Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-09-27

Sammanträde 2012-09-27

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag

3 Biblioteket Stora Essingen<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-349-2012

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

4 Utomhusgym i Rålamnbshovsparken<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-350-2012

Handläggare: Fredrik Ekroth, 508 09 307

5 Större och slutna sopkärl vid Hornsbergs Strand och nedskräpning i Hornsbergs strandpark<br>Svar på två medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-366-2012 och 378-2012

Handläggare: Leila Massih, 508 09 306

6 Gatuschackspel på Kungsholmstorg<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-411-2012

Handläggare: Britt Mattsson, 508 09 330

7 Sista delen av promenaden längs Kungsholms stränder<br>Svar på medborgarförslag

8 Enkelrikta Samuel Owens gata<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-469-2012

Handläggare: Britt Mattsson, 508 09 330

9 Basketplanerna i Rålambshovsparken<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-493-2012

Handläggare: Leila Massih, 508 09 306

10 Parklek i Hornsberg/Stadshagen<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-322-2012

Handläggare: Göran Sjöqvist, 508 08 341

11 Båttrafik till Västra Kungsholmen<br>Svar på sju medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-338-2012

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

13 Ny förskola vid Krillans Krog – inriktningsärende

Dnr: 2.6-519-2012

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

Remisser

14 Ny avfallsplan för Stockholm<br>Remiss från Trafikkontoret

15 Införande av värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Stockholms stad<br>Remiss från kommunstyrelsen

16 Hemsjukvård 2015 - inriktning<br>Remiss från kommunstyrelsen

17 Förslag till riktlinjer om Lex Sara<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 1.5.1-437-2012

Handläggare: Matilda Ekström Sundberg, 508 08 079

18 Restaurang Ballbreaker<br>Remiss från socialtjänstens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2-512-2012

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Anmälningsärenden

19 Slutrapport om Tjejsam-projektet

21 Anmälan av inkomna protokoll, rapporter, skrivelser m m

22 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

23 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

24 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

25 Information från stadsdelsförvaltningen

28 Yttrande till tingsrätten ang adoption enligt 4 kap 10 § FB

30 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § §1p FB

Anmälan av tjänstemannabeslut

31 enligt delegationsbestämmelserna – Personal

32 Socialstyrelsens beslut gällande bristande omvårdnad

§2 Medborgarförslag

 

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut angående inkomna medborgarförslag dnr 1.2.4-575-2012.

 

 

§3 Biblioteket Stora Essingen<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget översänds till kulturnämnden.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 september 2012, dnr 1.2.4-349-2012

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) lämnade följande gemensamma uttalande:

Det är viktigt att människor har tillgång till välutrustade och tillgängliga bibliotek med bra öppettider. Centralt är också att ha ett bibliotek någorlunda nära där man bor.

 

I bibliotekets lokaler kan förskolegrupper låna böcker och lyssna på sagor medan studerande kan hitta läsplatser och låna datorer. För andra erbjuds möjlighet att läsa tidningar, att låna böcker och filmer eller att finna tid för återhämtning och eftertanke.

 

För att kunna erbjuda de boende på Stora Essingen en god samhällsservice är det viktigt att biblioteket får finnas kvar.

 

Vi ser det också som angeläget att finna en lämplig plats för att placera ett bibliotek på västra Kungsholmen, exempelvis vid Moa Martinssons torg.

 

§4 Utomhusgym i Rålamnbshovsparken<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDET

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 september 2012, dnr 1.2.4-350-2012

§5 Större och slutna sopkärl vid Hornsbergs Strand och nedskräpning i Hornsbergs strandpark<br>Svar på två medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BERDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 september 2012, dnr 1.2.4-366-2012 och 1.2.4-378-2012

§6 Gatuschackspel på Kungsholmstorg<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden för beslut om vidare handläggning.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 september 2012, dnr 1.2.4-411-2012

§7 Sista delen av promenaden längs Kungsholms stränder<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 september 2012, dnr 1.2.4-446-2012

§8 Enkelrikta Samuel Owens gata<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden för beslut om vidare handläggning.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 september 2012, dnr 1.2.4-469-2012

§9 Basketplanerna i Rålambshovsparken<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BERDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 september 2012, dnr 1.2.4-493-2012

§10 Parklek i Hornsberg/Stadshagen<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 september 2012, dnr 1.2.4-322-2012

UTTALANDE

Reijo Kittilä (V), Catarina Agrell m.fl. (S) och Anders Ödmark m.fl. (MP) lämnade följande uttalande:

 

I planeringen för Nordvästra Kungsholmen ingick länge en parkleksverksamhet i Kristinebergs strandpark, ungefär där en förskolepaviljong i dag står.  I likhet med biblioteksfilialen på Moa Martinssons Torg har dock planerna för en parklek fått stryka på foten. 

 

Ett stort antal barnfamiljer har flyttat in i området.  Flera nya förskolor har startats och ytterligare finns i planeringsstadiet.

 

En parklek skulle vara ett välkommet inslag.  Vi anser att den plats där en parklek ursprungligen planerades skulle vara bättre än den som medborgarförslaget föreslår.

 

När tennishallen någon gång äntligen flyttar är det dags att damma av planerna för en parklek. 

§11 Båttrafik till Västra Kungsholmen<br>Svar på sju medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget skickas vidare till Stockholms läns landstings trafiknämnd.

 

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 september 2012, dnr 1.2.4-338-2012

§12 Tertialrapport 2

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner tertialrapport 2 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2.     Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering med 1,1 mnkr avseende ökade kostnader för ränta och avskrivning för investeringar i Rålambshovsparken

3.     Stadsdelsnämnden redovisar omslutningsförändringar om 1,6 mnkr i enlighet med detta ärende.

4.     Stadsdelsnämnden begär budgetjustering för tillgänglighetsinvesteringar beskrivna under verksamhetsmålet 3.1 - Budgeten ska vara i balans - om sammanlagt 6,3 mnkr.

5.     Stadsdelsnämnden ansöker om 1,6 mnkr i stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler enligt blankettbilaga.

6.     Stadsdelsnämnden ansöker om 2,1 mnkr för snabb nätverksaccess till förskolor

7.     Stadsdelsnämnden beslutar om justering av aktivitetsplanen i enlighet med detta tjänsteutlåtande

8.     Stadsdelsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att utreda stadens organisation för mottagande av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som inte anvisats kommunplats i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 september 2012, dnr 1.2.1-296-2012

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag:
Stadsdelsnämnden föreslås besluta enligt följande:

1.     Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tertialrapport 2 till kommunstyrelsen.

2.     Stadsdelsnämnden beslutar enligt punkterna 2-6 i förvaltningens förslag till beslut.

3.     Stadsdelsnämndens aktivitetsplan för upphandling ska omarbetas så att inga verksamheter inom vård, omsorg och förskola konkurrensutsätts och samtliga som i dag är utlagda på entreprenad övertas i egen regi när de nuvarande avtalen löper ut.

4.     Stadsdelsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att Kungsholmens stadsdelsnämnd får ansvar för en kommunövergripande verksamhet för mottagande av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som inte anvisats kommunplats.  Kungsholmen har byggt upp en kompetens kring mottagandet och vill på detta sätt ta sin del av ansvaret för flyktingmottagandet i Stockholm.  Staden ska kompensera stadsdelsförvaltningen för de kostnader som uppstår kring denna verksamhet. 

5.     Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:

 

I samband med att nämndens borgerliga majoritet röstade igenom sin budget för 2012 reserverade Vänsterpartiet sig mot beslutet och konstaterade att det är ytterligare en nedskärningsbudget från alliansen.  Förvaltningens tertialrapport 2 2012 ger oss fortsatt rätt.

 

Försörjningsstödet prognostiserar ett överskridande med 4,4 milj. Alliansen har fortfarande en övertro på sin misslyckade jobbpolitik och underbudgeterar försörjningsstödet år efter år.  Resultatet av underbudgeteringen blir att ett annat verksamhetsområde måste lämna ett motsvarande överskott om budgeten ska gå ihop. 

 

Allt fler får allt svårare att skaffa sig en rimlig boendestandard i vår stadsdel.  De tillämpade högsta godkända hyrorna är i dag så låga att personer med låga inkomster och försörjningsstöd i praktiken är hänvisade till boenden utanför innerstaden vilket bidrar till ökad segregering.  Allmännyttan i innerstaden är i det närmaste utraderad, av Kungsholmens samtliga lägenheter tillhör 3,2 % i dag allmännyttan. De nya lägenheter som byggs av allmännyttan har en hyresnivå som långt överskrider de hyror som folk med vanliga inkomster har råd med och som socialtjänsten godkänner. 

 

Övrig individ- och familjeomsorg beräknas rymmas inom tilldelad budget.  Anslagen är dock snålt tilltagna, familjeenhetens budget har skurits ner mycket kraftigt under de senaste åren.  Samtidigt ökar befolkningen på Kungsholmen.  Alliansen räknar helt enkelt med att enbart personer utan sociala och psykiska problem flyttar in i de nybyggda husen.

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd fungerar som första mottagare för en stor del av de ensamkommande flyktingbarnen som ansöker om asyl i Stockholm. Vi anser att vår stadsdel ska av staden centralt även formellt få huvudansvaret för mottagandet och att stadsdelen ska kompenseras för de kostnader som mottagandet innebär. 

 

Äldreomsorgen ska enligt prognosen före resultatdisposition gå med 9,4 milj i överskott jämfört med budgeten. Den borgerliga alliansen har lyckats med sin åtgärdsplan som beslutades redan hösten 2010, dvs. en mera restriktiv bedömning av ansökningarna till vård- och omsorgsboende och servicehus.  Sociala delegationens ledamöter har under året sett åtskilliga bevis på detta.  Tröskeln till servicehusboende har blivit högre än tidigare.  En stor del av de avslag som redovisats för sociala delegationen borde enligt vår uppfattning i stället resulterat i bifall. Enligt förra tertialrapporten är ”några av de boende som idag flyttar in så svaga att de inte klarar inflyttningen utan går bort inom några dagar eller veckor”.  Vi ser detta som ytterligare ett resultat av den restriktiva biståndsbedömningen.

 

Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning kommer man enligt prognosen inte att nå en budget i balans trots att verksamhetsområdet tillförts 4 milj kr extra i budgeten. I stället prognostiseras ett underskott med 2,6 milj kr före resultatdisposition, 3,3 milj efter den. Det är anmärkningsvärt att en privat vårdgivare som driver verksamhet i lokaler som tidigare lämnats av stadsdelsnämnden som olämpliga för den verksamhet som i dag drivs i dem, kan plocka ut en ersättning som klart överskrider de ersättningar som stadsdelsnämnden och verksamheterna i egen regi får från staden.

 

Förskolan prognostiserar en budget i balans. Vi misstänker att det handlar om stora barngrupper och överinskrivningar av barn med ökad trängsel och minskad kvalitet som följd.  Förvaltningen har gjort en ambitiös plan för att öka andelen förskollärare inom förskolan.  Sextio nya förskollärare ska anställas under året vilket vi välkomnar. Förut stod det ofta i tjänsteutlåtandena att förskolan anställer förskollärare i stället för barnskötare om budgeten så tillåter.  Enligt budgetutfallsprognosen kommer samtliga förskoleområden förutom ett (som ska uppnå ett 0-resultat) redovisa ett negativt resultat för 2012. Budgeten klaras dock i år genom överföring av pengar från fjolårets resultatfond. 

 

Budgeten medger endast parkunderhåll med säkerhets- och trygghetsåtgärder.  Pengarna räcker inte till blomsterprogram och underhåll av anläggningar som trappor och murar. Trivsamheten i parkerna minskar och de riskerar att förfalla på sikt och få en försämrad tillgänglighet.

 

UTTALANDE

Anders Ödmark m. fl. (MP) lämnade följande uttalande:

Det är positivt att årsprognosen för nämndens totala nettokostnader ryms inom budget. Dock är det inte bra att det sker så stora avvikelser inom flera av verksamhetsområdena. Det stora underskottet inom försörjningsstöd balanseras av ett ännu större överskott inom äldreomsorgen. Detta tyder på att tillförlitligheten i budgeteringen inte varit tillräcklig, något som behöver beaktas i nämndens arbete med verksamhetsplan och budget för 2013.

Bl.a. med tanke på underskottet avseende försörjningsstöd ser vi positivt på det aktiva arbete med budget- och skuldrådgivning, som beskrivs i tertialrapporten. Det vore ännu bättre om detta kompletterades med utveckling av konsumentvägledningen. Att denna idag tillhandahålls enbart via telefon är inte tillfyllest. En aktivare konsumentvägledning med vissa uppsökande inslag skulle troligen medverka till att hålla tillbaka kostnaderna för försörjningsstöd.

Stadens mål att livsmiljön ska vara hållbar

För att staden ska kunna nå högt satta klimatmål samt bidra till Sveriges miljökvalitetsmål är det av stor betydelse att alla stadens nämnder och verksamheter bedriver aktivt och systematiskt miljöarbete.

Som miljöpartiet påpekade när årets verksamhetsplan behandlades behöver därför miljö- och klimatkompetensen stärkas bl.a. vid stadsdelsförvaltningarna. Stadsdelen bör ha resurser för att i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor. Vår ståndpunkt är att en särskild befattning som miljösamordnare borde finnas vid stadsdelsförvaltningen.

För att styra och följa upp insatser för bättre miljö anger kommunfullmäktige ett antal indikatorer som stadsdelsnämnderna ska redovisa. I 2012 års budget har dessvärre - som miljöpartiet tidigare påtalat - två indikatorer tagits bort. Det gäller dels andel enheter som sorterar ut matavfall för framställning av biogas, dels den andel mat som tillagas och serveras i stadens verksamheter som är ekologiskt framställd.

Båda dessa indikatorer mäter förhållanden som i sig är betydelsefulla för ett miljömässigt hållbart samhälle. Dessutom är de pedagogiskt viktiga i och med att de tillämpas i bl.a. förskolor och skolor och därmed kan påverka miljömedvetandet hos barn och ungdomar.

Miljöpartiet anser det anmärkningsvärt att staden tagit bort dessa indikatorer och har förordat att Kungsholmens stadsdelsförvaltning för egen del behåller dem som nämndindikatorer med ambitiösa och ökade värden för årsmålen.

Vi uppskattar att verksamheterna agerar miljövänligt genom att källsortera, sortera ut biologiskt nedbrytbart köksavfall och kompostera samt att varje enhet har ett miljöombud, som erbjuds vidareutbildning för att vara stöd för ytterligare miljöförbättringar. Vidare uppskattar vi att förvaltningen som aktivitet anger att när livsmedel eller måltider köps in så ska så långt möjligt ekologiska alternativ väljas. Men vi anser att det hade varit bättre om ambitionerna på samma sätt som tidigare preciserades mätbart i form av indikatorer. Det är positivt att förvaltningen i remissyttranden över detaljplaner m.m. belyser frågor som berör hållbar livsstil och boende.

 

§13 Ny förskola Krillans Krog – inriktningsärende

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att fullfölja planeringen av ny förskola vid Krillans krog

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 september 2012, dnr 2.6-519-2012

 

§14 Ny avfallsplan för Stockholm<br>Remiss från Trafikkontoret

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 september 2012, dnr 1.5.1-441-2012

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag:
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande och nämnden anför därutöver följande.

 

Stockholms två största utmaningar inför framtiden ligger dels i att minska vår påverkan på klimatet och miljön och dels i att anpassa staden till de pågående och kommande klimatförändringarna. Hur staden hanterar sitt avfall spelar roll inom båda dessa områden.

 

För att minska vår klimatpåverkan behöver mängden sopor minska. Detta kan delvis göras genom de åtgärder som avfallsplanen föreslår. Vi måste radikalt minska mängden engångsförpackningar. Producenterna måste ta sitt ansvar.  Det är orimligt att näringslivet producerar allt mer sådant som blir till avfall och som staden sedan måste ta hand om.  Det krävs lagstiftning som ger samhället ordentliga verktyg för att agera för en rejäl omställning av produktionen så att mängden avfall minskar. 

 

Enligt förslaget till avfallsplan ska boende och verksamma i staden ha den kunskap som krävs för att kunna hantera avfallet korrekt. Här behövs både ökad kunskap och ändrade attityder. Dessutom ska minst 90 procent av invånarna veta hur de ska hantera sitt farliga avfall och elavfall. Här har stadsdelsnämnden en viktig arbetsuppgift.

 

Stadsdelsnämnden bör anställa miljösamordnare som får i uppdrag att sprida information och bearbeta attityder hos bland andra skolbarn och -ungdomar om hur de kan minska mängden avfall och sin egen miljöpåverkan. Även stadsdelens konsumentvägledning måste helt organiseras om och ges ett uppdrag som syftar på att ändra våra konsumtionsvanor så att mängden avfall minskar, utöver den verksamhet som i dag finns och ger stöd åt enskilda individer i frågor som rör deras privata konsumtion. 

 

 

§15 Införande av värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Stockholms stad<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 september 2012, dnr 1.5.1-487-2012

UTTALANDEN

Catarina Agrell m.fl. (S) lämnade följande uttalande:

Socialdemokraterna ser positivt på att all personal och alla brukare får kännedom om stadens policy när det gäller vård och bemötande. Vi förutsätter att den utbildningsambition som finns i ärendet åtföljs av motsvarande resurstillskott. Mycket av dagens brister i självbestämmande och individualisering härrör till bristande resurser. Om hemtjänsten bara har kort tid hos varje brukare är det svårt att på ett värdigt sätt tillgodose brukarens behov.

Vi är tveksamma till att flitigt använda begreppet garanti – i detta fall ser vi att det mera handlar om policy än garanti.

 

Anders Ödmark m. fl. (MP) lämnade följande uttalande:

Vi ser positivt på att arbetet utifrån stadens värdegrund för äldreomsorgen förankras i en sytematisk arbetsprocess och preciseras genom ett antal s.k. värdighetsgarantier. Dessa bör lämpligen kunna ingå som kvalitetsgarantier i stadens system för integrerade ledning och styrning. De utfästelser som sker genom värdighetsgarantierna bör kunna följas upp med hjälp av genomtänkta indikatorer.

Det är bra att ambitiösa fortbildningssatsningar genomförs för att förverkliga de äldres delaktighet i utredning, valmöjligheter och rätt att påverka när och hur stödinsatser ges.

Men samtidigt vet vi att många äldre är svårt sjuka och att deras vardagstillvaro i hög grad - och ofta under ganska lång tid - präglas av sjukvårdande insatser. Det finns all anledning att rikta ökad uppmärksamhet mot att säkerställa tillräcklig professionell medicinsk kompetens i stadens äldreomsorg.

Ett värdigt liv innebär även att ha god aptit och få i sig tillräckligt med mat och vätska, att kunna undvika att ramla samt att slippa trycksår. Då vi dessutom ser att antalet äldre med demenssjukdom ökar går det inte att blunda för att resursfrågorna – alltså behov av rimlig medelstilldelning inom äldreomsorgen - är av avgörande betydelse för ett värdigt åldrande även för de mest sjuka äldre.

 

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

Den restriktiva bedömningen av insatsen vård- och omsorgsboende som förvaltningen nödgas tillämpa för att få budgeten att gå ihop innebär att de som faktiskt får tillgång till denna insats i huvudsak är personer med nedsatt autonomi. Dvs det är personer som har svårt att "rösta med fötterna" eller driva juridiska processer.

 

Det är naturligtvis en oantastlig ambition att stadens stöd till de behövande ska utformas så att "äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, trygghet och meningsfullhet". Men om inte glappet mellan ideal och realitet ska bli ytterligare en börda på en redan hårt ansträngd personal så behöver mer möda läggas på att tydliggöra förutsättningarna för och säkerställa ekonomin för äldreomsorgen i stället för att förlora sig i oklart tänkta garantier.

§16 Hemsjukvård 2015 - inriktning<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 augusti 2012, dnr 1.5.1-413-2012

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag:
Stadsdelsnämnden avvisar förslaget till kommunalisering av hemsjukvården i Stockholms län 2015.

Den borgerliga alliansen har skapat en splittrad organisation både för primärvården inom landstinget och för hemtjänsten i Stockholms stad. I valfrihetens namn har man privatiserat och konkurrensutsatt tidigare landstings- och kommundrivna verksamheter vilket resulterat i en organisation där konkurrenter i många fall ska samarbeta kring de enskilda brukarna.  För den enskilde finns en djungel av utförare att välja emellan, en för de flesta en fullständigt omöjlig uppgift. 

 

Stockholms stad tillämpar Lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten.  Brukarna på t ex Kungsholmen kan välja bland ett hundratal hemtjänstutförare som i hög utsträckning är väldigt lika varandra. Om Stockholms läns landsting lämnar över hemsjukvården till kommunen, till vem lämnar man den? Det kan i nuläget inte bli en verksamhetsövergång. Landstinget har dessutom infört sk. vårdval. Förmodligen, om alliansen får styra, kommer det att bli nya upphandlingar alternativt att man skapar ett LOV-system även för hemsjukvården. Samtliga hemtjänstföretag kan rimligtvis inte ha resurser för en egen hemsjukvårdsorganisation.  Hemsjukvården vad gäller läkarinsatser kommer fortfarande att vara landstingets ansvar.

 

I och med den genomförda privatiseringen och den fragmenterade organisationen hos båda huvudmännen kommer kommunaliseringen av hemsjukvården troligen innebära att de stora privata vårdkoncernerna framöver erbjuder både hemtjänst, hemsjukvård och primärvård.   Riskkapitalet och vinstintresset kommer att ta över en ännu större del av marknaden än i dag. 

 

Med en sammanhållen organisation för både hemtjänsten och hemsjukvården i kommunens regi skulle en kommunalisering av hemsjukvården ha helt andra förutsättningar att lyckas. Vi ser inte att den föreslagna verksamhetsövergången med dagens organisation på något sätt skulle kunna gagna brukarna.

 

UTTALANDE

Anders Ödmark m. fl. (MP) lämnade följande uttalande:

Liksom förvaltningen ser vi i huvudsak positivt på att kommunen tar över ansvaret för hemsjukvården. Det är nödvändigt för att effektivisera, samordna och kvalitetssäkra vård och omsorg i hemmet. Rehabilitering är en viktig uppgift för att hemsjukvården ska fungera och bör därför vara med i övertagandet.

Även om frågan inte är aktuell i föreliggande ärende är vår bedömning att läkarinsatserna bör omfattas av kommunens ansvar inom hemsjukvården – både för dem som bor i ordinärt boende och dem som bor i vård- och omsorgsboenden.

Med en kommunaliserad hemsjukvård behöver utförarorganisationen ses över. Det är rimligt att krav ställs på att utförare som kommer att ingå i valfrihetssystemet har kompetens avseende både social omsorg och sjukvård och att antalet utförare därmed kan bli färre än idag.

Det är viktigt att tillräckliga ekonomiska resurser förs över från landstingen till kommunerna i samband med denna omfattande ansvarsöverföring.

 

§17 Förslag till riktlinjer om Lex Sara<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar föreliggande yttrande till Kommunstyrelsen.

 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 september 2012, dnr 1.5.1-437-2012

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Anders Ödmark m. fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Anders Ödmark m. fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag:

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar föreliggande yttrande jämte vad som nedan anförs till Kommunstyrelsen

2.     Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

För att lex Sarah ska fungera som det är tänkt måste medarbetare våga anmäla. Det finns anledning att tro att anställda kan dra sig för att göra det, för att inte stöta sig med chefen eller ledningen. Inte minst är det troligt eftersom situationen direkt eller indirekt kan höra samman med bristande resurser.

Det måste gå att göra anmälningar anonymt till ansvarig myndighet. Plikten att anmäla borde också kombineras med ett skydd mot att arbetsgivaren eventuellt försöker ta reda på vem som anmält eller att en som anmält på något sätt drabbas negativt av detta.

 

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) lämnade följande gemensamma uttalande:

Vi välkomnar att Stockholms stad har tagit fram utkast till riktlinjer om hantering av stadens skyldigheter enligt Lex Sarah.  Riktlinjerna är väl genomtänkta och säkert till stort stöd för berörda tjänstemän och politiker i hanteringen av dessa frågor i framtiden.

 

Stockholms stad – och inte minst Kungsholmens stadsdelsnämnd – har ett stort antal verksamheter utlagda på privat drift. En överväldigande del av dessa drivs förutom enligt vad som överenskommits i avtal med staden även med vinstintresse. Meddelarfrihet och meddelarskydd är endast vagt inskrivna i de flesta avtalen. Det finns all anledning att misstänka att många av de anställda inte skulle våga göra en anmälan om missförhållanden i verksamheten. 

 

Det måste gå för anställda hos privata utförare att göra anonyma anmälningar till ansvarig myndighet utan att riskera repressalier från arbetsgivaren.

 

Vi menar att om Lex Sarah ska få full effekt i de verksamheter som är utlagda i privat regi måste såväl meddelarfrihet som meddelarskydd gälla för de anställda där på samma villkor som i offentligt driven verksamhet.

Staden måste därför i alla upphandlingar ställa detta krav i förfrågningsunderlaget.

 

Vi vill understryka att vi är medvetna om att det kan vara känsligt även för anställda i verksamheter i egen regi att göra en anmälan om missförhållanden, trots att meddelarfrihet och meddelarskydd gäller här i full utsträckning.

 

§18 Restaurang Ballbreaker<br>Remiss från socialtjänstens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens Stadsdelsnämnd föreslår att Ballbreaker Kungsholmen
får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan
klockan 11.00 – 01.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 september 2012, dnr 1.5.2-512-2012

§19 Anmälningsärenden

Slutrapport om Tjejsam-projektet dnr 1.6-495-2012

 

Anmälan av balanslista

 

Anmälan av inkomna protokoll, rapporter, skrivelser m m

 

Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

§20 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

Skrivelse från Reijo Kittilä (V) om hur nämnden får tillgång till protokollen från pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor.

Skrivelse från Reijo Kittilä (V) om att nämndledamöterna måste få tillgång till nämndhandlingarna tidigare än hittills via appen Insyn.

 

§21 Information från stadsdelsförvaltningen

Karin Norman informerade om:

·       Revisorernas granskning

·       Uppföljning inom äldreomsorg – informationsmöte för stadsdelsnämnden

·       Verksamhetsbesök vid förskolan Pilen den 3 oktober

·       Verksamhetsbesök vid träfflokalen den 17 oktober

·       Medborgarenkäten – resultatet anmäls vid nästa sammanträde

·       Henrik Lennermark är ny chef för avdelningen för stöd till resultatstyrning

 

Kerstin Emriksson-Wallin rapporterade om förskolärartätheten.

 

 

§22 §§ 22 - 27 Sekretessbelagda ärenden

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen