Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-05-24

Sammanträde 2012-05-24

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag

3 Barnvagnsramper ner från Kristineberg (Lidnersplan m m) mot Kristinebergs strand<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-144-2012

Handläggare: Fredrik Ekroth, 508 09 307

4 Separata promenad- och joggingvägar vid Norr Mälarstrand<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-152-2012

Handläggare: Leila Massih, 508 09 306

5 Upprustning av strandlinje och parkväg nedanför vill Adolfsberg<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-153-2012

Handläggare: Fredrik Ekroth, 508 09 307

6 Grönarrangemang till Drottningholmsvägen vid Fridhemsplan<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-169-2012

Handläggare: Britt Mattsson, 508 09 330

7 Lokalt alkoholförbud i Kronobergsparken<br>Svar på nio medborgarförslag

8 Konstgräsplan på Eiraskolan<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-198-2012

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

9 Ändring i turlistan för busslinje 1<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-209-2012

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

10 Simhall i Lindhagen<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-224-2012

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

11 ”Fryshus” i St Görans f d gymnasium<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-223-2012

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

12 Ombyggnad av bilfiler vid Fridhemsplan<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-235-2012

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

13 Upprustning av trappan mellan Fridhemsgatan och Kungsholmsstrand<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-237-2012

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

14 Ny placering av tennishall<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-238-2012

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

15 Upprustning av yta vid Fridhemsplan<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-239-2012

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

18 Befolkningsutveckling och budgetutveckling<br>Skrivelse från (V)

Dnr: 1.2.3-078-2012

Handläggare: Verksamhetschef Thomas Levin, 508 08 056

19 Pedagogisk mångfald i förskolan – ett sätt att utveckla kvalitén förskolan<br>Skrivelse från (FP)

Dnr: 4.3-155-2012

Handläggare: Göran Sjöqvist, 508 08 000

20 Angående det lokala alkoholförbudet i Rålambshovsparken<br>Svar på skrivelse från Kungsholmens Närpolis

21 Datakommunikation till förskolor, parklekar och gruppboenden

Dnr: 2.5-312-2012

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

23 Barns rätt till en giftfri vardag – inför miljödiplomering för giftfria förskolor<br>Remiss från kommunstyrelsen

24 Restaurang Katana<br>Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2-216-2012

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

25 BBQ Steakhouse/Kungsholmen<br>Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2-236-2012

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

26 Restaurang Primo Ciao Ciao<br>Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2-240-2012

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

27 Dolcetto Espresso<br>Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2-268-2012

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Anmälan av tjänstemannabeslut

28 enligt delegationsbestämmelserna – Bygglovsärenden

Anmälningsärenden

29 Åtgärdsplan för Rålambshovsparken

30 Rekrytering av förskollärare

32 Anmälan av inkomna protokoll, rapporter, skrivelser m m

33 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

34 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

35 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

36 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

37 Anmälan av tjänstemannabeslut

enligt delegationsbestämmelserna
Tillsynsärenden ang Tobak
Personalärenden

39 Socialstyrelsens beslut i tillsynsärende

40 Socialstyrelsens beslut i klagomålsärende

41 Anmälan av Lex Sarah enligt 14 kap 3 § SoL och 24 b § LSS

42 Anmälan av sociala delegationens protokoll sammanträde 120417

§2 Anmälan av medborgarförslag

Stadsdelsnämnden överlämnar inlämnade medborgarförslag till förvaltningen för beredning.

 

§3 Barnvagnsramper ner från Kristineberg (Lidnersplan m m) mot Kristinebergs strand<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 maj 2012, dnr 1.2.4-144-2012

 

§4 Separata promenad- och joggingvägar vid Norr Mälarstrand<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 maj 2012, dnr 1.2.4-152-2012

 

UTTALANDE

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

I likhet med medborgarförslaget anser vi att tanken om separata promenad- och joggingstråk på Norr Mälarstrand är en idé som är värd att utreda. Det uppstår ständiga konfliktsituationer mellan dem som promenerar och dem som joggar och bägge grupperna skulle förmodligen uppskatta ett genomförande av förslaget. 

Vår stadsdelsnämnd tar i dag ställning till ett annat ärende som gäller godkännande och genomförande av program för Kungsholmens strandstig. I det ärendet föreslår vår förvaltning ett liknande arrangemang på Kungsholmens strandstig som förslagsställaren är ute efter på Norr Mälarstrand, nämligen en permanent joggingstig vid sidan av gång- och cykelstråket.

Vi skulle välkomna om stadsbyggnads- och exploateringsnämnderna åtminstone utredde möjligheterna att verkställa medborgarförslaget.

 

§5 Upprustning av strandlinje och parkväg nedanför vill Adolfsberg<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 maj 2012, dnr 1.2.4-153-2012

 

§6 Grönarrangemang till Drottningholmsvägen vid Fridhemsplan<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 25 april 2012, dnr 1.2.4-169-2012

 

 

§7 Lokalt alkoholförbud i Kronobergsparken<br>Svar på nio medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27 april 2012, dnr 1.2.4-210, 211, 221, 222, 226, 227, 228, 232, 233-2012.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M) och Charlotta Schenholm (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Catarina Agrell m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

 

Anders Ödmark m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATIONER
Catarina Agrell m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag till beslut:

-       Att stadsdelsnämnden begär att kommunfullmäktige beslutar om ändring i den lokala ordningsstadgan med alkoholförbud i Rålambshovsparken och Kronobergsparken klockan 22- 12.

