Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-08-30

Sammanträde 2012-08-30

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag

3 Utbyggnad av utegym vid Hornsbergs Strand<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-303-2012

Handläggare: Fredrik Ekroth, 508 09 307

4 Papperskorgar med lock<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-325-2012

Handläggare: Leila Massih, 508 09 306

5 Bondemarknad på Moa Martinsons torg<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-328-2012

Handläggare: Britt Mattsson, 508 09 330

6 Skridskobana på Kristinebergs IP<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-329-2012

Handläggare: Britt Mattsson, 508 09 330

7 Upprustning av parkyta vid Stagneliusvägen i Fredhäll<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-249-2012

Handläggare: Fredrik Ekroth, 508 09 307

8 Hantering av pappers- och plaståtervinning vid återvinningsstationer<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-323-2012

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

Allmänna ärenden

9 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Dnr: 1.2.1-426-2012

Handläggare: Jan Francke, 508 08 000

10 Månadsrapport juli 2012

Dnr: 2.1-111-2012

Handläggare: Alex Göransson

Remisser

11 Utökad serveringsyta vid kajplats 466 på Norr Mälarstrand<br>Bygglovsremiss från stadsbyggnadskontoret

12 Upptagning av sand och effetivare städmaskiner<br>Remiss från kommunstyrelsen

13 Förslag till nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad<br>Remiss från Idrottsförvaltningen

15 Förändring av fördelningsnyckeln för stadsmiljöverksamhet<br>Remiss från kommunstyrelsen

16 Restaurang Bon Coin<br>Remiss från Socialförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2-397-2012

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

17 Restaurang Kung Albert<br>Remiss från Socialförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2-396-2012

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

18 Restaurang M/S Molly<br>Remiss från Socialförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2-445-2012

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

19 Restaurang Xarcuteria<br>Remiss från Socialförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2-464-2012

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Anmälningsärenden

20 Anmälan av Program för Ledningsutveckling

Dnr: 1.6-488-2012

Handläggare: Isa van den Bosch, 508 08 354

22 Anmälan av inkomna protokoll, rapporter, skrivelser m m

23 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

24 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

25 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

26 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt till att närvara

27 Överflyttnig av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § Föräldrabalken (FB)

29 Yttrande till tingsrätten ang adoption enligt 4 kap 10 § FB

30 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p FB

Anmälningsärenden

31 Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion ang Välgångens Gruppbostad

32 Anmälan av Lex Sarah enligt 14 kap 7 § SoL eller 24 f § LSS

33 Socialstyrelsens beslut i ärenden Lex Sarah anmälan enligt 24 § LSS

34 Socialstyrelsens beslut rörande klagomål från närstående

36 Socialstyrelsens beslut rörande vård och omsorg på servicehus

38 Socialstyrelsens beslut i tillsynsärende

Tilläggslista

39 Ändrat sammanträdesdatumHandläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

§2 Anmälan av medborgarförslag

Stadsdelsnämnden överlämnar inlämnade medborgarförslag till förvaltningen för beredning.

§3 Utbyggnad av utegym vid Hornsbergs Strand<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 juli 2012, dnr 1.2.4-303-2012

§4 Papperskorgar med lock<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 augusti 2012, dnr 1.2.4-325-2012

 

§5 Bondemarknad på Moa Martinsons torg<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den3 juli 2012, dnr 1.2.4-328-2012

 

 

§6 Skridskobana på Kristinebergs IP<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnas till idrottsnämnden för vidare hantering.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 juli 2012,

Dnr 1.2.4-329-2012

 

§7 Upprustning av parkyta vid Stagneliusvägen i Fredhäll<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den18 juli 2012

Dnr 1.2.4-249-2012

§8 Hantering av pappers- och plaståtervinning vid återvinningsstationer<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 14 augusti 2012, dnr 1.2.4-323-2012

§9 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar rapporteringen till Socialstyrelsen, stadens äldreförvaltning, socialförvaltning och revisionskontor.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 juli 2012, dnr 1.2.1-426-2012

 

UTTALANDE

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

Förvaltningen rapporterar totalt 14 gynnande beslut enligt SoL och LSS som inte kunnat verkställas. Två beslut inom omsorg om personer med funktionsnedsättning, LSS, har inte kunnat verkställas ”då det saknas rätt typ av bostad”. Fyra beslut inom individ- och familjeomsorgen har inte verkställts ”då det saknas ledig gruppbostad”. 

Ansvaret för att bygga nya bostäder för de aktuella målgrupperna ligger hos staden centralt. Att utbudet inte täcker behoven är ingen nyhet. Det är en skandal att personer som har laglig rätt till boendeinsatser utifrån bestämmelserna i SoL och LSS inte kan få sina behov tillgodosedda i Stockholms stad. 

 

§10 Månadsrapport juli 2012

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport, juli 2012.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 augusti 2012, dnr 2.1-111-2012

 

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S) lämnade följande uttalande:

Månadsrapporten baseras som vanligt på den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för 2012. Socialdemokraterna har ett annat budgetförslag och har därför ofta avstått från kommentarer om utfall.

Efter att halva budgetåret passerat ser vi alltjämt att ekonomiskt bistånd är felbudgeterat. Detta upprepas år efter år och får följder för övrig verksamhet.

Äldreomsorgen är vår största verksamhet och visar återigen på ett stort överskott. Socialdemokraterna är väl medvetna om många behov inom äldreomsorgen som inte tillgodoses, för lite personal i omsorgsboenden och för korta tider för hemtjänsten hos dem som bor hemma.

Vi anser att de pengar som är budgeterade för äldre ska användas där.

 

UTTALANDE

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

I samband med att nämndens borgerliga majoritet röstade igenom sin budget för 2012 reserverade vi oss mot beslutet och konstaterade att det är ytterligare en nedskärningsbudget från alliansen.  Förvaltningens månadsrapport för juli 2012 ger oss fortsatt rätt.

 

Försörjningsstödet prognostiserar ett överskridande med 4,4 milj. De 100 tkr som förvaltningen fått i budgettillskott i samband med tertialrapport 1 är en droppe i havet. Alliansen har en övertro på sin misslyckade jobbpolitik och underbudgeterar försörjningsstödet år efter år. Resultatet av underbudgeteringen blir att andra verksamhetsområden måste lämna ett motsvarande överskott om budgeten ska gå ihop. Allt fler med ekonomiskt utsatt läge får allt svårare att skaffa sig en rimlig boendestandard i vår stadsdel.  De av socialtjänsten tillämpade högsta godkända hyrorna är så låga att personer med försörjningsstöd i praktiken är uteslutna från boenden på Kungsholmen vilket bidrar till ökad segregering. Även nya hyresrätter bidrar därmed till den ökande segregationen.

 

Övrig individ- och familjeomsorg beräknas rymmas inom tilldelad budget.  Anslagen är dock snålt tilltagna, familjeenhetens budget har skurits ner mycket kraftigt under de senaste åren. Kungsholmens stadsdelsnämnd fungerar som första mottagare för en stor del av de ensamkommande flyktingbarnen som ansöker om asyl i Stockholm. Vi anser att vår stadsdel ska av staden centralt även formellt få huvudansvaret för mottagandet och att stadsdelen ska kompenseras för de kostnader som mottagandet innebär. 

 

Äldreomsorgen ska enligt prognosen gå med 11,5 milj i överskott. Den borgerliga alliansen har lyckats med sin åtgärdsplan som beslutades redan hösten 2010, dvs. en mera restriktiv bedömning av ansökningarna till vård- och omsorgsboende och servicehus. Sociala delegationens ledamöter ser ständigt bevis på detta. En stor del av de avslag som redovisats för sociala delegationen borde enligt vår uppfattning i stället resulterat i bifall. Det prognosticerade budgetöverskottet för hela nämnden möjliggörs enbart med överskottet i äldreomsorgen.

 

Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning kommer man enligt prognosen inte att nå en budget i balans trots att verksamhetsområdet tillförts 4 milj kr extra i budgeten och trots en budgetjustering i samband med tertialrapport 1 med 1,2 milj. I stället prognostiseras ett underskott med 2,0 milj kr efter resultatdisposition. Det är anmärkningsvärt att en privat vårdgivare som driver verksamhet i lokaler som tidigare lämnats av stadsdelsnämnden som olämpliga för den verksamhet som i dag drivs i dem, kan plocka ut en ersättning som klart överskrider de ersättningar som stadsdelsnämnden och verksamheterna i egen regi får från staden.

 

Förskolan prognostiserar en budget i balans. Vi misstänker att det handlar om stora barngrupper och överinskrivningar av barn med ökad trängsel och minskad kvalitet som följd. 

Sextio nya förskollärare ska anställas under året vilket vi välkomnar. Förut stod det ofta i tjänsteutlåtandena att förskolan anställer förskollärare i stället för barnskötare om budgeten så tillåter. Nu verkar budgetproblemen inte existera trots mycket blygsamma uppräkningar av anslagen. 

 

Enligt tjänsteutlåtandet medger budgeten endast parkunderhåll med säkerhets- och trygghetsåtgärder. Budgeten medger ej blomsterprogram och underhåll av anläggningar som trappor och murar. Trivsamheten i parkerna minskar och de riskerar att förfalla på sikt och få en försämrad tillgänglighet.

 

De svaga och utsatta grupperna på Kungsholmen kan även fortsättningsvis förvänta sig en politik som kommer att drabba de sämst ställda i vår stadsdel. 

 

 

§11 Ändrat sammanträdesdatum

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd ändrar datum för sitt sammanträde i november till torsdagen den 29 november.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 22 augusti 2012 dnr 1.1-501-2012

 

§12 Utökad serveringsyta vid kajplats 466 på Norr Mälarstrand<br>Bygglovsremiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd tillstyrker remissen enligt alliansens utlåtande.
 

2.     Paragrafen förklarades omedelbart justerad

Kungsholmen växer och utvecklas och Kungsholmsborna lever i allt större utsträckning sina liv utomhus, i parker, på restauranger och caféer och på gator och torg. Att utöka möjligheterna till folkliv och levande stadsmiljö ingår i stadens mål.

 

Alliansen bedömer att pontonen ökar Kungsholmsbornas möjlighet till ett aktivt stadsliv utan att därför i alltför hög utsträckning påverka siktlinjer och vattenspegel. Pontonens placering i ett ”- hörn” innanför bryggan och där det växer en hel del höga träd som gör att sikten redan är begränsad, gör att fördelarna överväger nackdelarna och alliansen tillstyrker därför remissen.

 

Nödvändigt är också att säkerställa att tillgänglighet för funktionshindrade är fullgod.

 

 

ÄRENDENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 30 juli 2012, dnr 1.4-447-2012.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP), Astrid Gustafsson (C) och Anders Ödmark m.fl. (MP) lämnade ett gemensamt förslag från Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet. Mikael Valier (KD) instämde i förslaget i form av ersättaryttrande.

Catarina Agrell m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.   

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt det gemensamma förslaget från Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.

 

RESERVATION

Catarina Agrell m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.   

 

§13 Upptagning av sand och effetivare städmaskiner<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 juli 2012, dnr 1.5.3-300-2012

§14 Förslag till nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad<br>Remiss från Idrottsförvaltningen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande den 8 augusti 2012, dnr 1.5.1-343-2012

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Catarina Agrell m.fl. (S) och Anders Ödmark m. fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

 

Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATIONER

Catarina Agrell m.fl. (S) och Anders Ödmark m. fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

Vi ställer oss i huvudsak bakom förvaltningens förslag till beslut och vill därutöver göra följande tillägg:

Tillgången till ytor för idrott och fysisk aktivitet är avgörande för människors välbefinnande och för god folkhälsa.

En framsynt stads- och samhällsplanering måste ge alla medborgare

 

goda och likvärdiga möjligheter till aktivt idrottande och fysisk aktivitet.

De befintliga idrottsplatsernas och grönytornas existens är dock på många håll ständigt hotad av planering för nybyggnation som resulterar i ökat antal boende, fler barn/ungdomar och mindre idrotts- och friluftsytor per boende.

 

 

Utvecklingen på Kungsholmen

Denna utveckling gäller i hög grad Kungsholmen. Nybyggnationen på Västra Kungsholmen, planerad bostadsbebyggelse i Marieberg, Lilla Essingen och vid Stadshagens IP ökar Kungsholmen invånarantal kraftigt. Om några år har befolkningen vuxit till över 70.000  och ökningen kommer sannolikt att fortsätta därefter. (2011 var stadsdelsområdets befolkning drygt 63.000.)

Efterfrågan på idrottsytor kommer att öka kraftigt samtidigt som alltfler ”fria” ytor bebyggs. Därför behöver nya idrottsplatser och friluftsytor anläggas på Kungsholmen.

Vi är djupt bekymrade över den bantning som gjorts av den planerade idrottshallen på Kristinebergshöjden mellan Essingeleden och Kristinebergs slottspark.

Den 15 mars 2011 beslutade idrottsnämnden att uppföra en multianläggning med två fullstora idrottshallar (varav en med plats för 1.500 åskådare), utrymmen för danssport, mindre idrotter och motionsaktiviteter samt en skytteanläggning. Projektet omfattade 6.000 kvadratmeter, men ytorna har nu för idrottens del krympts till 2.500 kvadratmeter med bara en fullstor hall. Resten förväntas bli kontor.

Efterfrågan på inomhusytor för idrott är mycket stor på Kungsholmen och i innerstaden. Idrottshallen hade i sin ursprungliga form kunnat tillgodose en stor del av denna efterfrågan.

Stadshagens IP är i dag ett centrum, ett ”nav”, för bollidrotter, framför allt fotboll, på Kungsholmen. Fotbollen är den största idrotten för barn/ungdom, det gäller både killar och tjejer.

Vi anser att Stadshagen ska bibehållas och utvidgas som idrottsyta. En planerad bostadsbebyggelse i området får som sannolik effekt att en fullstor 11-mannaplan försvinner från idrottsplatsen. Sker detta är vårt oavvisliga krav ett ersättningsytor skapas på annat håll på Kungsholmen.

 

Simhallar efterfrågas

Idrottsförvaltningen har frågat barn/ungdom och vuxna vilken typ av idrottsanläggningar staden ska satsa på. Högt uppe på allas önskelistor finns simhallar.

På Kungsholmen finns i dag bara en 25 meters simbassäng, det relativt trånga Kronobergsbadet (kommunalt bad).Dessutom finns en mindre bassäng i privatdrivna motionsanläggningen Oasens lokaler i DNs parkeringshus.

Mot bakgrund av den snabba befolkningstillväxten på Kungsholmen bör det därför snarast byggas en fullstor simhall på Kungsholmen, med fördel i området Västra Kungsholmen-Marieberg.

En simhall har en stor betydelse för folkhälsan med simträning och vattengymnastik, för bad och lek, men också för simundervisningen för förskole- och skolbarn samt vuxna.

 

Idrott till alla invånare

Det idrottspolitiska programmet måste rikta sig till alla invånare i Stockholm – inte enbart till de målgrupper som föreslås i idrottsnämndens förslag till Idrottspolitiskt program. En god folkhälsa grundläggs tidigt, med fysiskt aktivitet och god kost, och förskolebarnen måste därför omfattas av programmet. I programmet nämns inget om pensionärers motionsbehov.

Vi vill också understryka vikten av att stödja föreningslivet i arbetet för att få fler människor att utöva idrott och motion.

Slutligen frågar vi oss:

Är det verkligen möjligt att Stockholm år 2030 är en stad i världsklass när det gäller idrott och motion (”I Stockholm år 2030 erbjuder tillgången och närheten till ytor och anläggningar stora möjligheter till fysisk aktivitet”) med tanke på den kontinuerliga minskning av ”fria” ytor, som sker på inte minst Kungsholmen?


Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag:

1.     Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

2.     Stadsdelsnämnden framför därutöver följande.

Barnperspektivet i förslaget är bristfälligt, förskolebarnen finns inte med som viktig målgrupp. En god folkhälsa grundläggs tidigt, både vad gäller fysisk aktivitet och en bra kost. Förskolebarnen borde därför vara högt prioriterade.

Idrott som skyddsfaktor mot droger och kriminalitet skulle behöva belysas bättre i programmet. Att minst hälften av resurserna ska satsas på flickors idrottande får inte innebära mindre satsningar på pojkarna. Resurserna måste öka.  I ett socialt perspektiv är också pojkars idrottande viktigt att främja.  Många socialt utsatta pojkar har klarat sig tack vare sitt idrottande.

Vi välkomnar att barn och unga från familjer med lägre socioekonomisk status ska prioriteras, eftersom låga inkomster i familjen begränsar möjligheterna att idrotta. Det är i många fall alldeles för dyrt i dag att utöva idrottsaktiviteter.  För att kunna leva upp till programförslagen om stöd till föreningslivet och subventionerade priser i stadens egna verksamheter för dessa grupper krävs mer resurser.

Vi undrar hur barn och unga ska styrka att de tillhör en prioriterad grupp utan att det uppfattas som utpekande för barnet. Subventionerade priser kan i praktiken också bli diskriminerande. Det bästa vore därför generellt låga priser eller kostnadsfria aktiviteter för både flickor och pojkar.  Socialtjänsten måste ha ett tydligt barnperspektiv vad gäller barn i ekonomiskt utsatta familjer och dessa barns möjligheter att delta i idrottsaktiviteter.

Barn som bor i innerstaden, Kungsholmen inte undantaget, har ofta inte tillgång till idrottsanläggningar i närheten där de bor. De befintliga idrottsplatsernas existens är ständigt hotad av planering för nybyggnation som resulterar i ökat antal boende, fler barn och mindre idrotts- och friluftsytor per boende.  Samhällsplaneringen tar inte i dag tillräcklig hänsyn till att alla ska ha likvärdiga möjligheter till aktivt idrottande.

 

§15 Revidering av ramavtal SISAB<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande den 9 augusti 2012, dnr 1.5.1-364-2012

§16 Förändring av fördelningsnyckeln för stadsmiljöverksamhet<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande den 13 augusti 2012, dnr 1.5.3-416-2012

§17 Restaurang Bon Coin<br>Remiss från Socialförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd föreslår att Bon Coin får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 - 22.00.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 juli 2012, dnr 1.5.2-397-2012

§18 Restaurang Kung Albert<br>Remiss från Socialförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd föreslår att Kung Albert får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 - 01.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 juli 2012, dnr 1.5.2-396-2012

 

§19 Restaurang M/S Molly<br>Remiss från Socialförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd föreslår att M/S Molly får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 – 01.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 juli,

dnr 1.5.2-445-2012.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP), Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lämnade dessutom ett gemensamt uttalande från Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet. Mikael Valier (KD) instämde i förslaget och i uttalandet i form av ersättaryttrande.

Anders Ödmark m.fl. (MP), Catarina Agrell m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle avstyrka ansökan om serveringstillstånd.   

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Anders Ödmark m.fl. (MP), Catarina Agrell m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag att nämnden skulle avstyrka ansökan om serveringstillstånd.   

 

UTTALANDE

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) lämnade följande gemensamma uttalande. Mikael Valier (KD) instämde i uttalandet i form av ersättaryttrande.

 

Alliansen ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut att tillstyrka att M/S Molly får tillstånd att servera alkohol enligt ansökan.

 

Vid telefonkontakt med sökanden den 29/8 uppgav denne att man var medveten om problemet med handikappanpassning men att främst Sjöfartsverkets säkerhetsregler skulle göra en anpassning närmast praktiskt omöjlig att genomföra, åtminstone till en i sammanhanget rimlig kostnad. Han uppgav vidare att han ansåg Sjöfartsverkets regler avseende t.ex. tröskelhöjd för strikta för ett fartyg av här aktuellt slag men att det inte går att få dispens från dessa.

Vi ser det som beklagligt att det inte tycks gå att handikappanpassa fartyget. Då det rör sig om en nybyggnation borde en sådan anpassning, åtminstone delvis, varit möjlig. Det förefaller dock som om här två regelverk kolliderar med varandra på ett olyckligt sätt. Detta är en fråga som bör lyftas i andra sammanhang men som inte i detta ärende bör drabba sökanden.

Enligt handläggaren vid förvaltningen har Boverkets folder ”Enkelt avhjälpta hinder” nu översänts till sökanden.

 

§20 Restaurang Xarcuteria<br>Remiss från Socialförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd föreslår att Xarcuteria café och bar får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 – 01.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 augusti 2012, dnr 1.5.2-464-2012

§21 Anmälningsärenden

·       Anmälan av Program för Ledningsutveckling dnr 1.6-488-2012

 

·       Anmälan av balanslista

 

·       Anmälan av inkomna protokoll, rapporter, skrivelser m m

 

·       Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

·       Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

§22 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

·       Reijo Kittilä (V) ställde fråga om hyressättningen i Micasas fastigheter. Kerstin Ohlsson besvarade frågan

·       Jan-Åke Porseryd (S) ställde fråga om situationen i Rålambshovsparken under sommaren. Karin Norman besvarade frågan.

·       Maja Fjaestad (S) ställde fråga om tillgången till förskoleplatser. Kerstin Emriksson-Wallin besvarade frågan.

§23 Information från stadsdelsförvaltningen

·       Karin Norman rapporterade om läget i Rålambshovsparken under sommaren. Enligt polisen har åtgärder i form av extra belysning, röjning av buskage m.m bidragit till att det med undantag av en helg har varit förhållandevis lugnt.

·       My Peensalu vid parkmiljögruppen informerade om parksamråd på Stora Essingen den 4 september.

·       Kerstin Emriksson-Wallin informerade om tillgången till förskoleplatser. För närvarande finns tillräckligt med förskoleplatser på Kungsholmen.

§24 §§ 24 - 28 Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen