Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-06-14

Sammanträde 2012-06-14

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

Bilagor till föredragningslista
Föredragningslista (56 kb)

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag

3 Rambudget för kontinuerlig upprustning i Parkleken Vängåvan<br> Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-179-2012

Handläggare: Göran Sjöqvist, 508 08 341

4 Nedskräpning vid förskolor med omnejd<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-208-2012

Handläggare: Göran Sjöqvist, 508 08 341

5 Upprustning av bänkar samt om skylt om gångväg/cykelbana<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-242-2012

Handläggare: Fredrik Ekroth, 508 09 307

6 Konstgräs på Lilla Essingens bollplan<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-283-2012

Handläggare: Britt Mattsson, 508 09 330

7 Färgmarkering för 5-mannaspel i konstgräset i Kristinebergs IP<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-317-2012

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

8 Stängning av trafiksignal vid Rålambshovsparken<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-316-2012

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

9 Bibliotek i Västra Kungsholmen<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-318-2012

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

10 Nya platser för lånecyklar – City Bikes<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-326-2012

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

Allmänna ärenden

11 Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer

Dnr: 1.2.1-332-2012

Handläggare: Matilda Ekström Sundberg, 508 08 079

12 Månadsrapport maj 2012

Dnr: 2.1-111-2012

Handläggare: Alex Göransson, 508 08 000

Yttranden

13 Revisionsberättelse för Kungsholmens stadsdelsnämnd<br>Yttrande till revisionskontoret

Remisser

14 Program för utvecklingen av Marieberg<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

15 Förslag till detaljplan för Fristaden 5 i stadsdelen Stadshagen<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

16 Förslag till förändring av resursfördelnings¬modell för ekonomiskt bistånd<br>Remiss från kommunstyrelsen

17 Förslag till organisatorisk placering av MAS och MAR<br>Remiss från kommunstyrelsen

18 Förslag till organisatorisk placering av heminstruktörer<br>Remiss från kommunstyrelsen

19 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016<br>Remiss från kommunstyrelsen

Anmälningärenden

20 Utvärdering av förskoleorganisation

22 Anmälan av inkomna protokoll, rapporter, skrivelser m m

23 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

24 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

25 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

26 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

27 Gemensam upphandling av enstaka platser för vuxna på hem för vård eller boende (HVB) inom socialpsykiatrin enlig socialtjänstlagen (SoL)

29 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare

32 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

Anmälningsärenden

33 Anmälningsskyldighet till Socialstyrelsen enligt patientsäkerhetslagen 3 kap 7 §

36 Anmälan av Lex Sarah enligt 14 kap 7 § SoL eller 24 f § LSS

Tilläggslista

37 Kompletterande val till stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

Dnr: 1.1-340-2012

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

38 Restaurang Marinan Restaurang & Bar<br>Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2-344-2012

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

§2 Anmälan av medborgarförslag

Stadsdelsnämnden överlämnar inlämnade medborgarförslag till förvaltningen för beredning.

§3 Rambudget för kontinuerlig upprustning i Parkleken Vängåvan<br> Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 24 maj 2012, dnr 1.2.4-179-2012.

 

§4 Nedskräpning vid förskolor med omnejd<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 maj 2012, dnr 1.2.4-208-2012.

 

§5 Upprustning av bänkar samt om skylt om gångväg/cykelbana<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 maj 2012, dnr 1.2.4-242-2012

§6 Konstgräs på Lilla Essingens bollplan<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 maj 2012, dnr 1.2.4-283-2012

§7 Färgmarkering för 5-mannaspel i konstgräset i Kristinebergs IP<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget överlämnas till idrottsnämnden för eventuell vidare beredning.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 maj 2012, dnr 1.2.4-317-2012

§8 Stängning av trafiksignal vid Rålambshovsparken<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden för eventuell vidare beredning.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 maj 2012, dnr 1.2.4-316-2012

§9 Bibliotek i Västra Kungsholmen<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget överlämnas till kulturnämnden för eventuell vidare beredning.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 maj 2012, dnr 1.2.4-318-2012.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt eget förslag:

  1. Nämnden överlämnar medborgarförslaget till kulturnämnden för vidareberedning.
  2. Nämnden anför följande utöver vad som står i förvaltningens tjänsteutlåtande:

Ett bibliotek på Moa Martinssons Torg ingick länge i planeringen av Nordvästra Kungsholmen tills det plötsligt inte mera fanns med i kulturnämndens agenda.  Många som har flyttat in i området hade nog räknat med ett litet lokalt kulturcentrum i stadsdelen.  Nu huserar Handelsbanken i den tilltänkta bibliotekslokalen.

 

Behovet av ytterligare ett bibliotek kvarstår därmed, inte minst för alla de barn som ständigt ökar i antal i vår stadsdel. 

 

I tjänsteutlåtandet avseende programförslaget för Marieberg har förvaltningen lyft fram ett nytt förslag till lokalisering av ett bibliotek i stadsdelen i Konradsbergsområdet.  Detta förslag är definitivt värt att utreda närmare.

 

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S) lämnade följande uttalande:

Socialdemokraterna på Kungsholmen vill som ett medskick till kulturnämnden trycka på behovet av kultur och avgiftsfria offentliga mötesplatser på Västra Kungsholmen. Precis som förslagsställaren tycker vi att bibliotek ska vara nära och tillgängliga och att det ska fylla ett tomrum i denna del av vårt stadsdelsnämndsområde. En tänkbar placering av ett bibliotek är i Lärarhögskolans för detta lokaler på Campus Konradsberg.

§10 Nya platser för lånecyklar – City Bikes<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslagen överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden för beredning.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 maj 2012, dnr 1.2.4-326 och 327-2012.

 

UTTALANDE

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) överlämnade följande gemensamma uttalande till vilket Catarina Agrell m.fl. (S), Anders Ödmark m.fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) anslöt sig. Mikael Vallier (KD) anslöt sig i form av ersättaryttrande:

Vi i Alliansen ser mycket positivt till den ökning av cykelanvändandet som sker i Stockholm och på Kungsholmen. Stadsdelsnämnden har nyligen svarat på en remiss från Trafikkontoret om en ny cykelplan som ska underlätta cykelåkandet och – pendlandet i Stockholm. Sedan några år har vi i Stockholm även haft tillgång till cyklar som kan hyras från olika företag, t.ex. City Bikes. Dessa används flitigt av inte bara turister utan även bofasta i staden.

 

Det finns ett behov av fler stationer för lånecyklar på Kungsholmen vilket medborgarförslagen lyfter. Kartan nedan visar dagens fördelning av City Bikes stationer på Kungsholmen. Det framgår tydligt att även om östra delarna av Kungsholmen har flera sådana stationer är det glesare med stationer på västra delarna av Kungsholmen.

 

 

Vi ställer oss därför bakom förvaltningens förslag till beslut att överlämna ärendet till Trafik- och renhållningsnämnden för beredning. Vi skulle dock med detta särskilda uttalande lyfta fram att även andra platser på västra Kungsholmen, såsom t.ex. inom områdena Marieberg, Fredhäll, Kristineberg och Hornsberg, skulle kunna vara lämpliga för stationer för lånecyklar och inte bara i närheten av Moa Martinssons torg. Vi ser därför gärna att Trafik- och renhållningsnämnden undersöker möjligheten för lämpliga platser för stationer av lånecyklar på hela västra Kungsholmen.

 

§11 Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd ansöker, tillsammans med stadsdelsnämnderna Norrmalm och Östermalm, om utvecklingsmedel om 1 420 000 kronor från Socialstyrelsen. 

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 25 maj 2012, dnr 1.2.1-332-2012

§12 Månadsrapport maj 2012

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport 2012

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 juni 2012, dnr 2.1-111-2012

 

UTTALANDE

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

I samband med att nämndens borgerliga majoritet röstade igenom sin budget för 2012 reserverade vi oss mot beslutet och konstaterade att det är ytterligare en nedskärningsbudget från alliansen.  Förvaltningens månadsrapport för maj 2012 ger oss rätt.

 

Försörjningsstödet prognostiserar ett överskridande med 4,4 milj. Alliansen har en övertro på sin misslyckade jobbpolitik och underbudgeterar försörjningsstödet år efter år.  Resultatet av underbudgeteringen blir att ett annat verksamhetsområde måste lämna ett motsvarande överskott om budgeten ska gå ihop.  Samtidigt får allt fler allt svårare att skaffa sig en rimlig boendestandard i vår stadsdel.  De tillämpade högsta godkända hyrorna är så låga att personer med försörjningsstöd i praktiken är hänvisade till boenden utanför innerstaden vilket bidrar till ökad segregering. 

 

Övrig individ- och familjeomsorg beräknas rymmas inom tilldelad budget.  Anslagen är dock snålt tilltagna, familjeenhetens budget har skurits ner mycket kraftigt under de senaste åren. 

 

Äldreomsorgen ska enligt prognosen gå med 10 milj i överskott före resultatdisposition.  Den borgerliga alliansen har lyckats med sin åtgärdsplan som beslutades redan hösten 2010, dvs. en mera restriktiv bedömning av ansökningarna till vård- och omsorgsboende och servicehus.  Sociala delegationens ledamöter ser bevis på detta vid varje sammanträde.  En stor del av de avslag som redovisats för sociala delegationen borde enligt vår uppfattning i stället resulterat i bifall.

 

Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning kommer man enligt prognosen inte att nå en budget i balans trots att verksamhetsområdet tillförts 4 milj kr extra i budgeten.  I stället prognostiseras ett underskott med 3,2 milj kr före resultatdisposition. Det är anmärkningsvärt att en privat vårdgivare som driver verksamhet i lokaler som tidigare lämnats av stadsdelsnämnden som olämpliga för den verksamhet som i dag drivs i dem, kan plocka ut en ersättning som klart överskrider de ersättningar som stadsdelsnämnden och verksamheterna i egen regi får från staden.

 

Förskolan prognostiserar en budget i balans.  Vi misstänker att det handlar om stora barngrupper och överinskrivningar av barn med ökad trängsel och minskad kvalitet som följd. 

Sextio nya förskollärare ska anställas under året vilket vi välkomnar.  Förut stod det ofta i tjänsteutlåtandena att förskolan anställer förskollärare i stället för barnskötare om budgeten så tillåter.  Nu verkar budgetproblemen inte existera trots mycket blygsamma uppräkningar av anslagen. 

 

De svaga och utsatta grupperna på Kungsholmen kan även fortsättningsvis förvänta sig en politik som kommer att drabba de sämst ställda i vår stadsdel. 

§13 Kompletterande val till stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd utser Henrik Sundqvist (HSO) till ersättare i stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor år 2011-2014.

 

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 juni 2012 dnr 1.1-340-2012.

§14 Revisionsberättelse för Kungsholmens stadsdelsnämnd<br>Yttrande till revisionskontoret

BESLUT

 

1.      Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt yttrande över revisionsberättelsen för 2011.

2.      Förvaltningen får i uppdrag att genomföra de åtgärder som redovisas i tjänsteutlåtandet.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 maj 2012, dnr 1.4-174-2012.

§15 Program för utvecklingen av Marieberg<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 23 maj 2012, dnr 1.5.3-297-2012. Synpunkter som framfördes av besökare i anslutning till sammanträdet antecknades i särskild PM som bilades protokollet.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Catarina Agrell m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Socialdemokraterna samt lämnade ett gemensamt uttalande från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

 

Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Vänsterpartiet samt lämnade ett gemensamt uttalande från (S) och (V).

 

Anders Ödmark m. fl. (MP) lämnade ett uttalande från Miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATIONER

Catarina Agrell m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag:

 

Remissen besvaras delvis med förvaltningens förslag och delvis med följande utlåtande.

 

Bostadsbristen i Stockholm är ett stort hot mot vår välfärdsutveckling och vi anser det positivt med flera bostäder i centrala lägen.

 

I likhet med förvaltningen anser socialdemokraterna att det är positivt att det tagits fram ett program för Marieberg för att få en helhetslösning för hela området. Området har idag flera trafikproblem och tillgängligheten till parker och grönområden behöver förbättras.

 

Med en kraftig ökning av antalet boende gäller det att värna och förädla de ekologiska och rekreativa värden som finns i stadsdelen. Därför välkomnar vi en annan lösning av Västerbroplan och tror att en ny entré till Rålambshovsparken kan bli en förbättring. Vi är dock tveksamma till om korsningen som den är föreslagen klarar hela trafikbelastningen. Särskilt viktigt är det att korsningen upplevs som positiv för fotgängare och cyklister. Detta anser vi behöver studeras vidare.

 

Marken vid Rålambhovskolan anser vi behöver reserveras för skolbyggnader, inom några år kommer Kungsholmen att ha ett stort behov av skolor.

 

Parkeringsplatserna på Rålambsvägen försvinner enligt förslaget samtidigt som parkeringshuset vid DN-huset rivs. Även om åtgärder för att främja gång- och cykeltrafik vidtas finns det risk för att stadsdelens växande befolkning samt utbyggnaden av kontorslokaler medför en ökning av antalet bilar. Såväl hållbarhetsaspekter som parkeringsfrågorna bör beaktas.

 

Bebyggelsen i Hedvigsberg bör även i fortsättningen vara reserverad för förskolor; stadsdelen har stor brist på byggnader som endast rymmer förskola och vi vill värna barnens utemiljö och tillgång till grönområden. Konradsbergsparken är en kulturmiljö som är mycket angelägen att slå vakt om och vi motsätter oss därför den föreslagna bebyggelsen bakom Taffelberget. Vi delar helt förvaltningens förslag att plats 5 reserveras för tennishall.

 

Klastorpsskolan har många värden både som miljö och som lite mindre skola för de första skolåren. Om inte byggnaden kan bevaras föreslår vi att man bygger ny skola på området. Det är viktigt att strukturen i området runt skolan även i fortsättningen blir genombruten och att de befintliga kopplingarna till vattenrummet för människor som redan bor i området måste bevaras vid exploateringen. Parken runt skolan bör rustas upp och bli en fin kvarterspark.

 

Under förutsättning att man kan få en bra miljö med sol och måttliga vindstörningar har vi inget emot förslagen till bostäder norr om Gjörwellsgatan. Vi tror inte heller att en tillbyggnad av ryska ambassaden har någon negativ effekt på området. Vi tror vidare att man kan bygga något i korsningen Fyrverkarbacken-Gjörwellsgatan, men inte så mycket som förslaget, utan även här bör grönområdena värnas.

 

Vi vill också framhålla att det är angeläget att f.d. Lärarhögskolan/Konradsberg används på ett för staden och stadsdelen ändamålsenligt sätt. Där har gjorts stora investeringar och det ger möjligheter till utbildning och kultur. Kanske stadens nya operahus eller en kvalitetsbiograf kan inrymmas här.

 

I övrigt ställer vi oss helt bakom förvaltningens förslag under rubrikerna Förskolor, special- och äldreboende samt avsnittet Parker och grönområden.


Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag:

 

Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

Förvaltningens tjänsteutlåtande tar på ett förtjänstfullt sätt upp de flesta brister och positiva sidor som stadsbyggnadskontorets programförslag för Marieberg har. Vi instämmer helt i den kritik som förvaltningen har mot en del av de föreslagna nya fastigheterna samt i att exploateringsgraden är för hög. 

 

Vi vill särskilt lyfta fram ytterligare tveksamheter:

-          Vi anser att staden i innerstaden enbart ska bygga på redan hårdgjorda ytor.  Bygger man på grönområde/parkmark ska denna alltid ersättas med minst lika värdefull mark i närheten av den som tagits i anspråk.

-          Vi motsätter oss högre bebyggelse än vad som finns i stadsdelen i dag och kan tänka oss enbart något enstaka höghus i nivå med DN-huset.  Vi vill inte ha ett Stockholms Manhattan i Marieberg.

-          Vi är tveksamma till att många av de föreslagna fastigheterna kommer att sakna egna gårdar. Många barnfamiljer kommer förmodligen att flytta in, bristen på egna gårdar kommer ytterligare att öka slitagen på de grönområden som finns i stadsdelen.

 

Mariebergsborna själva har varit mycket engagerade med massor av värdefulla synpunkter på effekterna av programförslaget, bl.a. hur de påverkar stadsdelens nuvarande gröna kilar och gångvägar. Vi kan inte ta ställning till alla dessa förslag men tycker att stadsbyggnadskontoret noga ska överväga de inkomna synpunkterna från allmänheten när de bearbetar programmet vidare.

 

UTTALANDEN

Catarina Agrell m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) lämnade dessutom följande gemensamma uttalande:

 

Stadsbyggnadskontoret kallade 2012-05-27 kl 12-16 till programsamrådsmöte om förslaget till program för Marieberg.  Mötet ägde rum i ett tält som hade satts upp i hörnet Gjörwellsgatan/Rålambsvägen. 

 

Idén på ett samrådsmöte i ett tält en försommarsöndag lät tilltalande.  Själva samrådsmötet blev dock mer eller mindre en katastrof. Tältet var alldeles för litet och samtliga som ville delta fick inte plats. Trots mikrofoner gick det inte att höra vad som sades. Trafiken på omkringliggande gator var mycket störande.

 

Många ville framföra sina åsikter om det program som tagits fram.  Många var kritiska till väsentliga delar av förslaget. Det var påtagligt hur ilskan och missnöjet tilltog under mötet. Deltagarna trodde att tjänstemännen egentligen inte var intresserade av deras synpunkter. Politikerna i stadsbyggnadsnämnden lyste med sin frånvaro.

 

För ett par år sedan hölls ett samrådsmöte om ett förslag till program för Lilla Essingen, för den ännu inte så exploaterade delen av ön. Det fanns stora likheter mellan dessa två samrådsmöten.  Tjänstemännen har underskattat engagemanget och kompetensen hos stadsdelens invånare. Deltagarna får inte plats i de lokaler som har bokats.  Irritationen bland deltagarna är påtaglig när de upplever att de inte kan göra sin röst hörd.

 

Det är av största vikt att dessa möten verkligen utvecklas till samråd och inte till kaotiska tillställningar där ingen riktigt hör vad som sägs.  Stadsbyggnadskontoret bör dra lärdom av dessa två misslyckade samrådsmöten.

  

UTTALANDE

Anders Ödmark m. fl. (MP) lämnade följande uttalande:

 

Det finns behov av fler bostäder i Stockholm. Förändringar och tillbyggnad av bostäder i stadsmiljön bör ske på ett genomtänkt sätt ur flera perspektiv t ex funktionalitet och behov, påverkan på kultur- och naturmiljöer och hållbarhet. Avseende programmet för Marieberg ansluter sig Miljöpartiet i Kungsholmens stadsdelsnämnd i stort till förvaltningens synpunkter angående rimlig nivå av exploatering, behov av förskoleplatser m.m.

Vi vill särskilt betona vikten av ett hållbart samhällsbyggande. Vårt boende har stor effekt på miljön och klimatet och utformningen är något som vi relativt enkelt kan påverka. Särskilt om man börjar tänka hållbarhet i ett tidigt skede vid nybyggnation och upprustning.

I programmet för utveckling av Marieberg formuleras att ny bebyggelse utförs med energisnål och energieffektiv teknik, att man ska utreda förutsättningarna för en klimatanpassad och hållbar dagvattenhantering etc. Det är positivt men vi menar att förutsättningarna inte behöver utredas – metoderna finns redan och behöver tillämpas. För att säkerställa ett verkligt hållbart samhällsbyggande vill vi därför uppmana till att använda lämpliga certifieringssystem för båda byggnader och hela stadsdelen.

Miljöcertifiering av byggnader (BREEAM, LEED, Miljöbyggnad m.fl.) har blivit ett bra verktyg för byggherrar och fastighetsägare för att arbeta målinriktat med miljöfrågor. I Sverige utförs certifieringen av Sweden Green Building Council. Vid exploatering av stora områden är det intressant att inte enbart miljöcertifiera byggnaderna, utan att ta ett större grepp avseende hållbarhetsfrågor för hela stadsdelen. Numera finns certifieringssystem som premierar hållbar stadsutveckling. Syftet är att hjälpa planerare och exploatörer att förbättra, mäta och certifiera stadsdelens hållbarhet under planeringsskedet för att driva på byggandet av hållbara stadsdelar.

Exempelvis omfattar certifieringssystem Breeam Communities social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet och bedömer åtta områden (climate & energy, community, place shaping, ecology & biodiveristy, transport & movement, resources, business & economy, buildings) samt innovationer.

Inom den svenska byggbranschen sker nu (äntligen!) en omställning mot mer hållbart byggande. Stockholms stad medverkar t.ex. i projektet Hållbarhetscertifiering av stadsdelar (HCS), som är ett samverkansprojekt mellan statliga verk, kommuner, byggherrar, fastighetsägare, energibolag, konsulter, arkitekter, forskare och organisationer.

Vi vill uppmana staden att ta till vara de erfarenheter som framkommer gällande hållbart samhällsbyggande. Utvecklingen av Marieberg är ett ypperligt tillfälle att gå från ord till handling och visa att Stockholm verkligen är en modern stad. Låt Marieberg, på samma sätt som Norra Djurgårdsstaden, utvecklas till en miljöstadsdel i världsklass!

§16 Förslag till detaljplan för Fristaden 5 i stadsdelen Stadshagen<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar förslag till detaljplan för Fristaden 5 med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

Paragrafen justeras omedelbart.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 1 juni 2012, dnr 1.5.3-286-2012.

§17 Förslag till förändring av resursfördelningsmodell för ekonomiskt bistånd<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 maj 2012, dnr 1.5.1-246-2012.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Reijo Kittilä (V), Catarina Agrell m.fl. (S) och Anders Ödmark m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Reijo Kittilä (V), Catarina Agrell m.fl. (S) och Anders Ödmark m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemansamma förslag:

  1. Nämnden besvarar remissen med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
  2. Nämnden anför därutöver följande:

Den föreslagna förändringen i resursfördelningssystemet har marginell betydelse. Det handlar om att fördela för lågt budgeterade resurser på ett mera ”rättvist” sätt.

 

Som förvaltningen konstaterar bör en översyn av budgetering av hela verksamhetsområdet göras.  Kungsholmen prognostiserade i maj ett underskott för försörjningsstödet med 4,4 milj kr. Hela staden prognostiserar ett underskott med 62 milj. Den nu föreslagna omfördelningen skulle ge Kungsholmen 0,4 milj kr extra.

 

I stället för kosmetiska små omfördelningar behöver den politiska majoriteten ta sitt ansvar och ge verksamhetsområdet en realistisk budget.

 

§18 Förslag till organisatorisk placering av MAS och MAR<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen från kommunstyrelsen

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 14 maj 2012, dnr 1.5.1-248-2012.

§19 Förslag till organisatorisk placering av heminstruktörer<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen från kommunstyrelsen.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 28 maj 2012, dnr 1.5.1-247-2012.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt eget förslag:


Nämnden lämnar följande yttrande som svar på remissen.

 

Vi ser positivt på de förbättringar som föreslås i remissen vad gäller åldersgränser för målgruppen och uppdraget att ge service till både syn- och hörselskadade, eftersom det i dag inte råder likvärdighet i staden. För Kungsholmens del ändrar detta i praktiken inte något, här arbetar vi redan enligt de riktlinjerna. 

 

Ensamarbetet för heminstruktörerna har också ökat till följd av en minskning av antalet heminstruktörer. Det är därför nödvändigt att heminstruktörerna får möjlighet till ökat kollegialt samarbete. Vi har i dag två heminstruktörer på Kungsholmen så heminstruktörerna här har möjlighet till kollegialt utbyte åtminstone sinsemellan. 

 

Det är tänkbart att med de förbättringar som föreslås av åldersgränser och arbetsuppgifter och med ökad information om servicen kan det behöva anställas flera heminstruktörer totalt sett i staden än idag.

 

Däremot är vi tveksamma till en regionalisering. Även med en lokal organisation bör heminstruktörerna kunna samverka regionalt i likhet med MAS:arna.

 

Vi är rädda för att en regionalisering skulle innebära försämrade resurser för vår stadsdel.  Den region som Kungsholmen skulle ingå i omfattande hela innerstaden skulle få totalt fyra heminstruktörstjänster. Vi har i dag två.  Dessutom skulle en regionalisering innebära längre resor vid hembesök hos brukarna. Om inte instruktörerna placerades på Kungsholmen förstås. 

 

Vi kan inte se några uppenbara fördelar med en regionalisering av verksamheten. Vi befarar att det skulle innebära ytterligare en avlövning av stadsdelsnämnderna.

§20 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen från kommunstyrelsen.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 maj 2012, dnr 1.5.1-267-2012.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

1.      Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt eget förslag:
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2.      Stadsdelsnämnden framför därutöver följande.

Det är oklart hur detta program kommer att styra trygghets- och säkerhetsarbetet inklusive krisberedskapen för de verksamheter där kommunen är huvudman men där uppdraget att driva dessa lagts ut på privata utförare. Det leverantörsperspektiv som programmet tar upp inskränks till att enbart omfatta underleverantörer till stadens egna verksamheter. Möjligheten för stadens myndigheter att värna om säkerhet och trygghet för alla som bor, verkar och vistas i staden påverkas givetvis av att stora delar av den kommunala verksamheten inte längre drivs i egen regi.  Detta gäller i högsta grad även för Kungsholmens stadsdelsnämnd. Stadens förmåga att ha översikt över hot, risker och sårbarheter blir givetvis mindre ju fler aktörer som driver de verksamheter som staden ansvarar för. Denna aspekt har heller inte beaktats i hittills gjorda upphandlingar. 

Vi efterlyser därför en utvecklad risk- och sårbarhetsanalys vad gäller samordningen av insatser som rör privat drivna verksamheter som finansieras av kommunala medel samt en strategi för hur säkerhetsfrågor ska föras in i de avtal som sluts med privata aktörer. Enligt dagens avtal måste staden ha en beredskap att ta över driften av verksamheter som är utlagda på entreprenad om entreprenören inte kan fullgöra sina åtaganden. Förslaget till säkerhetsprogram förbiser denna problematik.  

 

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S) lämnade följande uttalande:

Vi skulle önska en lite större diversitet i de möjliga problem dokumentet beskriver. Programmet nämner epidemier, terrorhot, omfattande elavbrott och kollapsande IT-system – till detta skulle man, kanske i synnerhet från perspektivet att bo på en ö, lägga till de påfrestningar klimatförändringarna kommer att innebära.

