtgärder efter Socialstyrelsens verksamhetstillsyn<br>Yttrande till Socialstyrelsen

Dnr: 1.4-123-2012

Handläggare: Verksamhetsplanerare Christina Egerbrandt, 508 08 032

Remisser

21 Ändringar i reglemente<br>Remiss från kommunstyrelsen

Anmälningsärenden

22 Avsteg från kö- och placeringsregler förskola

Dnr: 4.2-183-2012

Handläggare: Göran Sjöqvist, 508 08 448

23 Redovisning till socialstyrelsen av 2007-2011 års stimulansmedel

24 Stadsrevisionens revisionsberättelse för Kungsholmens stadsdelsnämnd år 2011

27 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

28 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

29 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

30 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

31 Yttrande till tingsrätten angående adoption

33 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

34 Anmälan av Lex Sarah enligt 14 kap 6 § SoL dnr

§2 Anmälan av medborgarförslag

Stadsdelsnämnden överlämnar inlämnade medborgarförslag till förvaltningen för beredning.

§3 Utöka bryggor på Lilla Essingen<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 april 2012, dnr 1.2.4-019-2012.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M) och Charlotta Schenholm (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Catarina Agrell m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Socialdemokraterna.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Catarina Agrell m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt eget förslag till beslut:
Stadsdelsnämnden beslutar

-          Att förvaltningen återkommer till nämnden med förslag till bryggor och beräknad kostnad

Förvaltningens förslag till beslut visar på ambitioner om att långsiktigt skapa en bättre bad- och parkmiljö för området runt Lilla Essingen, men utelämnar det behov av badbryggor som medborgarförslaget pekar på.

 

Vi socialdemokrater tycker att idén är värd att pröva. Att tillfoga flera flytbryggor som fästs invid kaj, befintliga bryggor och i sjöbotten är ett relativt enkelt och billigt sätt att öka värdet av Stockholms placering mitt i mötet mellan Saltsjön och Mälaren.

 

De nya bryggorna placering kräver visserligen att man är simkunnig för att kunna nyttjas. Men så är fallet för flera av de bad som redan finns runt om i Stockholm. Lilla Essinge bryggbad kan fortsätta att utnyttjas för dem som behöver en grundare badupplevelse.

 

§4 Håll staden välstädad<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 april 2012, dnr 1.2.4-032-2012.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M) och Charlotta Schenholm (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Anders Ödmark m. fl. (MP), Catarina Agrell m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Anders Ödmark m. fl. (MP), Catarina Agrell m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till gemensamma förslag till beslut:
Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen med beaktande av vad som anförs i det följande.

Förslagsställaren har i 13 punkter gett ett engagerat förslag i syfte att minska nedskräpningen i stadsdelen. Förslaget är delvis mycket konkret.

I förvaltningens tjänsteutlåtande kommenteras flertalet av förslagets punkter – dock inte alla. Skrivningen är positiv vis à vis förslagen men ofta med en icke aktiv hållning.

Exempelvis skrivs att bättre samordning kan ske, att bättre uppföljning och kontroll kan ske. Dock ges inte något besked om att så kommer att ske.

Förslaget att ställa krav på snabbmatsrestauranger m.fl. beskrivs som en god idé. Här vore det på sin plats att följa upp och försöka förverkliga idén eller att förklara att det inte ligger inom förvaltningens kompetens.

Förslagsställaren anser att en kampanj behöver genomföras och ger en rad uppslag om hur den kan utformas. Förvaltningen uppger att en kampanj ska genomföras men säger inget om hur den ska göras och hur man värderar förslagsställarens olika uppslag.

Ett uppslag som lämnas helt okommenterat av förvaltningen är sätt att aktivera Kungsholmens boende för att bekämpa nedskräpningen. Förslagsställaren anger som tänkbar åtgärd att trycka en nål med texten ”Jag plockar skräp” eller liknande kombinerat med någon form av uppmuntran.

Alla frågor som tagits upp i medborgarförslaget har inte direkt bäring på stadsdelsnämndens uppdrag och kompetens. Men stadsdelsnämnden och dess förvaltning är det offentliga organ som står medborgarna närmast och bör kunna driva frågorna samordnat gentemot andra samhällsorgan, företag etc.

 

§5 Underhåll av vilsoffor<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

1.     Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

2.     Ärendet överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 april 2012, dnr 1.2.4-038-2012.

 

§6 Utomhusbad med pool i Rålambshovsparken<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 mars 2012, dnr 1.2.4-041-2012.

 

§7 Fler gungor till barnen<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 april 2012, dnr 1.2.4-043-2012.

 

§8 Parkvakter i Rålambshovsparken<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 april 2012, dnr 1.2.4-056-2012.

 

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

Förvaltningens förslag till beslut visar på ambitioner att lösa trygghets­problemen i Rålambshovsparken men behandlar inte förslaget om parkvakter.

Vi socialdemokrater tycker att idén är värd att pröva, kanske snarare under benämning parkvärdar för att markera en serviceinställning. Där skulle man kunna bereda ungdomar sommarjobb under kunnig ledning samtidigt som trygghet och service ökar och förhoppningsvis gör parken trivsam. På så sätt ger man ungdom en arbetslivserfarenhet som är mycket värdefull. Vi anser det angeläget att alla gymnasieungdomar som vill sommarjobba inom stadsdelen ska få den möjligheten.

 

Vidare vill vi betona att vi delar polisens uppfattning att ett alkoholförbud efter klockan 22 kan få goda effekter på ordningen i parken då den ger polisen ytterligare en möjlighet att ingripa innan bråk uppstår.

 

§9 Promenadstig utmed Fredhällsklipporna<br>Svar på medborgarförlag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 april 2012, dnr 1.2.4-071-2012.

 

§10 Farthinder på cykelbanan utanför förskolan Scheele<br>Svar på medborgarförlag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 april 2012, dnr 1.2.4-112-2012.

 

§11 Fria tider på förskola<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 mars 2012, dnr 1.2.4-710-2011.

 

§12 Förbättrad framkomlighet för stombusslinje 1 mellan Lilla Essingen och Fridhemsplan<br>Medborgarförslaget lämnas över till trafik- och renhållningsnämnden

BESLUT

 

Medborgarförslaget lämnas över till trafik- och renhållningsnämnden.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 mars 2012, dnr 1.2.4-057-2012.

 

§13 Åtgärder för minskade miljöstörningar utmed Essingeleden<br>Medborgarförslaget lämnas över till trafik- och renhållningsnämnden

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 mars 2012, dnr 1.2.4-160-2012

 

 

§14 Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner förslaget till underlag för budget 2013 med beräkningar för 2014 och 2015 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

2.     Stadsdelsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att utreda stadens organisation för mottagande av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som inte anvisats kommunplats i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

3.     Stadsdelsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar utreda vilka åtgärder som behöver vidtas och vilka incitament som kan ges, inom området service till personer med funktionsnedsättning, för att göra det möjligt för nämnderna att bedriva gruppbostäder inom de ekonomiska ramar som fördelas till nämnderna samt att skapa kostnadsneutralitet mellan olika former av utförare.

4.     Stadsdelsnämnden anmäler investeringsönskemål enligt bilaga 2.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 23 mars 2012, dnr 1.1-029-2012

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M) och Charlotta Schenholm (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Catarina Agrell m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

 

Anders Ödmark m. fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

 

 

RESERVATIONER

Catarina Agrell m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:
Stadsdelsnämnden beslutar
-
       att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag
-
       att därutöver anföra följande

Förvaltningens förslag bygger på den borgerliga alliansens budgetram för de kommande åren och inte de förslag som våra partier står bakom. Vi hänvisar till oppositionens budgetunderlag i kommunfullmäktige.

Antalet invånare i vår stadsdel har ökat kraftigt de senaste åren och kommer att fortsätta att öka. Samtidigt minskar Alliansen stadsdelens budgetram under de närmaste åren. Det blir allt mindre pengar per invånare i stadsdelens budget, en ekvation som i längden inte kan gå ihop.

Den borgerliga alliansens budget för staden innebär ingen uppräkning för ökade löner eller andra kostnader och det får allvarliga konsekvenser för de ekonomiskt och socialt svagaste invånarna i vår stad och visar enligt vår mening på en cynisk människosyn. Den givna budgetramen för de kommande åren innebär ”effektiviseringar” – med andra ord nedskärningar – i många av de verksamheter som riktar sig till de mest utsatta grupperna i vår stadsdel. 

Framgångsrika verksamheter förutsätter ett gott samarbete mellan ledning och anställda. Vi vill betona de fackliga organisationernas roll vid utformningen av verksamheten.

Uppdraget att arbeta med en värdegrund som talar om människors värde och värdighet kolliderar med ekonomisk åtstramning. Vi anser att det sällan går att skapa kvalitet utan tillräckliga resurser.

Befolkningsutvecklingen och förskolorna/skolorna
Antalet förskolebarn i stadsdelen har visat sig öka betydligt kraftigare än stadens prognoser räknat med och därmed följer stort behov av utbyggnad av förskolor. Det är bra att förvaltningen lyfter fram behovet av att nämnden kompenseras för de extra kostnader som detta medför.

Nämnden har stora problem med att få fram lokaler för nya förskolor och hyrorna för dessa överskrider utan undantag den ersättning som stadsdelsnämnden får från staden centralt.  I vissa fall har förvaltningen t.o.m. föreslagit att man ska kompensera lokalkostnader från personalanslaget.  Överinskrivning av barn är redan ett faktum.

I flera sammanhang har Kungsholmen fått kritik för låg andel förskollärare och revisorerna har nyss påpekat att andelen sjunker. Det krävs krafttag för att komma till rätta med problemet och det går inte utan mera pengar.

Som förvaltningen påpekar är uppdelningen av ansvar för förskolan, där stadsdelsnämnden har ansvar för de offentligt drivna förskolorna och utbildningsnämnden för de privata, mycket olycklig. Det medför stora svårigheter att planera verksamheten och mycket dubbelarbete i köhanteringen. För att kunna garantera en god kvalitet i all barnomsorg anser vi att stadsdelen även bör ha tillsynsansvaret för alla förskolor inom området. Vi är också mycket oroliga för det ansvar stadsdelsnämnden har om en privat förskola går i konkurs. För detta finns ingen beredskap.

Stadsdelsnämnden har tidigare haft ansvar för grundskolan, vilket hade många fördelar. Det underlättade övergången från förskola till skola och gav kontinuitet i stödet till barn med särskilda behov. Många rektorer upplevde det som en fördel att ha nära till beslutsfattarna. Vi anser därför att ansvaret för grundskolan bör återgå till stadsdelsnämnden.

Det finns mycket arbete som behöver utföras i våra parker, inom förskolan och i äldreomsorgen. Vi anser att sommarjobbande ungdomar skulle kunna göra en betydelsefull insats samtidigt som de kan tjäna lite pengar och få arbetslivserfarenhet.

Fält och fritid
Cannabisanvändandet bland ungdomar på Kungsholmen, ordningsproblem och otrygghet i Rålambshovsparken vittnar om att det behövs en stabil vuxennärvaro i de områden där unga vistas. Vi ser att fält och fritid gör ett otroligt jobb med de resurser de har men det behövs långt mera för att täcka behovet såväl geografiskt som på internet.

För att tidigt söka upp ungdomar i riskzonen är team med närpolis, social omsorg, förskola och skola otroligt viktiga. Då det inte är obligatoriskt för privata skolor att medverka i dessa team riskerar barn som går där att inte få det stöd de behöver. Vi anser att alla barn ska omfattas av förebyggande arbete.

Äldreomsorgen
Andelen äldre över 80 år sjunker något under den närmaste tiden för att sedan återigen öka. Det är angeläget att hitta flexibla lösningar så att man inte släpper bra lokaler utan att kunna få tillbaka dem. Vi anser att stadsdelsnämnden noga måste pröva hur många platser vi behöver.  Alliansen har infört en mera restriktiv bedömning av rätten till plats på äldreboenden - särskilt servicehus - vilket medför lägre kostnader på kort sikt men minskar valfrihet och trygghet för de äldre. Många som enligt vår uppfattning självklart borde få plats på våra äldreboenden förnekas i dag detta. 

Antalet invånare mellan 65-80 år ökar och det är angeläget att satsa på förebyggande hälsovård i den åldersgruppen. Nya rön visar att alkoholkonsumtionen ökar i den åldersgruppen, särskilt bland kvinnor. Depression är också vanlig och troligen ökande. Förebyggande insatser i form av olika kulturutbud, föreningsaktiviteter och motion i gruppen skulle troligen spara mycket pengar i framtiden. I ärendet nämns inget om denna typ av insatser för målgruppen.

Individ- och familjeomsorgen
Individ- och familjeomsorgens organisation i stadsdelen är splittrad.  Försörjningsstödsenheten är utlokaliserad till Östermalm medan familjeenheten, missbruksgruppen och socialpsykiatrin är kvar i den egna stadsdelen. Jobbtorget finns på Södermalm. Försörjningsstödet är ständigt underbudgeterat. Familjeenheten har fått kraftigt minskade resurser samtidigt som befolkningen ökar i stadsdelen. Personalen utsätts för ständiga ”effektiviseringskrav” vilket i slutändan går ut över brukarna. Vi behöver en samlad socialtjänst i den egna stadsdelen och en förstärkning av socialtjänstens resurser så att klienterna får de insatser de är i behov av.

Privatiseringarnas och valfrihetens baksidor
För att omsorg och vård ska bli framgångsrik är det av största vikt att samverkan mellan äldreomsorgen och sjukvården är väl organiserad. Kundvalssystemet inom hemtjänsten och primärvården med ett stort antal utförare medför stora svårigheter för den samverkan som är så viktig för den enskilde brukaren.

Det är omöjligt för den enskilde att göra ett väl övervägt val bland drygt hundratalet hemtjänstföretag. Alldeles för stor del av den beviljade tiden går åt resor mellan brukarna och kommer inte de äldre till godo. Valfrihetssystemet behöver ses över, särskilt inom hemtjänsten.

Stadens resursfördelningssystem
Det är viktigt att stadens system för fördelning av resurser till stadsdelsnämnderna fortlöpande följs upp och revideras.

Ett systemfel, som förvaltningen beskriver, avser ersättning för personer med funktionsnedsättning (oftast autism) som genom biståndsbeslut erhåller boende inom enheter som inte ingår i stadens valfrihetssystem och därvid tar ut betydligt högre dygnspriser än de schablonbelopp som budgeteringen bygger på. Problemet är att kostnadsansvaret åvilar den stadsdelsnämnd där enheten är lokaliserad och inte den nämnd som fattar beslut om placering. Detta behöver rättas till. Det får dock inte resultera i att stadsdelsnämnden inte är aktivt pådrivande i planeringen av utbyggnaden av nya omsorgslägenheter i samband med ny- och ombyggnationer på Kungsholmen.

Parkskötsel
Med allt flera boende på Kungsholmen och kraftigt ökat antal arbetsplatser ökar behovet av underhåll och skötsel av parkerna. Staden måste som förvaltningen framhåller ändra beräkningsgrunden för medel som budgeteras för underhåll och skötsel av parkerna. Den täta bebyggelsen förutsätter välskötta grönytor för att staden ska vara attraktiv.

Flyktingmottagande
Förvaltningen konstaterar att vår stadsdelsnämnd tar emot få flyktingar och skriver att antalet troligen kommer att vara fortsatt lågt.  Vi anser att detta är oacceptabelt.  Kungsholmen och de övriga innerstadsstadsdelarna ska aktivt delta i stadens flyktingmottagande. Utan politisk vilja och politiska beslut kommer detta inte att ske och de nyanlända flyktingarna kommer till överväldigande del att hamna i de stadsdelar som alliansen kallar ”utanförskapsområden”.

Många av de ensamkommande flyktingbarnen passerar Kungsholmens stadsdelsnämnd eftersom de ansöker om asyl hos polismyndigheten på Kronobergshäktet.  Stadsdelsförvaltningen har rätt i att staden centralt måste se över detta mottagningssystem och ersätta de handläggningskostnader som uppstår hos stadsdelsnämnden. Eftersom Kungsholmen under de senaste åren varit den instans i Stockholms stad som varit första kontakt med de absolut flesta ensamkommande flyktingbarnen så har stadsdelen nu en unik kompetens i mottagandet. Vi föreslår att Kungsholmens stadsdelsnämnd ges ett särskilt uppdrag i staden att ansvara för första mottagandet av dessa barn och ungdomar och att stadsdelen får en rimlig ersättning för detta uppdrag.

Kultur
För att en stad eller en stadsdel ska vara attraktiv krävs ett utbud av kultur och icke-kommersiell verksamhet samt tillgång till föreningslokaler till rimliga kostnader. På Kungsholmen är detta bristvaror och vi anser det mycket angeläget att Västra Kungsholmen får en satsning för att skapa gemenskap och förebygga olika missförhållanden.

Hållbar utveckling
Stadsdelsnämnden ska ta en mycket mera aktiv roll i arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling. Det behövs helt nya offensiva satsningar som definitivt inte kan finansieras med majoritetens budget. Stadsdelen ska både internt och externt prioritera bl.a. arbete med energirådgivning. Stadsdelens egna verksamheter bör vara föregångare i utvecklingen, särskilt när vi blir alltfler inom samma geografiska område vilket ökar slitaget på våra grönområden och innebär risk för en ständigt ökande negativ miljöpåverkan.

 

Anders Ödmark m. fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt eget förslag till beslut:
Stadsdelsnämnden beslutar

-       att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag

-       att därutöver anföra följande

Förvaltningens förslag bygger på majoritetens budget och inte det förslag som Miljöpartiet lagt i kommunfullmäktige. Vi noterar att majoriteten har höga ambitioner men inte ger ekonomiska förutsättningar att leva upp till dessa ambitioner. Kungsholmens stadsdelsnämnd får för lite pengar för att ge medborgarna den service som är utlovad. Stadsrevisionen nämner exempelvis i revisionsberättelsen för 2011 att nämnden inte når kommunfullmäktiges mål ”Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg”. Särskilt uppenbart är detta i och med att utvecklingen av löner och priser inte beaktas samt att beloppet för socialbidrag ligger på orealistiskt låg nivå.

Hållbar utveckling
För att stadsdelsnämnden ska kunna ta en aktiv roll i omställningen till en långsiktigt hållbar framtid behövs helt andra satsningar än dem, som kan finansieras med majoritetens budget. Bl.a. behöver miljösamordnare anställas. Stadsdelen ska ha resurser för att prioritera arbete med energirådgivning inom både förvaltningens egna verksamheter och gentemot företag och hushåll.

Andelen ekologiskt odlad mat ska öka i nämndens verksamheter. Målet ska vara att 40 % av maten i egna och upphandlade verksamheter ska vara ekologisk. Stadsdelsnämnden bör även i sina inköp sträva efter att handla rättvisemärkt. Samtliga verksamheter ska källsortera avfall och alla som serverar livsmedel ska sortera ut matavfall för biologisk behandling.

Befolkningsutvecklingen och förskolorna
Stadens befolkningsprognoser under senare åren har kraftigt underskattat pågående befolkningsökning - i synnerhet ökningen av antalet barn. Detta innebär att den utbyggnad av förskolor som är nödvändig ställer mycket stora krav på nämnden. Det är rimligt att nämnden kompenseras för de extra kostnader som en utbyggnad av förskolor i innerstaden medför.

En följd av att behovet av förskoleplatser ökar mer än möjligheterna att bygga ut är att barngrupperna blir större än vad som staden angett som norm. Detta medför påfrestningar för verksamheten och för barnens och personalens miljö. Risken är att det också påverkar möjligheterna att anställa tillräckligt antal personal med adekvat utbildning.

Dessutom medför det ökande antalet barn och antalet förskolor, som saknar egna gårdar, att det blir än viktigare att slå vakt om Kungsholmens parker och andra grönområden. Vi är liksom förvaltningen bekymrade över hur lite medel som centralt avsätts för skötsel och underhåll av våra parker.

Boenden för äldre
Innan ytterligare beslut tas om avveckling av servicehus eller omvandling till andra boendeformer behöver noggrann bedömning göras avseende de äldre som nu bor i servicehus och de för vilka servicehus framgent kan vara en lämplig boendeform. Vid trygghetsboende belastas den äldres hyra även av kostnader för gemensam personal och lokaler, något som inte är fallet i servicehus. Denna effekt tillsammans med den fördyring som uppkommer i och med att äldre servicehuslägenheter renoveras innebär att många äldre inte kommer att ha råd med trygghetsbostad.

Vård av äldre med demens
Den största utmaningen inom äldreomsorgen är det stora och ökande antalet äldre personer med demenssjukdomar. De ersättningsbelopp som stadens resursfördelningssystem ger för vård- och omsorgsboenden och hemtjänst för personer med demens är inte tillräckliga för att säkerställa nödvändig personalbemanning. Det framgår särskilt tydligt om dagens verklighet jämförs med socialstyrelsens nationella riktlinjer. Vi ser det som särskilt viktigt att följa upp om de extra medel för demensvården som i staden avsatts under tre år är tillräckliga och hur de fördelas.

Ensamkommande flyktingbarn
Kungsholmens stadsdelsförvaltning tar emot ett stort antal ensamkommande flyktingbarn p.g.a. att polishuset är beläget i stadsdelen. Detta medför ett omfattande administrativt arbete, som inte beaktas i stadens resursfördelningssystem. Eftersom det handlar om tillfälliga insatser i avvaktan på kommunplacering finns det anledning att uppdraget läggs centralt på socialförvaltningen. I annat fall bör Kungsholmens stadsdelsnämnd i budget tilldelas medel för uppdraget.

Den s.k. mångfaldens och valfrihetens baksidor
För att omsorg och vård av bl.a. demenssjuka personer ska bli framgångsrik är det av största vikt att samverkan med sjukvården är väl organiserad. Kundvalssystemet inom hemtjänsten med stort antal utförare samt de olika huvudmännen för primärsjukvården medför stora svårigheter för den samverkan som är viktig för den enskilde brukaren. Den mångfald i utbudet av välfärdstjänster som möter brukarna medför organisatorisk splittring som gör att angelägen professionell samordning är svår att genomföra.

Även om konkurrensutsättning och valfrihetssystem i viss mån har stimulerat verksamhetsutveckling och uppskattas av många brukare finns det sålunda skäl att uppmärksamma de svårigheter som uppkommit. För att få till stånd nödvändig planering och samverkan mellan olika aktörer för att få en god vård och omsorg för varje enskild brukare behöver det nuvarande valfrihetssystemet utvärderas och eventuellt omprövas.

Stadens resursfördelningssystem
Det är viktigt att stadens system för fördelning av resurser till stadsdelsnämnderna fortlöpande följs upp och revideras. Ett systemfel avser ersättningen för de personer med funktionsnedsättning (oftast autism) som genom biståndsbeslut erhåller boende inom enheter som inte ingår i stadens valfrihetssystem och därvid tar ut betydligt högre dygnspriser än de schablonbelopp som budgeteringen bygger på. Problemet är att kostnadsansvaret åvilar den stadsdelsnämnd där enheten är lokaliserad och inte den nämnd som fattar beslut om placering. Detta behöver rättas till.

Likaså finns det anledning att resursfördelningssystemet utvecklas på ett sätt som stimulerar flexibla boendelösningar och underlättar en bostadskarriär för personer med funktionshinder. Med dagens system ”fastnar” vissa brukare i gruppbostad trots att annat mer självständigt boende skulle vara att föredra.

Den kraftiga befolkningsökningen på Kungsholmen medför ökande behov av underhåll och skötsel av parkerna. Staden måste öka de medel som budgeteras för underhåll och skötsel av parker och se över fördelningen så att parkerna i innerstaden, som besöks av många personer som bor på annat håll, kan vara fortsatt attraktiva för boende och besökare. Därför är det oacceptabelt anvisad investeringsbudget minskas under kommande år.

 

§15 Bidrag år 2012 till lokala föreningar och frivilligorganisationer

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner fördelningen av bidrag enligt tjänsteutlåtandet.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 mars 2012, dnr 2.1-075-2012.

 

§16 Delegationsförteckning

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd fastställer delegationsförteckningen.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 19 april 2012, dnr 1.1-182-2012.

 

 

§17 Vilket ansvar har stadsdelsnämnden om en enskild förskola går i konkurs?<br>Skrivelse från (S)

BESLUT

 

Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 april 2012, dnr 1.2.3-077-2012.

 

§18 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar rapporteringen till Socialstyrelsen, stadens äldreförvaltning, socialförvaltning och revisionskontor.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 26 mars 2012, dnr 1.2.1-161-2012.

 

§19 Månadsrapport för mars 2012

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport, mars2012

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 april, dnr 2.1-111-2012.

 

UTTALANDE

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

I samband med att nämndens borgerliga majoritet röstade igenom sin budget för 2012 reserverade vi oss mot beslutet och konstaterade att det är ytterligare en nedskärningsbudget från alliansen. Förvaltningens månadsrapport för mars 2012 ger oss rätt.

 

Försörjningsstödet prognostiserar ett överskridande med 3,5 milj. Alliansen har en övertro på sin misslyckade jobbpolitik och underbudgeterar försörjningsstödet år efter år. Resultatet av underbudgeteringen blir att ett annat verksamhetsområde måste lämna ett motsvarande överskott om budgeten ska gå ihop.

 

Övrig individ- och familjeomsorg beräknas rymmas inom tilldelad budget.  Anslagen är dock snålt tilltagna, familjeenhetens budget har skurits ner mycket kraftigt under de senaste åren. Samtidigt ökar befolkningen på Kungsholmen.  Alliansen räknar helt enkelt med att enbart personer utan sociala och psykiska problem flyttar in i de nybyggda husen. Insatserna för bostadsrätterna är höga, hyrorna för de hyresrätter som byggs likaså. Men redan finns det tecken på att de höga hyrorna kommer att bli problem för många hushåll.

 

Äldreomsorgen ska enligt prognosen gå med 5,5 milj i överskott jämfört med budgeten. Den borgerliga alliansen har lyckats med sin åtgärdsplan som beslutades redan hösten 2010, dvs. en mera restriktiv bedömning av ansökningarna till vård- och omsorgsboende och servicehus.  Sociala delegationens ledamöter ser bevis på detta vid varje sammanträde. Tröskeln till servicehusboende har blivit högre än tidigare.

 

Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning kommer man enligt prognosen inte att nå en budget i balans trots att verksamhetsområdet tillförts 4 milj kr extra i budgeten.  I stället prognostiseras ett underskott med 2 milj kr. Det är anmärkningsvärt att en privat vårdgivare som driver verksamhet i lokaler som tidigare lämnats av stadsdelsnämnden som olämpliga för den verksamhet som i dag drivs i dem, kan plocka ut en ersättning som klart överskrider de ersättningar som stadsdelsnämnden och verksamheterna i egen regi får från staden. En tidigare genomförd central upphandling av transporter bl.a. till och från dagliga verksamheter fortsätter också att höja kostnadsnivåerna. Denna upphandling har fått stark kritik av stadens revisorer.

 

Förskolan prognostiserar en budget i balans. Vi misstänker att det handlar om stora barngrupper och överinskrivningar av barn med ökad trängsel och minskad kvalitet som följd. 

 

De svaga och utsatta grupperna på Kungsholmen kan även fortsättningsvis förvänta sig en politik som kommer att drabba de sämst ställda i vår stadsdel. 

 

§20 Redovisning av vidtagna åtgärder efter Socialstyrelsens verksamhetstillsyn<br>Yttrande till Socialstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar till

Socialstyrelsen.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 mars 2012, dnr 1.4-123-2012.§21 Ändringar i reglemente<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd instämmer i de föreslagna förändringarna av reglementen.

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 mars 2012, dnr 1.5.1-110-2012.

§24 Anmälningsärende

Stadsrevisionens revisionsberättelse för Kungsholmens stadsdelsnämnd år 2011 dnr 1.4-174-2012.

§25 Anmälningsärenden

Anmälan av balanslista

 

Anmälan av inkomna protokoll, rapporter, skrivelser m m

 

Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

§26 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

Skrivelse från (V) om att sända stadsdelsnämndens sammanträden på webben, dnr 1.2.3-241-2012

 

 

§27 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

Stadsdelsdirektör Karin Norman informerade om:

·       Städkampanj i Rålambshovsparken den 27 april

·       Parkprogrammet – remissarbetet har flyttats fram

·       Översyn av resursfördelning för parkskötsel

 

Avdelningschef Kerstin Ohlsson informerade om nya avtal för läkarinsatser inom särskilda boendeformer för äldre.

 

Avdelningschef Kerstin Emriksson Wallin informerade om arbetet med att rekrytera förskollärare.

 

§28 §§ 28 - 31 sekretessbelagda ärenden