Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-10-25

Sammanträde 2012-10-25

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

3 Basketbollplan på Kristinebergs IP<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-494-2012

Handläggare: Britt Mattsson, 508 09 330

4 Squashbanor under Tranebergsbron<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-513-2012

Handläggare: My Peensalu, 508 09 245

5 Förbättra markanvändning<br>Svar på medborgarförslag

6 Utegymmet Smedsuddsbadet<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-365-2012

Handläggare: Fredrik Ekroth, 508 09 307

7 Mall och information om testamente<br>Svar på medborgarförslag

8 Alkoholförbud i Kronobergsparken<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-520-2012

Handläggare: Matilda Ekström Sundberg, 508 08 079

Allmänna ärenden

9 Bidrag år 2012 till lokala föreningar och frivilligorganisationer

Dnr: 2.1-075-2012

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

11 Delegationsförteckning

Dnr: 1.1-182-2012

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

12 Befolkningsutvecklingen på Kungsholmen och effekter för individ- och familjeomsorg<br>Svar på skrivelse från Vänsterpartiet

Dnr: 1.2.3-372-2012

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

13 Webbsända nämndsammanträden<br>Skrivelse från Vänsterpartiet

Dnr: 1.2.3-241-2012

Handläggare: Ulla Eriksson, 508 08 058

14 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Dnr: 1.1.-581-2012

Handläggare: Jan Francke, 508 08 351

15 Månadsrapport september 2012

Dnr: 2.1-111-2012

Handläggare: Henrik Lennermark, 508 08 278

Remisser

16 Den gröna promenadstaden<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

17 Förslag till Parkeringsplan<br>Remiss från Trafikkontoret

18 Upphävande av fastighetsplaner inom Stockholms kommun<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

19 Gemensam förskolekö och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt till<br>Remiss från kommunstyrelsen

20 Motion om stadsdelarnas ansvar för funktionsnedsattas fritid och idrottsmöjligheter<br>Remiss från kommunstyrelsen

21 Motion om anställning av arbetslösa som går på jobbtorg i upp till 12 månader för att berättiga a-kassa<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 1.5.1-448-2012

Handläggare: Matilda Ekström Sundberg, 508 08 056

22 Åtgärdsprogram för att nå miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län<br>Remiss från kommunstyrelsen

23 Karriärvägar m m i fråga om lärare i skolväsendet<br>Remiss från kommunstyrelsen

Anmälningsärenden

24 Medborgarundersökning – frågor om trygghet, trivsel m m

25 Revisionsrapport – stadens och nämndernas arbete för att säkerställa att FN:s barnkonvention tillämpas

26 Funktionshinderinspektörernas Rapport 5 – Granskning av boendestöd Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Skarpnäck och Spånga-Tensta

27 Åtgärdsrapport efter arkivinspektion

29 Anmälan av inkomna protokoll, rapporter, skrivelser m m

30 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

31 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

32 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

33 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

34 Upphandling av verksamhetsdriften av gruppbostäder för vuxna med funktionsnedsättningar

35 Yttrande till Stockholms tingsrätt i adoptionsärende

36 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § §1p FB

Anmälningsärenden

37 Anmälan av Lex Sarah

38 Anmälan av Lex Sarah

39 Socialnämndens beslut rörande godkännande av utredning enligt Lex Sarah

40 Anmälan av sociala delegationens protokoll

sammanträde 120522, 120626, 120801, 120813, 120828 och 121002

Tilläggslista

41 Stadsdelsnämndens sammanträden 2013Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

§2 Anmälan av medborgarförslag

 BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut angående inkomna medborgarförslag dnr 1.2.4-575-2012.

 

 

§3 Basketbollplan på Kristinebergs IP<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att bifalla medborgarförslaget och ger förvaltningen i uppdrag att vidare utreda bollplanens placering, ekonomi och möjlig tidplan för ett genomförande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 oktober 2012, dnr 1.2.4-494-2012

 

 

§4 Squashbanor under Tranebergsbron<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att medborgarförslagen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 oktober 2012, dnr 1.2.4-513-2012

§5 Förbättra markanvändning<br>Svar på medborgarförslag

§ 5

Förbättra markanvändning

Svar på medborgarförslag

 

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att medborgarförslagen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 oktober 2012, dnr 1.2.4-402-2012

 

§6 Utegymmet Smedsuddsbadet<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att rusta utomhusgymmet enligt medborgarförslaget och utföra de vegetationsåtgärder som behövs invid det.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 6 oktober 2012, dnr 1.2.4-365-2012

 

§7 Mall och information om testamente<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att medborgarförslagen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande samt upplysning om att mall för testamente finns i bokhandeln.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 18 september 2012, dnr 1.2.4-291-2012.

 

§8 Alkoholförbud i Kronobergsparken<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att medborgarförslagen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 oktober 2012, dnr 1.2.4-520-2012

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M) och Charlotta Schenholm (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Catarina Agrell m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

 

 

 

RESERVATION

Catarina Agrell m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag:


att delvis ställa oss bakom stadsdelsförvaltningens förslag till beslut

 

att begära hos kommunstyrelsen att införa alkoholförbud i Kronobergsparken och Rålambshovsparken klockan 22-12.

 

Det är viktigt att parker och grönområden på Kungsholmen och Essingen hålls rena och i gott skick. Lika viktigt är det att medborgarna upplever att parkerna är en trygg miljö att vistas i. Den skrivelse som ligger till grund för det aktuella ärendet vittnar om att de som bor och vistas i stadsdelen inte alltid upplever parkerna som trygga. Tyvärr behandlar skrivelsen inte heller en isolerad incident, utan är snarare en händelse bland flera.

Vi delar stadsdelsförvaltningens uppfattning att det är viktigt att arbeta förebyggande och ha täta kontakter med närpolisen, det lokala brottsförebyggande rådet, SL m.fl.

Genom kontakter med närpolisen vet vi att alkoholförtäring i våra parker på sena kvällar utgör ett stort problem. Den här sommarens regnande gjorde problem något mindre, men efter klockan 22 förändras besöksmönstret i parkerna med mera stök. Vi föreslår därför att alkoholförbudet i Kronobergsparken och Rålambshovsparken utvidgas att gälla klockan 2200 – 1200.

 

§9 Bidrag år 2012 till lokala föreningar och frivilligorganisationer

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner fördelningen av bidrag enligt tjänsteutlåtandet.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 25 september 2012, dnr 2.1-075-2012

 

§10 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att godkänna ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 oktober 2012, dnr 1.2.1-588-2012

 

§11 Delegationsförteckning

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd fastställer delegationsförteckningen.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 oktober 2012, dnr 1.1-182-2012

 

§12 Befolkningsutvecklingen på Kungsholmen och effekter för individ- och familjeomsorg<br>Svar på skrivelse från Vänsterpartiet

BESLUT

 

Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 oktober 2012, dnr 1.2.3-372-2012

UTTALANDE

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

Förvaltningens uppgifter om de 284 hushåll bestående av sammanlagt 630 personer som 2010 flyttat in på Västra Kungsholmen visar extremt tydligt vilken befolkningsgrupp de nya bostäderna byggts för: folk med goda inkomster och hög utbildning, friska och utan sociala problem. De arbetslösa, pensionärerna med låga pensioner, de sjukskrivna, de som i dag saknar egen bostad har inte en chans att flytta hit. De höga insatserna för bostadsrätterna och de höga hyrorna för hyresrätterna är oöverkomliga för utsatta grupper som ofta har störst behov av bostad. 

 

Det är hög tid att tänka om i bostadsbyggandet. Segregationen i Stockholms stad blir bara värre för varje dag som går med alliansens styre. Denna utveckling kommer varken att gynna dem som har det gott ställt i dag eller de utsatta som blir allt mer marginaliserade. 

 

§13 Webbsända nämndsammanträden<br>Skrivelse från Vänsterpartiet

BESLUT

 

Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 oktober 2012, dnr 1.2.3-241-2012

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M) och Charlotta Schenholm (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag:

1.     Stadsdelsnämnden ställer sig positiv till tanken om att starta webbsändningar av nämndsammanträdena och uppdrar åt förvaltningen att återkomma med nytt tjänsteutlåtande till nämnden i april 2013 när de efterlysta erfarenheterna från övriga stadsdelsnämnder som testat detta bättre kan sammanfattas.

2.     För övrigt besvaras skrivelsen med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

Stadsdelsnämnden anser att det är viktigt att öka invånarnas insyn i den demokratiska processen. Webbsändningarna skulle ge ytterligare många fler medborgare möjlighet att ta del av stadsdelsnämndens arbete och få bättre kunskaper om vad de olika partierna i nämnden anser vara viktiga frågor för vår stadsdels framtid. Stadsdelens skolor skulle kunna ge eleverna möjligheter att inom ramen för samhällskunskapsundervisningen följa den lokala demokratin om de via webben skulle kunna ha tillgång till sammanträdena.  Även lokala media skulle på ett enklare sätt kunna rapportera från nämndsammanträdena.

 

§14 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar rapporteringen till Socialstyrelsen, stadens äldreförvaltning, socialförvaltning och revisionskontor.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 oktober 2012, dnr 1.1.-581-2012

 

§14 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport, september 2012.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 oktober 2012, dnr 2.1-111-2012

 

UTTALANDE

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

 I samband med att nämndens borgerliga majoritet röstade igenom sin budget för 2012 reserverade Vänsterpartiet sig mot beslutet och konstaterade att det är ytterligare en nedskärningsbudget från alliansen. Förvaltningens månadsrapport för september 2012 ger oss fortsatt rätt.

 

Försörjningsstödet prognostiserar ett överskridande med 4,4 milj. De 100 tkr som förvaltningen fick i budgettillskott i samband med tertialrapport 1 är en droppe i havet. Alliansen har en övertro på sin misslyckade jobbpolitik och underbudgeterar försörjningsstödet år efter år. Resultatet av underbudgeteringen blir att andra verksamhetsområden måste lämna ett motsvarande överskott om budgeten ska gå ihop. 

 

Allt fler får allt svårare att skaffa sig en rimlig boendestandard i vår stadsdel.  De tillämpade högsta godkända hyrorna är i dag så låga att personer med låga inkomster och försörjningsstöd i praktiken är hänvisade till boenden utanför innerstaden vilket bidrar till ökad segregering. Allmännyttan i innerstaden är i det närmaste utraderad, av Kungsholmens samtliga lägenheter tillhör 3,2 % i dag allmännyttan. De nya lägenheter som byggs av allmännyttan har en hyresnivå som långt överskrider de hyror som folk med vanliga inkomster har råd med och som socialtjänsten godkänner. 

 

Övrig individ- och familjeomsorg beräknas rymmas inom tilldelad budget.  Anslagen är dock snålt tilltagna, familjeenhetens budget har skurits ner mycket kraftigt under de senaste åren. 

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd fungerar som första mottagare för en stor del av de ensamkommande flyktingbarnen som ansöker om asyl i Stockholm.  Vi anser att vår stadsdel ska av staden centralt även formellt få huvudansvaret för mottagandet och att stadsdelen ska kompenseras för de kostnader som mottagandet innebär. 

 

Äldreomsorgen ska enligt prognosen gå med 10,4 milj i överskott vilket är förklaringen till att budgeten ekonomiskt går ihop.  Den borgerliga alliansen har lyckats med sin åtgärdsplan som beslutades redan hösten 2010, dvs. en mera restriktiv bedömning av ansökningarna till vård- och omsorgsboende och servicehus.  Sociala delegationens ledamöter ser ständigt bevis på detta.  En stor del av de avslag som redovisats för sociala delegationen borde enligt Vänsterpartiets uppfattning i stället resulterat i bifall.  Enligt tertialrapport 1 är ”några av de boende som idag flyttar in så svaga att de inte klarar inflyttningen utan går bort inom några dagar eller veckor”. Vi ser detta som ytterligare ett resultat av den restriktiva biståndsbedömningen.

 

Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning kommer man enligt prognosen inte att nå en budget i balans trots att verksamhetsområdet tillförts 4 milj kr extra i budgeten och trots en budgetjustering i samband med tertialrapport 1 med 1,2 milj. I stället prognostiseras ett underskott med 3,3 milj kr efter resultatdisposition. Det är anmärkningsvärt att en privat vårdgivare som driver verksamhet i lokaler som tidigare lämnats av stadsdelsnämnden som olämpliga för den verksamhet som i dag drivs i dem, kan plocka ut en ersättning som klart överskrider de ersättningar som stadsdelsnämnden och verksamheterna i egen regi får från staden.

 

Förskolan prognostiserar en budget i balans. Vi misstänker att det handlar om stora barngrupper och överinskrivningar av barn med ökad trängsel och minskad kvalitet som följd. Dessutom måste samtliga förskoleområden ta pengar ur fjolårets resultatfond eftersom årets drift går på minus. Sextio nya förskollärare ska enligt planerna anställas under året vilket vi välkomnar. Förut stod det ofta i tjänsteutlåtandena att förskolan anställer förskollärare i stället för barnskötare om budgeten så tillåter. 

 

Budgeten medger endast parkunderhåll med säkerhets- och trygghetsåtgärder.  Budgeten medger inte blomsterprogram och underhåll av anläggningar som trappor och murar. Trivsamheten i parkerna minskar och de riskerar att förfalla på sikt och få en försämrad tillgänglighet.

 

De svaga och utsatta grupperna på Kungsholmen kan även fortsättningsvis förvänta sig en politik som kommer att drabba de sämst ställda i vår stadsdel. 

 

§16 Stadsdelsnämndens sammanträden 2013

BESLUT

 

1.     Stadsdelsnämnden sammanträder under 2013 på följande datum:
7 februari, 14 mars, 18 april, 23 maj, 13 juni, 29 augusti,
26 september, 24 oktober, 21 november och 17 december.

2.     Sammanträdena i februari – november börjar kl. 19.00. Före varje sammanträde hålls en öppen frågestund som börjar kl. 18.00.

3.     Sammanträdet i december börjar 18.00. Frågestunden inleds då kl. 17.00.

4.     Sammanträdena hålls i Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 oktober 2012, 1.1-589-2012

 

§17 Förslag till Parkeringsplan<br>Remiss från Trafikkontoret

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 2 oktober 2012, dnr 1.5.3-380-2012

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), och Charlotta Schenholm (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Anders Ödmark m. fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Anders Ödmark m. fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag:

1.     Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande jämte med vad som nedan anförs

2.     Paragrafen justeras omedelbart

Den Gröna promenadstaden är ett strategidokument, som syftar till att utveckla metoder för planering och utveckling av parker och grönområden med fokus på hur fler stockholmare - i en växande stad - ska få möjlighet att utnyttja stadens gröna miljöer. Dokumentet utgör även det ramverk, som ska mynna ut i Stockholms parkprogram.

Stora delar av dokumentets innehåll är relevant och det är viktigt att Den gröna promenadstaden får bred spridning bland stadens förvaltningar, inte minst gäller detta stadens exploateringskontor. Ett viktigt konstaterande är att parkerna och stadens grönområden i ett växande Stockholm kommer att användas av fler människor och utstå större påfrestningar. I nuvarande utformning anser Miljöpartiet dock att dokumentet är lite för spretigt för att fungera som det viktiga strategidokument som planen syftar till att vara.

Inledningsvis beskrivs i dokumentet att Stockholm är en stad som erbjuder storstadskvaliteter samtidigt som staden är en grön stad där naturen, parkerna och de lummiga stränderna är vardagsnära och tillgängliga för alla. Vidare konstateras även att det är just de gröna kvaliteterna och vattnet som stockholmarna värderar högst.

Under rubriken ”Park och natur i förändring” beskrivs att ett växande Stockholm innebär att grönområden kommer att behöva tas i anspråk för nya bostäder, arbetsplaster, service och infrastruktur. Dessa ord gör dokumentet motsägelsefullt.

Miljöpartiet anser att stadens parker och grönområden måste likställas med stadens övriga stadskvaliteter. I ett framtida Stockholm måste stadens parker och grönområden rent av värderas högre än infrastruktur avsedd för biltrafik. Staden måste verka för en stadsplanering som tänker nytt och kreativt. Yteffektiv markanvändning måste prioriteras, likaså bör staden se över var infrastruktur avsedd för biltrafik kan grävas ner eller ändra fysisk karaktär till förmån för anläggande av nya parker och bostäder.

Inför det fortsatta arbetet med Den Gröna promenadstaden och det kommande parkprogrammet är det av största vikt att stadsbyggnadskontoret tydliggör vilka ansvar och roller stadens olika förvaltningar har. Utifrån detta formuleras beskrivningar i syfte att värna den övergripande gröna infrastrukturen i staden och dess omland. Exploateringskontoret spelar en viktig roll i sammanhanget och det är viktigt att tydliggöra att de avtal, som staden skriver med byggherrar förhåller sig till stadens strategiska planering och dess strategier för markanvändning, beskrivna ibland annat stadens översiktsplan. Genom att applicera ett övergripande synsätt på den fysiska utvecklingen av staden undviker vi en exploatering som splittrar den gröna infrastrukturen.

Stockholm växer så det knakar och inflyttningen till staden tycks enligt prognoser inte mattas av. En av attraktionskrafterna med att bo och leva i Stockholm är de stora stadsparkerna och stadens många tätortsnära grönområden. För att Stockholm även i framtiden ska vara en attraktiv stad måste utgångspunkten i det framtida Stockholm vara att värna och förstärka stadens grönområden och parker och skapa fler gröna oaser.

Utgångspunkten för det fortsatta arbetet måste vara att planera för strukturer som minskar de ekologiska fotavtrycken – inte tvärtom som dokumentet beskriver inledningsvis genom att konstatera att grönområden kommer att behöva tas i anspråk för nya bostäder, arbetsplaster, service och infrastruktur.

I det fortsatta arbetet med Den gröna promenadstaden vill Miljöpartiet att stadens gröna kvaliteter uppgraderas till att utgöra en av stadens absolut viktigaste utgångspunkter. Grönskans betydelse ur ett klimatperspektiv måste lyftas upp och likaså de möjligheter som grönskan kan ge när staden står inför utmaningen att bygga bostäder i bullerstörda lägen. Ambitionen i det fortsatta arbetet måste vara att staden arbetar fram ett dokument som undanröjer och belyser konflikterna mellan exploatering och stadens gröna kvaliteter.

 

UTTALANDEN

Catarina Agrell m.fl. (S), lämnade följande uttalande:
Det är viktigt att alla Kungsholmsbor har nära tillgång till attraktiva och trygga parkmiljöer.

Vi är därför djupt bekymrade över den kraftiga nedslitning och nedskräpning som sker i stadsdelens parker, i första hand Rålambshovsparken.

Rålambshovsparken är stadens populäraste park. Den besöks under sommaren av cirka 2000 personer per dygn. Besökstrycket ökar år från år med turister och gäster från alla delar av stockholmsregionen

Det ställer stora krav på städning; under sommaren behövs daglig städning.

Det betyder också en kraftig förslitning av gröna ytor och annan växtlighet.

Genom de stora kostnaderna för städningen riskerar det löpande underhåll att bli eftersatt.

Många parker anses i dag vara otrygga, mörka och otillgängliga. Bra belysning i parkmiljöer är viktiga för att de ska vara möjliga att vistas i, även efter mörkrets inbrott.

Förvaltningen påpekar i sitt tjänsteutlåtande att många av Stockholms parker har eftersatt underhåll, vilket leder till att livslängden för parkerna har minskat och att behovet av reinvesteringar har ökat.

Vi menar därför att Stockholms stads rambudget för parkernas skötsel måste utökas för att tillgodose behoven och att större hänsyn måste tas till de hårt ansträngda parkerna i Stockholms innerstad, inte minst Rålambshovsparken, när denna budget fördelas mellan stadsdelarna.

Det är också viktigt att skapa attraktiva parkmiljöer i områden med hög exploatering. Tillgängliga parkmiljöer måste prioriteras vid förtätning och nyproduktion.

 

 

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

Dokumentet ”Den gröna promenadstaden” saknar resonemang om relationen mellan den gröna staden och biltrafik, vägar och bebyggelse.

 

Samtidigt står det att då Stockholm växer kommer grönområden att tas i anspråk för bostäder, service, arbetsplatser och infrastruktur. Vi känner igen detta från utbyggnadsplanerna på Kungsholmen i t.ex. Lilla Essingen, Marieberg och Stadshagen. 

 

Vi motsätter oss starkt exploatering i våra ”gröna kilar” och vill inte bygga samman stadsdelarna, utan tycker att det är viktigt att bevara de viktiga friområdena mellan dem.  Exploatering av grönområden får endast ske i extrema undantagsfall, och aldrig i områden av särskild betydelse för biologisk mångfald.

 

Den gröna promenadstaden får inte förvandlas till bara några gröna promenadstråk i en stad full av bilar och allt mindre grönt mitt i en tät bebyggelse.

 

Vi ser tendenser även på Kungsholmen att allt större del av de gröna ytorna upptas av färdigställda ytor för olika aktiviteter med bestämda målgrupper.  Vi värnar om en grön stad för alla, vilket även innebär tillgänglighet för samtliga oavsett eventuella funktionsnedsättningar.

 

Den gröna promenadstaden uppstår inte av sig själv och överlever inte heller utan skötsel. Som förvaltningen skriver behövs det ökade resurser för skötseln och att reinvesteringsbehoven är stora. Stockholmarna blir allt fler vilket innebär ökat slitage även i våra grönområden.   §18 Förslag till Parkeringsplan<br>Remiss från Trafikkontoret

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 oktober 2012, dnr 1.5.3-514-2012

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M) och Charlotta Schenholm (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Anders Ödmark m. fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATIONER

Anders Ödmark m. fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag:

1.     Remissen bevaras med förvaltningens tjänsteutlåtande jämte följande punkter samt med vad som anförs nedan

2.     Inventera och ta successivt bort arbetsplatsparkering vid stadens arbetsplatser – arbeta tillsammans med privata företag för att minska arbetsplatsparkeringar

3.     Inför fler gågator

4.     Minska antalet gatuparkeringsplatser för bil i Stockholm

5.     Inför en styrande parkeringspolicy för Stockholms stad, gemensam för bil och cykel med målet att öka andelen resande med cykel och kollektivtrafik

6.     Minska parkeringsnormen i innerstaden till 0,3-0,5 och för lägenheter för studenter och unga till vad som krävs ur tillgänglighetssynpunkt, 0,16.

7.     Underlätta övergång från egen bil till bilpool

8.     Paragrafen justeras omedelbart

Bilismen måste minska för att vi ska nå klimatmålen. En genomsnittlig bil är parkerad ca 95 procent av dygnet. Ändå ägnas resurserna och debatten åt den korta tid som bilarna är i rörelse.

Parkeringspolitiken är en försummad fråga. De parkerade bilarna måste ge plats åt mer yteffektiva och energisnåla transportsätt. Detta medför att gående, cyklister och resande i kollektivtrafik kommer fram snabbare och säkrare. Även städning av gator, snöröjning och varutransporter underlättas. Stadens gator blir även mer tillgängliga för gående, cyklister, grön miljö och uteserveringar.

Parkeringsavgifter är ett effektivt styrmedel, framförallt vad gäller effekten av gratis parkering vid arbetsplatser. Det går att radikalt minska antalet bilresor till och från arbeten i innerstaden.

Detta måste kombineras med satsningar för att öka resandet med kollektivtrafik. Finansiering av nödvändiga förbättringar av kollektivtrafiken underlättas genom att avstå från att bygga förbifart Stockholm, som beräknas komma att kosta ca 30 miljarder kronor. Trängselskatt ska införas på Essingeleden

§19 Upphävande av fastighetsplaner inom Stockholms kommun<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 oktober 2012, dnr 1.5.3-558-2012

 

§20 Gemensam förskolekö och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt till<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 19 juli 2012, dnr 1.5.1-436-2012

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M) och Charlotta Schenholm (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Catarina Agrell m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Socialdemokraterna.

 

Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Västerpartiet

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATIONER

Catarina Agrell m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag:

att Förvaltningens tjänsteutlåtande lämnas som svar på remissen, med ändringen att behovet av en lagändring för att möjliggöra gemensam förskolekö understryks och att målsättningen att få en gemensam förskolekö markeras särskilt.

 

Multipla köer till olika former av barnomsorg orsakar besvär både för brukarna och för stadsdelsförvaltningen som får svårigheter att planera. Ur föräldrarnas synpunkt vore det absolut mest praktiska att kunna använda samma system för samtliga upplåtelseformer, och det bör vara en prioritering för barnomsorgen att underlätta för brukarna. Vi ser också risker för godtycke med separate köregler. Hur regler om antal köplatser etc ska kunna efterlevas utan en gemensam kö framgår heller inte.

 

Remissen menar att gemensam kö inte är möjlig med nuvarande formuleringar i skollagen. Vi vill understryka att lagar är dynamiska dokument som kan justeras utifrån politisk vilja.

 

Barnomsorgsverksamheten på Kungsholmen borde ses som en helhet, oavsett om den drivs i kommunal eller privat/enskild regi. De olika driftsformerna är beroende av varandra. Med en sammanhållen organisation inom stadsdelsnämnden får nämndens ledamöter en möjlighet att planera och styra den totala verksamheten.

Vi anser, att samtliga verksamheter som drivs av privata/enskilda utförare inom stadsdelsnämndens ansvarsområden (inklusive den enskilt drivna barnomsorgen) ska redovisas i kommande verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner.

 

Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag:
Nämnden lämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen men framför därutöver följande:

Det borde vara självklart att samtliga förskolor som finansieras av skattepengar följer stadens köregler och är med i den gemensamma kön. Enligt förslaget får de privata förskolorna fortsätta att ha egna köregler och urvalsgrunder. Detta är inte acceptabelt.

 

Enligt stadsledningskontoret tillåter inte lagen tvångsanslutning av privata förskolor till en gemensam kö med enhetliga köregler. Samtidigt redovisas i ärendet att flera kranskommuner har gemensam kö och politiska beslut om att alla förskolor måste följa kommunens köregler. Kan Solna, Nacka och Sollentuna så borde Stockholms stad kunna införa en gemensam kö med gemensamma köregler för samtliga förskolor.

 

Samtliga förskolebarn bör ha rätt till 35 timmars förskola, i likhet med vad t.ex. Botkyrka kommun erbjuder. 35 timmars förskola för alla barn är ett bättre förslag än att bara göra dagens system med 30 timmars förskola mer flexibelt. Barnens behov av en pedagogisk verksamhet måste sättas i första rummet. Bara för att ett förskolebarn får ett syskon minskar inte behovet av pedagogisk stimulans. Annars går t.ex. ett barn med flera yngre syskon miste om ett stort antal timmar av värdefull förskoletid. 

 

UTTALANDE

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M) och Catarina Agrell m.fl (S) lämnade följande gemensamma uttalande. Mikael Valier (KD) instämde i uttalandet i form av ersättaryttrande:

I förskolorna läggs grunden för våra barns framtida utbildning. Därför ska förskolorna i Stockholm och på Kungsholmen hålla hög kvalitet i den pedagogiska verksamheten. Vi har fått förtroende att driva och utveckla våra förskolor i denna riktning. Tillsammans med att erbjuda föräldrar och barn en förskola i världsklass vill vi också, utan att göra avkall på den pedagogiska verksamheten, ge föräldralediga möjligheten att utifrån olika vardagssituationer anpassa de timmar som deras barn har rätt till förskola.

 

Det är därför glädjande att Stadsledningskontoret föreslår, efter utredning, att de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt till ska kunna fördelas mer flexibelt mellan kl. 8-9 och kl. 14-16. Men i och med den skrivning i ”Regler för intagning och plats i stadens förskoleverksamhet”, 5.1 som föreslås av Stadsledningskontoret, att denna förläggning ska regleras terminsvis, begränsas starkt flexibiliteten. Förslaget innebär att föräldrar redan i januari respektive augusti ska informera sin förskola om vilka tider som de mellan kl. 8-9 avser lämna sitt barn samt hämta mellan kl. 14-16 för hela terminen. Detta är en strängare reglering jämfört med hur långt i förväg övriga föräldrar måste informera förskolan om lämnings- och hämtningstider. I stället bör förskolan och föräldrarna i dialog komma överens om lämpliga rutiner som inte nödvändigtvis ställer krav på sex månaders framförhållning.

 

Vi anser således att förläggningen av tiden bör bestämmas i dialog mellan förskolan och föräldrar.

 

§21 Motion om stadsdelarnas ansvar för funktionsnedsattas fritid och idrottsmöjligheter<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmen stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande, i vilket föreslås att idrottsnämnden får ett övergripande ansvar för funktionsnedsattas fritid och idrottsmöjligheter.

 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 oktober 2012, 1.5.1-251-2012

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M) och Charlotta Schenholm (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Catarina Agrell m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle bifalla motionen i sin helhet.

Anders Ödmark m. fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATIONER

Catarina Agrell m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag att nämnden skulle bifalla motionen i sin helhet.

Anders Ödmark m. fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag:

 

Remissen bevaras med förvaltningens tjänsteutlåtande jämte med vad som anförs nedan.

Stadsdelsnämnderna har, så som förvaltningen anger, ett ansvar för spontanidrott i stadens parker. Det innebär ett ansvar för att även personer med funktionsnedsättning har möjlighet till spontanidrott.

Även om idrottsnämnden har ett övergripande ansvar för funktionsnedsattas fritid och idrottsmöjligheter är det angeläget att det inom varje stadsdelsområde görs en inventering av i vilken utsträckning personer med funktionsnedsättning har möjlighet till spontanidrott i stadens parker. Stadsdelsförvaltningen bör göra en sådan inventering avseende Kungsholmen.

 

 

 

§22 Motion om anställning av arbetslösa som går på jobbtorg i upp till 12 månader för att berättiga a-kassa<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 25 september 2012, dnr 1.5.1-448-2012

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M) och Charlotta Schenholm (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Reijo Kittilä (V) och Catarina Agrell m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Reijo Kittilä (V) och Catarina Agrell m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag:

1.     Stadsdelsnämnden yrkar bifall till motionen.

2.     Stadsdelsnämnden vill därutöver anföra följande:

 

Arbetslösheten i Stockholm ligger på en fortsatt hög nivå. Många kommuninvånare har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden trots att de egentligen inte har några arbetshinder. Arbetshindret är i så fall ofta för liten erfarenhet av den (svenska) arbetsmarknaden och avsaknad av referenser.  Dessa personer önskar inget annat än att få arbeta. 

 

Arbetslösheten resulterar i personliga tragedier och fattigdom och stora kostnader för försörjningsstöd som de arbetslösa blir tvungna att uppbära när de saknar annan inkomst.

 

Motionen förespråkar en arbetslinje i stället för en bidragslinje för dessa medborgare. Att erbjuda anställningar i stället för försörjningsstöd skulle ge efterlängtad arbetslivserfarenhet med referenser som kan komma till stor nytta vid framtida arbetssökande. Många av dessa anställningar skulle säkert kunna resultera i fasta anställningar. Individerna själva skulle må mycket bättre psykiskt vilket skulle även vara till gagn för folkhälsan i dessa grupper. Barnen skulle få se att deras föräldrar går till arbete och familjerna skulle få en förbättrad ekonomi.

 

Statsmakten har med nya direktiv nyligen försvårat för de arbetssökande som haft kommunala visstidsanställningar att få del av arbetsförmedlingens stödåtgärder vid eventuell arbetslöshet efter den kommunala anställningen.  Detta är direkt kontraproduktivt och staden bör kontakta staten och ställa krav på att dessa regeländringar återkallas eftersom de motarbetar de arbetslösas möjligheter att komma ut i arbete.

 

§23 Åtgärdsprogram för att nå miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 oktober 2012, dnr 1.5.1-531-2012

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M) och Charlotta Schenholm (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Catarina Agrell m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Socialdemokraterna.

 

Anders Ödmark m. fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Miljöpartiet.

 

Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATIONER

Catarina Agrell m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag:

att Förvaltningens tjänsteutlåtande lämnas som svar på remissen, med ändringen att hela Kungsholmen görs till en dubbdäcksfri zon.

 

Vi innerstadsbor lever med följderna från partiklar i luften från bl.a. dubbdäck – grava följder som förkortad livslängd och irreversibla skador på lungorna hos spädbarn. Vi anser inte att föreslagna åtgärder är tillräckligt kraftfulla med tanke på frågans allvar utan insisterar istället på ett fullständigt dubbdäcksförbud på Kungsholmen.

 

 

Anders Ödmark m. fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag:

1.     Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande samt med vad som nedan anförs

2.     Paragrafen justeras omedelbart

Stockholmsluften har länge innehållit skadligt höga halter av partiklar och kvävedioxider och ytterst lite har gjorts från både regeringen och majoriteten i Stockholms stadshus.

Lagstiftningen om luftkvalitet finns av en anledning, det är viktigt att den följs. Smutsig luft bidrar till flera olika sjukdomar. Kvävedioxid skadar luftvägarna, förstärker astma- och allergireaktioner och försämrar lungornas försvar mot bakterier, virus och andra luftföroreningar. Bara i stockholmsregionen uppskattas lika många personer dö av hälsovådlig luft som dör av trafiken i hela landet på ett år.

Trots att Stockholms luft under lång tid har varit ett stort hälso- och miljöproblem har frågan inte prioriterats av regeringen och majoriteten i stadshuset.

I enlighet med Miljöbalken tog den förra regeringen år 2004 ett beslut om ett åtgärdsprogram för renare luft. Ingen av parterna - regeringen, Länsstyrelsen eller majoriteten i Stockholm stad - har visat beslutsamhet för att genomföra åtgärderna. Ansvarsfrågan har bollats mellan regeringen och staden vilket lett till att alla åtgärder har skjutits på framtiden. Nu har Länsstyrelsen lagt fram ett nytt förslag till åtgärdsprogram för renare luft i Stockholm. Det är nödvändigt att majoriteten i Stockholms stad tillsammans med regeringen nu vidtar de åtgärder som behövs för att förbättra stockholmsluften.

Att ansvaret för åtgärdsprogrammet är delat mellan stat och kommun får inte leda till att det faller mellan stolarna. För att säkerställa att luften i Stockholm är ren krävs regeringsbeslut som ger kommunen rätt att kunna införa avgifter eller miljözoner för lätta lastbilar och fordon utan katalysator. Det krävs att kommunen får rätt att ta ut avgifter för dubbdäck, att trängselskatten höjs och införs även på Essingeleden.

Det krävs också begräsningar i biltrafiken och stora investeringar i kollektivtrafiken. Därför är det oroväckande när majoriteten förespråkar Förbifarten och Österleden samtidigt som man inte ser sambandet mellan bilarnas utsläpp och den skadliga luften i Stockholm. Dessutom verkar man ha missuppfattat syftet med trängselskatten. Den kom till för att minska trängseln. Genom att som majoriteten gör, använda intäkterna till nya motorvägar, ökas trafiken och förvärras trängseln och därmed utsläppen.

Miljöpartiet har under åren både i riksdagen och i staden lagt en rad förslag för att komma tillrätta med problemen med ohälsosam luft. Vi har med framgång varit pådrivande för trängselavgifterna i Stockholm och införandet av dubbdäcksförbud på Hornsgatan. Vår ambition är att stockholmarna ska ha en renare luft att andas och att vi når de nivåer som skulle ha klarats av redan 2005. För att uppnå det krävs omedelbara åtgärder.

 

Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag:

1.     Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Stadsdelsnämnden föreslår utöver det som framförs i tjänsteutlåtandet att:

2.     Staden ska verka för att snarast införa dubbdäcksförbud i hela Stockholms innerstad.

3.     Staden ska verka för att Stockholm snarast utvidgar systemet med trängselskatt att gälla även på Essingeleden.

4.     Staden ska verka för att systemet med trängselskatt snarast utvecklas så att trafiken i innerstaden minskar kraftigt genom exempelvis införande av höjda och differentierade avgifter innanför tullarna.

 

Luftkvaliteten i Stockholm och på Kungsholmen är på många ställen mycket dålig i dag. Halterna av t.ex. kvävedioxider på flera av Kungsholmens huvudgator är mycket höga vilket enligt forskningen bidrar till en ökning av lungcancerfallen. Likaså kan halterna av PM 10 medföra såväl luftvägsproblem som hjärt/kärlsjukdomar.

 

Den politiska majoriteten i staden vill avvakta med att vidta åtgärder som har effekt. Exempelvis öppnar majoriteten för trängselskatt på Essingeleden först i samband med att Förbifart Stockholm – som om den byggs kommer att resultera i en ökning av biltrafiken – öppnar för trafik först tidigast om 10 år. Likaså förespråkar majoriteten att trängselskattefrågan begravs i en utredning.  

 

Dubbdäcksanvändningen är den enskilt största källan till skadliga partiklar i stockholmsluften även i vår stadsdel. För att minska partikelhalten måste dubbdäcksförbudet snabbt utökas till hela innerstaden. Detta kan genomföras betydligt fortare än att någon gång i framtiden införa en dubbdäcksavgift som det idag inte ens är juridiskt möjligt att införa.

 

 

§24 Karriärvägar m m i fråga om lärare i skolväsendet<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 oktober 2012, dnr 1.5.1-583-2012

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M) och Charlotta Schenholm (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Reijo Kittilä (V) och Catarina Agrell m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION

Reijo Kittilä (V) och Catarina Agrell m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag:


Stadsdelsnämnden besvarar remissen delvis med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande och framför därutöver följande:

 

Läraryrket har blivit ett lågstatusyrke. Resultaten i den svenska skolan försämras samtidigt som alltfler skolor särskilt i Stockholm drivs med vinstintresse. Den allmänna skolan förfaller, lärarnas löner halkar efter i den allmänna löneutvecklingen. Det är allt svårare att locka ungdomar till lärarutbildningen. 

 

Den promemoria från Utbildningsdepartementet som kommit med de aktuella förslagen till karriärvägar för lärare behandlar inte skolans huvudsakliga problematik. Lärarlönerna är för låga, det räcker inte med att några lärare ska få nya ytterst begränsade vägar till en karriärutveckling. Några tjänster som lektorer eller förstalärare kommer knappast att höja kvalitén på den svenska skolan.

 

Inga karriärvägar skapas heller av den obegripliga lönebildning i Stockholm som resulterat i att lärare i ”lågpresterande skolor” fått en sämre löneutveckling än lärare i ”högpresterande skolor”. Prestationsnivån behöver inte ha något direkt samband alls med lärarnas kompetens. Arbetsförhållandena och elevernas sociala bakgrund på de olika skolorna påverkar naturligtvis resultaten. Frågan borde i stället vara: hur kan vi locka de mest kompetenta lärarna till de skolor där de mest behövs?

 

Gärna några tjänster som lektorer eller förstalärare. Men hellre en rejäl satsning på att lyfta hela den svenska skolan.

 

§25 Anmälningsärenden

·       Medborgarundersökning – frågor om trygghet, trivsel m m

 

·       Revisionsrapport – stadens och nämndernas arbete för att säkerställa att FN:s barnkonvention tillämpas dnr 1.4-551-2012

 

·       Funktionshinderinspektörernas Rapport 5 – Granskning av boendestöd Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Skarpnäck och Spånga-Tensta

 

·       Åtgärdsrapport efter arkivinspektion dnr 2.8-701-2011

 

·       Anmälan av balanslista

 

·       Anmälan av inkomna protokoll, rapporter, skrivelser m m

 

·       Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

·       Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

 

§26 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

Fråga från Catarina Agrell (S) om biblioteket vid Serafens vård- och omsorgsboende. Kerstin Ohlsson besvarade frågan.

 

Skrivelse från Charlotta Schenholm (FP) om belysning i Pontonjärparkens övre del. Skrivelsen överlämnade till stadsdelsförvaltningen för beredning.

§27 Information från stadsdelsförvaltningen

Karin Norman informerade om:

 

·       Stadsdelsnämndens budgetkonferens den 9 november

·       Rutin för anmälan till stadsdelsnämndens verksamhetsbesök

·       Informationsmöte för stadsdelsnämnden om uppföljning inom äldreomsorg


§28 §§ 28 - 31 Sekretessbelagda ärenden