Vi tror att den sociala infrastrukturen är den enskilt viktigaste faktorn för att öka människors upplevelse av trygghet och säkerhet. Här vill vi särskilt lyfta upp vikten av tillit och förebyggande satsningar.

Det är mycket bra att trygghets- och säkerhetsprogrammet lyfter upp tillit som en central trygghetsfaktor. Det handlar om tillit människor emellan, men också om tillit till att samhällets institutioner fungerar. Vi vill särskilt betona vikten av att välfärdstjänster, som förskola och äldreomsorg, uppfyller människors behov och förväntan. På Kungsholmen återstår idag mycket att önska när det gäller kvalitén i hemtjänsten, vården på äldreboendena och i förskolan

Tillit människor emellan skapas genom möten och samarbete. Här finns en stor förbättringspotential när det gäller stadens, och stadsdelens sätt att stödja och underlätta för föreningslivet.

Det förebyggande arbetet är grundläggande för tryggheten. Belysning i parker och liv och rörelse på mörka platser är ett sätt att öka upplevelsen av trygghet och minimera rädslan för överfall och/eller våld.

Trygghets- och säkerhetsprogrammet skriver tydligt att staden ska arbeta proaktivt för att öka trygghet och förebygga brott. Det är viktigt att komma ihåg att trygghet inte skapas genom snabba akututryckningar, utan att det krävs förebyggande samhällssatsningar på lite längre sikt. Vi vill i det sammanhanget lyfta upp fältassistenternas förebyggande arbete.

§21 Restaurang Marinan Restaurang & Bar<br>Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd föreslår att Marinan restaurang & Bar får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 – 01.00 under tiden april – oktober varje år.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 juni 2012, dnr 1.5.2-344-2012.

§22 Anmälningsärende<br>Utvärdering av förskoleorganisation

UTTALANDE

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

I rapporten är förvaltningen något självkritisk till hur kommunikationen mellan ledningen och medarbetarna har fungerat under utredningsprocessen. Berörda chefer har enligt rapporten framfört att de hade önskat mer information. Detta är ”en viktig synpunkt som förvaltningsledningen tar med i det fortsatta arbetet”.

 

Nämnden har fått del av viss kritik mot omorganisationen i skrivelser som skickats till samtliga i nämnden från grupper av personal och föräldrar. 

 

Vi i vår grupp har dessutom fått del av övrigt material som sammanställts i fackliga sammanhang där bristen på delaktighet kritiseras hårt av de chefer som berörts av omorganisationen. Många har upplevt en otydlighet och en brist på förtroende för hur processen har skötts.

 

Omorganisationer är alltid känsliga och många kan känna sin ställning hotad.  I detta fall har antalet chefer minskat från 19 till 12. Sju av de gamla cheferna har fått träda åt sidan efter ibland mycket lång anställning i staden/stadsdelen. 

 

Det är bra att förvaltningsledningen är medveten om att informationen och delaktigheten i samband med omorganisationen inte upplevts som tillräcklig och att man drar lärdom i det fortsatta arbetet av den kritik som framförts. 

§23 Anmälningsärenden

Anmälan av balanslista

 

Anmälan av inkomna protokoll, rapporter, skrivelser m m

 

Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

 

§24 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

Skrivelse från (V) om befolkningsutvecklingen på Kungsholmen och individ- och familjeomsorgen dnr 1.2.3-372-2012.

§25 Information från stadsdelsförvaltningen

·         Kerstin Ohlsson informerade om rådslag om äldreomsorgen den 18 juni

·         Kerstin Emriksson Wallin informerade om resultatet av föräldraenkäten inom förskolan.

 

§26 Sekretessbelagda ärenden

Ärenden med paragraf 26 - 32 är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.