Din position: Hem > Stockholms stad > Kungsholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-02-07

Sammanträde 2013-02-07

Datum
Klockan
19.00
Plats
Bolinderssalen, Hantverkargatan 2 L

Allmänhetens frågestund kl. 18.00 till 19.00

1 Utseende av justerare <br>Tidpunkt för protokollsjustering <br>Anmälan av föregående sammanträdes protokoll

Medborgarförslag

2 Anmälan av medborgarförslag

Allmäna ärenden

3 Belysning längs stranden på Stora Essingen<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-659-2012

Handläggare: Mu Peensalu, 508 09 245

4 Ekar i Kristineberg<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-660-2012

Handläggare: Britt Mattson, 508 09 330

5 Utegym vid Oxhålsbadet på Stora Essingen<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-661-2012

Handläggare: My Peensalu, 508 09 245

6 Utegym på Lilla Essingen<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-695-2012

Handläggare: Fredrik Ekroth, 508 09 307

7 Belysning i Kronobergsparken<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4-693-2012

Handläggare: Leila Massih, 508 09 306

8 Biblioteket på Serafen<br>Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.3-672-2012

Handläggare: Kerstin Ohlsson, 508 08 031

11 Ny förskola i Konradsberg

Dnr: 2.6-023-2013

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

12 Ny förskolepaviljong vid Kristinebergs slott

Dnr: 2.6-024-2013

Handläggare: Veksamhetsplanerare Göran Sjöqvist, 508 08 448

13 Ansökan om utvecklingsmedel från Socialstyrelsen

Dnr: 1.6-037-2013

Handläggare: Matilda Ekström Sundberg, 508 08 079

14 Ansökan om medel för ökad bemanning i demensboende

Dnr: 2.1-170-2012

Handläggare: Johanna Edlund, 508 08 516

15 Gemensam upphandling av bemanningstjänster

Dnr: 2.2.2-048-2013

Handläggare: Thomas Levin, 508 08 056

16 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Dnr: 1.2.1-722-2012

Handläggare: Jan Franke, 508 08 000

17 Konst i park – satsa på spännande konstprojekt i Kungsholmens parker<br>Skrivelse från (FP) och (C)

18 Bättre belysning Kungsholmen runt<br>Skrivelse från (FP)

Dnr: 1.2.3-721-2012

Handläggare: Leila Massih, 508 09 306

Remisser

19 Förslag till detaljplan för Vallgossen 14 i stadsdelen Kungsholmen tillbyggnad samt ändrad användning av St Görans gymnasium<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

20 Införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad – projekt eDok<br>Remiss från kommunstyrelsen

21 Centralupphandling för vård- och omsorgsboenden 2013<br>Remiss från kommunstyrelsen

22 Restaurang Texas Longhorn<br>Remiss från Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Dnr: 1.5.2-035-2013

Handläggare: Ann-Britt Swärdhult, 508 08 012

Yttrande

23 Planering av kommunal service i stadsutvecklingsområden<br>Yttrande till Stadsrevisionen

Anmälningsärenden

24 Anmälan av lokala rutiner i arbetet mot våld i nära relationer

25 Nöjd kund-undersökning 2012 konsumentvägledning

26 Överenskommelse om samordnad handläggning av försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder på Östermalms sdf samt specialfunktioner på Norrmalms sdf under 2013

27 Svar på socialstyrelsens tillsyn av Serafens vård- och omsorgsboende

29 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

30 Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

31 Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

32 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

33 Information från stadsdelsförvaltningen

Ärenden där allmänheten inte har rätt att närvara

34 Anmälan enligt Lex Maria

35 Anmälan enligt Lex Sara

Tilläggslista

36 Ändrad planering för verksamhetsbesök

Ändrad planering för stadsdelsnämndens verksamhetsbesök den 25 april

Handläggare: Christin Bjuggren, 508 08 015

§2 Anmälan av medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut angående inkomna medborgarförslag, dnr 1.2.4-070-2013.

 

 

§3 Belysning längs stranden på Stora Essingen<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 januari 2013, dnr 1.2.4-659-2012.

 

§4 Ekar i Kristineberg<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

1. Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Ärendet överlämnas till stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden för kännedom.


 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 22 januari 2013, dnr 1.2.4-660-2012.

 

UTTALANDE

Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) lämnade följande uttalande. Mikael Valier (KD) instämde i uttalandet i form av ersättaryttrande.

 

Kristinebergs slottspark är något av en oas på västra Kungsholmen. Läget gör parken till en naturlig och viktig mötesplats för stadsdelens invånare och besökare. Detta är extra viktigt då områdets invånare beräknas öka från dagens ca 7 000 till 20 000 personer. Trivseln i parken kan dock ökas ytterligare om de idag bullriga delarna av parken som vetter mot Essingeleden görs mer tillgängliga och attraktiva, t.ex. via en bullerskyddande och avskärmande byggnad. Vi ser att man så långt som det är möjligt värnar om ekarna i parken i samband med byggnationen.

 

§5 Utegym vid Oxhålsbadet på Stora Essingen<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 17 januari 2013, dnr 1.2.4-661-2012.

§6 Utegym på Lilla Essingen<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 21 januari 2013, dnr 1.2.4-695-2012.

 

§7 Belysning i Kronobergsparken<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta upprustningen av Kronobergsparken enligt pågående plan.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 januari 1.2.4-693-2012.

 

§8 Biblioteket på Serafen<br>Svar på medborgarförslag

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 januari 2013, dnr 1.2.3-672-2012.

 

§9 Verksamhetsberättelse för 2012

BESLUT

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner verksamhetsberättelsen för 2012 och överlämnar den till kommunfullmäktige.

2.     Stadsdelsnämnden begär att 0,8 mnkr i ej förbrukade parkinvesteringsmedel ombudgeteras.

3.     Stadsdelsnämnden begär att 0,5 mnkr i ej förbrukade medel för IT-uppkoppling av förskolor ombudgeteras.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 22 januari 2013, dnr 1.2.1-044-2013

UTTALANDEN
Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) lämnade följande uttalande. Mikael Valier (KD) instämde i uttalandet i form av ersättaryttrande.

Förskolan
Alliansen har glädjande nog kunnat konstatera, trots att Kungsholmens befolkning ökar i snabb takt och med det också antalet förskolebarn, så lyckas vi klara barnomsorgsgarantin. Det har varit och är en prioriterad fråga, inte minst för att föräldrar skall kunna återgå till sina jobb och därmed kunna försörja sig och sin familj.

Lika viktigt som barnomsorgsgarantin är också kvalitén i förskolan.  Ett mått på kvalitén är andelen utbildade förskollärare. Där har vi högre ambitioner än vad vi hittills lyckats uppnå, och utvecklingen har gått åt fel håll 2012. Alliansen kommer därför att bevaka frågan extra noga under de följande åren för att se vilka åtgärder som krävs för att Kungsholmen skall vara en mer attraktiv arbetsgivare för länets förskollärare.

I dagsläget vet vi inte med säkerhet vad som är avgörande när dagens nyutbildade och erfarna förskollärare skall välja arbetsgivare. Sannolikt är det en kombination av ledarskap, arbetsmiljö, arbetstider, utvecklingsmöjligheter och lönevillkor men ambitionen är att Kungsholmens kommunala förskolor skall vara bland de mest attraktiva förskolorna att arbeta på i länet. Alliansen kommer därför, efter noggrann analys, vidta de åtgärder som krävs för att på sikt vända trenden och nå det långsiktiga målet på 50 % utbildade förskollärare på de kommunala förskolorna.

Andrea Törnestam m.fl. (S) lämnade följande uttalande:
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet för verksamhetsberättelsen 2012.

Anders Ödmark m. fl. (MP) lämnade följande uttalande:
Det är svårt att med föreliggande verksamhetsberättelse som underlag bilda sig en uppfattning om nämndens samlade resultat. Det format (ILS-webben), som anbefallts av kommunfullmäktige, är visserligen genomgående för de olika planerings- och uppföljningsdokumenten. Icke desto mindre är materialet svårtillgängligt.
Verksamhetsberättelsen och tertialrapporterna är det verktyg som stadsdelsnämnderna har för uppföljning av de skattefinansierade verksamheterna. Det är viktigt att dessa dokument är tydliga och även gör det möjligt att få en uppfattning om vilka osäkerheter som informationen innehåller. T.ex. kan det vara intressant att veta svarsfrekvenserna i olika brukarundersökningar. Statistiskt underlag och frågeformulär kan presenteras i bilagor.
En åtgärd som skulle underlätta läsningen vore att lägga in en innehållsförteckning i verksamhetsberättelsen.
Det är viktigt att tydliggöra om kvalitet uppnås när vinstdrivande privata utförare har omfattande uppdrag som specificeras i avtal. Det är en demokratifråga att det är möjligt för politiker och medborgare att få en uppfattning om hur kvalitetsmål är satta och i vilken grad de uppnås.
Systemet att med färger markera måluppfyllelse är ägnat att underlätta för läsaren att få en översiktlig bild av verksamhetens resultat. För kommunfullmäktiges mål Förskolorna ska ge barn vad de behöver och Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg markeras grönt, något som innebär att de ska vara helt uppfyllda. När man granskar de nämndmål, indikatorer och textkommentarer, som ligger under dessa mål finner man att det inte är rimligt att betrakta målen som helt uppfyllda.
När det gäller de mål, som nämnden formulerat, är det i många fall svårt att se om de uppfyllts. Ofta ges allmänna beskrivningar som landar i ett omdöme om att målen nåtts. Då märks det att det skulle behövas ytterligare indikatorer eller andra mått som verifierar att målen verkligen uppnåtts.
Inom äldreomsorgen har förvaltningen - utöver de av kommunfullmäktige anbefallda indikatorerna - kompletterat med egna indikatorer. Med hjälp av dessa och genomgång av resultaten från olika slag av uppföljningar hos både egna utförare och entreprenörer har nämnden kunnat ta del av en uppföljning, som känns tillförlitlig och som också pekar ut förbättringsområden för framtiden.
Den ambitionsnivå för miljöfrågorna som staden angett för stadsdelsnämnderna är alldeles för låg. Kraven på verksamheterna att sortera ut matavfall för biologisk behandling behöver skärpas. Även andelen ekologiska livsmedel inom förskolornas kosthåll behöver ökas. Det är viktigt ur folkhälsoaspekt att barnen blir delaktiga i kostens betydelse för en god livskvalitet.

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:
Vänsterpartiet deltar inte i beslutet om verksamhetsberättelsen för 2012.

Vänsterpartiet reserverade sig mot Alliansens budget när stadsdelsnämnden på sitt sammanträde 2011-12-15 fattade beslut om verksamhetsplan för 2012.  Vi ville ha en annan inriktning för nämndens verksamheter än den borgerliga majoriteten och har under 2012 i samband med nämndens behandling av månads- och tertialrapporterna framfört allvarlig kritik mot majoritetens politik. 

Verksamhetsberättelsen för 2012 är förvaltningens sammanställning av hur majoritetens politik verkställts på Kungsholmen under det gångna året. Vårt parti har velat föra en alternativ politik.

Nämnden kan visa upp ett överskott i driftbudgeten med 0,2 milj kr efter fonddisposition. Medel från äldreomsorgen används till att täppa budgethål i övriga verksamheter, särskilt inom omsorgen om funktionsnedsatta och försörjningsstöd. 

Äldreomsorgen hamnade till slut på +4,9 milj kr efter ”anpassningar” och ”effektiviseringar”. Vi har kritiserat den enligt vår uppfattning ofta alltför restriktiva bedömningen av rätten till särskilt boende och har även fått medhåll i enskilda fall från övriga nämndledamöter över blockgränsen.   

Omsorgen om funktionsnedsatta respektive försörjningsstödsenheten visar större underskott, -5,9 milj och -3,4 milj. Båda verksamheterna har varit underbudgeterade. Den borgerliga alliansen saknar förståelse för de mest utsatta grupperna i vårt samhälle. 

Övrig individ- och familjeomsorg ryms inom tilldelad budget. Anslagen är dock snålt tilltagna, familjeenhetens budget har skurits ner mycket kraftigt under de senaste åren. Samtidigt ökar befolkningen på Kungsholmen. 

Kungsholmens stadsdelsnämnd fungerar som första mottagare för en stor del av de ensamkommande flyktingbarnen som ansöker om asyl i Stockholm. Vi har förespråkat att vår stadsdel ska av staden centralt även formellt få huvud-ansvaret för mottagandet och att stadsdelen ska kompenseras för de kostnader mottagandet innebär. Om vi har förstått rätt så är en sådan åtminstone tillfällig lösning nu på gång vilket vi välkomnar. 

Förskoleverksamheten klarar en budget i balans. Det är dock ytterst oroväckande att andelen förskollärare minskat till 33 % trots uttalade satsningar för att öka andelen. Vår stadsdels förskollärartäthet är nu den lägsta av alla stadsdelar i Stockholm. Högst i landet ligger Haparanda med 89 % högskoleutbildad personal bland pedagogerna. När man även tar hänsyn till de stora barngrupperna är det svårt att vara stolt över utvecklingen i vår förskola.  Det är viktigt att analysera orsakerna och även våga vara självkritisk och analysera vilken roll den genomförda omorganisationen haft för minskningen av andelen högskoleutbildade pedagoger. 

Nämndens verksamheter är splittrade i egen regi och på privata utförare. En del är lokaliserade till andra stadsdelar. Flera verksamheter har flyttats till stadens centrala förvaltningar. Centralstyrningen har ökat.

Nämnden får verksamhetsberättelser enbart för de verksamheter som drivs i egen regi alternativt tillsammans med andra stadsdelar. Skolan flyttades av den borgerliga alliansen bort från stadsdelarna redan 2006. 

Den tidigare så självklara helheten av verksamheter har splittrats och sin iver att främja privatisering och sin definition av valfrihet har många medborgare, särskilt de äldre, ställts inför orimliga valsituationer med bl.a. över 100 hemtjänstutförare att välja emellan. Hittills har de borgerliga politikerna vägrat lyssna på de forskare som påtalar att dessa valsituationer blir orimliga och stressande för de gamla.

Vi välkomnar det stora antalet medborgarförslag som lämnats in under 2012 och hoppas att denna aktivitet fortsätter. Medborgarna vänder sig till stadsdelsnämnden med frågor som de tycker är självklara att de lokala beslutsfattarna har ansvar för. Nämnden får dock orimligt ofta vidarebefordra frågorna och medborgarförslagen vidare till andra ansvariga nämnder. 

Underhållet av våra parker är eftersatt. Budgeten tillåter inte t.ex. blomsterprogram och underhåll av anläggningar som trappor och murar.  Trivsamheten i parkerna minskar och de riskerar att förfalla på sikt och få en försämrad tillgänglighet.

 

§10 Enheternas verksamhetsplaner med kvalitetsgarantier 2013

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner kvalitetsgarantier för 2013 och lägger enheternas verksamhetsplaner till handlingarna.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 17 januari 2013, dnr 1.1-521-2012.

UTTALANDEN
Andrea Törnestam m.fl. (S) lämnade följande uttalande:
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet för enheternas verksamhetsplaner för 2013.

Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:
Vänsterpartiet deltar inte i beslutet om enheternas verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier för år 2013. Vi hänvisar till vår reservation i anslutning till beslutet om nämndens verksamhetsplan för 2013 på nämndsammanträdet 2012-12-18. 

Den borgerliga majoriteten har genomfört omfattande privatiseringar, centralisering av beslutsfattande till de stadsövergripande nämnderna samt en utlokalisering av en del av nämndens viktiga verksamheter bort från stadsdelen.   Vårt parti står för en annan politik med demokratisk kontroll och styrning av de offentligt finansierade verksamheterna och för solidaritet med de svaga grupperna.

Äldreomsorgen är budgetmässigt stadsdelsnämndens största verksamhet.  Eftersom en stor del av verksamhetsområdet är utlagd på entreprenad alternativt drivs inom ramen för det så kallade kundvalssystemet får nämnden dock inga verksamhetsplaner för större delen av äldreomsorgen. De privata förskolorna som tar emot ungefär en tredjedel av alla förskolebarn lyser med sin frånvaro trots att de finansieras med gemensamma skattemedel. Det politiska inflytandet minimeras och medborgarnas möjlighet till insyn försvåras. 

Omsorgsfull biståndsbedömning, kostnadsmedvetenhet, stram budget, restriktivitet i inköp och vikariehållning, år efter år krympande budgetramar osv. Det finns många sätt att ge uttryck åt krympande ekonomiska resurser.  Om servicehusen fastställs att de är för personer ”med stora vård- och omsorgsbehov”. Den restriktiva biståndsbedömningen fortsätter.

Ingen enhet ger uttryck för särskilda satsningar inom den budgetram de fått.  Den borgerliga alliansen fortsätter med sin konsekventa utarmning av den offentliga sektorn även i vår stadsdel.   

 

§11 Ny förskola i Konradsberg

 BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att fullfölja planeringen av ny förskola i Konradsberg

 


ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 11 januari 2013, dnr 2.6-023-2013

 

§12 Ny förskolepaviljong vid Kristinebergs slott

BESLUT

Kungsholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att fullfölja planeringen av ny förskolepaviljong vid Kristinebergs slott.


ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 14 januari 2013, dnr 2.6-024-2013

 

§13 Ansökan om utvecklingsmedel från Socialstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd ansöker, tillsammans med Norrmalm och Östermalm, och utvecklingsmedel om 1 420 000 kronor från Socialstyrelsen.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 14 januari 2013, dnr 1.6-037-2013

 

§14 Ansökan om medel för ökad bemanning i demensboende

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att godkänna förvaltningens ansökan om medel för att öka bemanningen på Serafens boendeenheter för personer med demenssjukdom.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 22 januari 2013, dnr 2.1-170-2012

 

§15 Gemensam upphandling av bemanningstjänster

BESLUT

 

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att delta i den gemensamma upphandlingen av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorg och stöd och service för personer med funktionsnedsättning för Stockholms stad.

 

2.     Stadsdelsnämnden ger fullmakt åt förvaltningschefen vid Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning att för nämndens räkning att fatta beslut om förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med valda utförare.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 21 januari 2013, dnr 2.2.2-048-2013

 

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Andrea Törnestam m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från socialdemokraterna.

Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från
vänsterpartiet.

 

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATIONER
Andrea Törnestam m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag:

Stadsdelsnämnden avslår punkt 2 i stadsdelsförvaltningens förslag till beslut och ersätter den med följande punkt:

2. Stadsdelsnämnden ger fullmakt åt förvaltningschefen vid Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning att för nämndens räkning fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med valda utförare samt att ta fram ett förslag till förfrågningsunderlag som behandlas på gruppledarkonferensen.

Stadsdelsnämnden bifaller i övrigt stadsdelsförvaltningens förslag till beslut.
Det är stadsdelen som bär ansvaret för att omsorgen är av god kvalitet, även om upphandlingen sker centralt.
 
Genom förfrågningsunderlaget ges möjlighet att ställa krav och önskemål på innehållet i den verksamhet som anbudsgivarna erbjuder. Vi tycker det är viktigt att detta underlag fattas nära medborgarna och att medborgare kan tycka till och senare utkräva ansvar av valda politiker. Vi anser därför att förfrågningsunderlaget ska gå tillbaka till politisk nivå innan det fastställs.


Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag:

Stadsdelsnämnden föreslås besluta
a) att avslå förvaltningens förslag till beslut angående att delta i Stockholms stads gemensamma upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning
b) att föreslå att hela upphandlingsprocessen avbryts och att staden i stället ska starta en vikariepool i egen regi

Stadsdelsnämnden anför därutöver följande.
Privata utförare innebär en verksamhet med frånvaro av meddelarfrihet och meddelarskydd och Stockholms stad ställer heller inga krav på kollektivavtal om personalens arbetsvillkor. Att arbeta för ett bemanningsföretags räkning innebär för den berörda personalens del att sakna tillhörighet till de arbetsplatser där man utför sitt dagliga värv.

Stockholms stad är en mer än tillräckligt stor arbetsgivare inom äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning för att utan olägenhet kunna avstå från att upphandla bemanningstjänster. Någon av stadens förvaltningar kan få i uppdrag att för hela Stockholms stads räkning driva en vikariepool i egen regi. Med meddelarfrihet, meddelarskydd och kollektivavtal!

 

§16 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar rapporteringen till Socialstyrelsen, stadens äldreförvaltning, socialförvaltning och revisionskontor.

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 19 december 2012, dnr 1.2.1-722-2012.

 

 

§17 Konst i park – satsa på spännande konstprojekt i Kungsholmens parker<br>Skrivelse från (FP) och (C)

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar skrivelsen med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 15 januari 2013, dnr 1.2.3-687-2012

 

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Reijo Kittilä (V), Andrea Törnestam m.fl. (S) och Anders Ödmark m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION
Reijo Kittilä (V) Andrea Törnestam m.fl. (S) och Anders Ödmark m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag:

Stadsdelsnämnden föreslås besluta
a) att stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att inrätta en tjänst som kultursekreterare
b) att i kultursekreterarens uppdrag ingår bl. a. genomförandet av konstprojekt i Kungsholmens parker enligt förslaget i skrivelsen

Stadsdelsnämnden anför därutöver följande.
Det lovvärda initiativ som tagits av FP och C för att utveckla Kungsholmen till en spännande och dynamisk stadsdel, rik inte enbart på natur utan även på kultur, förtjänar allt stöd. För att detta initiativ inte ska stanna på pappret utan ges en reell möjlighet till förverkligande behövs förutom utökade ekonomiska resurser till kulturen en kultursekreterare på stadsdelsförvaltningen med uppdrag att stärka kulturens närvaro i stadsdelen, bland annat genom att genomföra spännande konstprojekt i våra vackra parker.

 

§18 Bättre belysning Kungsholmen runt<br>Skrivelse från (FP)

BESLUT

1.     Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar skrivelsen med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

2.     Skrivelsen överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden för kännedom.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 22 januari 2013, dnr 1.2.3-721-2012.

 

§19 Ändrad planering för verksamhetsbesök

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd ändrar planeringen för stadsdelsnämndens verksamhetsbesök enligt förslag.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 februari 2013, dnr 1.1-711-2012.

 

§20 Förslag till detaljplan för Vallgossen 14 i stadsdelen Kungsholmen tillbyggnad samt ändrad användning av St Görans gymnasium<br>Remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar förslag till detaljplan Vallgossen 14 med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 22 januari 2013, dnr 1.5.3-025-2013

 

§21 Införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad – projekt eDok<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 januari 2013, dnr 1.5.1-612-2012
 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Reijo Kittilä (V) och Andrea Törnestam m.fl (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.

 

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION
Reijo Kittilä (V) och Andrea Törnestam m.fl (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag:

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden anser att upphandlingsunderlaget bör genomgå en politisk behandling och inte överlåtas till en enskild tjänsteman, i detta fall stadsdirektören.

Det är viktigt att den politiska organisationen fattar beslut i så viktiga upphandlingsärenden som detta. Vilka entreprenörer staden får är inte en tjänstemannafråga, särskilt när entreprenören ska ha hand om en för staden så central fråga som denna upphandling kommer att handla om.  Politikerna bör ta ställning till vilka anställningsvillkor vi förutsätter att entreprenören tillämpar, om de ska ha kollektivavtal, om de ska följa meddelarfrihet/meddelarskydd på samma sätt som inom offentligt drivna, vilken miljöpolicy de ska följa etc.

Om införandet av de aktuella systemen skulle göras i stadens egen regi och av stadens egen personal skulle ovannämnda frågeställningar vara överflödiga. 

§22 Centralupphandling för vård- och omsorgsboenden 2013<br>Remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 18 januari 2013, dnr 1.5.1-706-2012
 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Astrid Gustafsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Anders Ödmark m. fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

 

BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

RESERVATION
Anders Ödmark m. fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:
1. Kungsholmens stadsdelsnämnd svarar på remissen med att avvisa förslaget att S:t Eriks äldreboende skulle ingå i en central upphandling som även skulle avse driften av två vård- och omsorgsboenden på Östermalm.
2. Stadsdelsnämnden vill driva S:t Eriks äldreboende i egen regi när nuvarande entreprenadavtal gått ut.
Beslut om upphandling av vård- och omsorgsboenden bör fattas på samma politiska nivå som den där uppföljningsansvaret ligger – alltså av stadsdelsnämnderna. Idag har stadsdelsnämnderna omvandlats från beslutande till förvaltande organ trots att de har det faktiska ansvaret inför medborgarna.
Enbart ett vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg på Kungsholmen (Serafen) drivs i dag i egen regi.  Läget på Östermalm är detsamma.  De tre övriga vård- och omsorgsboendena med heldygnsomsorg på Kungsholmen är utlagda på entreprenad, på Östermalm fyra stycken.  Dessutom finns i bägge stadsdelarna ett antal helt privata vård- och omsorgsboenden.  I dag drivs endast två av sammanlagt 14 vård- och omsorgsboenden inom de berörda stadsdelsområdena i kommunal regi.
Genom pågående konkurrensutsättning har staden släppt ifrån sig stora delar av kontrollen av boendena. Det blir allt svårare att garantera kvaliteten och personalens kompetens, inte heller kan staden övervaka och styra utvecklingen av viktiga delar av äldreomsorgen. Konkurrensutsättningen ökar även personalomsättningen.
När de kommunala alternativen blir färre försvåras stadens övergripande planering inom verksamhetsområdet. Det har blivit uppenbart nu när staden ska renovera ett antal boenden och inte har tillräckligt med egna resurser för att säkra evakuering på ett betryggande sätt för de äldre.
Röda Korset, som idag driver S:t Erik och ett av de i ärendet aktuella boendena på Östermalm, och även andra seriösa icke vinstdrivande vårdföretag drar sig ur stadens äldreomsorg, då de anser att det inte går att bedriva bra verksamhet under nuvarande villkor.
Det tredje aktuella boendet (Linnégården) har utsatts för mycket kritik, varför förlängning av avtalet inte sker.
Det finns all anledning att ställa in den planerade resurskrävande centrala upphandlingen och i stället låta de tre aktuella boendena övergå i kommunal regi.

 

§23 Restaurang Texas Longhorn<br>Remiss från Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd föreslår att Texas Longhorn får tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 – 00.00.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 21 januari 2013, dnr 1.5.2-035-2013

§24 Planering av kommunal service i stadsutvecklingsområden<br>Yttrande till Stadsrevisionen

BESLUT

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 18 januari 2013, dnr 1.4-657-2012.

 

UTTALANDE
Reijo Kittilä (V) och Andrea Törnestam m.fl. (S) lämnade följande uttalande:

Stadsrevisionen har sett över hur Kungsholmens stadsdelsnämnd arbetat med att planera kommunal service i Västra Kungsholmen. Revisionen har i första hand tittat på planeringen av förskola och gruppbostäder för funktionsnedsatta. 

Vad gäller gruppbostäderna så framför revisionen att det har planerats för ett alldeles för litet antal. I och med att det är stor brist på gruppbostäder kan man självklart hålla med om detta, staden måste komma till rätta med bristen på bostäder till denna utsatta grupp. Här möter man dock samma problem som i bostadspolitiken för övrigt. En stor del av de nybyggda fastigheterna innehåller bostadsrätter med höga priser. Resten är hyresrätter med så höga hyror att större delen av befolkningen inte har råd med dessa. Bl.a. av dessa skäl har stadsdelsnämnden varit tvungen att dra sig ur ett par planerade projekt vilket drabbat de bostadsbehövande i målgruppen.

I planeringen av kommunal service ingick även länge ett bibliotek på Moa Martinssons Torg och en parklek i strandparken. Dessa ströks dock under planeringsprocessen till besvikelse för många som flyttat in i området. 

 

§25 Anmälningsärenden

·       Anmälan av lokala rutiner i arbetet mot våld i nära relationer,
dnr 1.6-037-2013

 

·       Nöjd kund-undersökning 2012 konsumentvägledning, dnr 1.6-724-2012

UTTALANDE
Reijo Kittilä (V) och Anders Ödmark (MP) lämnade följande uttalande:
Våra partier har redan tidigare framfört kritik mot konsumentvägledningens uppdrag, organisation och arbetssätt. Vår kritik riktar sig inte mot entreprenören som på ett förnämligt sätt sköter det uppdrag som har upphandlats.

Vi vill att konsumentvägledningen ska organiseras i egen regi, i första hand i den egna stadsdelen. Enligt vår uppfattning borde man samtidigt överväga för- och nackdelar med eventuell samordning med budget- och skuldrådgivningen.

Konsumentvägledning kan självklart delvis bedrivas genom telefonrådgivning och via e-post.  För att nå de mest utsatta konsumentgrupperna är det dock viktigt att även ha en öppen mottagning för personliga besök. Annars utesluter man t.ex. många gamla samt de kommuninvånare som har svårt med svenska språket. Konsumentvägledningen ska inte heller enbart arbeta individinriktat utan måste ha ett förebyggande uppsökande arbetssätt genom riktade informationsinsatser för t.ex. högstadie- och gymnasieelever och pensionärsorganisationer.

Den nya rapporten bekräftar till 100 % att konsumentvägledningen inte når de svaga konsumenterna. De som vänder sig till konsumentvägledningen är de högutbildade som är vana att kommunicera via e-post och per telefon. De övriga har ingen nytta av verksamheten. Inget uppsökande och förebyggande arbete utförs. 

 

·       Överenskommelse om samordnad handläggning av försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder på Östermalms sdf samt specialfunktioner på Norrmalms sdf under 2013 dnr 1.2.5-014-2013

UTTALANDE
Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:
Som organisationen för de aktuella verksamheterna ser ut i dag har vi inga anmärkningar mot de avtal som tecknats. Men vi anser inte att den nuvarande organisationen är optimal för brukarna och tycker att den framöver behöver ändras.

Kungsholmen behöver en samordnad socialtjänst. I dag måste den som bor på Kungsholmen men har behov av försörjningsstöd ta kontakt med Östermalms stadsdelsförvaltning. Men om man har behov av t.ex. insatser mot missbruk eller från socialpsykiatrin eller från socialtjänstens barn- och ungdomsenheter vänder brukaren sig till verksamheterna i den egna stadsdelen. Det krävs i många fall ett tätt samarbete mellan de olika enheterna för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda. Handläggarna på den nuvarande försörjningsstöds­enheten har – förutom alla externa samverkanspartners – den övriga socialtjänsten i tre stadsdelar att samarbeta med. Det är resurskrävande och tar mycket tid.

Jobbtorget finns på Södermalm och tillhör arbetsmarknadsnämnden. De egna arbetsmarknadsverksamheterna är utlokaliserade till Östermalm. Såväl försörjningsstödsenheten som arbetsmarknadsverksamheterna bör återföras till Kungsholmen.

Vi vill också se över möjligheterna att samordna budget- och skuldrådgivningen och konsumentvägledningen i vår egen stadsdel. För att komma närmare brukarna och för att få en mera utåtriktad inriktning på bägge verksamheterna. 

 

 

·       Svar på Socialstyrelsens tillsyn av Serafens vård- och omsorgsboende,
dnr 1.6-715-2012

 

·       Anmälan av balanslista

 

·       Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

 

·       Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde

 

·       Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshinderfrågor

 

§26 Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter

Anders Ödmark (MP) rapporterade att Margareta Yman Nederdal är ny ersättare för Miljöpartiet.

§27 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Karin Norman informerade om att stadsdelsförvaltningen tillfälligt har beviljats extra medel under 2013 för att arbeta med ensamkommande asylsökande barn.

§28 Sekretessbelagda ärenden

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen