Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-11-29

Sammanträde 2012-11-29

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag

3 Ny trappa och badbrygga vid Aluddsparken Stora Essingen<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-544-2012

Handläggare: My Peensalu, 508 09 245

4 Hundrastgård för mindre och mellanstora hundar i Fredhäll<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-576-2012

Handläggare: Leila Massih, 508 09 306

5 Förbättrat underhåll och upprustning av Broparken på Stora Essingen<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-578-2012

Handläggare: My Peensalu, 508 09 245

6 Binda samman Stadshagsklippan med Kungsholmsstrand<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-580-2012

Handläggare: Fredrik Ekroth, 508 09 307

7 Paviljonger i Rålambshovsparken<br>Svar på medborgarförslag

Allmänna ärenden

8 Upprätta brukaravtal för stadsodling på parkmark på Lilla Essingen

Dnr: 3.2-624-2012

Handläggare: My Peensalu, 508 09 245

9 Vängåvans parklek på Stora Essingen - godkännande av program och genomförande

10 Skrivelser från Vänsterpartiet<br>Svar på skrivelser från (V)

Dnr: 1.2.3-563-2012

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

11 Belysning i Pontonjärparkens övre del<br>Svar på skrivelse från (FP)

Dnr: 1.2.3-609-2012

Handläggare: Fredrik Ekroth, 508 09 307

12 Månadsrapport oktober 2012

Dnr: 2.1-111-2012

Handläggare: Henrik Lennermark, 508 08 278

Remisser

13 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016<br>Remiss från kommunstyrelsen

14 Tydliggörande av valfrihetssystem inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 1.5.1-566-2012

Handläggare: Matilda Ekström Sundberg, 508 08 079

15 Motion om införandet av sociala investeringsfonder i Stockholms stad<br>Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 1.5.1-546-2012

Handläggare: Christina Egerbrandt, 508 08 056

16 Restaurang Thai House Wok<br>Remiss från socialförvaltningen

Dnr: 1.5.2-621-2012

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Anmälningsärenden

17 Förlängning av avtal om Alströmerhemmet

18 Dom från Nacka Tingsrätt om tilläggsavgift enligt plan- och bygglagen för åtgärd på fastigheten Knoppen 15

20 Anmälan inkomna protokoll och skrivelser

21 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

22 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

23 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

24 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

25 Upphandling av kost till vård- och omsorgsboende och dagverksamhet

Dnr: 2.2.2-636-2012

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

26 Yttrande till Stockholms tingsrätt i adoptionsärende

27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p FB

28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p FB

29 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p FB

Anmälan av tjänstemannabeslut

30 enligt delegationsbestämmelserna – Personal

Anmälningsärenden

31 Anmälan av Lex Maria

32 Begäran om uppgifter på grund av ofullständig utredning enligt Lex Sarah

33 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§2 Medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut angående inkomna medborgarförslag dnr 1.2.4-575-2012.

 

 

§3 Ny trappa och badbrygga vid Aluddsparken Stora Essingen<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

 Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 31 oktober 2012, dnr 1.2.4-544-2012.

 

§4 Hundrastgård för mindre och mellanstora hundar i Fredhäll<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

 Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 november 2012, dnr1.2.4-576-2012.

 

§5 Förbättrat underhåll och upprustning av Broparken på Stora Essingen<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 31 oktober 2012, dnr 1.2.4-578-2012.

 

§6 Binda samman Stadshagsklippan med Kungsholmsstrand<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens utlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 november 2012, dnr 1.2.4-580-2012.

 

UTTALANDE

Catarina Agrell m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) lämnade följande gemensamma uttalande:

 

Området mellan Stadshagsklippan och Kungsholms strand är en unik vildmark mitt i staden och utgör ett värdefullt rekreationsområde för den växande befolkningen i området. Vi vill värna detta område och anser att man bör göra så få ingrepp som möjligt.

 

Gångförbindelsen som finns i dag behöver dock rustas upp. Från Stadshagsplan är det nu på hösten en lerkana som är farlig att gå på. Med enkla medel skulle man kunna göra den betydligt bättre. Fortsättningen ner mot Hornsbergs strand är visserligen asfalterad men i ganska dåligt skick. En upprustning av denna gångförbindelse skulle göra detta fantastiska naturområde mera tillgängligt.

 

§7 Paviljonger i Rålambshovsparken<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd avslår medborgarförslaget.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 november 2012, dnr 1.2.4-523-2012.

 

§8 Upprätta brukaravtal för stadsodling på parkmark på Lilla Essingen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att upprätta brukaravtal för stadsodling i Västra Primusparken på Lilla Essingen.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 5 november 2012, dnr 3.2-624-2012.

 

UTTALANDE

Anders Ödmark m. fl. (MP) lämnade följande uttalande:

Vi ser positivt på initiativet från de personer, som kom att bilda föreningen Essingeodlarna, och på stadsdelsförvaltningens sätt att bemöta initiativet.

Det är vår förhoppning att odlingarna kommer igång till våren och att verksamheten får samma positiva uppmärksamhet som ”på spåret odlingarna” på Södermalm. Vi ser fram mot flera liknande initiativ på Kungsholmen och Essingeöarna.

§9 Vängåvans parklek på Stora Essingen - godkännande av program och genomförande

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner programmet och genomförandet av upprustningen av Vängåvans parklek på Stora Essingen.
 

2.     Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att fatta beslut i genomförandeskedet inom godkänd budget för projektet.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 november 2012, dnr 3.2-625-2012.

 

§10 Skrivelser från Vänsterpartiet<br>Svar på skrivelser från (V)

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd anser de båda skrivelserna besvarade med detta tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 november 2012, dnr 1.2.3-562-2012 och 1.2.3-563-2012.

 

§11 Belysning i Pontonjärparkens övre del<br>Svar på skrivelse från (FP)

BESLUT

 

Skrivelsen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BERDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 november 2012, dnr 1.2.3-609-2012.

§12 Månadsrapport oktober 2012

BESLUT

 

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport, oktober 2012.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 29 november 2012, dnr 2.1-111-2012.

 

UTTALANDE

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

I samband med att nämndens borgerliga majoritet röstade igenom sin budget för 2012 reserverade vi oss mot beslutet och konstaterade att det är ytterligare en nedskärningsbudget från alliansen.  Förvaltningens månadsrapport för oktober 2012 ger oss fortsatt rätt.

 

Försörjningsstödet prognostiserar ett överskridande med 4,4 milj. De 100 tkr som förvaltningen fick i budgettillskott i samband med tertialrapport 1 är en droppe i havet.  Alliansen har en övertro på sin misslyckade jobbpolitik och underbudgeterar försörjningsstödet år efter år. Resultatet av underbudgeteringen blir att andra verksamhetsområden måste lämna ett motsvarande överskott för att budgeten ska gå ihop. 

 

Allt fler får allt svårare att skaffa sig en rimlig boendestandard i vår stadsdel.  De tillämpade högsta godkända hyrorna är så låga att personer med låga inkomster och försörjningsstöd i praktiken är hänvisade till boenden utanför innerstaden vilket bidrar till ökad segregering.  Allmännyttan i innerstaden är i det närmaste utraderad, av Kungsholmens samtliga lägenheter tillhör 3,2 % i dag allmännyttan.  De nya lägenheter som byggs av allmännyttan har en hyresnivå som långt överskrider de hyror som folk med vanliga inkomster har råd med och som socialtjänsten godkänner. 

 

Övrig individ- och familjeomsorg beräknas rymmas inom tilldelad budget.  Anslagen är dock snålt tilltagna, familjeenhetens budget har skurits ner mycket kraftigt under de senaste åren. 

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd fungerar som första mottagare för en stor del av de ensamkommande flyktingbarnen som ansöker om asyl i Stockholm.  Vi anser att vår stadsdel ska av staden centralt även formellt få huvudansvaret för mottagandet och att stadsdelen ska kompenseras för de kostnader som mottagandet innebär. 

 

Äldreomsorgen ska enligt prognosen efter resultatdisposition gå med 10,4 milj i överskott vilket är förklaringen till att prognosen för hela nämnden pekar på ett överskott med 3,0 milj. Den borgerliga alliansen har lyckats med sin åtgärdsplan som beslutades redan hösten 2010, dvs. en mera restriktiv bedömning av ansökningarna till vård- och omsorgsboende och servicehus.  Sociala delegationens ledamöter ser ständigt bevis på detta.  En stor del av de avslag som redovisats för sociala delegationen borde enligt Vänsterpartiets uppfattning i stället resulterat i bifall.  Några av de boende som idag flyttar in på våra vård- och omsorgsboenden är så svaga att de inte klarar inflyttningen utan går bort inom några dagar eller veckor.   De som får plats på en somatisk avdelning lever i genomsnitt 9 månader efter inflyttningen.  Vi ser detta som ytterligare ett resultat av den restriktiva biståndsbedömningen.  Våra äldreboenden håller på att omvandlas till hospiceverksamheter.

 

Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning kommer man enligt prognosen inte att nå en budget i balans trots att verksamhetsområdet tillförts 4 milj kr extra i budgeten och trots en budgetjustering i samband med tertialrapport 1 med 1,2 milj. I stället prognostiseras ett underskott med 3,3 milj kr efter resultatdisposition. Det är anmärkningsvärt att en privat vårdgivare som driver verksamhet i lokaler som tidigare lämnats av stadsdelsnämnden som olämpliga för den verksamhet som i dag drivs i dem, kan plocka ut en ersättning som klart överskrider de ersättningar som stadsdelsnämnden och verksamheterna i egen regi får från staden.

 

Förskolan prognostiserar en budget i balans.  Vi misstänker att det handlar om stora barngrupper och överinskrivningar av barn med ökad trängsel och minskad kvalitet som följd.  Dessutom måste samtliga förskoleområden ta pengar ur fjolårets resultatfond eftersom årets drift går på minus.  Sextio nya förskollärare skulle enligt planerna anställas under året vilket vi välkomnar.  Förut stod det ofta i tjänsteutlåtandena att förskolan anställer förskollärare i stället för barnskötare om budgeten så tillåter. 

 

Budgetmedlen för parkskötsel medger endast parkunderhåll med säkerhets- och trygghetsåtgärder.  Budgeten medger inget blomsterprogram och underhåll av anläggningar som trappor och murar.  Trivsamheten i parkerna minskar och de riskerar att förfalla på sikt och få en försämrad tillgänglighet.

 

De svaga och utsatta grupperna på Kungsholmen kan även fortsättningsvis förvänta sig en politik som kommer att drabba de sämst ställda i vår stadsdel. 

§13 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen från kommunstyrelsen.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 november 2012,dnr 1.5.1-508-2012.

UTTALANDEN

Catarina Agrell m.fl. (S) och Reijo Kittilä (V) lämnade följande gemensamma uttalande:

Vi instämmer till fullo i programförslagets ståndpunkt att många anhöriga utför ett omfattande och viktigt arbete för att stödja närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som har en funktionsnedsättning. 

 

Alltmer av denna vård och omsorg av personer med olika typer av funktionsnedsättningar sker i öppenvård. Detta är naturligtvis i huvudsak gott - institutionsboende är ingenting att sträva efter. Men - och det är ett stort men - för att vara av godo förutsätter det ett rikt utbud av stöd som korttidsplatser, dagvård osv. Och det måste vara möjligt att få ett särskilt boende när öppenvården inte längre räcker till. 

 

Enligt tjänsteutlåtandet har de anhörigas ansvar i vården ökat under de senaste åren. Det är därför angeläget att de anhöriga ges ett generöst stöd och bemöts med respekt vid vård av närstående, och det ska gälla även vid vård av närstående under 65 år.

 

När så stadsdelsförvaltningen är synnerligen restriktiv i bedömningen av insatser - som den måste vara om den borgerliga budgeten ska gå ihop - då ökar trycket kraftigt på de anhöriga. Som förstås i de allra flesta fall är kvinnor: hustrur, mammor, döttrar!

 

Ambitionen med det stöd som socialtjänsten enligt lagen ska erbjuda är att förebygga att den anhöriga själv blir fysiskt och psykiskt utsliten. Då borde ansvaret att erbjuda stöd ligga på den socialtjänst som ger insatsen till den närstående. Det är ju bara där man kan uppmärksamma behovet och erbjuda stöd i förebyggande syfte. Om hela ansvaret att känna till och efterfråga hjälp ligger på den enskilda anhöriga motverkas syftet med reformen!

 

I programförslaget fastslås att frivilligorganisationerna är en viktig samarbetspartner när det gäller stöd till anhöriga. Mot bakgrund av det konstaterandet ser vi risken för en utveckling där alltmer av den omvårdnad, som enligt vår uppfattning ska utföras gemensamt i samhället och bekostas av skattemedel, läggs över på frivilliga krafter.

 

Anders Ödmark m. fl. (MP) lämnade följande uttalande:

Antalet s.k. äldre-äldre blir fler. Den andel av dessa, som har behov av vård och omsorg, får i allt större utsträckning insatser i form av hemtjänst i ordinärt boende i stället för plats i vård- och omsorgsboende. Hemtjänstinsatserna har dessutom - av ekonomiska skäl - blivit mindre omfattande än vad som var vanligt förr. Mot denna bakgrund är det naturligt att insatser från anhöriga kommit att få större betydelse.

Det är viktigt att vara observant på att omvårdnadsinsatser från anhöriga lätt kan bli krävande och tunga och därmed en hälsorisk för anhörigvårdarna. Därför är det bra att föreliggande programförslag fastställs och genomförs.

Satsningen på stöd till anhörigvårdarna får dock inte tas till intäkt för att minska på ambitionerna att bygga ut och utveckla vård- och omsorgsboenden för äldre med demenssjukdom och andra omfattande vårdbehov.

 

§14 Tydliggörande av valfrihetssystem inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen från kommunstyrelsen.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 12 november 2012, dnr 1.5.1-566-2012.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Anders Ödmark m. fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Miljöpartiet.

 

Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATIONER

Anders Ödmark m. fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt eget förslag:
Remissen besvaras i huvudsak med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande jämte med vad som anförs nedan.

Det behöver fastställas ett maxpris för vad lunchen får kosta, förslagsvis 26 kronor. Det är viktigt att personer som deltar i daglig verksamhet har möjlighet att äta lunch till en rimlig kostnad, särskilt eftersom de ofta har en ansträngd privatekonomi. Om priset för lunchen ska avtalas från fall till fall mellan staden och utföraren riskerar det att bli betydligt högre. Ett normalt pris för en restauranglunch i Stockholm kan vara uppemot 90 kronor, och staden har små möjligheter att förhandla ner priset eftersom förhandlingen ska ske när övriga avtalsvillkor redan är fastställda. En varierande prissättning ger dessutom olika ekonomiska villkor för olika utförare, vilket strider mot syftet med lagen om valfrihetssystem.

 

Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt eget förslag:

1.     Remissen besvaras delvis med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

2.     Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

3.     Stadsdelsnämnden framför därutöver följande:

Stadsdelsnämnden får detta ärende p.g.a. att den borgerliga alliansen gjort välfärden till en handelsvara.  Det har skapats en allt mer omfattande byråkrati kring den privatiserade välfärden och behovet av kontroll och uppföljning ökar hela tiden.

 

All LSS-verksamhet ska fokusera på behov, kvalitet och likvärdighet.  Verksamheterna ska i huvudsak drivas i stadens egen regi och alla verksamheter ska vara tillgängliga för brukare oavsett var i staden de bor.

 

Behovet av icke-offentliga kompletterande verksamheter och alternativa utförare som vill utveckla välfärden utan vinstsyfte kan tillgodoses genom ramavtalsupphandling enligt LOU.  Kommunen ska besluta var skatte­finansierad verksamhet ska bedrivas, så att välfärden fördelas dit där den bäst behövs, inte dit där den ger mest vinst. LOV, som innebär fri etableringsrätt när vissa krav är uppfyllda, ska därför avskaffas.

 

På Kungsholmen har vi ett gruppboende i privat regi som inte ens har gått med i LOV och som begär ersättningar som ligger långt över vad stadens egen­regiverksamheter och de privata som har avtal med staden får.  Vi undrar när staden centralt ska ta itu med detta.

 

De förtydliganden av administrativa rutiner oavsett regi som föreslås verkar rimliga, förutom att det behövs maxpris för lunchen i daglig verksamhet.  Annars finns det risk för att priset blir för högt för brukaren och att brukare i olika verksamheter får betala olika priser.

 

§15 Motion om införandet av sociala investeringsfonder i Stockholms stad<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som sitt svar på remissen från kommunstyrelsen.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 24 oktober 2012, dnr 1.5.1-546-2012.

UTTALANDEN

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) lämnade följande gemensamma uttalande.

Mikael Valier (KD) instämde i uttalandet i form av ersättaryttrande:

 

Staden gör kraftiga satsningar på social verksamhet i budgeten för 2013, och långsiktigt förebyggande arbete har en central plats såväl på Kungsholmen som i hela staden. 

 

Föräldrastödsprogrammen som erbjuds alla föräldrar är bara ett exempel, liksom feriearbeten för ungdomar. Tidiga förebyggande stödåtgärder när någon riskerar att hamna i utanförskap gynnar både individ och samhälle.

Utökad och målinriktad samverkan med övriga aktörer är också nödvändigt i det långsiktiga förebyggande arbetet.

 

Anders Ödmark m. fl. (MP) lämnade följande uttalande:

För att slå vakt om och utveckla ett hållbart samhälle är det nödvändigt att ta långsiktiga hänsyn. Det gäller inom såväl klimatpolitik som samhällets sociala, kulturella och pedagogiska verksamheter.

I ekonomiskt trängda lägen – exempelvis när en kommunal årsbudget ska sys ihop – finns en tendens att prioritera insatser med omedelbara synliga resultat på bekostnad av insatser som bedöms långsiktigt angelägna.

S.k. sociala investeringsfonder kan vara ett sätt att på allvar med systematik fatta beslut som är riktiga i det långa perspektivet. Därför instämmer vi i motionens förslag och det beslut som förvaltningen föreslår.

 

§16 Restaurang Thai House Wok<br>Remiss från socialförvaltningen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd föreslår att Thai House Wok får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 – 22.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 november 2012, dnr 1.5.2-621-2012.

 

§17 Anmälningsärenden

 

  • Förlängning av avtal om Alströmerhemmet dnr 2.2.2-340-2010

 

UTTALANDE

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:

Driften av Alströmerhemmet upphandlades i en central upphandling för drygt tre år sedan.  Stadsdelsnämnden omvandlades till en förvaltande nämnd i driften av våra äldreboenden.

 

Beslutet om eventuell förlängning av avtalet fattas av staden centralt.  Stadsledningskontoret har efterlyst stadsdelsnämndens uppfattning om eventuell förlängning senast 2012-11-15. Nämnden får nu som anmälningsärende stadsdelsdirektörens svar till stadsledningskontoret.  I svaret föreslår stadsdelsdirektören att avtalet förlängs i två år i och med att Temabo AB ”på ett tillfredsställande sätt sköter verksamheten”. 

 

Det lokala politiska inflytandet har minimerats.

 

Vänsterpartiet anser att våra vård- och omsorgsboenden ska drivas i egen regi utan ständigt återkommande upphandlingar respektive ställningstaganden till avtalsförlängning. Vi accepterar inte vinstintressen i vården av våra gamla. 

 

Vår uppfattning är att driften av Alströmerhemmet ska föras över i egen regi fr.o.m. 2013-11-01 då nuvarande avtal med Temabo löper ut.

 

Dom från Nacka Tingsrätt om tilläggsavgift enligt plan- och bygglagen för åtgärd på fastigheten Knoppen 15 dnr 2.6-091-2011

 

 

·       Anmälan av balanslista

 

·       Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

 

·       Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

·       Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

§18 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

·       Skrivelse från Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) om konst i Kungsholmens parker dnr 1.2.3-687-2012. Skrivelsen överlämnades till stadsdelsförvaltningen för beredning.

·       Ordföranden tillkännagav att stadsdelsnämndens sammanträde den 18 december börjar kl 17.00 i enlighet med stadsdelsnämndens beslut.

§19 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Karin Norman informerade om:

·       Nelly Sachs park har iordningsställts.

·       Nytt planförslag för Primusområdet på Lilla Essingen väntas under våren 2013.

§20 §§ 20 - 26 sekretessbelagda ärenden