I mars 2008 remissbehandlade Kungsholmens stadsdelsnämnd förslag till ändrad ordningsstadga. Då föreslog förvaltningen alkoholförbud i Rålambshovsparken och Kronobergsparken från klockan 22 för att ge polis och fältassistenter möjlighet att tidigt ingripa mot större ungdomsgrupper och därmed minska risken för störningar och bråk.

Majoriteten beslutade dock om alkoholförbud först från klockan 24. Vi ansåg redan då att förvaltningens förslag, som också hade stöd av polisen, var väl genomtänkt.

Mot bakgrund av den utveckling som skett i våra parker sedan 2008 kan vi bara beklaga att kommunfullmäktige inte följde vår förvaltnings förslag till beslut. Tydliga signaler har kommit från polisen som vill ha tydligare verktyg att ingripa mot busliv i parkerna. Vi anser det befogat med ett nytt beslut och då utvidga den alkoholfria tiden till klockan 22 – 12. Ett alkoholförbud från 22 tillåter fortfarande picnic:ande och det sociala uteliv i våra parker som är så uppskattat, men ger samtidigt förutsättningar för lugnare och renare grönområden.

 

Anders Ödmark m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut:

  1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda vilka förändringar i lokala ordningsstadgan som kan öka tryggheten och minska stöket, med hänsyn till kringboendes synpunkter och önskemål och med redovisning och beaktande av eventuella risker i att problemen flyttar till andra platser.
  2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att redovisa hur man arbetar med utslagna grupper och vilka förslag på ytterligare åtgärder som kan vidtas för att minska utanförskapet och också minska den sociala misär som olika missbrukargrupper lever under.

 

Nämnden anför dessutom följande.

I april inkom nio skrivelser från olika medborgare och medborgargrupper om ökade problem i Kronobergsparken i form av att människor på dagtid uppträder störande och är alkohol- och narkotikapåverkade, vilket är extra känsligt då flera förskolor och en parklek använder parken för utevistelse. Efter sommaren 2011 inkom flera skrivelser från boende i närheten av Rålambshovsparken med klagomål om störningar.

När det gäller alkohol och förbud är det olika problem i de två parkerna. I Rålambshovsparken är det ungdomar, helgnätter och festande som går över styr på sommaren medan vi i Kronobergparken ser en total social misär vardagsförmiddagar hela året. Den gemensamma nämnaren är att polisens auktoritet i bägge fallen bedöms förstärkas av alkoholförbud.

Dessutom är det nödvändigt att även observera den sociala misär som a-laget i Kronobergsparken är en del av. Det räcker inte med att mota bort aktuella personer - situationen är oacceptabel även av sociala och humanitära skäl.

Kungsholmen förändras löpande, idag bor barnfamiljerna i större utsträckning kvar inne i staden och många, både barn och vuxna, har utvidgat sitt vardagsrum till parkerna. Många fler restauranger har uteserveringar jämfört med för fyra år sedan, då frågan utreddes senast. Kungsholmsborna lever helt enkelt sitt liv utomhus i större utsträckning. Detta skapar större tryck på Kungsholmens parker, fler ska samsas och olika grupper ska fungera tillsammans.

Det finns därför anledning att återigen ser över i vilka parker och under vilka tider som det ska vara tillåtet att dricka alkohol med hänsyn till kringboende och vilka andra verksamheter som finns i parken, t.ex. barn i parklek eller förskolor som använder parken. I vissa parker kan det vara lämpligt att ha alkoholförbud på dagtid, i andra på kvällstid och i vissa endast förbud under natten. Viktigt är också att det tydligt skyltas med vad som gäller i respektive park. I höst när vi tagit del av föreslagen översyn och sommarens erfarenheter får vi återkomma till frågan om och i så fall på vilket sätt ordningsstadgan bör ändras.

Vi vill att parkerna fortsätter att utvecklas till att vara det extra rum för Kungsholmsborna, sommar som vinter, där vi kan hämta både kraft och finna ro, umgås med varandra och också kunna motionera och röra på oss. Den enes frihet får inte bli någon annans ofrihet.

 

UTTALANDE

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M) och Charlotta Schenholm (FP) lämnade följande gemensamma uttalande. Mikael Valier (KD) instämde i uttalandet i form av ersättaryttrande.

 

Vi Stockholmare känner oss trygga i vår stad. Detta gäller särskilt för oss som bor inom Kungsholmens stadsdel. Enligt trygghetsundersökningen som publicerades hösten 2011 så har tryggheten ökat i Stockholms stad och andelen Stockholmare som upplever oro eller rädsla för att utsättas för brott har minskat under de senaste åren. Men det finns fortfarande mycket att göra för att ytterligare förbättra tryggheten. Detta är något som vi inom Alliansen prioriterar.

 

Nu när sommaren närmar sig kan det finnas risk för ordningsproblem på olika platser i stadsdelen och då kanske främst i anslutning till våra parker. Särskilt uppmärksammade har Rålambshovsparken, Kronobergsparken och området kring Fridhemsplan blivit i detta avseende. Våra parker är välbesökta av människor från hela staden, något som vi ser som positivt. Parkerna är en stor tillgång inte bara för Kungsholmen utan hela Stockholm stad. Dessvärre finns det ett fåtal personer som skapar en otrygg och stökig miljö.

 

Barnperspektivet är centralt för oss och det är särskilt allvarligt om ordningsproblem uppkommer på platser där många barn befinner sig. Den situation som beskrivs i medborgarförslagen, att alkohol- och drogpåverkade personer upplevs som hotfulla i Kronobergsparken i direkt anslutning till förskola och parklek, är allvarlig.

 

Att förbättra tryggheten i samhället och i våra närmiljöer är för oss i Alliansen en central fråga. Vi anser att arbetet med att skapa en tryggare stad behöver alltmer utgå från ett helhetsgrepp med en kartläggning av eventuella problemområden och utvärdering av de insatser som har genomförts. Vi i Alliansen vill därför se att en bred beskrivning och en djupgående analys görs av eventuella ordningsstörande aktiviteter, såsom våld, skadegörelse, missbruk m.m., inom hela stadsdelen. Vi vill således inte begränsa genomlysningen endast till vissa av stadsdelens parker utan även täcka in andra så kallade hotspots och områden där ordningsstörningar kan uppträda.

 

En sådan bred kartläggning av hela stadsdelen kommer att utgöra ett viktigt verktyg i det fortsatta arbetet med att öka tryggheten för oss som bor och vistas på Kungsholmen och Essingeöarna. Vi välkomnar att förvaltningen tar initiativ till ett brett samarbete med andra instanser så som polisen, BRÅ och SL för att få en bred belysning av situationen på Kungsholmen, inklusive Kronobergsparken och Rålambshovsparken. Förvaltningen ska återkomma senast till nämndens decembersammanträde och redogöra för arbetet och samarbetet som påbörjats. Utifrån arbetet ska förvaltningen även gemensamt med andra berörda aktörer utarbeta förslag till trygghetsåtgärder för stadsdelen.

 

§8 Konstgräsplan på Eiraskolan<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget lämnas över till skolfastighetsbolaget SISAB för eventuell åtgärd.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 maj 2012, dnr 1.2.4-198-2012.

 

§9 Ändring i turlistan för busslinje 1<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget lämnas över till trafik- och renhållningsnämnden

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 maj 2012, dnr 1.2.4-209-2012

 

§10 Simhall i Lindhagen<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget överlämnas till idrottsnämnden för eventuell vidare beredning.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 maj 2012, dnr 1.2.4-224-2012

 

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S), Anders Ödmark m. fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) lämnade följande gemensamma uttalande:

 

Vi instämmer i medborgarförslagets synpunkt att det finns ett stort behov av en ny fullstor simhall på Kungsholmen. Kungsholmen har i dag drygt 65.000 invånare. Den snabba utbyggnaden på Västra Kungsholmen gör att stadsdelsområdet vid årsskiftet kommer att ha 67.000 invånare. Invånarantalet kommer att öka ytterligare de närmaste åren med den fortsatta utbyggnaden på Västra Kungsholmen och den planerade förtätningen i Marieberg.

 

På Kungsholmen finns i dag bara en 25 meters simbassäng, det relativt trånga Kronobergsbadet. På näraliggande Norrmalm finns ingen simhall.

Som förvaltningen skriver är det idrottsnämnden som planerar för idrottssanläggningar. Vi anser dock att stadsdelsnämnden bör uttala en bestämd viljeinriktning att det snarast måste byggas en fullstor simhall på Kungsholmen, med fördel i området Västra Kungsholmen-Marieberg.

 

En simhall har en stor betydelse för folkhälsan med simträning och vattengymnastik, för bad och lek, men också för simundervisningen för förskole- och skolbarn samt vuxna. För att ge mest medborgarnytta bör simhallens verksamhet omfattas av det kommunala träningskortet.

 

§11 ”Fryshus” i St Görans f d gymnasium<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget överlämnas till kulturnämnden för eventuell vidare beredning men också för kännedom till Svenska Bostäder.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 maj 2012, dnr 1.2.4-223-2012.

 

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S), Anders Ödmark m.fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) lämnade följande gemensamma uttalande:

 

Vi har många gånger tidigare påpekat behovet av ett fryshus/allaktivitetshus på Kungsholmen. SPF har också skrivit om behovet av föreningslokaler mm för pensionärer. När vår stadsdel nu närmar sig 70.000 invånare är det en stor nackdel att det inte finns billiga lokaler för föreningsliv och kulturliv.

 

Det föds just nu många barn på Kungsholmen. Om dessa familjer väljer att bo kvar här kommer vi inom en snar framtid att ha många ungdomar och få ställen för dem att samlas. Det vore framsynt att redan nu bevaka lämpliga lokaler som blir lediga och planera för kultur och aktivitet.

 

 

§12 Ombyggnad av bilfiler vid Fridhemsplan<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden för eventuell vidare beredning.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 maj 2012, dnr 1.2.4-235-2012.

 

§13 Upprustning av trappan mellan Fridhemsgatan och Kungsholmsstrand<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden för eventuell vidare beredning.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 maj 2012, dnr 1.2.4-237-2012

 

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S), Anders Ödmark m. fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) lämnade följande gemensamma uttalande:

 

I likhet med medborgarförslaget anser vi att denna trappa kan med relativt enkla medel göras betydligt mera attraktiv. Det är en ganska stor nivåskillnad mellan Fridhemsgatan och Kungsholms strand vilket gör att några sittplatser på avsatserna skulle underlätta för bland annat äldre personer att använda trappan. Avsatserna är ganska stora och idag trista ytor som skulle kunna bli miniparker med hjälp av lämpliga växter. Kvällstid är det ganska mörkt så man bör även se över belysningen. Vi skulle välkomna om trafik- och renhållningsnämnden biföll medborgarförslaget.

 

§15 Upprustning av yta vid Fridhemsplan<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden för eventuell vidare beredning.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 maj 2012, dnr 1.2.4-239-2012

 

§16 Tertialrapport 1

BESLUT

 

1.   Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner tertialrapport 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2.   Stadsdelsnämnden godkänner nya och förändrade årsmål som anges i detta ärende.

3.   Stadsdelsnämnden redovisar omslutningsförändringar om 33,0 mnkr i enlighet med detta ärende.

4.   Stadsdelsnämnden ansöker om 6,4 mnkr i stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler enligt blankettbilaga.

5.   Stadsdelsnämnden begär budgetjustering för tillgänglighetsinvesteringar beskrivna under verksamhetsmålet 3.1 - Budgeten ska vara i balans - om sammanlagt 6,3 mnkr.

6.   Stadsdelsnämnden beslutar att justera internpriser i enlighet med detta ärende.

7.   Stadsdelsnämnden fastställer nya resultatenheter inom förskolan i enlighet med detta ärende.

8.   Stadsdelsnämnden fastställer förändrade tider för aktiviteter enligt bilaga 7.

9.   Stadsdelsnämnden ansöker om 0,55 mnkr från central medelsreserv för projekt för att förebygga hemlöshet i enlighet med bilaga 8.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 


ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 maj 2012, dnr 1.2.1-146-2012

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M) och Charlotta Schenholm (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett eget förslag från Vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut:
Stadsdelsnämnden föreslås besluta enligt följande:

1.     Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tertialrapport 1 till kommunstyrelsen.

2.     Stadsdelsnämnden beslutar enligt punkterna 2-9 i förvaltningens förslag till beslut.

3.     Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

 

I samband med att nämndens borgerliga majoritet röstade igenom sin budget för 2012 reserverade vi oss mot beslutet och konstaterade att det är ytterligare en nedskärningsbudget från alliansen. Förvaltningens tertialrapport 1 2012 ger oss fortsatt rätt.

 

Försörjningsstödet prognostiserar ett överskridande med 4,4 milj. Alliansen har fortfarande en övertro på sin misslyckade jobbpolitik och underbudgeterar försörjningsstödet år efter år.  Resultatet av underbudgeteringen blir att ett annat verksamhetsområde måste lämna ett motsvarande överskott om budgeten ska gå ihop. 

 

Samtidigt får allt fler allt svårare att skaffa sig en rimlig boendestandard i vår stadsdel. De tillämpade högsta godkända hyrorna är i dag så låga att personer med försörjningsstöd i praktiken är hänvisade till boenden utanför innerstaden vilket bidrar till ökad segregering. Allmännyttan i innerstaden är i det närmaste utraderad. De nya lägenheter som byggs har en hyresnivå som långt överskrider de högsta hyrorna som socialtjänsten godkänner. 

 

Övrig individ- och familjeomsorg beräknas rymmas inom tilldelad budget.  Anslagen är dock snålt tilltagna, familjeenhetens budget har skurits ner mycket kraftigt under de senaste åren. Samtidigt ökar befolkningen på Kungsholmen.  Alliansen räknar helt enkelt med att enbart personer utan sociala och psykiska problem flyttar in i de nybyggda husen.

 

Äldreomsorgen ska enligt prognosen före resultatdisposition gå med 10 milj i överskott jämfört med budgeten. Den borgerliga alliansen har lyckats med sin åtgärdsplan som beslutades redan hösten 2010, dvs. en mera restriktiv bedömning av ansökningarna till vård- och omsorgsboende och servicehus.  Sociala delegationens ledamöter ser bevis på detta vid varje sammanträde.  Tröskeln till servicehusboende har blivit högre än tidigare. En stor del av de avslag som redovisats för sociala delegationen borde enligt vår uppfattning i stället resulterat i bifall. Enligt bilaga 4 till tertialrapporten är ”några av de boende som idag flyttar in så svaga att de inte klarar inflyttningen utan går bort inom några dagar eller veckor”. Vi ser detta som ytterligare ett resultat av den restriktiva biståndsbedömningen.

 

Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning kommer man enligt prognosen inte att nå en budget i balans trots att verksamhetsområdet tillförts 4 milj kr extra i budgeten.  I stället prognostiseras ett underskott med 3,2 milj kr före resultatdisposition. Det är anmärkningsvärt att en privat vårdgivare som driver verksamhet i lokaler som tidigare lämnats av stadsdelsnämnden som olämpliga för den verksamhet som i dag drivs i dem, kan plocka ut en ersättning som klart överskrider de ersättningar som stadsdelsnämnden och verksamheterna i egen regi får från staden. En tidigare genomförd central upphandling av transporter bl.a. till och från dagliga verksamheter fortsätter också att höja kostnadsnivåerna. Denna upphandling har fått stark kritik av stadens revisorer.

 

Förskolan prognostiserar en budget i balans. Vi misstänker att det handlar om stora barngrupper och överinskrivningar av barn med ökad trängsel och minskad kvalitet som följd.  Förvaltningen har gjort en ambitiös plan för att öka andelen förskollärare inom förskolan. Sextio nya förskollärare ska anställas under året vilket vi välkomnar. Förut stod det ofta i tjänsteutlåtandena att förskolan anställer förskollärare i stället för barnskötare om budgeten så tillåter.  Nu verkar budgetproblemen inte existera trots mycket blygsamma uppräkningar av anslagen. Enligt uppgifter via internet är medianlönen för en förskollärare i Stockholm c:a 25 tkr och för en barnskötare 19 tkr per månad.  Löneskillnaden inklusive arbetsgivaravgifter på ett år blir därmed c.a 100 tkr per anställd. För 60 förskollärare i stället för barnskötare blir skillnaden i kostnader grovt räknat 6 milj kr på ett år. Ska detta i år finansieras av äldreomsorgens överskott? Hur finansieras det nästa år i så fall?

 

De svaga och utsatta grupperna på Kungsholmen kan även fortsättningsvis förvänta sig en politik som kommer att drabba de sämst ställda i vår stadsdel. 

 

UTTALANDEN

Catarina Agrell m fl (S) deltog inte i beslutet.


Anders Ödmark m. fl. (MP) lämnade följande uttalande:

För att staden ska kunna nå högt satta klimatmål samt bidra till Sveriges miljökvalitetsmål är det av stor betydelse att alla stadens nämnder och verksamheter bedriver aktivt och systematiskt miljöarbete.

Som miljöpartiet påpekade när årets verksamhetsplan behandlades behöver därför miljö- och klimatkompetensen stärkas bl.a. vid stadsdelsförvaltningarna. Stadsdelen bör ha resurser för att i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor. Vår ståndpunkt är att en särskild befattning som miljösamordnare inrättas vid stadsdelsförvaltningen.

För att styra och följa upp insatser för bättre miljö anger kommunfullmäktige ett antal indikatorer som stadsdelsnämnderna ska redovisa. I 2012 års budget har dessvärre – som miljöpartiet tidigare påtalat - två indikatorer tagits bort. Det gäller dels andel enheter som sorterar ut matavfall för framställning av biogas, dels den andel mat som tillagas och serveras i stadens verksamheter som är ekologiskt framställd.

Båda dessa indikatorer mäter förhållanden som i sig är betydelsefulla för ett miljömässigt hållbart samhälle. Dessutom är de pedagogiskt viktiga i och med att de tillämpas i bl.a. förskolor och skolor och därmed kan påverka miljömedvetandet hos barn och ungdomar.

Miljöpartiet anser det anmärkningsvärt att staden tagit bort dessa indikatorer och har förordat att Kungsholmens stadsdelsförvaltning för egen del behåller dem som nämndindikatorer med ambitiösa och ökade värden för årsmålen.

Vi uppskattar tertialrapportens uppgifter att verksamheterna agerar miljövänligt genom att källsortera, sortera ut biologiskt nedbrytbart köksavfall och kompostera samt att varje enhet har ett miljöombud, som erbjuds vidareutbildning för att vara stöd för ytterligare miljöförbättringar. Vidare uppskattar vi att förvaltningen som aktivitet anger att när livsmedel eller måltider köps in så ska så långt möjligt ekologiska alternativ väljas. Men vi anser att det vore ännu bättre om ambitionerna på samma sätt som tidigare preciserades mätbart i form av indikatorer.

 

§17 Kungsholms strandstig - godkännande av program och genomförande

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner program för och genomförande av upprustningen av Kungsholms strandstig.

2.     Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att fatta beslut i genomförandeskedet inom godkänd budget för projektet.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 26 april 2012, dnr 3.1-203-2012.

 

§18 Befolkningsutveckling och budgetutveckling<br>Skrivelse från (V)

BESLUT

 

Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 maj 2012, dnr 1.2.3-078-2012

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M) och Charlotta Schenholm (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt eget förslag till beslut:


Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för komplettering av tjänsteutlåtandet med svar på de frågor som ställs i slutet av Vänsterpartiets skrivelse.

 

Stadsdelsnämnden anför därutöver följande.

Förvaltningens tjänsteutlåtande redogör på ett förtjänstfullt sätt för skillnaderna/likheterna i åldersstrukturen i hela stadsdelen samt i fem av de först färdigställda kvarteren i nybyggnadsområdet. Även systemet för medelstilldelningen från staden centralt förklaras ingående.

 

Men frågeställningarna gällde inte enbart ”vilka effekter befolknings­ändringarna får på nämndens budget” utan i första hand vilka effekter de får och redan har fått för nämndens verksamheter.

 

”Har nämndens verksamheter fått nya brukare i de områden som bebos av nyinflyttade kungsholmsbor? Vilka krav ställer befolkningsökningen på stadsdelsnämnden i de olika verksamheterna?”. Dessa frågor får inga svar i tjänsteutlåtandet.

 

Vi utgår ifrån att tjänsteutlåtandet kompletteras med svar på dessa frågor.

 

§19 Pedagogisk mångfald i förskolan – ett sätt att utveckla kvalitén förskolan<br>Skrivelse från (FP)

BESLUT

 

Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 maj 2012, dnr 4.3-155-2012.

 

§20 Lokalt alkoholförbud i Rålambshovsparken<br>Svar på skrivelse från Kungsholmens Närpolis

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar skrivelsen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 maj 2012 dnr 3.1-199-2012.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M) och Charlotta Schenholm (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Catarina Agrell m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

 

Anders Ödmark m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATIONER
Catarina Agrell m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag till beslut:

-       Att stadsdelsnämnden begär att kommunfullmäktige beslutar om ändring i den lokala ordningsstadgan med alkoholförbud i Rålambshovsparken och Kronobergsparken klockan 22- 12.

I mars 2008 remissbehandlade Kungsholmens stadsdelsnämnd förslag till ändrad ordningsstadga. Då föreslog förvaltningen alkoholförbud i Rålambshovsparken och Kronobergsparken från klockan 22 för att ge polis och fältassistenter möjlighet att tidigt ingripa mot större ungdomsgrupper och därmed minska risken för störningar och bråk.

Majoriteten beslutade dock om alkoholförbud först från klockan 24. Vi ansåg redan då att förvaltningens förslag, som också hade stöd av polisen, var väl genomtänkt.

Mot bakgrund av den utveckling som skett i våra parker sedan 2008 kan vi bara beklaga att kommunfullmäktige inte följde vår förvaltnings förslag till beslut. Tydliga signaler har kommit från polisen som vill ha tydligare verktyg att ingripa mot busliv i parkerna. Vi anser det befogat med ett nytt beslut och då utvidga den alkoholfria tiden till klockan 22 – 12. Ett alkoholförbud från 22 tillåter fortfarande picnic:ande och det sociala uteliv i våra parker som är så uppskattat, men ger samtidigt förutsättningar för lugnare och renare grönområden.

 

Anders Ödmark m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut:

  1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda vilka förändringar i lokala ordningsstadgan som kan öka tryggheten och minska stöket, med hänsyn till kringboendes synpunkter och önskemål och med redovisning och beaktande av eventuella risker i att problemen flyttar till andra platser.
  2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att redovisa hur man arbetar med utslagna grupper och vilka förslag på ytterligare åtgärder som kan vidtas för att minska utanförskapet och också minska den sociala misär som olika missbrukargrupper lever under.

Nämnden anför dessutom följande.

I april inkom nio skrivelser från olika medborgare och medborgargrupper om ökade problem i Kronobergsparken i form av att människor på dagtid uppträder störande och är alkohol- och narkotikapåverkade, vilket är extra känsligt då flera förskolor och en parklek använder parken för utevistelse. Efter sommaren 2011 inkom flera skrivelser från boende i närheten av Rålambshovsparken med klagomål om störningar.

När det gäller alkohol och förbud är det olika problem i de två parkerna. I Rålambshovsparken är det ungdomar, helgnätter och festande som går över styr på sommaren medan vi i Kronobergparken ser en total social misär vardagsförmiddagar hela året. Den gemensamma nämnaren är att polisens auktoritet i bägge fallen bedöms förstärkas av alkoholförbud.

Dessutom är det nödvändigt att även observera den sociala misär som a-laget i Kronobergsparken är en del av. Det räcker inte med att mota bort aktuella personer - situationen är oacceptabel även av sociala och humanitära skäl.

Kungsholmen förändras löpande, idag bor barnfamiljerna i större utsträckning kvar inne i staden och många, både barn och vuxna, har utvidgat sitt vardagsrum till parkerna. Många fler restauranger har uteserveringar jämfört med för fyra år sedan, då frågan utreddes senast. Kungsholmsborna lever helt enkelt sitt liv utomhus i större utsträckning. Detta skapar större tryck på Kungsholmens parker, fler ska samsas och olika grupper ska fungera tillsammans.

Det finns därför anledning att återigen ser över i vilka parker och under vilka tider som det ska vara tillåtet att dricka alkohol med hänsyn till kringboende och vilka andra verksamheter som finns i parken, t.ex. barn i parklek eller förskolor som använder parken. I vissa parker kan det vara lämpligt att ha alkoholförbud på dagtid, i andra på kvällstid och i vissa endast förbud under natten. Viktigt är också att det tydligt skyltas med vad som gäller i respektive park. I höst när vi tagit del av föreslagen översyn och sommarens erfarenheter får vi återkomma till frågan om och i så fall på vilket sätt ordningsstadgan bör ändras.

Vi vill att parkerna fortsätter att utvecklas till att vara det extra rum för Kungsholmsborna, sommar som vinter, där vi kan hämta både kraft och finna ro, umgås med varandra och också kunna motionera och röra på oss. Den enes frihet får inte bli någon annans ofrihet.

 

UTTALANDE

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M) och Charlotta Schenholm (FP) lämnade följande gemensamma uttalande. Mikael Valier (KD) instämde i uttalandet i form av ersättaryttrande.

 

Vi Stockholmare känner oss trygga i vår stad. Detta gäller särskilt för oss som bor inom Kungsholmens stadsdel. Enligt trygghetsundersökningen som publicerades hösten 2011 så har tryggheten ökat i Stockholms stad och andelen Stockholmare som upplever oro eller rädsla för att utsättas för brott har minskat under de senaste åren. Men det finns fortfarande mycket att göra för att ytterligare förbättra tryggheten. Detta är något som vi inom Alliansen prioriterar.

 

Nu när sommaren närmar sig kan det finnas risk för ordningsproblem på olika platser i stadsdelen och då kanske främst i anslutning till våra parker. Särskilt uppmärksammade har Rålambshovsparken, Kronobergsparken och området kring Fridhemsplan blivit i detta avseende. Våra parker är välbesökta av människor från hela staden, något som vi ser som positivt. Parkerna är en stor tillgång inte bara för Kungsholmen utan hela Stockholm stad. Dessvärre finns det ett fåtal personer som skapar en otrygg och stökig miljö.

 

Barnperspektivet är centralt för oss och det är särskilt allvarligt om ordningsproblem uppkommer på platser där många barn befinner sig. Den situation som beskrivs i medborgarförslagen, att alkohol- och drogpåverkade personer upplevs som hotfulla i Kronobergsparken i direkt anslutning till förskola och parklek, är allvarlig.

 

Att förbättra tryggheten i samhället och i våra närmiljöer är för oss i Alliansen en central fråga. Vi anser att arbetet med att skapa en tryggare stad behöver alltmer utgå från ett helhetsgrepp med en kartläggning av eventuella problemområden och utvärdering av de insatser som har genomförts. Vi i Alliansen vill därför se att en bred beskrivning och en djupgående analys görs av eventuella ordningsstörande aktiviteter, såsom våld, skadegörelse, missbruk m.m., inom hela stadsdelen. Vi vill således inte begränsa genomlysningen endast till vissa av stadsdelens parker utan även täcka in andra så kallade hotspots och områden där ordningsstörningar kan uppträda.

 

En sådan bred kartläggning av hela stadsdelen kommer att utgöra ett viktigt verktyg i det fortsatta arbetet med att öka tryggheten för oss som bor och vistas på Kungsholmen och Essingeöarna. Vi välkomnar att förvaltningen tar initiativ till ett brett samarbete med andra instanser så som polisen, BRÅ och SL för att få en bred belysning av situationen på Kungsholmen, inklusive Kronobergsparken och Rålambshovsparken. Förvaltningen ska återkomma senast till nämndens decembersammanträde och redogöra för arbetet och samarbetet som påbörjats. Utifrån arbetet ska förvaltningen även gemensamt med andra berörda aktörer utarbeta förslag till trygghetsåtgärder för stadsdelen.

 

§21 Datakommunikation till förskolor, parklekar och gruppboenden

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att beställa dataförbindelse till de enheter som anges i detta ärende.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 16 maj 2012, dnr 2.5-312-2012

 

JÄV

Tina Ghasemi (M) deltog inte i behandlingen av ärendet p g a jäv.

 

§22 Cykelplan 2012<br>Remiss från Trafikkontoret

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 maj 2012, dnr 1.5.3-178-2012

UTTALANDEN

Reijo Kittilä (V) och Catarina Agrell m.fl. (S) lämnade följande uttalande:

Vi instämmer i förvaltningens tjänsteutlåtande och vill särskilt betona det som förvaltningen skriver om vikten av att arbeta parallellt med både en cykelplan och en plan för hur man kan förbättra vägnätet för gående för att underlätta samordningen.

 

Förslaget till cykelplan är mycket ambitiöst och har som uttalat mål att öka andelen cykeltrafikanter på bekostnad av bilarna. Förslaget vill tydligt ta utrymme från bilarna till förmån för cykeltrafikanterna. Hur detta ska gå till återstår att lösa och borde också ha tagits upp samtidigt med cykelplanen.  Det krävs tydliga politiska beslut om detta ska bli möjligt. Vi instämmer helt i att privatbilen måste lämna över utrymme till övriga mera miljövänliga trafikslag. 

Anders Ödmark m. fl. (MP) lämnade följande uttalande:

Miljöpartiet välkomnar att en cykelplan tagits fram. Att ställa bilen och istället gå eller cykla är ett bra val för hälsan och miljön. För att Stockholm ska bli en bättre och säkrare cykelstad krävs en rad åtgärder och rejält med resurser.

 

Cykelplanen 2012 är ett steg på vägen för att Stockholm ska bli en cykelstad. Vi hade dock önskat mer konkreta åtgärder och tydliga politiska beslut för att planerna verkligen ska komma att underlätta för Stockholms ökande antal cyklister. En beskrivning av hur man tänkte gå från ord till handling borde också ingå i cykelplanen.

 

Miljöpartiet har tagit fram 14 konkreta förslag i dokumentet Cyklar i den gröna staden – 14 förslag för en levande gång- och cykelstad, MP, Stockholms stad, 2010. Fler cykelbanor i ett sammanhängande nät behövs och bredare cykelbanor där det är som mest trångt. Stockholms cykelplaner ska genomföras och säkerheten för cyklister och gångtrafikanter ska vara god. När antalet cyklar ökar behövs bättre cykelparkeringar, särskilt nära kollektivtrafik. Lånecyklar ska finnas på fler ställen än idag. Det ska gå att ta med cyklar på kollektivtrafik. Staden ska som arbetsgivare stimulera ökad cykling, exempelvis genom att införa en cykelersättningspeng till stadens anställda som väljer att ta cykeln till jobbet och resa med cykeln i tjänsten. Snöröjningen och städningen av cykelbanorna måste förbättras.

 

Vi vill, liksom förvaltningen, poängtera att cykelvägar, promenadstråk och bilvägar ofta löper parallellt, korsar varandra och ibland sammanfaller. En plan för att förbättra vägnätet och promenadstråk borde därför ha tagits fram samtidigt med cykelplanen. Miljöpartiet tycker också att man bör arbeta med etablera gröna cykelstråk, vilket man t.ex. gör i cykelstaden Köpenhamn. Cykeltrafiken i Köpenhamn bör, för övrigt, granskas noga då den är en mycket god förebild då det gäller att prioritera och satsa på cykeltrafiken.

 

Vi vill här passa på att belysa några företeelser som behöver åtgärdas för att underlätta och öka säkerheten för cyklisterna på Kungsholmen:

 

För att öka antalet cyklister är det, som påpekas i cykelplanen, viktigt att cykelvägen känns trygg. Tryggheten ökar i många fall om cykelvägen inte går i direkt anslutning till biltrafiken. Miljöpartiet anser att man ska göra stora ansträngningar för att separera viktiga cykelvägar från biltrafiken. På Kungsholmen skulle det kunna vara att flytta cykeltrafiken från Fleminggatan till t ex den mindre trafikerade Kungsholmsgatan. Än mer önskvärt vore förstås att genomföra åtgärder som kraftigt minskar biltrafiken och prioritera cykeltrafiken på Fleminggatan. 

 

Hastighetssänkande eller andra åtgärder behövs för att öka säkerheten vid vänstersväng från Kungsholmsvägen till Scheelegatan eller Kungsgatan för cyklister som cyklar längs Kungsholmsvägen in mot city.

 

Trafikljusen i korsningen Mariebergsgatan/Drottningsholmsvägen behöver ställas om till en Grön våg för cyklister. Idag måste cyklister stanna vänta på rött ljus flera gånger under samma passage av korsningen.

 

 

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

Vi instämmer i förvaltningens tjänsteutlåtande och vill särskilt betona det som förvaltningen skriver om vikten av att arbeta parallellt med både en cykelplan och en plan för hur man kan förbättra vägnätet för gående för att underlätta samordningen.

 

Förslaget till cykelplan är mycket ambitiöst och har som uttalat mål att öka andelen cykeltrafikanter på bekostnad av bilarna. Förslaget vill tydligt ta utrymme från bilarna till förmån för cykeltrafikanterna. Hur detta ska gå till återstår att lösa och borde också ha tagits upp samtidigt med cykelplanen.  Det krävs tydliga politiska beslut om detta ska bli möjligt. Vi instämmer helt i att privatbilen måste lämna över utrymme till övriga mera miljövänliga trafikslag. 

 

§23 Barns rätt till en giftfri vardag – inför miljödiplomering för giftfria förskolor<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 maj 2012, dnr 1.5.1-278-2012

 

§24 Restaurang Katana<br>Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd föreslår att restaurang Katana får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 – 01.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 maj 2012, dnr 1.5.2-216-2012

§25 BBQ Steakhouse/Kungsholmen<br>Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd föreslår att restaurang BBQ Steakhouse/ Kungsholmen får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 – 01.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 maj 2012, dnr 1.5.2-236-2012

 

§26 Restaurang Primo Ciao Ciao<br>Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd föreslår att restaurang Primo Ciao Ciao får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 12.00 – 01.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 april 2012, dnr 1.5.2-240-2012

 

 

§27 Dolcetto Espresso<br>Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd föreslår att Dolcetteo Expresso får tillstånd att servera vin och starköl till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 – 22.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 maj 2012, dnr 1.5.2-268-2012

 

§28 enligt delegationsbestämmelserna – Bygglovsärenden

enligt delegationsbestämmelserna – Bygglovsärenden

§29 Åtgärdsplan för Rålambshovsparken

Åtgärdsplan för Rålambshovsparken dnr 3.1-290-2012

§30 Rekrytering av förskollärare

Rekrytering av förskollärare dnr 4.3-277-2012

§31 Anmälningsärenden

Anmälan av balanslista

 

Anmälan av inkomna protokoll, rapporter, skrivelser m m

 

Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

 

§32 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

·       Fråga från Reijo Kittilä (V) om verksamhetsbesök vid förskolan Pilen. Förvaltningen återkommer med tid för verksamhetsbesöket.

·       Fråga från Sara Jendi Linder (M) om arbetet med övergången från förskola till skola. Kerstin Emriksson-Wallin redogjorde kort för hur arbetet bedrivs.

·       Fråga från Sara Jendi Linder (M) om ansvaret för plaskdammen i Rålambshovsparken. Fredrik Ekroth besvarade frågan.

§33 Information från stadsdelsförvaltningen

·       125 ungdomar erbjuds i sommar feriearbete inom stadsdelsnämndens verksamheter

·       Vandring i Kristineberg den 29 maj.

·       Tillgänglighetsvandring tillsammans med rådet för funktionshinderfrågor den 27 augusti

·       Tulpanfestival i Stockholm

Digital distribution av sammanträdeshandlingar via appen Insyn. Nämndens ledamöter och ersättare får låna läsplatta för att ta del avhandlingarna.

§34 §§ 34 - 36 sekretessbelagda ärenden